PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 09.11.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 15 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 4471 din data de 06.11.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

        Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Maria Diculescu.

        Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere - Bozieru Cosmin  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016

       Dna. Diculescu amintește că în ședința extraordinară din data de 06.11.2015 au fost formulate amendamente la acest proiect de hotărâre, acestea regăsindu-se în noul proiect prezentat în această ședință. Dl. Rădulescu precizează că în urma discuțiilor purtate cu dna. Soare, Arhitectul Șef, referitor la taxele de urgență a decis să își retragă amendamentul formulat în ședința anterioară.

       Dl. Georgescu precizează că taxele pentru persoanele juridice, conform calculelor, nu au scăzut, unele dintre acestea fiind mărite. Ca urmare a celor prezentate propune un amendament pentru proiectul de hotărâre:  “pentru persoanele juridice cota impozitului pe clădirile nerezidențiale scade de la 1,3% la 1,2%”, în art. 460, alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal această cotă fiind cuprinsă între 0,2%-1,3%.  Consideră că pierderile înregistrate prin această diminuare pot fi acoperite prin reducerea cheltuielilor efectuate anual. Dl. Crintescu precizează că a propus această cotă deoarece se estimează o scădere a veniturilor pe clădirile persoanelor juridice între 5% și 10%, în funcție de declarațiile pe care le vor depune persoanele juridice. Dl. Albu consideră că propunerea dlui. Georgescu este oportună, deoarece multe dintre persoanele juridice dețin spații nerezidențiale cu suprafețe mari și a căror valoare este ridicată. Dl. Răducanu susține amendamentul dlui. Georgescu și consideră că activitatea persoanelor juridice trebuie susținută. Se supune la vot amendamentul dlui. Georgescu. Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

             Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele formulate, respectiv: introducerea articolului 9 cu următorul conținut: ”Se majorează impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(2) Majorarea este aprobată de Consiliul Local prin act administrativ individual la propunerea primarului, care are la bază referatul Arhitectului Șef.

(3) Criteriile pentru încadrarea în categoria terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilan sunt prevăzute în anexa 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre” și la Anexa nr. 1, cap.I. Impozitul și taxa pe clădiri I.2 Persoane juridice- să aibă următorul conținut: ”I.2.2. cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilește la 1,2 % (art. 460 alin. (2))”

       Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 283.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A.

       Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dna. Popa precizează că suma va fi utilizată pentru obiectivul „Reparații capitale străzi din municipiul Târgoviște”.

       Dl. Georgescu dorește să știe când vor intra în cont banii din împrumut. Dna. Popa precizează că va fi depusă documentația pentru avizare la Comisia împrumuturilor locale la Ministerul de Finanțe și consideră că avizul va fi eliberat pentru anul 2016, iar lucrările vor putea fi demarate în primăvara anului viitor.

       Dl. Primar precizează că pe programele cu finanțare europeană, până în anul 2020, aceste tipuri de lucrări sunt excluse de la finanțare și din această cauză a prezentat Consiliului Local acest proiect de hotărâre. Se dorește modernizarea și reabilitarea unor străzi din cartiere importante - Matei Voievod, în acest an fiind asfaltată o singură stradă în cartierul amintit.

       Dna. Popa mai precizează că gradul maxim de îndatorare va fi atins în anul 2016 - 9,6%. Dl. Rădulescu dorește să știe care este gradul maxim de îndatorare conform legii. Dna. Popa afirmă că legea permite un grad de îndatorare de maxim 30%.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 284.

  

             Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  ec. Maria Diculescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.