PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 08.08.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 12 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Diculescu Maria, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică şi Tică Dănuţ, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi condusă de dl. Pătraşcu Eugen, ales preşedinte pentru şedinţele lunii august şi a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3090 din data de 08.08.2013.

  Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate cu 12 de voturi pentru.

1.    Informare privind situaţia S.C. Termica S.A şi aprobarea mandatului ce urmează a fi încredinţat reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A

Dl Primar precizează că motivul convocării şedinţei a fost situaţia existentă la S.C. Termica S.A., precum şi anumite evenimente legate de această societate, evenimente asupra cărora Primăria şi Consiliul Local nu au fost informate. De asemenea mai precizează că Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie ale S.C. Termica S.A., fără mandate din partea Consiliului Local, au dispus ca anumite Certificate Verzi să fie valorificate în bani. Dl Primar afirmă că va face cerere către organele statului, Poliţie şi Parchet, pentru a fi investigată această situaţie.

Dl Stan precizează că, în conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii, nu orice operaţiune juridică a S.C Termica S.A necesită mandat special din partea Consiliului Local, dar consideră că era necesară informarea consiliului în ceea ce priveşte activitatea societăţii. De asemenea mai precizeză că nu cunoaşte valoarea plăţilor compensatorii de care salariaţii beneficiază conform Contractului Colectiv de Muncă.

Dl Secretar precizează că era oportuna o informare legată de tranzacţiile defăşurate de S.C. Termica S.A.

Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă tranzacţia putea fi efectuată fără acordul Consiliului de Administraţie al societăţii.

Se dă cuvântul dlui Popescu, director al S.C. Termica S.A. care afirmă că tranzacţia nu are caracter penal, nu este de ordinul zecilor de miliarde, iar banii nu au fost daţi. Tot dl Popescu precizează că este vorba de 7 miliarde, bani ce au fost utilizaţi pentru plata salariilor. De asemenea mai precizează că tranzacţia nu a avut ca obiect Certificatele Verzi, ci Certificate de emisie gaze cu efect de sera; certificatele menţionate sunt proprietatea Termica şi pot fi vândute, nefiind necesar avizul Consiliului Local decât pentru tranzacţii mai mari de 5 milioane lei.

Dl Pătraşcu doreşte să ştie câte Certificate au fost înstrăinate şi câte mai deţine Termica în momentul actual.

Numărul Certificatelor este de 59.000/an. De asemenea se face precizarea că Termica avea obligaţia să declare către Ministerul Mediului numărul de tone de emisie de gaze rezultate din consumul de combustibil, pe fiecare an, acesta fiind un proces de conformare. Ca urmare a acestei obligaţii, o parte dintre Certificatele de emisie gaze cu efect de seră au fost folosite pentru conformare, restul fiind folosite de către societate. Dl Popescu afirmă că din 145.000 de certificate au fost vândute aproximativ 40.000.

Dl Cioacă doreşte să ştie dacă la Bursă valoarea unui certificat este de aproximativ 3 euro. Reprezentantul Termica precizează că tranzacţia a fost încheiată la o valoare de 4 euro.

Dl Miriţa din partea Consiliului de Administraţie al S.C. Termica S.A precizează că certificatele rămase neutilizate îşi vor pierde valabilitatea la sfârşitul lunii august, şi ca urmare s-a decis valorificarea lor.

Dl Ciocă precizează că în discuţiile purtate de executivul primăriei cu membrii Consiliului de Administraţie nu s-a stabilit vânzarea acestor certificate. Dl Miriţă precizează că s-a luat decizia vânzării acestor certificate pentru a se achita datoriile către salariaţi, reprezentând salariile pe lunile: mai, iunie şi iulie.

Dl Primar precizează că nu a fost obţinut acordul acţionarului - Consiliul Local, pentru vânzarea acestor certificate.

Se dă cuvântul dlui Hossu care precizează că mandat special din partea Consiliului Local este necesar doar pentru tranzacţii mai mari de 5.000.000 lei, tranzacţia efectuată fiind de 700.000 lei. De asemenea precizează că şi în anii anteriori au fost efectuate astfel de tranzacţii, fără acordul acţionarului.

Dl Primar precizează că în informările prezentate până în prezent de Termica nu s-a făcut referire la aceste certificate şi la tranzacţia ce urma a se încheia.

Dl Stan afirmă că trebuie analizată decizia luată de Consiliul de Administraţie al S.C. Termica S.A şi situaţia certificatelor rămase neutilizate. De asemenea doreşte să ştie care este valoarea totală a plăţilor compensatorii conform contractului colectiv de muncă. Directorul economic al S.C. Termica S.A. precizează că suma este de aproximativ 1.500.000 lei numerar şi iar diferenţa, până la 2.500.000 lei , cheltuieli cu asigurările sociale. Dl Stan mai doreşte să ştie câte salarii compensatorii se asigură salariaţilor. Directorul economic afirmă că sunt 10 salarii compensatorii pentru fiecare salariat. Tot dânsul mai precizează că salariile compensatorii trebuie asigurate din veniturile societăţii, iar în cazul în care nu este posibil sunt achitate din fondul de rezervă al statului, dar până la un anumit nivel.

Dl Nicoară afirmă că, după pronunţarea insolvenţei, statul asigură, din fondul de rezervă, 6 salarii medii pe economie.

Dl Ţuţuianu precizează că hotărârile luate de AGA şi Consiliul de Administraţie sunt legale, dar trebuiau aduse la cunostinţa Consiliului Local. De asemenea doreşte să ştie cum au fost înregistrate veniturile provenite din certificate în evidenţa contabilă a S.C. Termica S.A. Directorul economic precizează că sunt înregistrate ca venituri ale societăţii şi sunt în evidenţe extracontabile. Dl Ţuţuianu afirmă că este legal, deoarece societatea a înregistrat venituri din care a achitat datorii restante. De asemenea mai propune spre aprobare un proiect de hotărâre prin care orice tranzacţie cu valoare mai mare de 50.000 euro să necesite mandat special din partea Consiliului Local.

Dl Stan propune un proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. TERMICA S.A. Târgovişte

  Dl Secretar precizează că Art. 13, alin. 2 al Actului Constitutiv al S.C. Termica S.A. va avea următorul cuprins: Pentru atribuţiile menţionate la alin.1, lit. g) şi k), în cazul valorilor mai mari de 5.000.000 lei, adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Avizul este necesar şi în cazul înstrăinării Certificatelor de emisie gaze cu efect de seră.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 182. Dna Diaconu nu mai este în sală.

 

 

Cu aceasta, sedinta se declară închisă.    

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR MUNICIPIU      

                 ec. Eugen Pătrascu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea