PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 04.11.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Dănciulescu Ion, Frăţilă Cezar, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe şi Paraschiv Cornelia declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4529 din data de 28.10.2011.

           La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Pentru a conduce şedinţa de astăzi este propus dl. cons. Moţoc Honorius. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.10.2011. Se aprobă în unanimitate.

   Se supune la vot ordinea de zi cu menţiunea că executivul retrage punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli prilejuite de organizarea  Conferinţei Internaţionale „Between Worlds: The Age of the Angevins in East – Central Europe” si  punctul 7 „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică in Municipiul Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”- etapa I şi garantarea plăţilor cu bilet la ordin a acestuia” şi suplimentează ordinea de zi cu două puncte: Diverse 1: Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea extinderii clădirii staţiei de autobuz, pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii şi Diverse 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare – strada Oltului din Municipiul Târgovişte”

 Se aprobă în unanimitate.

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei. Dana Popa care face prezentarea materialului.

Dl. cons. Şerban aminteşte membrii comisiei juridice au fost de acord cu alocarea sumei de 45.000 lei pentru echipa de fotbal, urmând ca restul sumelor fie discutate ulterior.

Dl. Primar răspunde executivul nu susţine această propunere.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru, 7 abţineri: Badiu Cristina, Păunaş Roxana, Ilie  Valentin, Şerban Alexandru, Tănase Silviu, Băluţă Vasile, Briceag Paul.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 68/2011 referitoare la aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finanţarea programului sportiv „Promovarea sportului de performanţă”

Se citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 235

3.Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării anuale a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte de către S.C. Tehnofarm Valleriana S.R.L.

Se citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 236

        4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 146/2011 şi nr. 179/2011

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dlui. Alexandru Laurenţiu care face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru, 1 abţinere: Băluţă Vasile, proiectul devenind hotărârea nr. 237

 5.Proiect hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 233/2010   referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

Se citire proiectului de hotărâre. Dl. Secretar face prezentarea materialului.

            Dl. cons. Şerban propune ca reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte să prezinte situaţia existentă in respectivele unităţi de învăţământ.

            Dl. cons. Ilie doreşte să se prezinte o informare cu privire la starea instalaţiilor de încălzire, la furnizarea energiei termice pe perioada de iarnă în scoli şi grădiniţe.

            Dl. viceprimar Moţoc răspunde că încă din luna octombrie şcolile şi grădiniţele primesc energie termică de la S.C. Termica S.A.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 238.

Pentru discutarea punctelor 8-11 şi a punctului Diverse 1 era necesară prezenţa unui număr de 14 consilieri, drept pentru care, aceste puncte de pe ordinea de zi nu mai sunt supuse dezbaterii şi se trece la discutarea punctului Diverse 2:

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulExtinderea reţelei de canalizarestrada Oltului din Municipiul Târgovişte

Se citire proiectului de hotărâre.

Se cuvântul dlui. Folea Dragoş care face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă in unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 239.

Dl. cons. Ilie Valentin doreşte ştie care este situaţia alimentării cu energie electrică în Cartierul Sagricom.

 

Cu acestea şedinţa se declară închisă.

 

 

 SECRETAR MUNICIPIU,

jr. Chiru Cătălin Cristea