PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 07.06.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dobândă Ion, Albu Andrei, Pantea Viorel şi Mocanu Livia, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1852 din data de 05.06.2013.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Daniel Cristian Stan, ales preşedinte pentru şedinţele lunilor iunie, iulie şi august.

Înainte de a se supune votului ordinea de zi se dă cuvântul dnei. Bucur, director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa care mulţumeşte consiliului local pentru sprijinul acordat în proiectul vizând schimbarea destinaţiei imobilului Şcoala Generală cu clasele I - IV,  nr. 7, Priseaca şi susţine că, în urma demersurilor efectuate la Ministerul Educaţiei, va fi necesară o nouă întrunire a consiliului pentru finalizarea documentelor, pentru a nu se pierde sprijinul financiar acordat de fundaţia parteneră în realizarea acestui proiect şi, pe viitor, se doreşte realizarea unui parteneriat intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Consiliul Local Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi fundaţia care sprijină acest proiect.

Dl. cons. Rădulescu propune suplimentarea ordinii de zi, la punctul 1, cu un nou proiect de hotărâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2053/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa şi dă citire proiectului de hotărâre, Secretarul municipiului făcând precizarea că nu va putea reprezenta consiliul local, având în vedere că nu a acordat viză de legalitate hotărârii care face obiectul acestui dosar.

Se supune votului introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Se aprobă: 14 voturi pentru, 2 abţineri: Bozieru Cosmin şi Prisăcaru Ciprian, în sală nefiind prezent dl. Dumitrescu Claudiu.

Dna. cons. Diaconu propune suplimentarea ordinii de zi cu aprobarea repertoriului Teatrului Municipal Târgovişte, stagiunea 2013-2014, la punctul 8 al ordinii de zi, existând un proiect de hotărâre în acest sens.

Dl. Secretar confirmă că această solicitare a fost depusă la Registratura Primăriei în data de 23 mai 2013, dar apreciază că acest proiect nu poate face obiectul unei şedinţe extraordinare întrucât suplimentarea ordinii de zi se face pentru probleme ce nu suportă amânare.

Dna cons. Diaconu propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect privind Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul municipiului Târgovişte, făcând şi o scurtă prezentare a materialului.

Dl. Moţoc propune ca acest punct să fie discutat în şedinţa ordinară a lunii iunie, pentru a fi lămurit şi aspectul legat de acordarea acestor burse numai elevilor cu domiciliul în municipiul Târgovişte, propunere cu care nu este de acord, susţinând necesitatea acordării acestor burse tuturor elevilor care fac performanţă şi învaţă în şcolile şi liceele din municipiu.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect. Se aprobă: 12 voturi pentru, 5 abţineri: Tică Dănuţ, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu.

      Dl. cons. Stan propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre privind aprobarea participării dlui. Păunescu Andrei Mihai la Bruxelles, în cadrul proiectului „Erasmus pentru aleşii locali şi regionali”.

      Se supune la vot această propunere. Se aprobă: 15 voturi pentru, dnii. Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu, nefiind prezenţi în sala de şedinţă.

Cu aceste completări se supune votului ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.      Proiect de hotărâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2053/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Stan propune completarea art. 3, referitor la onorariu, cu sintagma „pentru fiecare fază procesuală”.

 Se propune ca apărător dl. Anton Răzvan Florin. Se propune modalitatea votului deschis pentru această propunere. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul sus menţionat.

Se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 abţinere: Răducanu Tudorică şi 6 voturi împotrivă: Tică Dănuţ, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu şi Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 111

2.      Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Se supune votului proiectul de hotărâre.

Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, proiectul devenind HCL nr. 112

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de transfer active încheiat între Municipiul Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Se supune votului proiectul de hotărâre.

Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 113

4.      Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru întocmirea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, furnizare energie termică în Municipiul Târgovişte

Se supune votului proiectul de hotărâre.

Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 114

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013

Administratorul public, dl. Cioacă face prezentarea materialului.

Dl. Secretar face precizarea că la art. 3 al proiectului de hotărâre se are în vedere şi creditul furnizor, în ceea ce priveşte sursele de finanţare.

Dl. Olaru, directorul S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. consideră până la întocmirea studiilor de fezabilitate ar trebui organizată licitaţie pentru zona de nord a municipiului.

Dl. cons. Enache propune ca în art. 2 al hotărârii să fie specificat este vorba despre centrale termice de bloc.

Se supune votului proiectul de hotărâre, cu amendamentul susmenţionat.

Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 115

6.      Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 116

7.      Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50%, în cuantum de 1.047.197,33 lei, datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte”şi recuperarea acestei sume de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Dl. cons. Enache doreşte să ştie dacă suma de 1.047.197,33 lei este sau nu prevăzută în bugetul municipiului pentru anul 2013.

Administratorul public, dl. Cioacă face precizarea că acest proiect a fost reintrodus pe ordinea de zi datorită faptului că există numeroase somaţii de la executorii judecătoreşti în legătură cu neplata constructorilor care au efectuat lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte.

Dl. cons. Rădulescu doreşte să ştie ce demersuri s-au făcut către minister pentru recuperarea acestor sume şi dacă aceste contracte fac obiectul unor cercetări.

Dl. Folea răspunde că se va pune la dispoziţia consiliului local documentaţia întocmită către minister şi că aceste contracte fac obiectul unor cercetări de către organele competente.

Dl. cons. Georgescu susţine că o parte din firmele faţă de care mai există datorii nu şi-au executat lucrările la timp şi doreşte să ştie cum a sancţionat municipalitatea aceste firme care nu şi-au respectat contractele.

Dl. cons. Cioacă răspunde că este posibil ca aceeaşi firmă să fi contractat mai multe lucrări; în cazul lucrărilor nerecepţionate s-au oprit garanţiile, iar pentru ce s-a scos ulterior la licitaţie, reprezentând remedieri, plata pentru noii constructori a fost efectuată din garanţiile oprite.

Dl. cons. Georgescu susţine că la acest moment sunt multe lucrări nefinalizate pentru care Primăria a semnat numeroase acte adiţionale.

                  Dl. Cioacă face precizarea că motivele pentru care lucrările nu au fost finalizate sunt diferite; poate fi vina constructorului sau, poate asociaţia sau ministerul nu a plătit către constructor cota stabilită conform contractelor încheiate, situaţie în care constructorul nu a mai putut finaliza lucrările.

                  Dna. Bănescu solicită reprezentantului Direcţiei Tehnice, dl. Folea, o informare cu privire la plăţile care s-au efectuat, cât mai este de achitat, câte blocuri sunt recepţionate, resturi de executat.

                  Dl. viceprimar Ţuţuianu doreşte să ştie dacă suma solicitată se adresează lucrărilor recepţionate.

                  Dl. Folea răspunde că este vorba despre lucrări efectuate şi o mare parte din ele şi recepţionate.

                  Dl. cons. Georgescu face precizarea că nu s-a întocmit nici un raport cu privire la suma de 36 miliarde lei aprobată de consiliul local în anul 2012 pentru finalizarea acestor blocuri

                  Dl. Folea susţine că va întocmi o informare cu privire la blocurile finalizate, recepţionate, resturi de executat.

                  Dl. cons. Pătraşcu consideră că ar fi trebuit prezentată o situaţie detaliată pentru fiecare firmă, însoţită de situaţia de lucrări şi procesul verbal de recepţie acolo unde este cazul; solicită documentele întocmite către minister pentru recuperarea sumei şi modalitatea de recuperare a sumelor de la asociaţiile de proprietari care nu şi-au achitat obligaţiile de plată.

                  Dl. cons. Georgescu solicită toate contractele încheiate pentru aceste lucrări, începând cu anul 2009, inclusiv actele adiţionale, prezentarea măsurilor luate de Primărie împotriva firmelor care nu şi-au executat obligaţiile stipulate în aceste contracte, precum şi un punct de vedere al Direcţiei Tehnice cu privire la această situaţie.

                  Dl. cons. Enache face precizarea că nu se vor încasa banii de la minister atât timp cât lucrările nu sunt recepţionate.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Georgescu Alen, Enache Lucian şi Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 117

Întrucât în sală sunt prezenţi 10 consilieri locali, absenţii fiind Tică Dănuţ, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Păunescu Andrei şi Bozieru Cosmin, nemaifiind îndeplinit cvorumul cerut de lege, se declară şedinţa închisă.

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETAR MUNICIPIU,

                jr. Daniel Cristian Stan                           jr. Chiru Cătălin Cristea