PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 09.12.2015

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Georgescu Alen, Pantea Viorel și Prisăcaru Ciprian, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 5461 din data de 07.12.2015.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Diana Elena Diaconu.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi pentru, o abținere - Enache Lucian, Dumitrescu Claudiu nu este în sală.                      

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște,  județul Dâmbovița” – cod SMIS 7887,  până la data de 30.06.2016.

     Se dă cuvântul dlui. Bălașa, directorul Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Dl. Moțoc precizează că susține prelungirea perioadei de implementare, dar nu este de acord cu alocarea altor sume pentru realizarea proiectelor.

     Dl. Primar precizează că se dorește prelungirea perioadei de implementare, dar nu vor fi generate costuri suplimentare. Dl. Primar aduce la cunoștința consilierilor prevederile Actului Adițional nr. 3 la Contractul de lucrări privind realizarea PIDU-lui A, care la art. 1, alin. 2 cuprinde următoarea clauză: ”În cazul în care, la data împlinirii termenului contractual există lucrări neexecutate antreprenorul se obligă să le execute în integralitate, pe propria cheltuială, iar beneficiarul se obligă să achite doar cota sa de finanțare de 2,02% din valoarea eligibilă a proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare nr. 865/2010”. Ca urmare a celor prezentate rezultă că tot ceea ce nu poate fi atras din fonduri europene rămâne în sarcina constructorului. Dl. Primar mai aduce la cunoștința consilierilor și o altă clauză a actului adițional, conform căreia: ”În cazul în care la împlinirea termenului contractual antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale va despăgubi beneficiarul pentru orice prejudiciu direct sau indirect, pe care i l-a produs, cu titlu de daune interese”. Dl. Primar afirmă că bugetul pe anul 2016 nu va fi grevat pe acest proiect și precizează că pentru aceste proiecte există o instrucțiune AMPOR care stabilește că aceste contracte trebuie să fie implementate până la data de 30.06.2016, data limită de implementare. De asemenea precizează că au fost primite notificări AMPOR cu privire la necesitatea convocării unei ședințe extraordinare, deoarece data de 09.12.2015 este data limită până la care trebuie transmise hotărârile consiliului local privind prelungirea termenelor de implementare ale proiectele aflate în desfășurare. Dl. Primar mai precizează că lămuririle aduse sunt valabile și pentru PIDU B și pentru acesta existând clauze ca cele enunțate anterior. De asemenea menționează că au existat cereri de plată cu o valoare mare și amintește că în perioada 2009 - 2014 valoarea totală a cererilor de plată a fost de 101 milioane lei, iar în anul 2015 este de 45 milioane. Referitor la corecțiile financiare, dl. Primar menționează că din totalul acestora aproape jumătate din această sumă este recuperată în instanță, existând o hotărâre definitivă pentru suma de 5 milioane lei, o hotărâre pentru suma de 2.345.929 lei și o cauză câștigată în primă instanță la Curtea de Apel pentru suma de aproximativ 2.300.000 lei.

     Dl. Rădulescu dorește să știe ce se poate întâmpla dacă proiectele de pe ordinea de zi nu sunt aprobate. Dl. Primar precizează că se ajunge în situația rezilierii imediate a contractelor de finanțare.

     Dna. Diculescu dorește să știe dacă suma prevăzută la articolul 3 al proiectului de hotărâre conține și TVA-ul. Dl. Secretar confirmă că suma cuprinde și TVA. Dna. Diculescu consideră că în proiectul de hotărâre trebuie menționat faptul că suma înscrisă cuprinde și TVA.

     Dl. Primar precizează că sumele prevăzute în proiectele de hotărâri sunt sume maximale, care urmează a fi corectate pe bugetul anului viitor, în momentul în care vor fi emise facturile de către constructori. De asemenea precizează că la acest moment stadiul de realizare este de 90% și nu sunt probleme de finalizare la acest contract, iar constructorul și-a asumat culpa în executarea obligațiilor contractuale, pe acest proiect nefiind grevat bugetul local.

     Dl. Enache se declară nemulțumit de faptul că materialele pentru ședința extraordinară nu au fost primite în termenul prevăzut de lege, rapoartele de specialitate fiind primite în ziua anterioară ședinței de consiliu. De asemenea precizează că șase din cele șapte proiecte pentru care se dorește prelungirea termenului sunt contractate în anul 2010 și afirmă că este de acord cu această prelungire, dar prin această ședință se dorește rezolvarea unor probleme care ar putea duce la falimentul Primăriei Târgoviște. Dl. Enache propune un amendament la proiectele de hotărâre, în sensul ca în acestea să rămână doar primul și ultimul articol.

     Dl. Primar afirmă că împreună cu aparatul primăriei s-a reușit reglarea situației pentru acest proiect în data de 02.10.2015, astfel încât pentru bugetul anului următor să nu existe sarcini financiare rezultate din acest proiect. De asemenea menționează că între unitatea administrativ teritorială și AMPOR există un anumit raport juridic, în baza căruia, dacă nu se dorește rezilierea contractelor de finanțare, trebuie să fie emise proiectele de hotărâre propuse.

     Dl. Enache se retrage de la lucrările ședinței, în sală fiind prezenți 17 consilieri.

     Dl. Moțoc dă citire art. 3 al proiectului de hotărâre și dorește lămuriri asupra conținutului acestuia și a sumei menționate. Dl. Moțoc solicită o pauză de consultări.

     Dl. Rădulescu dorește să știe care vor fi urmările în cazul rezilierii contractelor. Dl. Bălașa menționează că toate sumele provenite din fondurile europene vor fi returnate. Dl. Țuțuianu precizează că dacă proiectele nu vor fi implementate Municipiul Târgoviște nu va mai putea accesa niciodată fonduri europene.

     Dl. Secretar precizează că sumele devin neeligibile pentru organismul intermediar prin trecerea în anul următor, iar relația contractuală între beneficiar și municipalitate este cea descrisă de dl. Primar - pentru AMPOR aceste sume devin neeligibile și nu vor fi achitate constructorului.

     Se acordă o pauză de consultări.

     Dl. Moțoc dorește să știe care este situația proceselor verbale de recepție la acest moment. Dl. Primar precizează că gradul de realizare al proiectului este de 92%, iar recepția se va face la terminarea lucrărilor.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 303.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște,  județul Dâmbovița” – cod SMIS 7888,  până la data de 30.06.2016.

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 304.

3.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7889, până la data de 30.06.2016.

     Se dă cuvântul dlui. Bălașa pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că acest proiect este corelat cu proiectele anterioare și menționează că achizițiile pentru acest proiect trebuiau realizate până la data de 08.12.2014. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 305.

4.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788, până la data de 30.06.2016.

     Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Dna. Popa precizează una dintre cauzele nefinalizării acestui proiect este faprul că până în luna octombrie a anului curent nu s-a putut angaja personal care să desfășoare activități la Complexul de Natație, abia în prezent fiind făcute demersurile pentru soluționarea acestei probleme. Dl. Primar precizează că pentru acest proiect finanțarea de la bugetul local este de 50% și că 1.600.000 reprezintă cheltuieli care nu au fost niciodată eligibile în cadrul proiectului, fiind destinate dotărilor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 306.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098, până la data de 30.06.2016.

     Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Precizează că proiectul nu se poate realiza din cauza faptului că și cea de a treia procedură de achiziție pentru lucrări nu s-a finalizat, motiv pentru care se dorește prelungirea termenului până la data de 30.06.2016. Dl. Primar precizează că pentru acest proiect se va depune plângere penală pentru săvârșirea a șapte infracțiuni de către constructor: deturnarea licitațiilor publice, înșelăciune, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, tentativă de obținere ilegală de fonduri și constituirea unui grup infracțional organizat, în cadrul acestei plângeri devenind parte civilă cu o valoare totală a sumei de bani egală cu suma creditului ce urmează a fi contractat pentru acest proiect.

     Dl. Moțoc afirmă că această hotărâre este una formală, deoarece proiectul nu va putea fi realizat până la data de 30.06.2016 și nu susține acest proiect de hotărâre. Dl. Primar precizează că nu se poate ajunge la rezilierea contractului de finanțare, deoarece ar presupune restituirea sumelor de bani utilizate până la acest moment.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 6 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tică Dănuț, proiectul devenind H.C.L. nr. 307.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” – cod SMIS 41708, până la data de 30.06.2016

     Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, reprezentant al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Precizează că obținerea avizelor pentru racordarea la apă și la rețeaua de energie electrică a durat foarte mult timp, motiv pentru care propune extinderea perioadei de implementare a proiectului. De asemenea menționează că pentru funcționarea Centrului de Informare este necesară angajarea de personal, această acțiune nefiind posibilă până la acest moment. Dl. Primar dorește să se identifice cât din suma de 87.000 lei este imputabilă constructorului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 308.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului ,,Consolidare, reabilitare și modernizare Grup Școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” - Cod SMIS 6527, până la data de 30.06.2016

     Se dă cuvântul dlui. Gheboianu, reprezentant al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere - Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 309.

8.    Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de tragere a finanțării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009.

     Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că acest proiect de hotărâre se corelează cu cel privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște”.

     Dl. Moțoc dorește să știe despre ce sumă este vorba. Dna. Popa afirmă că la această dată mai sunt de tras 9.000.000 lei și se estimează ca până la sfârșitul anului să mai fie trase 2.000.000 lei.

     Dl. Primar precizează că proiectul ar fi trebuit sa fie finalizat în anul 2014, dar întârzierea a fost generată de imposibilitatea prelungirii contractului de credit, la acel moment.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 6 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tică Dănuț, proiectul devenind H.C.L. nr. 310.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare unei finanțări rambursabile în suma de 65.000.000 lei,  pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098    

     Se dă cuvântul dnei Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 4 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tică Dănuț și 2 abțineri: Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 311.

  

             Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Diana Elena Diaconu                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.