PROCES VERBAL

                     încheiat în urma ședinței extraordinare

                   a Consiliului Local Municipal Târgoviște

                               din data de 10.09.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 15 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pantea Viorel, și Tică Dănuț, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

              Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată P. Primarul Municipiului Târgoviște, de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 3324 din data 08.09.2014

La această ședință mai participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum și reprezentanți ai mass-media locale.

Ședința de astăzi va fi condusă de dl. cons. Țuțuianu Ioan.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2014

Directorul Direcției Economice, dna. Daniela Popa, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere: Eugen Pătrașcu, proiectul devenind H.C.L. nr. 230.

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, și Clubul Sportiv Dracula Târgoviște în vederea organizării Campionatului European de Majorete - ediția a XVI - a.

Dna. Alina Dumbravă, consilier al primarului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 231.

 

Cu aceasta ședința este declarată închisă.

 

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                         ing. Ioan  Țuțuianu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Red. D.I.