PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 08.01.2013

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind dnii. Georgescu Alen, Albu Andrei şi dna. Diaconu Diana, dl. Liţă Ion nemaifiind membru al Consiliului Local, în urma demisiei din funcţie şi a hotărârii consiliului local prin care s-a luat act de aceasta, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii ianuarie.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 53 din data de 04.01.2013

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Dl. cons. Ţuţuianu propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct si anume „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 4.000.000 lei”. Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de necesitatea plăţii facturilor restante, precum şi a plăţii facturilor din lunile ianuarie şi februarie pe care Termica trebuie să le achite furnizorului de gaze, având în vedere că anul trecut Termica a solicitat o sumă ce depăşea 100 de miliarde lei şi s-au aprobat până la acest moment 39 de miliarde lei. Face precizarea că termenul limită pentru achitarea restanţei de 1 milion lei pentru luna decembrie este data de 10 ianuarie 2013, acesta fiind motivul pentru care s-a cerut suplimentarea ordinii de zi cu acest punct, care are întocmite de grupul USL un proiect de hotărâre şi o expunere de motive.

Directorul economic, dna. Daniela Popa precizează că restanţa de 1 milion lei se va achita din plata facturilor pe luna decembrie emise către unitătile de învătământ.

Dl. cons. Cioacă  susţine că introducerea acestui punct pe ordinea de zi depinde de aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013, în sensul identificării resurselor financiare.

Directorul economic răspunde că suma poate fi inclusă în proiectul de buget pe anul 2013, dacă se hotărăşte acest lucru, dar este necesară o hotărâre distinctă de majorare a capitalului social al S.C. TERMICA S.A.

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea sus menţionată. Se aprobă cu 11  voturi pentru şi 6 abţineri: Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu.

Înainte de a se trece la ordinea de zi, dl. Adrian Melicovici face o prezentare a expediţiei desfăşurate sub titlul „Speranţa unui vis”, acţiune finanţată partial de către Consiliul Local Municipal Târgovişte.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013

Dl. Crintescu, şef serviciu Impozite şi Taxe Locale şi dl. secretar Cristea fac prezentarea materialului.

Dl. cons. Bozieru propune, având în vedere faptul că în municipiul Târgovişte taxele şi impozitele locale aprobate pentru anul 2013 şi care se menţin la nivelul celor din 2012 sunt deja indexate cu 20%, scăderea cu 3,4% a nivelului actual al impozitelor şi taxelor.

      Dl. Secretar Cristea răspunde că pentru a se putea supune votului o astfel de scădere, este necesară existenţa unui act normativ, a unei ordonanţe de modificare a Codului Fiscal în vigoare, care la acest moment nu permite decât o creştere a impozitelor şi taxelor locale.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 2 abţineri: Păunescu Andrei şi Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 2

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 si aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2012

   Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Pătraşcu doreşte să ştie dacă sumele la care se face referire în proiectul de hotărâre au fost cheltuite.

   Directorul economic răspunde afirmativ, făcând precizarea că existe documente legale în acest sens, fiind vorba despre sume cu destinaţie specială acordate municipiului, cum ar fi cele destinate reabilitării termice.

   Dl. cons. Rădulescu întreabă dacă sumele cheltuite în anul 2012 sunt cele care au rămas neutilizate la sfârsitul anului 2011. Directorul Economic răspunde afirmativ şi precizează că există hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat excedentul bugetar la sfârşitul anului 2011.

   Dl. cons. Pătraşcu doreşte să ştie dacă este vorba despre lucrări executate şi neplătite.

   Dna. Popa precizează că este vorba despre facturi şi situaţii de lucrări din anul 2011, banii pentru acestea fiind primiti în decembrie 2011, nemaiexistând timp pentru a fi alocati.

   Dna. Diculescu întreabă care este urgenţa care reclamă introducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei şedinţe extraordinare.

   Directorul economic precizează că Direcţia Finanţelor Publice, ca urmare a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1720 din decembrie 2012, a stabilit data de 9 ianuarie 2013, ca termen final pentru depunerea acestor acte, în caz contrar fiind blocată întreaga activitate.

  Dl. Pătraşcu întreabă dacă se doreşte aprobarea retroactivă a sumelor pentru operaţiuni economice efectuate şi este nemulţumit de faptul că nu există documente justificative.

  Dna. Popa susţine că nu, ci este vorba despre cheltuieli care au fost bugetate pe deficit, există hotărâri de consiliu, şi există situaţii de lucrări, documente care susţin aceste cheltuieli.

  Se propune ca suma de 75.461,43 lei propusă iniţial pentru acoperirea eventualelor goluri de casă apărute pe parcursul anului 2013, să fie utilizată pentru finanţarea sectiunii de dezvoltare, pentru proiecte ce vor fi aprobate ulterior de Consiliul Local.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul susmenţionat. Se aprobă în unanimitate cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 1

3.    Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale către bugetul Municipiului Târgovişte datorate de către S.C. GRUP ATYC S.R.L.

   Dl. Grigore, reprezentantul firmei S.C. GRUP ATYC S.R.L. precizează că datoriile sunt acumulate din activitatea de transport persoane desfăşurată de societate în mai multe judeţe şi că pentru a participa la licitatia organizată pentru atribuirea anumitor trasee de transport persoane, pentru o perioada de şase ani, societaţii îi este necesar un certificat fiscal care să ateste solvabilitatea.

   Dl. cons. Stan doreşte să ştie care sunt garanţiile pe care societatea le prezintă pentru eşalonarea obligaţiilor fiscale pe care societatea le datorează bugetului Municipiului Târgovişte.

   Dl. Grigore susţine că societatea poate garanta cu mijloacele de transport pe care le deţine şi autogara din Pucioasa, singurul imobil liber de sarcini, celelalte imobile constituind garanţii la anumite credite bancare pe care societatea le are.

   Dnii. cons. Răducanu şi Dobândă susţin acordarea acestei eşalonări având în vedere numărul mare de angajaţi pe care societatea îi are şi a faptului că este un agent economic care va aduce bani la bugetul local.

   Dl. cons. Ţuţuianu consideră că adoptarea unei astfel de hotărâri ar putea crea un precedent pentru ceilalţi agenţi economici aflaţi în situaţii similare.

   Dl. cons. Pătraşcu propune acordarea acestei eşalonări, iar în cazul în care o lună de zile societatea nu plăteşte, să i se anuleze eşalonarea.

   Dl. cons. Enache este de acord cu punctul de vedere al dlui. Ţuţuianu de creare a unui precedent şi totodată consideră că se crează un culoar pentru societatea în cauză.

   Dl. cons. Prisăcaru propune sprjinirea acestei societăţi, cu un număr mare de angajaţi şi impunerea anumitor condiţii pentru restituirea sumelor restante. Consideră că este important ca societăţii să i se dea posibilitatea achitării sumelor restante.

   Dl. cons. Dumitrescu susţine că reprezintă un avantaj menţinerea cât mai multor agenţi economici în municipiu, bugetul local având mai multe şanse să încaseze dacă se aprobă această reeşalonare.

   Se propune ca reeşalonarea să fie făcută pe o perioadă de 36 luni. Cu acest amendament, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă:16 voturi pentru, o abţinere: Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 3

4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei.

   Dl. Stan dă citire proiectului de hotărâre.

   Dl. cons. Cioacă doreşte să ştie, în eventualitatea adoptării proiectului de hotărâre, fără ca municipiul să aibă un buget aprobat pentru anul 2013, dacă va avea viza de legalitate a secretarului municipiului.

   Dl. secretar Cristea declară că la acest moment consiliul local se află în situaţia descrisă de art. 40 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi anume: Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. Deasemenea, întreabă directorul economic dacă aceste cheltuieli se încadrează în cotitatea prevăzută de lege şi consideră acest proiect trebuie privit ca o declaraţie de intenţie a consiliului, în sensul prevederii sumei în proiectul de buget pe anul 2013. Consideră, la momentul actual nu poate fi pusă în aplicare varianta căreia i-a dat citire preşedintele de şedinţă.

   Dl. cons. Stan declară , la nivelul aparatului de specialitate al primarului se cunoştea faptul nu există surse financiare pentru achitarea eşalonării la GDF Suez, dar nu s-a luat nici o măsură în acest sens.

   Dl. cons. Ţuţuianu declară S.C. TERMICA S.A. are depusă la Primăria Târgovişte o informare înregistrată în acest sens şi consideră se poate adopta o hotărâre de majorare a capitalului social care fie respectată atunci când va fi adoptat bugetul, deci, bugetul pe investiţii va demara cu 4.000.000 lei pentru energie termică.

   Dl. Secretar Cristea afirmă există o diferenţă dacă se va efectua o cheltuială de capitalizare în viitor şi textul proiectului de hotărâre care spune “se aprobă majorarea”.

   Dl. cons. Cioacă nu este de acord cu adoptarea acestei hotărâri, în condiţiile în care nu există un buget aprobat, nu se poate prevedea o cheltuială, nu se ştie care vor fi sumele care vor fi prevăzute la capitolul respectiv.

   Dna. cons. Diculescu aminteşte au fost ani în care bugetul s-a aprobat în luna mai şi totuşi consiliul local a funcţionat.

   Dl. cons. Cioacă este de părere o astfel de hotărâre nu poate fi de folos atâta timp cât cheltuiala nu poate fi efectuată.

   Dl. cons. Stan consideră o astfel de hotărâre i-ar da furnizorului de gaze certitudinea încasării unei creanţe, fiind singura posibilitate pentru a nu se ajunge la întreruperea furnizării gazelor.

   Dl. cons. Rădulescu întreabă, în cazul în care hotărârea va fi adoptată, dacă suma de 4.000.000 lei va intra în capitalul S.C. TERMICA S.A.

   Directorul economic răspunde că dacă hotărârea va fi vizată de legalitate, suma de 4.000.000 lei va putea intra în capitalul S.C. TERMICA S.A., în limita încasărilor şi luându-se bani de la alte capitole bugetare.

   Dl. cons. Pătraşcu consideră că trebuie găsită o soluţie pentru ca unităţile de învăţământ si persoanele care sunt racordate la S.C. TERMICA S.A. să beneficieze de căldură şi de asemenea, trebuie discutat cu furnizorul de gaze pentru amânarea plăţii pentru încă o perioadă.

   Dl. cons. Cioacă propune ca discuţiile să se poarte într-un cadru restrâns şi totodată să existe timpul necesar pentru aprofundarea legislaţiei în materie privitoare la acest proiect.

   Dl. cons. Ţuţuianu aminteşte că Termica a solicitat iniţial o sumă ce depăşea 100 de miliarde şi nu s-au aprobat decât 39 miliarde, ca primă tranşă, consiliul local fiind în cunoştinţă de cauză cu privire la restul sumei de care societatea are nevoie pentru a putea funcţiona.

   Dl. cons. Prisăcaru propune o şedinţă extraordinară având pe ordinea de zi acest proiect.

   Dl. cons. Stan întreabă dacă se fac alte alte cheltuieli din buget, în condiţiile în care nu este aprobat bugetul pe 2013, şi de ce condiţiile de efectuare a altor cheltuieli sunt diferite de cheltuiala de majorare de capital.

   Dna. Popa răspunde că referitor la cheltuielile de personal, acestea se fac conform bugetului de anul trecut, la nivelul sumelor necesare, acelaşi lucru fiind valabil şi în ceea ce priveşte cheltuielile referitoare la bunuri şi servicii, la investiţii conform contractelor, însă în cazul de faţă este vorba despre o cheltuială care anul trecut a avut un plafon de 3.900.000 de lei pentru capitalizarea societăţii de termoficare.

   Dl. cons. Stan, referitor la dispoziţiile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, consideră că raportarea la a douăsprezecea parte trebuie să se facă la capitolul de investiţii, capitalizarea de anul trecut nereprezentând un capitol separat în buget. 

   Dl. Secretar precizează că secţiunea de dezvoltare are subcapitole bine delimitate în buget.

   În urma discuţiilor purtate, secretarul municipiului face precizarea că nu va acorda viză de legalitate hotărârii, nefiind lămurite unele aspecte: dacă suma depăşeşte a douăsprezecea parte din buget, dacă depăşeşte, care sunt cerintele Direcţiei de finanţe pentru acordarea sumelor defalcate, având în vedere că legea interzice să se facă plăţi direct din încasări.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru, 6 abţineri: Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică. Dl. Dumitrescu Claudiu nu este prezent în sala de şedinţe.

   Se propune ca în data de 10 ianuarie 2013, ora 1600 să fie convocată o şedinţă extraordinară având ca punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei.

   Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 16 voturi pentru. Dl. Dumitrescu Claudiu nu este prezent în sala de şedinţe

   Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                                      jr. Chiru Cătălin Cristea