PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 06.11.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 12 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Babeu Pavel, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Tică Dănuț și Țuțuianu Ioan, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 4448 din data de 04.11.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Maria Diculescu.

Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

     Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Prisăcaru întreabă dacă au intervenit modificări în proiectul de hotărâre față de ședința ordinară, când acest proiect a fost respins. Dl. Nițu răspunde că nu au fost aduse modificări.

      Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 9 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr.  281.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale unor instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

     Dna. Mihai, reprezentant al Direcției de Salubritate face prezentarea materialului.                     Dl. Primar face precizarea că acest proiect a fost pe ordinea de zi a ședinței ordinare, nu i-au fost aduse modificări, transformarea în serviciu a compartimentului Animale fără stăpân reprezintă o obligație care rezultă din ordonanța de urgență privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; diferența de posturi reprezintă o adaptare a capacității acestui serviciu la necesitățile pe care municipiul le are în privința gestionării câinilor fără stăpân și se coroborează cu hotărârea consiliului care a fost aprobată în ședința ordinară privind darea în administrarea Direcției de Salubritate a imobilelor situate în comuna Brănești, sat Priboiu.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 9 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen și Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr.  282.

 

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016

     Dl. Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale face prezentarea materialului cu următoarele precizări: pentru anul 2016, propunerea este ca majoritatea impozitelor și taxelor locale să rămână la nivelul celor din anul 2015, cu respectarea noului Cod fiscal; unele dintre impozitele și taxele propuse scad față de anul 2015, exemplificând impozitul pe clădiri pentru persoane fizice unde cota de impozitare se reduce la 0,09% de la 0,1%, ceea ce va genera o scădere a impozitului datorat de contribuabilii persoanele fizice cu aproximativ 3,7%; pentru persoanele juridice impozitele vor scădea, având în vedere că începând cu anul 2016, pentru prima dată se vor introduc noțiunile de clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte: la clădirile rezidențiale cota va fi de 0,2 %, astfel încât va exista o diminuare considerabilă a impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice; pentru persoanele juridice, cota pentru clădiri reevaluate a fost în anul 2015 de 1,5%, pentru clădirile nereevaluate în 3-5 ani era de 10%, iar pentru cele care nereevaluate deloc era de 30%, se desființează cota de 10%, iar cea de 30% este de 5% stabilită de Codul Fiscal.

     Dl. Crintescu susține referitor la impozitele pe teren, auto și la celelalte taxe că rămân aceleași nivel ca în anul 2015.

     La întrebarea dnei. cons. Diaconu, dl. Crintescu răspunde referitor la cota de 40%, că aceasta este creșterea propusă în cazul persoanelor juridice, astfel încât având în vedere celelalte scăderi, să se mențină nivelul de impozitare din anul 2015, în caz contrar veniturile bugetului local ar fi drastic diminuate.

  Dl. cons. Georgescu consideră că materialul trebuia introdus în ședința ordinară, pentru a putea fi supus analizei comisiilor de specialitate; referitor la scăderea impozitelor prezentată de dl. Crintescu, dl. Georgescu afirmă că, în conformitate cu noul Cod fiscal, pentru persoanele fizice se prevede o cotă de impozitare de la 0,08 până la 0,2%, propunerea executivului fiind de 0,09%; la persoanele fizice nerezidențiale legiuitorul permite un impozit cuprins între 0,2 și 1,3%, propunerea executivului fiind de 0,5%; referitor la spațiile aflate în posesia persoanelor juridice dar cu scop rezidențial, legiuitorul permite o cotă între 0,08 până la 0,2%, propunerea executivului fiind de 0,2%; la sediile nerezidențiale legiuitorul permite o cotă între 0,2 și 1,3%, propunerea executivului fiind și în acest caz maximul prevăzut, de 1,3%, plus o cotă adițională de 40% din acest impozit, această cotă nefiind impusă, ci permisă de lege, în cazul în care este aprobată de către consiliul local.

     Dl. Primar face precizarea că proiectul privind taxele și impozitele locale a fost pe site-ul primăriei timp de o lună, suspus dezbaterii publice; referitor la clădirile rezidențiale dă un exemplu concret privind scăderea impozitului pentru persoanele juridice: dacă în anul 2015, pentru un apartament cu o suprafață de 70 mp se plătea o sumă de 3175 lei, în anul 2016 se va plăti suma de 500 lei, inclusiv cu această cotă adițională, scăderea fiind de aproape 2700 lei.

       Dl. Crintescu menționează că și în anul 2015 există o cotă adițională de 20%, iar  cotă de impozitare este de 1,5%.

       Dl. Primar dorește să facă un amendament la proiectul de hotărâre, amendament distribuit împreună cu anexa aferentă: introducerea articolului 9 cu următorul conținut: ”Se majorează impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(2) Majorarea este aprobată de Consiliul Local prin act administrativ individual la propunerea primarului, care are la bază referatul Arhitectului Șef.

(3) Criteriile pentru încadrarea în categoria terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilan sunt prevăzute în anexa 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”, anexă căreia i se dă citire.

       Dl. Cătălin Rădulescu propune un amendament la proiectul de hotărâre: scăderea taxei pentru eliberarea în regim de urgență a autorizației de construcție pentru persoanele fizice, de la 600 la 300 lei, fiind același cuantum propus de executiv atât pentru persoanele fizice cât  și pentru persoanele juridice.

      Dl. Crintescu face precizarea că în ceea ce privește terenurile, persoanele juridice vor plăti un impozit mai mic în anul 2016, având în vedere că nu se va mai plăti tot terenul curți-construcții, ci în funcție de categoria de folosință, pentru cel arabil impozitul fiind mai mic.

       Dl. Răducanu dorește să știe care este impozitul pentru spațiile de locuință transformate în spații comerciale. Dl. Crintescu răspunde că dacă persoanele juridice au sediul într-un apartament, dar nu desfășoară activitate economică, vor plăti același impozit ca și persoanele fizice, în acest caz impozitul plătit de persoanele juridice va scădea de cinci ori; în ceea ce privește apartamentele în care se desfășoară activitate economică, impozitul va fi la același nivel ca în anul 2015.

      Dl. cons.  Răducanu susține că pe bdul. I. C. Brătianu s-au montat semne de oprire interzisă, de la Catedrală până pe strada Petru Cercel, comercianții din zonă nemaiputând face aprovizionarea spațiilor comerciale și propune să existe un interval orar în care să se permită acest lucru.

       Dl. cons. Georgescu se declară de acord cu montarea acestor semne de circulație, având în vedere că sunt zone cu patru benzi de circulație din care două blocate de mașini parcate, trotuare unde sunt parcate mașini și pietonii circulă pe carosabil și trebuie avut în vedere și cartierul CFR care este extrem de aglomerat.

       Dl. Primar face precizarea că aspectele semnalate vor fi supuse discuțiilor în comisia de siguranță rutieră și amintește că în spatele zonei la care a făcut trimitere dl. Răducanu există o parcare foarte mare. Dl. Primar supune atenției că în proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2016 se propune scutirea de impozit pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea acelor persoane ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară sau constau în exclusivitate în indemnizație de șomaj sau ajutor social și de asemenea scutire pentru impozitul pe teren pentru aceleași categorii de persoane.

       Dl. cons. Prisăcaru declară că grupul PNL este de acord cu amendamentul propus de dl. primar și partial de acord cu proiectul de hotărâre, dar consideră că acest proiect trebuie discutat și în cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local și dezbătut în ședința ordinară. Dl. Secretar declară că acest proiect trebuie adoptat până pe data de 09 noiembrie.

      Dl. primar afirmă că motivul pentru care acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare este determinat de faptul că trebuia să fie respectat termenul de 30 de zile, în care proiectul să fie supus dezbaterii publice; toate modificările intervenite față de anul 2015 au fost discutate, cu excepția scăderii tarifului pentru locurile de parcare de la 330 lei la 120 lei și de la 440 la 200 lei. Dl. primar consideră că aceste propuneri reprezintă o proiecție pentru taxele și impozitele locale pentru anul 2016, echilibrată, sunt scăderi substanțiale pentru clădirile nerezidențiale pentru persoanele juridice, iar în cazul în care acest proiect nu va fi aprobat astăzi, pentru luni 09 noiembrie, va fi convocată o nouă ședință a consiliului local.

       Directorul economic, dna. Daniela Popa susține că la fundamentarea proiectului privind impozitele și taxele locale pentru anul 2016, s-a avut în vederea menținerea acestora la nivelul existent în anul 2015, ținând cont și de partea de cheltuieli, având în vedere că din bugetul local trebuie finanțate toate serviciile publice pe care autoritatea locală are obligația să le susțină pentru o funcționare normală.

       Dl. primar precizează că o scădere a taxelor nu echivalează cu scăderea venitului bugetar, exemplificând în acest sens scăderea tarifului pentru locurile de parcare dar creșterea într-o proporție foarte mare a numărului de solicitări pentru acestea.

       Dl. cons. Prisăcaru propune ca acest proiect să fie amânat până luni pentru a putea fi discutat de întreg consiliu local.

        Se supune la vot amendamentul propus de dl. primar privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitulului pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Se aprobă cu 9 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen și Diaconu Diana, acest amendament urmând a fi introdus în proiectul de hotărâre.

       Se supune la vot amendamentul propus de dl. cons. Rădulescu referitor la scăderea taxei pentru eliberarea în regim de urgență a autorizației de construcție pentru persoanele fizice, de la 600 la 300 lei. Se aprobă cu 9 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen și Diaconu Diana, acest amendament urmând a fi introdus în proiectul de hotărâre.

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi ”pentru” și 3 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen și Diaconu Diana.

 

             Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  ec. Maria Diculescu                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.