PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 05.05.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri (pe parcursul sedinţei venind înca 3 consilieri), declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1936 din data de 30.04.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 17 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Badiu Cristina, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe şi Şerban Alexandru), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale. În sală soseşte dna Badiu.

     Este propus dl. cons. Ilie Valentin, pentru a conduce sedinţa Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot alegerea dlui consilier Ilie ca presedinte se şedinţă. Se aprobă: 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Tănase Silviu Gabriel, Paraschiv Cornelia, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor şi Frăţilă Ioan Cezar şi 2 abţineri: Diculescu Maria şi Dănciulescu Ion.

     Dna. consilier Paraschiv Cornelia solicită să fie prezentată situaţia de la S.C. Termica S.A., referitoare la distribuirea de apă caldă în Municipiul Târgovişte. Se solicită ca directorul de la Termica să se prezinte cu o informare.

     Dl. consilier Vasiliu doreşte să adreseze o interpelare către dl Primar al Mun. Târgovişte, prin care doreşte să fie informat care este situaţia la Termica şi de ce nu este apă caldă în oraş.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri :Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel si Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 12.03.2010 Dl. consilier Vasiliu reaminteşte că, în procesele -  verbale nu sunt consemnate toate punctele de vedere ale consilierilor. Se aprobă: 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă : Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor (nu respecta legea) şi 3 abţineri : Diculescu Maria, Pararschiv Cornelia şi Tănase Silviu Gabriel .

Dna consilier Diculescu solicită ca cineva de la Termica să vină să prezinte situaţia existentă.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 13.04.2010. Se aprobă : 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 3 abţineri : Diculescu Maria, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 15.04.2010. Se aprobă : 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă – Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor şi 1 abţinere - Ţuţuianu Ioan.

1.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Secretar al municipiului prezintă proiectul de hotărâre. Se fac propuneri pentru consilierii municipali, care vor face parte din Comisia Locală de Ordine Publică : Tănase Silviu Gabriel, Babeu Pavel, Răducanu Tudorică şi Stănescu Iulian. Sunt supuse la vot aceste propuneri. Se aprobă : 18 voturi pentru şi un vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor (opinia dlui consilier este că nu se respectă legea, deoarece pentru persoane trebuie vot secret)  şi o abţinere. Se fac propuneri pentru reprezentanţii comunităţii : Costache Marian, Matei Gheorghe şi Drăgoi Ion. Se supune la vot. Se aprobă : 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor (opinia dlui consilier este că nu se respectă legea) şi 3 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Tănase Silviu Gabriel.

În sala sosesc dl. Serban şi dl. Rusescu

2.    Proiect de hotărâre privind preluarea activităţiilor de pază efectuate de Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecţie Dâmboviţa şi transferul a 100 de posturi de personal contractual şi personal aferent acestora către Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Secretar, Chiru Cătălin Cristea prezintă proiectul de hotărâre. Dl. consilier Vasilliu doreste sa stie dacă sunt preluate şi cheltuielile. Dl. Primar afirmă că în hotărârea de Consiliu Judeţean se prevede şi preluarea bugetului. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie ce efort financiar presupune această preluare, dacă numărul de 399 de persoane cuprinde şi cele 100 prevăzute în acest proiect şi dacă au venituri proprii, care este cuantumul. Dl. Primar afirmă că nu va exista un efort financiar suplimentar din partea Consiliului Local Municipal Târgovişte, afară de cel aprobat în bugetul pentru anul 2010 şi reaminteşte că acest serviciu este preluat cu toate cheltuielile aferente. Deasemenea dl. Primar afirmă ca va avea loc o creştere a gradului de siguranţă a cetăţenilor mun. Târgovişte. Dl. consilier Ţuţuianu afirmă că aceste 100 de posturi ar trebui scoase la concurs, transferul nefiind legal.

Dl. consilier Ilie propune ca fiecare consilier să aibă doar 2 intervenţii, pentru fiecare punct şi dreptul la replică.

Dl Secretar aduce lămuri referitoare la transferul persoanelor şi aminteşte că în art. 169 din Codul Muncii, se prevede că în momentul transferării unor activităţi este obligatorie şi transferarea personalului aferent. Se aprobă : 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă : Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 3 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Paraschiv Cornelia.

3.    Proiect de hotărâre privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a cheltuielilor de bunuri şi servicii în cadrul „Serviciului de asistenţă medicală în unităţiile de învăţământ”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Olteanu Marcela, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a aduce lămuriri. Se aprobă : 19 voturi pentru şi o abţinere -  Vasiliu Emilian Teodor.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială .

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Olteanu Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a aduce lămuriri. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie dacă se aprobă şi statul de funcţii şi sugerează introducerea unui articol distinct. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 187/27.04.2009 referitor la aprobarea proiectului « Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala cu  clasele I-VIII Coresi din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa » şi asigurarea tuturor resurselor financiare pentru proiect ( cofinanţare).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui. director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de proiect. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - zona Sagricom – Cartier Locuinţe credit ipotecar.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui. director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de proiect. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască termenul de finalizare al lucrărilor. Dl. consilier Tănase doreşte să ştie de ce nu beneficiază şi celelalte străzi de reabilitări. Dna consilier Diculeste doreşte să ştie care este aportul din Bugetul Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Extindere şi amenajare Creşa nr.8 » Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico- economici (total deviz) pentru obiectivul « Reabilitare şi ramforsare străzi din Municipiul Târgovişte ( Bld. Independenţei, Calea Bucureşti, Şos. Găieşti, Str. Constantin Brâncoveanu).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui. director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de proiect. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă există un program şi pentru celelalte străzi. Dl. Bălaşa afirmă că este un program pt toate străzile şi deasemenea şi pentru drumul de centură. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie dacă preţul ofertant a crescut sau este acelaşi cu cel vechi. Dl. Bălaşa afirmă că preţul este acelaşi cu cel vechi, iar suprafeţele sunt mărite. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să ştie ce tip de contract este. Dl. director Balaşa afirmă că este un contract de proiectare plus execuţie. Se aprobă : 17 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă : Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului « Îmbunătăţirea iluminatului public stadal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui. director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care aduce lămuriri legate de proiect. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să stie cât se cheltuie astăzi şi care este eficienţa proiectului. Dl director Bălaşa afirmă că se fac economii, care se pot ridica până la 90 %. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11.     Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă : 19 voturi pentru şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea despăgubirilor civile către numitul Lungu Mihai Sorin.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă : 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Diculescu Maria şi 3 abţineri : Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

14.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010 al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Popa Daneila, care aduce lămuriri legate de proiect. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

15.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Popa Daneila, care aduce lămuriri legate de proiect.

Dl. consilier Vasiliu prezintă un CD, despre care doreşte să ştie cine a aprobat acest CD şi de ce a costat 2 miliarde de lei. Deasemenea doreşte să ştie dacă a fost o licitaţie şi cine a câstigat-o.

Dl consilier Vasiliu doreşte deasemenea să ştie de ce sunt trecute la capitolul Cultură – locurile de joacă. Se supune la vot. Se aprobă : 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 4 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia şi Ţuţuianu Ioan.

16.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, obiectivelor şi criteriilor de performanţă  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Târgovişte pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dnei Mihai , director economic al S.C. Eco-Sal 2005 S.A., care prezintă proiectul Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască cine se ocupă de curăţenia din Baza de Agrement Crizantema şi deasemenea cine se ocupă de câinii, care se găsesc in incinta Bazei de Agrement. Dl. viceprimar Briceag afirmă că se ocupă Direcţia de Grădini Publice. Dl Primar doreşte să amintească faptul ca Baza de Agrement Crizantema funcţionează anual, începând cu anul 2008. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2009.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dnei Mihai , director economic al S.C. Eco-Sal 2005 S.A., care prezintă proiectul. Se supune la vot. Se aprobă :19 voturi pentru şi o abţinere – Ţuţuianu Ioan.

18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice.

18.1     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi  construire locuinţă, garaj şi foişor” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiar ENACHE MĂDĂLINA NICOLETA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18.2     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă S+P+1 şi Locuinţă cu garaj şi spaţiu comercial P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, beneficiari CIUREZU IULIANA

şi CIUREZU ALEXANDRU

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN72A, beneficiari PĂUNESCU SILVIU COSTEL

şi PĂUNESCU CARMEN ELENA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

19.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu afirmă că acest regulament încalcă legea şi doreşte să ştie care sunt taxele pentru aceste terase. Dl. Secretar afirmă că acest Regulament a fost intocmit avand ca model regulamentele existente în Braşov şi Sibiu. Deasemenea afirmă că pot fi facute propuneri pentru taxele aferente acestor terase. Se supune la vot. Se aprobă : 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă : Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor (opinia dlui consilier este că această hotărâre este ilegală şi abuzivă) şi 2 abţineri : Dănciulescu Ion şi Diculescu Maria.

20.         Proiect de hotărâre privind închirierea directă pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate prelungire de 1 an a unui teren în suprafaţă de 50 mp.  situat în incinta fostului Spital „Mănăstirea Dealu” către către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă : 19 voturi pentru şi o abţinere – Ţuţuianu Ioan.

21.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor bunuri.

21.1     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui număr de 6 terenuri, în suprafaţă de 1 mp. fiecare, în vederea amplasării de panouri publicitare luminoase

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.2     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  spaţiilor comerciale din Baza de Agrement „Crizantema” pentru desfăşurarea activităţii de comerţ pe o perioadă de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp. , situat în Str. Vlad Ţepeş, adiacent pieţei „Vlad Ţepeş”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau de prestări de servicii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

22.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unor bunuri.

22.1     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 64 mp, situat în str. Revoluţiei, zona bl. C 6, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

22.2     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în B-ul. Eroilor adiacent bl. C 7, ap. 1, în vederea realizării scară de acces şi rampă  pentru persoanele cu dizabilităţi, la spaţiul cu destinaţia de sediu firmă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

22.3     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

23.         Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

24.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă a fost întrunită legal comisia. Dl. viceprimar Briceag aminteşte prezenţa la comisie şi susţine legalitatea comisiei. Se supune la vot. Se aprobă : 18 voturi pentru şi 2 abţineri : Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

 

25.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 19.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă : 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor (ilegal) şi 2 abţineri-. Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan.

Se fac propuneri pentru comisiile de la concesiuni si închirieri. La concesiuni : Paraschiv Cornelia, Stănescu Iulian, Ilie Valentin, Vasiliu Emilian Teodor – se face vot secret.

Se fac propuneri pt comisia de închirieri : Tănase Silviu Gabriel, Vasiliu Emilian Teodor, Liţă Ion şi Moţoc Honorius. Se optează pentru vot secret.

26.         Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu doreşte să cunoască detalii despre bunuri. Dl director Maican afirmă că este vorba despre bunurile aflate în domeniul public. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

27.         Informare privind raportul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială .

Se ia act.

28.     Diverse

28.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor C – Centrul Vechi, din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Vasiliu doreşte să ştie situaţia parcărilor. Doreşte să ştie dacă parcările au fost licitate. Se supune la vot. Se aprobă : 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Ţuţuianu Ioan şi 3 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Vasiliu Emilian Teodor.

28.2 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/26.05.2009 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. director Bălaşa aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă : 19 voturi pentru şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

     Sunt anunţate rezultatele votului secret. Comisia de concesiuni va fi formată din : Paraschiv Cornelia, Stănescu Iulian şi Ilie Valentin.

Comisia pentru închirieri va fi formată din : Tănase Silviu Gabriel, Liţă Ion şi Moţoc Honorius.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                     Ing. Ilie Valentin                                                       jr. Chiru  Catatlin Cristea