PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 11.01.2012

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Ilie Valentin, Păunaş Maria Roxana, Rusescu George şi Tănase Silviu Gabriel declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin dispozişia Primarului, nr. 85 din data de 11.01.2012.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Liţă Ion, ales prin votul consilierilor prezenţi în sală.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.   Proiect de hotărâre aprobarea pretului local al energiei termice facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Primar care precizează că reducerea prevăzută în proiectul de hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie, deoarece această sumă va cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli  al Consiliului Local pe anul 2012.

Au mai luat cuvântul şi domnii consilieri Vasiliu Teordor şi Răducanu Tudorică, precum şi doamna Praschiv Cornelia, exprimându-şi aprecierea faţa de iniţiativa executivului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru si o abţinere – Iorga Liviu.

 

  Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                      As. med. Liţa Ion                                      Jr. Chiru Cătălin Cristea