PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 05.02.2016

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 20 de consilieri în funcție, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 718 din data de 02.02.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Rodica Bănescu.

     Dl. Prisăcaru precizează grupul consilierilor Partidului Național Liberal propune modificarea și suplimentarea ordinii de zi, după cum urmează:

Pct. 1 - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Șencu Victor;

Pct. 2 - Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei ______________ în funcția de viceprimar al Municipiului Targoviste

Pct. 3 - Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Stan Cristian Daniel, îndeplinească atribuții de primar;

Pct. 4 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgoviște pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

Pct. 5 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier care îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale persoanei care va prelua atribuțiile primarului;

Primele 5 puncte ale ordinii de zi devin punctele 6, 7, 8, 9 și 10.

     Dl. Primar menționează , potrivit dispozițiilor art. 43, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și consideră propunerile mai sus menționate, nu se încadrează în prevederile legale, motiv pentru care, în calitate de inițiator al ordinii de zi, consideră nelegală modificarea acesteia.   

     Dl. Prisăcaru precizează validarea noului consilier este urgentă, deoarece componența Consiliului Local este de 21 de consilieri, iar deciziile importante trebuie luate de toți cei 21 de consilieri și solicită supunerea la vot a propunerii enunțate anterior.

     Dl. Primar menționează în intervenția anterioară a făcut referire la nelegalitatea suplimentării ordinii de zi, alegerea celui de al doilea viceprimar fiind punct al ordinii de zi prezentat consilierilor, cu trei zile înainte de data ședinței.

     Dl. Enache îi solicită dlui. Secretar îi comunice dacă propunerea făcută de grupul consilierilor PNL se încadrează în temeiul legal. Dl. Secretar amintește dispozițiile art. 43, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 arată condițiile în care se poate suplimenta ordinea de zi, dacă propunerile nu suportă amânare și precizează asupra caracterului de “urgenț㔠se poate pronunța doar instanța.

        Se supune la vot suplimentarea și modificarea ordinei de zi, așa cum a fost propusă de către grupul consilierilor PNL. Se respinge cu 9 voturi pentru, 9 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian și Țuțuianu Ioan și 2 abțineri: Răducanu Tudorică și Dumitrescu Claudiu.

     Consilierii Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț părăsesc lucrările ședinței, fără acordul președintelui, în sală rămânând 11 consilieri, cvorumul prevăzut de lege pentru continuarea ședinței fiind asigurat.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.

1.         Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație

       Se cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 28.

2.         Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului

Se cuvântul dlui. Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 29.

3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a stimulentului educațional (tichetele sociale de grădiniță)

Se cuvântul dnei. Iordache Marcela pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 30.

4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

Se cuvântul dlui. Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale, pentru a prezenta materialul. Dl. Secretar precizează motivul pentru care procedurile au fost prezentate Consiliului Local în această ședință, ulterior aprobării taxelor și impozitelor locale, este acela normele metodologice ale Codului Fiscal au apărut la jumătatea lunii ianuarie 2016 și afirmă aceste proceduri sunt întocmite în conformitate cu noul Cod Fiscal. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 31.

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai obiectivului “STAȚIE DE POMPARE APE UZATE - SPUN 2”

Se cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 32.

6.         Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei ______________ în funcția de viceprimar al Municipiului Targoviste

       Propunerea pentru alegerea viceprimarului municipiului Târgoviște este dl. Răducanu Tudorică. Deoarece nu mai există alte propuneri, se redactează buletinele de vot. Se precizează modalitatea de vot: votul pentru - buletinul de vot se păstrează așa cum a fost redactat, votul împotrivă - se taie cu o linie numele candidatului menționat pe buletinul de vot. Se trece la votul secret. După numărarea voturilor, comisia anunță rezultatul: 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. În urma votului secret, dl. Răducanu Tudorică este ales în funcția de viceprimar, proiectul devenind H.C.L. nr. 33.

 

7.         Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier care îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan

       Propunerea pentru desemnarea unui consilier care îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan este dl. Albu Andrei Bogdan. Deoarece nu mai există alte propuneri, se redactează buletinele de vot. Se precizează modalitatea de vot: votul pentru - buletinul de vot se păstrează așa cum a fost redactat, votul împotrivă - se taie cu o linie numele candidatului menționat pe buletinul de vot. Se trece la votul secret. După numărarea voturilor comisia anunță rezultatul: 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule. În urma votului secret dl. Albu Andrei Bogdan este desemnat îndeplinescă temporar atribuțiile de viceprimar ale dlui. Daniel-Cristian Stan, proiectul devenind H.C.L. nr. 34.

 

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Rodica Bănescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.