PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 10.08 .2009

 

Dl. secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4152 din data de 06.08.2009

     La această şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Ana George Bogdan, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Tănase Silviu Gabriel), primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, sefi de servicii din partea Aparatului Propriu şi reprezentanţi ai mass-media locală.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. prof. Moţoc Honorius.

     Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două noi puncte:

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara si extraordinara a actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 19.08.2009.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte cuprinşi în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

Se supune la vot ordinea de zi cu modificările menţionate. Se aprobă:1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a activităţii asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. director al D.A.S., Delia Stănescu, pentru a prezenta motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să afle când a apărut Ordonanţa de Guvern care a stat la baza iniţierii proiectului de hotărâre. Dna Stănescu precizează că ordonanţa a apărut în noiembrie 2008 şi are un termen limită de aplicare în iulie 2009. Dl. Primar doreşte să facă precizarea că este o procedură de urgenţă, datorită faptului că oamenii nu sunt plătiţi încă. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotarare privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială ca direcţie generală, ca urmare a preluării cabinetelor medicale şcolare conform OUG nr.162/2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. director al D.A.S., Delia Stănescu, pentru a prezenta motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Se precizează că cei 57 de salariaţi de la cabinetele medicale trec în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se va înfiinţa un nou post de director adjunct, care va fi ales din rândul celor 57 de salariaţi. Se face precizarea ca nu se va face o mărire de personal şi că fondul de salarii nu va creşte. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 190/27.04.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale Liceul Teoretic Petru Cercel”  şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul Şefului Biroului Energetic, care prezintă situaţia care a dus la iniţierea proiectului de hotărâre. Dl. primar afirmă că era necesară introducerea acestui punct în şedinţă extraordinară deoarece acest proiect este depus la Călăraşi şi trebuie să fie complet pentru a fi aprobat. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I – VIII Smaranda Gheorghiu” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul Şefului Biroului Energetic, care prezintă situaţia care a dus la iniţierea proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu” şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul Şefului Biroului Energetic, care prezintă situaţia care a dus la iniţierea proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei director economic adjunct, Daniela Popa, care prezintă motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Această rectificare a apărut ca urmare a aprobării proiectelor de hotărâre referitoare la preluarea de către D.A.S. a cabinetelor medicale şcolare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.     Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. director al D.A.P.P.P., Dorin Maican, care prezintă situaţia existentă şi motivul initierii acestui proiect de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu consideră că ar fi indicat să fie obţinut un aviz de la comisia judeţeană de patrimoniu (Muzeul Judeţean). Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara si extraordinara a actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 19.08.2009.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. director al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A., Vasilescu Radu care prezintă situaţia care a dus la iniţierea proiectului de hotărâre.Dl. consilier Vasiliu solicită lămuriri legate de formularea prezentată în anexa la proiectul de hotărâre. Dl.Vasilescu precizează că formularea este cerută de către consultanţă.

Ca urmare a demisiei dlui. Voicu Gheorghe din Consiliul de Administraţie, dl. consilier Briceag propune un nou membru în persoana dlui. ing. Soare Gheorghe.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările menţionate. Se aprobă: 1 abţinere -  Ţuţuianu Ioan, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor – s-au încălcat prevederile legii, care menţionează pentru persoane – vot secret şi 14 voturi pentru.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte cuprinşi în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul Şefului Biroului Energetic, care prezintă situaţia care a dus la iniţierea proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

    

     Cu aceasta se declară închisă şedinta Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR MUNICIPIU

         prof. Moţoc Honorius                         jr. Chiru Cătălin Cristea