PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 07.09.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 13 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Țuțuianu Ioan, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 2406 din data de 04.09.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Lucian Enache.

        Dl. Primar precizează la această ședință a fost invitat dl. Alessio Urbano, președintele Consiliului Local de la Corbetta, localitate înfrățită cu Municipiul Târgoviște.

        Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

     Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului. Dl. Rădulescu dorește știe dacă la întocmirea bugetului rectificat au fost luate în calcul și creșterile salariale de 12% pentru personalul angajat. Dna. Popa precizează au fost luate în calcul creșterile salariale, începând cu luna august.

     Dl. Răducanu dorește știe cauza care a dus la achitarea de către Primărie a sumei de 80.000 lei, conform sentinței civile nr. 15321/02.07.2015. Dna. Popa precizează această sumă provine din achizițiile publice efectuate. De asemenea menționează la compartimentul care se ocupă de achiziții a avut loc o verificare de la ANRMAP (Agenția Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice), în urma acesteia fiind primită o amendă pentru nerespectarea termenelor; decizia a fost contestată, dar contestația a fost respinsă. Dna. Popa mai precizează în acest moment a fost pusă poprire pentru suma mai sus menționată.

      Dl. Răducanu precizează referitor la Crizantema de Aur este un festival cu  tradiție, la care ar trebui invitați artiști care interpreteze muzica specifică acestui festival.

     Dl. Enache dorește știe de ce sumele destinate Festivalului « Crizantema de Aur » sunt aprobate în ședință extraordinară și nu au fost aprobate în bugetul inițial. Dna. Popa precizează la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli nu au existat sume suficiente, banii fiind folosiți pentru proiectele în curs.

     Dl. Enache adresează o interpelare dlui. Primar, dorind știe dacă executivul a luat măsurile necesare în privința amenzilor primite, a persoanelor responsabile pentru existența lor, amenzi care vor fi achitate din bugetul Municipiului Târgoviște. Dl. Primar precizează nu sentința civilă a generat amenda, ci procesul verbal de contravenție întocmit în februarie 2013. De asemenea menționează va fi analizată situația și identificată persoana responsabilă în anul 2013, în vederea achitării amenzii contravenționale. Dl. Primar menționează în urmatoarea ședință a consiliului local va întocmi o informare cu privire la circumstanțele în care Municipiul Târgoviște a fost sancționat cu o amendă în valoare de 80.000 lei, iar membrii Consiliului Local vor decide împotriva cărei persoane se va îndrepta Municipiul Târgoviște pentru recuperarea sumei.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 245.

2.     Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului- Direcția Economică (Compartiment Executare Silită)

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 246.

Se dă cuvântul dlui. Alessio Urbano, președintele Consiliului Local de la Corbetta, care adresează mulțumiri dlui. Primar pentru invitația de a participa la evenimentele prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște. De asemenea adresează o invitație dlui. Primar și unei delegații pentru a participa la expoziția internațional㠓Expo 2015”, ce se desfășoară la Milano, urmând ca delegația fie însoțită la această expoziție de către reprezentanții orașului Corbetta.

     Dl. Primar adresează o invitație consilierilor locali la manifestările prilejuite de debutul Zilelor Cetății și prezintă pe scurt programul primei zile a manifestărilor.

      Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                arh. Lucian Enache                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.