PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de constituire a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 10.07.2012

 

Şedinţa de constituire a Consiliului Local Municipal Târgovişte, de astăzi,  10.07.2012, a fost convocată de Prefectul Judeţului Dâmboviţa prin Ordinul nr. 264 din data de 04.07.2012.

La şedinţă participă un număr de 20  din numărul de 21 consilieri aleşi (absent fiind dl. Stoica Sorin), primarul, procedura de validare a acestuia fiind finalizată.

Şedinţa este legal constituită deoarece la lucrările acesteia participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi

Şedinţa de constituire a Consiliului Local Municipal Târgovişte este deschisă de reprezentantul Prefectului, dl. Popa Dănuţ Nicolae care dă cuvântul dlui. Secretar al MunicipiuluiChiru Cătălin Cristea pentru a face prezenţa. În urma efectuării prezenţei dl. Cristea constată în sală sunt prezenţi 20 de consilieri, dl. Stoica Sorin fiind absent motivat, dar exprimându - si, în scris, acordul de a fi validat în lipsă. Şedinţa este condusă de cel mai în vârstă consilier în persoana d-lui Motoc Honorius, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, prof. Prisăcaru Ciprian şi ing. Albu Andrei Bogdan.

După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul municipiului Targovişte prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.

Se alege prin vot deschis, o comisie de validare, compusă din cinci consilieri, conform configuraţiei politice : 2 USL, 2 PDL şi 1 PP-DD.

Se supune la vot numărul de consilieri care să constituie comisia de validare.

Se aprobă cu 20 voturi pentru.

     Pentru Comisia de validare sunt nominalizaţi următorii consilieri: Bozieru Cosmin Petruţ - PP – DD, Stan Daniel Cristian şi Rădulescu Cătălin – USL şi Babeu Pavel şi Prisăcaru Ciprian – PDL.

Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.

Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se aprobă în unanimitate – 20 voturi pentru.

După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia este examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi sunt elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor, în acest scop fiind întocmit şi un proces-verbal.

     Dl. preşedinte Moţoc dă citire procesului verbal întocmit de comisia de validare şi anunţa că dl. Boriga Gabriel Florin a renunţat la funcţia de consilier municipal, în locul dânsului fiind propus primul supleant pe lista PDL, dl. LIŢĂ ION şi de asemenea că dl. Cucui Ion nu a acceptat mandatul de consilier municipal, în locul dânsului fiind propus dl. DUMITRESCU CLAUDIU.

     Tot dl preşedinte aduce la cunoştinţa celor prezenti adresa PP-DD din data de 09.07.2012 prin care se solicită validarea dlor. Păunescu Mihai Andrei, Bozieru Cosmin Petruţ şi Dobândă Ion.

       Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu au fost cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care propune validarea tuturor consilierilor.

  Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

 

            Se trece la votul nominal pentru fiecare consilier ce va fi validat:

 

1.         ALBU ANDREI BOGDAN: 19 voturi pentru şi o abţinere                     

2.         BABEU PAVEL : 19 voturi pentru şi o abţinere          

3.         BĂNESCU RODICA : 19 voturi pentru şi o abţinere    

4.         BOZIERU COSMIN PETRUT: 19 voturi pentru şi o abţinere    

5.         CIOACĂ NICOLAE GABRIEL: 19 voturi pentru şi o abţinere   

6.         DIACONU DIANA ELENA : 19 voturi pentru şi o abţinere        

7.         DOBÂNDĂ ION : 19 voturi pentru şi o abţinere          

8.         DUMITRESCU CLAUDIU : 19 voturi pentru şi o abţinere        

9.         ENACHE LUCIAN : 19 voturi pentru şi o abţinere       

10.     GEORGESCU ALEN : 19 voturi pentru şi o abţinere   

11.     LIŢĂ ION : 19 voturi pentru şi o abţinere       

12.     MOCANU LIVIA: 19 voturi pentru şi o abţinere          

13.     MOŢOC HONORIUS : 19 voturi pentru şi o abţinere   

14.     PATRASCU EUGEN: 19 voturi pentru şi o abţinere    

15.     PAUNESCU MIHAI ANDREI : 19 voturi pentru şi o abţinere    

16.     PRISĂCARU CIPRIAN : 19 voturi pentru şi o abţinere

17.     RĂDUCANU TUDORICĂ : 19 voturi pentru şi o abţinere         

18.     RĂDULESCU CĂTĂLIN : 19 voturi pentru şi o abţinere          

19.     STAN DANIEL CRISTIAN : 19 voturi pentru şi o abţinere       

20.     STOICA SORIN : 19 voturi pentru şi o abţinere          

21.     ŢUŢUIANU IOAN : 19 voturi pentru şi o abţinere        

După validarea mandatelor se depune jurământul.

După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor validati preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit.

După depunerea jurământului de către consilierii municipali se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar. În acest scop dl. secretar Cristea dă citire Sentinţei civile nr. 3544.

      După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

Se prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă care va conduce şedinţa Consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Se fac propuneri pentru preşedintele de şedinţă : Moţoc Honorius şi Ţuţuianu Ioan. Se supune la vot propunerea legată de dl Moţoc. Se aprobă : 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere, dl. Stoica lipseşte.

Dl. preşedinte prezintă proiectul de hotărâre legat de alegerea celor 2 viceprimari.      Dl. consilier Stan anunţă poziţia USL, care solicită ca acest punct să fie dezbătut în urmatoarea şedinţă a Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Dl. preşedinte anunţă o nouă pauză. Dl. consilier Dobândă anunţă retragerea grupui PP – DD de la lucrările şedinţei.

Dl. Secretar Cristea anunţă că în sala de şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri.

Dl. consilier Stan reaminteşte propunerea USL, care este supusă la vot. Se aprobă: 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică.

   Dl preşedinte Moţoc propune dezbaterea proiectului legat de alegerea comisiilor de specialitate. Dl Secretar Cristea prezintă faptul că se poate activa cu 5 (cinci) comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu câte 5 membrii, dar şi cu 3 comisii cu 7 membrii fiecare. 

   Grupul PDL propune varianta celor 3 comisii. Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Diaconu Diana Elena, Enache Lucian, Georgescu Allen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian Daniel şi Ţuţuianu Ioan.

    Grupul USL propune alegerea unui număr de 5 comisii. Se supune la vot. Se aprobă: 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică.

   Se fac nominalizările pentru comisiile de specialitate:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

1.      Pătraşcu Eugen – USL –(comisie de bază)

2.      Stoica Sorin - USL

3.      Liţă Ion - PDL–(comisie de bază)

4.      Dumitrescu Claudiu - PDL

5.     _______   PP-DD

Se supune la vot. Se aprobă – 17 voturi pentru.

 

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.  Enache Lucian -  USL

2.  Ţuţuianu  Ioan  USL

3.   Babeu Pavel -  PDL

4.  Cioacă Nicolae Gabriel - PDL

5.  _______   PP-DD

Se supune la vot. Se aprobă – 17 voturi pentru.

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.  Bănescu Rodica - USL

2.  Georgescu Alen - USL

3.  Răducanu Tudorică - PDL

4.  Liţă Ion - PDL

5.  _______   PP-DD

Se supune la vot. Se aprobă – 17 voturi pentru.

 

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

1.  Albu Andrei Bogdan - USL

2.  Diaconu Diana Elena - USL

3.  Pătraşcu Eugen - USL

4.  Moţoc  Honorius -  PDL

5.  Prisăcaru Ciprian -PDL

Se supune la vot. Se aprobă – 17 voturi pentru.

 

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1.  Stan Daniel Cristian -  USL

2.   Rădulescu  Cătălin - USL

3.   Mocanu  Livia - PDL

Se supune la vot. Se aprobă – 17 voturi pentru.

 

    Se supune votului proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se aprobă – 17 voturi pentru.

 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR MUNICIPIU

            prof. Honorius Moţoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea