PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 04.09.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri (absent fiind dl. Neculăescu Zotic Cătălin) declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii septembrie.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4008 din data de 31.08.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Dl. secretar aduce la cunoştinţa Consiliului Local că înainte de începerea şedinţei s-a primit la Registratura Primăriei o solicitare din partea PP-DD. Dl. cons. Stan Cristian dă citire acestei adrese prin care se solicită, la un prim punct, introducerea pe ordinea de zi a patru proiecte de hotărâre referitoare la constatarea încetării de drept, de către consiliul local, a mandatelor de consilieri municipali ale dlor. Iancu Avram şi Neculăescu Zotic şi validarea mandatelor de consilieri municipali ale dlor. Bozieru Cosmin Petruţ şi Dobândă Ion. La al doilea punct al adresei înaintate consiliului local de către PP-DD se solicită amânarea punctului de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local care priveşte alegerea celui de al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte, în situaţia în care primul punct al solicitării PP-DD nu primeşte votul consiliului local.  Dl. Păunescu Andrei membru PP-DD susţine că la baza acestei solicitări stau Hotărârile nr. 21 şi 22 din data de 03.09.2012 ale Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii prin care se decide că dnii. Iancu Avram şi Neculăescu Zotic Cătălin nu mai sunt membri ai PP-DD. Dl. Iancu Avram îşi susţine punctul de vedere referitor la hotărârea susmenţionată, aduce la cunoştinţa consiliului local că va continua acţiunea în instanţă împotriva acestor decizii şi se retrage de la lucrările şedinţei de astăzi. În sală rămân prezenţi 19 consilieri.

În urma discuţiilor referitoare la introducerea pe ordinea de zi a punctelor amintite, dl. Secretar susţine că, potrivit prevederilor art. 48 din Legea Administraţiei Publice Locale, nu va acorda viză de legalitate proiectelor referitoare la constatarea încetării de drept, de către consiliul local, a mandatelor de consilieri municipali ale dlor. Iancu Avram şi Neculăescu Zotic şi validarea mandatelor de consilieri municipali ale dlor. Bozieru Cosmin Petruţ şi Dobândă Ion, din două considerente si anume: aceste proiecte nu au fost întocmite, nefiind pe ordinea de zi, prin urmare nu au viză de legalitate şi pot fi discutate numai în cadrul şedinţelor ordinare, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 393/2004 care reglementează Statutul Aleşilor Locali: art.1 “în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

   (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

Dl. cons. Rădulescu propune amânarea punctului 1 de pe ordinea de zi referitor la alegerea viceprimarului până la următoarea şedinţă ordinară, propunere susţinută şi de dl. cons. Păunescu Andrei.

1.(8) Proiect de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte

Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru.

            Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei cu modificarea susmenţionată şi retragerea subpunctului 9 de la punctul 43 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru.

      Se dă cuvântul dlui. cons. Răducanu care dă citire iniţiativei prin care solicită Consiliului Local aprobarea unei sprijin financiar în valoare de 25.000 pentru acţiunea „Prichindei la şcoală”.

      Dl. cons. Stan face precizarea că această iniţiativă trebuia formulată înainte de aprobarea ordinii de zi şi mai mult decât atât se solicită un raport de specialitate din partea executivului. Urmează ca această iniţiativă să fie înregistrată şi să fie discutată într-o şedinţă viitoare.

2.(9) Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

      Se dă cuvântul dnei. Veronica Neagu pentru a face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre.

     Dna. cons. Mocanu susţine că atâta timp cât iniţiativa este una legală este firesc să se ofere cetăţenilor municipiului acte administrative de calitate, îndeplinite de funcţionari cu studii superioare.

      Dl. cons. Rădulescu consideră firesc li se dea dreptul şi celor cu studii medii să acceseze la acest post.

      Dl. cons. Ţuţuianu doreşte ştie care este domeniul de activitate la care face referire acest post. Dna Neagu răspunde că atribuţiile se stabilesc ulterior, prin dispoziţie a Primarului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 9 voturi pentru: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Păunescu Andrei şi 10 voturi împotrivă: Stan Cristian, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Enache Lucian, Diaconu Diana

3.(10) Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

   Se dă cuvântul dlui. Dinu, Directorul Poliţiei Locale pentru a face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate: 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 193

4.(11) Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

     Se dă cuvântul dlui. Dinu, Directorul Poliţiei Locale pentru a face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre.

     Dl. cons. Stan doreşte ştie dacă în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale sunt menţionate atribuţiile celor care vor ocupa aceste posturi. Directorul Poliţiei Locale răspunde că în regulament nu sunt prevăzute atribuţiile.

      Dl. cons. Cioacă susţine că este necesar să se aprobe întâi statul de funcţii şi ulterior Regulamentul de organizare şi funcţionare.

    Se supune la vot  proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru: Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, 11 voturi împotrivă: Stan Cristian, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Enache Lucian, Diaconu Diana, Păunescu Andrei (dl. Babeu  Pavel lipseşte din sală).

5.(12)Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

      Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Se fac propunerile pentru componenţa comisiei: Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Georgescu Alen, Păunescu Andrei, Babeu Pavel, Cioacă Gabriel. Se propune votul deschis. Se aprobă.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru (dl. Babeu Pavel lipseşte din sală), proiectul devenind HCL nr. 194

6.(13) Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se fac propunerile pentru componenţa comisiei Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Albu Andrei, Răducanu Tudorică, Liţă Ion, urmând ca reprezentantul PP-DD să fie desemnat ulterior. Se propune votul deschis. Se aprobă.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă:18 voturi pentru (dl. Babeu Pavel lipseşte din sală), proiectul devenind HCL nr. 195

7.(14) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 1”

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Paraschivescu, reprezentantul Direcţiei Tehnice face prezentarea materialului.

       În urma discuţiilor purtate referitoare la finanţarea acestui proiect, Directorul Economic dna. Daniela Popa face precizarea că proiectul va fi finanţat din bugetul local şi de asemenea că dacă procedura de achiziţie pentru pachetul 3 de străzi va fi blocată din motive obiective, există posibilitatea ca pachetele 1 şi 2 să fie finanţate din creditul de 8.000.000 lei, pentru că lista obiectivelor ce pot fi finanţate din împrumut poate fi modificată şi completată, acesta este motivul pentru care în proiectul de hotărâre, la sursele de finanţare, pe langă bugetul local se doreşte să râmână prevăzute si alte surse de finanţare.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă:18 voturi pentru (dl. Babeu Pavel lipseşte din sală), proiectul devenind HCL nr. 196

8.(15) Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 2”

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Paraschivescu, reprezentantul Direcţiei Tehnice face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă:17 voturi pentru (dnii. Babeu Pavel şi Liţă Ion lipsesc din sală), proiectul devenind HCL nr. 197

9.(16) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 60/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. B din str. Ion Ghica

      Dna. Paraschivescu, reprezentantul Direcţiei Tehnice face prezentarea materialului pentru toate cele 21 puncte referitoare la blocuri.

      Dl. cons. Enache propune să se majoreze indicatorii economici pentru toate cele 21 de puncte de pe ordinea de zi, cu un procent de 5%, reprezentând TVA-ul care s-a majorat în mod obiectiv de la încheierea contractelor şi până în prezent, şi nu doar pentru lucrările rămase de executat, ci pentru întreaga lucrare.

      Dl. cons. Cioacă aminteşte că s-a întocmit o expertiză care a arătat stadiul fizic al lucrărilor, expertiză în funcţie de care s-au iniţiat proiectele si consideră că fiecare proiect trebuie tratat separat, neputându-se aplica aceeaşi majorare tuturor blocurilor având in vedere stadiul diferit in care se află fiecare.

      Dl. cons. Pătraşcu nu este de acord cu numărul mare de acte adiţionale încheiate la fiecare contract, cu decontarea cheltuielilor în funcţie de lucrări. Consideră necesară constituirea unei comisii care constate dacă lucrările mai pot fi continuate la unele dintre blocuri, o comisie care să verifice situaţia existentă la fiecare bloc şi continuarea lucrărilor doar la cele la care se justifică.

     Dl. cons. Cioacă propune ca în paralel cu lucrările comisiei care se doreşte a fi înfiinţată se aprobe şi proiectele de hotărâri.  

     Dna. cons. Bănescu aduce la cunoştinţa consiliului local faptul că, la unul dintre blocuri, tâmplăria PVC a costat 250 euro/mp, la un alt bloc 150 euro/mp, iar pentru o persoană fizică oferta aceleaşi firme, în aceeaşi perioadă era de 70 euro/mp.

      Dl. cons. Enache solicită lămuriri referitoare la situaţia unui bloc la care lucrările s-au executat în proporţie de 86% şi la care valoarea iniţială a contractului era de aproximativ 263.000, iar acum se solicită majorarea până la 388.000.

     Dna. Paraschivescu răspunde referitor la suma de 388.000 că este vorba despre un deviz actualizat, în care sunt cuprinse atât lucrările executate cât şi cele rămase de executat.

     Preşedintele de şedinţă a apreciat că luarea de cuvânt a dlui. cons. Dumitrescu referitoare la experienţa profesională a consilierilor care vor face parte din comisia de analiză şi verificare, sunt nejustificate, (având în vedere posibilitatea legală a consiliului local de a-şi constitui astfel de comisii), a perturbat lucrările şedinţei întrucât nu a avut permisiunea preşedintelui de şedinţă, fapt ce nu este statutar, motiv pentru care îl sancţionează cu avertisment.

      În urma discuţiilor purtate referitoare la comisia susmenţionată s-a propus introducerea următorului amendament la toate proiectele de hotărâri de la punctul 9 la punctul 29 bis, la art. 3, respectiv, art. 4:

      Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

      Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

      Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

      Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

      Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

      Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

      Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

      Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

      S-au făcut propunerile privind componenţa comisiei: Patrascu Eugen,  Radulescu Catalin, Enache Lucian, Babeu Pavel, Lita Ion,  Paunescu Mihai Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 198

10.(17) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 1 din Bdul Libertăţii

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 199

11.(18) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 138/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 2 din Bdul Libertăţii

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 200

12.(19) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 3 din Bdul Libertăţii

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 201

13.(20) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 140/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 4 din Bdul Libertăţii

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 202

14.(21) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 141/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 6 din str. Revoluţiei

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 203

15.(22) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 142/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 7 din str. Revoluţiei

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 204

16.(23) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 15 din str. Revoluţiei

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 205

17.(24) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 29, sc. A din str. Radu Popescu

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 206

18.(25) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 31, sc. A din str. Radu Popescu

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 207

19.(26) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 50/.2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 23, sc. F din str. Radu Popescu

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 208

20.(27) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 8, sc. C din str. Ana Ipătescu

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 209

21.(28) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. A din str. Dinu Lipatti

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 210

22.(29) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 53/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. B din str. Dinu Lipatti

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 211

23.(30) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 54/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. C din str. Dinu Lipatti

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 212

24.(31) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 59/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. A din str. Ion Ghica

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 213

25.(32) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/.2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 20, sc. A din str. Vasile Florescu

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 214

26.(33) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 69/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 48, sc. B din str. Stănică Ilie

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 215

27.(34) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 47, sc. D din str. Stanică Ilie

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 216

28.(35) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. D din str. Dinu Lipatti

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 217

29.(35 bis) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 152/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. E din str. Dinu Lipatti

      Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 218

30.(36) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentulului privind instituirea, colectarea şi decontarea taxei de habitat

      Se dă cuvântul dlui. Crintescu, Şef Serviciu Taxe şi Impozite pentru a face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Dl. cons. Rădulescu doreşte să ştie de ce trebuie consiliul local să fie de acord cu toate hotărârile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare. Dl. Secretar Cristea răspunde că atunci când s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, fiecare unitate administrativ-teritorială si-a delegat în mod deliberat atribuţiile şi competenţele şi astfel ne-am obligat să respectăm toate hotărârile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 219

31.(37) Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

      Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 220

32.(38) Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

      Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 221

33.(39) Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării biletelor la ordin în valoare de 33.773.395,45 lei emise de S.C. TERMICA S.A. in favoarea S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU în vederea realizării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”

      Se dă cuvântul Directorului Economic, dna. Daniela Popa pentru a face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Rădulescu întreabă directorul economic cum va funcţiona Primăria Municipiului Târgovişte în anul 2015 cu un grad de îndatorare de 27%, în condiţiile în care în anul 2012, acesta este de 11% şi se descurcă foarte greu.

     Dl. cons. Răducanu doreşte să ştie care au fost concluziile comisiei privind identificarea măsurilor de redresare a activităţii S.C. TERMICA S.A.

     Dl. cons. Ţuţuianu aduce la cunosţinţa consiliului local faptul că cele două firme care au depus solicitări, una propunând concesiunea serviciului, iar cealaltă, concesiunea serviciului şi a activelor S.C. TERMICA S.A. au venit cu soluţii foarte bune, dar se impune execuţia unui studiu de fezabilitate. Deci, consiliul local trebuie hotărască dacă aprobă întocmirea unui studiu de fezabilitate, aceasta fiind propunerea comisiei.

     Referitor la punctul de pe ordinea de zi, dl. cons. Cioacă aminteşte că a existat o procedură derulată de S.C. TERMICA. S.A., în urma căreia a existat un câştigător, S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU. A existat un contract de lucrări în care este stipulată obligaţia consiliului local de avalizare a biletelor la ordin emise de S.C. TERMICA S.A. Firma câştigătoare poate chema în judecată consiliul local pentru a-l obliga să semneze contractul în care, la unul dintre puncte, se stipulează că pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor se datorerază penalităţi de întârziere.

      Dl. cons. Rădulescu afirmă că este vorba doar de un acord cadru, şi nu de un contract încheiat cu S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU.

      Dna. cons. Diculescu consideră că ar trebui respectată propunerea comisiei privind identificarea măsurilor de redresare a activităţii S.C. TERMICA S.A., în sensul execuţiei unui studiu de fezabilitate, iar în ceea ce priveşte centralele termice de bloc, susţine că acestea nu vor putea funcţiona cu vechiile instalaţii, agentul termic neputând fi livrat.

      Dl. cons. Enache susţine că aceste centrale termice sunt prevăzute, într-o primă etapă, doar în instituţiile de învăţământ, rămânând astfel nerezolvată problema apartamentelor. Mai mult de cât atât şi dânsul susţine aceste centrale nu pot funcţiona până când vechile instalaţii nu vor fi înlocuite.

      Dl. cons. Georgescu afirmă că se vor cheltui aproximativ şapte milioane de euro doar pe aparatele care vor furniza căldură, fără ca instalaţiile să fie înlocuite, ceea ce înseamnă că acestea nu vor funcţiona. Susţine că trebuie găsiţi banii pentru a plăti datoria Termica, având în vedere că aceste centrale funcţionează tot pe gaz.

      Dl. cons. Pătraşcu consideră că nu mai este timp pentru ca aceste centrale să fie montate şi instalaţiile să fie înlocuite şi aduce în discuţie si  problema angajaţilor Termica.

      Dl. cons. Ţuţuianu aduce la cunoştinţa consiliului local că fiecare reprezentant în AGA la Termica a încasat în perioada ianuarie –august aproximativ 120 milioane lei vechi, pe parcursul a patru şedinţe.

      Dl. cons. Babeu susţine că cel mai devreme studiul de fezabilitate se poate finaliza în decembrie-ianuarie, după care urmează licitaţia şi alte proceduri, problema neputându-se rezolva mai devreme de toamna viitoare. În ceea ce priveşte centralele în condensaţie, există un studiu de fezabilitate în care se stipulează că instalaţiile nu se vor schimba. Aceste centrale pot rezolva problema pe termen scurt. Termica va încasa bani atunci când se vor monta aceste centrale, cu care va putea plăti din datorii.

      Dl. cons. Rădulescu dă citire anexei 1 în care sunt prevăzute douăzeci şi trei de obiective (unităţi de învăţământ) care vor beneficia de aceste centrale şi doreşte să ştie ce se va întâmpla cu apartamentele care sunt încă racordate la Termica şi susţine că pentru a funcţiona aceste centrale trebuie plătită măcar o parte a datoriei Termica către Distrigaz.

      Dl. Secretar Cristea răspunde că este vorba doar de primul lot - douăzeci şi trei de obiective (unităţi de învăţământ), urmând lotul doi (alte 16 obiective - unităţi publice), iar suma de 7 milioane de euro priveşte ambele loturi.

      Dl. viceprimar Ţuţuianu susţine că obligaţia consiliului local este asigurarea continuităţii serviciului de furnizare a agentului termic şi că datoria Termica către Distrigaz trebuie achitată, pentru ca centralele în condensaţie să poată funcţiona.

      Dl. cons. Moţoc afirmă că atunci când s-a propus montarea acestor centrale termice s-a vizat cu prioritate rezolvarea problemei legate de unităţile de învăţământ, pentru că acestea nu pot plăti preţul gicacaloriei care se produce de Termica. Prin montarea acestor centrale s-a dorit obţinerea unui cost mai scăzut în exploatare, iar în ceea ce priveşte Termica, consideră că,  fără sprijin guvernamental nu mai poate funcţiona, acumulând în continuare datorii.

    Dl. cons. Rădulescu este de părere că, în urma acestor discuţii, rezultă că Termica va funcţiona în paralel cu aceste centrale.

     Dl. cons. Stan susţine că nu există condiţionarea în proiectul de contract a începerii executării, de garantarea biletelor la ordin, si, în al doilea rând există prevederi în contract care stipulează că biletele la ordin vor fi emise de S.C. TERMICA S.A. şi avalizate de Municipiul Târgovişte în baza unor situaţii de lucrări emise de executant şi acceptate la plată de către beneficiar. Durata contractului este de şase luni de la semnare – nu s-ar fi ajuns ca în iarna aceasta să fie asigurat agentul termic

      Directorul economic sustine că Primarul nu va avaliza biletele la ordin decât după ce vor exista acele situaţii de lucrări.

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, 11 voturi împotrivă: Stan Cristian, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Enache Lucian, Diaconu Diana, Păunescu Andrei

34.(40) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2012

      Se dă cuvântul Directorului Economic, dna. Daniela Popa pentru a face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Rădulescu consideră nejustificat cuantumul anumitor cheltuieli cuprinse în execuţia bugetară, dând exemple în acest sens. Directorul economic răspunde că toate cheltuielile care s-au făcut, sunt conforme prevederilor legale. Dl. cons. Rădulescu atrage atenţia şi asupra faptului că, fără aprobarea consiliului local, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte a plătit o taxa de înscriere la FIFA CUP

      Dl. cons. Georgescu este de acord cu ideea expusă de dl. cons. Rădulescu şi consideră că era firesc ca o parte a sumelor la care s-a făcut trimitere să se investească în alte domenii de importanţă majoră, chiar dacă aceste cheltuieli au fost făcute cu respectarea legii, punct de vedere susţinut şi de dna. cons Diculescu.

      Dl. cons. Stan susţine că trebuie avute în vedere şi corecţiile financiare la anumite proiecte, sume de bani pe care Primăria are obligaţia să le returneze.

      Dl. cons. Rădulescu solicită Clubului Sportiv să prezinte contractul încheiat cu Casa Domnească pentru cazarea sportivilor, utilităţi şi servicii de curăţenie.

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru: Babeu Pavel, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, 11 voturi împotrivă: Stan Cristian, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Enache Lucian, Diaconu Diana, Păunescu Andrei

35.(41) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

      Se dă cuvântul Directorului Economic, dna. Daniela Popa pentru a face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Rădulescu doreşte să ştie de ce suma de 444.531 lei reprezentând creanţă titlu executoriu nu a fost plătită din luna noiembrie 2011, atunci când hotărârea a rămas definitivă şi irevocabilă şi acum Primăria trebuie să plătească încă 12.000 lei reprezentând comisionul executorului judecătoresc. Dl. Secretar Cristea răspunde că mai există un titlu executoriu al Primăriei către firma cu care suntem în litigiu în valoare de 154.000 lei şi s-a încercat o compensare a acestor sume.

      In continuare se prezintă si celelalte puncte care fac obiectul rectificării bugetare.

      Referitor la solicitarea făcută de Ansamblul Fir de Dor de a i se acorda suma de 25.000 lei pentru a se deplasa în Turcia, în perioada 30 august -2 septembrie, se hotărăşte ca această sumă să fie eliminată din hotărâre având în vedere că termenul a fost depăşit, urmând a se corela indicatorii economici.

       Cu acest amendament se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 abţinere. Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 222

36.(42) Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4900 lei în vederea desfăşurării unor acţiuni cultural - creative în cadrul proiectului „Harta creativităţii Judeţului Dâmboviţa - instrument de formare culturală şi antreprenorială a elevilor de liceu”

      Se dă cuvântul dlui. Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane şi dnei. Corina Leca din partea Asociaţiei Cultural - Educative „Ambasadorii Prieteniei” Târgovişte pentru a face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 223

37.(43) Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei utilizării sumei de 45.000 lei din bugetul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, aprobată prin HCL 235/2011

      Se dă cuvântul dnei. Vrînceanu Anca pentru a face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 224

      Cu permisiunea preşedintelui de şedinţă, dl. cons. Dumitrescu Claudiu părăseşte sala de şedinţă. În sală mai sunt prezenţi 18 consilieri

38.(44) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua 39, parcela  550/15, beneficiar MATEI GETA

      Dna. arh. Leca face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 225

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial - piese de schimb şi accesorii auto, depozit şi vulcanizare” în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, tarla 17, parcela 265/230, beneficiar SAFCIU NICOLAE

      Dna. arh. Leca face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 226

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construirea a 4 locuinţe duplex, cuplate câte două” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, tarla 49, parcela 674, beneficiar HRISTEA SIMONA ANDREEA

      Dna. arh. Leca face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 227

39.(45) Proiect de privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea reglementării situaţiei juridice a acestora

     Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 17 voturi pentru, 1 abţinere: Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 228

40.(46) Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. prof. Victor Oprescu, nr. 11

      Dl. Secretar Cristea face prezentarea materialului.

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 16 voturi împotrivă, o abţinere: Prisăcaru Ciprian, 1 vot pentru: Liţă Ion

41.(47) Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a bunurilor, proprietatea Direcţiei de Salubritate, casate prin H.C.L. nr. 138/13.04.2012

       Dna. Mihai, reprezentantul Direcţiei de Salubritate face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 229

42.(48) Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, a 34 (treizeci şi patru) de spaţii situate în Parcul Chindia, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu jucării

      Dna. Mihai, reprezentantul Direcţiei de Salubritate face prezentarea materialului.

      În urma discuţiilor purtate se hotărăşte ca terenul de lângă terasa Millenium să nu mai fie scos la licitaţie, rămânând astfel un număr de 33 spaţii pentru a fi închiriate

      Cu acest amendament, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 230

Se propun membrii comisiei de licitaţie: Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Albu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă. Se supune votului componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate

43.(49) Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Stan propune ca termenul pentru toate spaţiile/terenurile scoase la licitaţie în vederea închirierii să fie de 2 ani fără posibilitate de prelungire. Se dă citire proiectului de hotărâre cu acest amendament. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 231

2.      Proiect de hotărâre privind închirierea pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, către dl. Vasile Eduard, a unui spaţiu în suprafaţă de 5 mp, situat în str. Gen. Vasile Milea, nr. 14, în incinta Şcolii Generale nr. 9, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

   Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Cu amendamentul sus menţionat, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 232

3.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni,  a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 27), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Cu amendamentul sus menţionat, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 233

4.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 3 (trei) terenuri în suprafaţă totală de 2 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 3 (trei) panouri publicitare

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Cu amendamentul sus menţionat, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 234

     Se propun membrii comisiei de licitaţie: Enache Lucian, Bănescu Rodica, Răducanu Tudorică

Se propune votul deschis. Se aprobă. Se supune votului componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate

5.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 72 mp şi a unui spaţiu de producţie în suprafaţă de 648 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Aurora, în vederea desfăşurării activităţii de producţie şi comerţ cu produse de tâmplărie aluminiu şi PVC

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

      Se propune ca termenul pentru toate terenurile scoase la licitaţie în vederea concesionării să fie de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni.

      Dl. cons. Stan doreşte să ştie dacă această locaţie ar putea fi folosită ca si piaţă. Răspunsul primit este unul negativ.

      Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru, o abţinere: Babeu Pavel, proiectul devenind HCL nr. 235

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, bl. X 1 C, în vederea amplasării unui chioşc pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Cu amendamentul susmenţionat, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 236

7.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 28 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Independenţei - adiacent proprietăţii din str. 9 Mai, nr. 2 B în vederea amenajării unei terase acoperite pentru comercializarea de produse fast – food

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 237

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Col. Băltăreţu, nr. 7 în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Cu amendamentul susmenţionat, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 238

9. RETRAS

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani a unui teren în suprafaţă de 1360 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii „Tudor Vladimirescu” în vederea amenajării unui spaţiu pentru tenis de câmp - tip baza sportivă

      Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului.

      Dl. cons. Enache face precizarea că în cadrul comisiei de urbanism s-a propus amânarea acestui punct până la completarea documentaţiei cu un studiu de oportunitate.

      Dl. cons. Prisăcaru este de acord cu amenajarea acestui teren cu condiţia ca, în timpul orelor de curs, elevilor să li se permită în mod gratuit accesul, mai ales că şcoala are şi clase cu program sportiv, punct de vedere susţinut şi de dl. cons. Liţă. Dl. cons. Prisăcaru aduce la cunoştinţă că sunt multe terenuri în curtea şcolilor şi a liceelor care nu sunt amenajate şi este o ocazie ca cineva să investească la şcoala Tudor Vladimirescu.

      Dl. cons. Pătraşcu consideră că o persoană care inveşteşte 50.000 euro pentru amenajarea unui teren de tenis, nu poate fi de acord să-l utilizeze numai după terminarea orelor de curs, având în vedere timpul îndelungat în care îşi va recupera investiţia. Există posibilitatea ca solicitantul să îsi cumpere un teren pe care să-l amenajeze astfel şi să rămână si proprietar. Totodată doreşte să ştie dacă investitorul are un atestat de antrenor de tenis. Dl consilier aminteşte că există Baza Sportivă Chindia unde există posibilitatea închirierii terenurilor de sport.

      Cu amendamentul susmenţionat, se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 10 voturi împotrivă: Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin, Enache Lucian, Stan Daniel, Păunescu Andrei, 2 abţineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, 6 voturi pentru: Liţă Ion, Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia,  Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian

      Se propun membrii comisiei de licitaţie: Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana, Cioacă Gabriel

Se propune votul deschis. Se aprobă. Se supune votului componenţa comisiei. Se aprobă în unanimitate

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a contractului de  închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii Şcolii „I. Al. Brătescu - Voineşti”

     Dl. Maican, Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 239

      45. Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgovişte şi a unor „DIPLOME DE EXCELENŢĂ”

      Dl. cons. Moţoc face o scurtă prezentare a personalităţilor care au fost propuse pentru acordarea titlului de cetăţean sau a diplomei de excelenţă.

      Dl. cons. Prisăcaru propune acordarea Diplomei de Excelenţă –Post Mortem dlui. Dumitru Tică Gheorghe, propunere pe care o şi motivează.

      Dl. viceprimar Ţuţuianu propune pentru o şedinţă viitoare modificarea criteriilor de acordare a titlului de cetăţean de onoare sau a diplomelor de excelenţă.

1.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului IOAN VALERIAN, pentru merite deosebite

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru, 2 abţineri: Albu Andrei şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 240

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului MITITELU LUCIAN, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 9 abţineri

3.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE-POST MORTEM” Maicii SMARA, pentru merite deosebite

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 241

4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE-POST MORTEM” domnului RĂDULESCU FLORIN -GHEORGHE, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru, 1 abţinere: Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 242

5. Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  VLĂDESCU NICOLAE, pentru merite deosebite

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 243

6. Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  OPROIU MIHAI, pentru merite deosebite

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 244

7. Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă – Post Mortem” domnului  DUMITRU TICĂ GHEORGHE, pentru merite deosebite

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 245

      I se dă cuvântul scriitorului Adrian Melicovici care face o scurtă prezentare a proiectului Speranţa unui Vis, prin care solicită consiliului local acordarea de sprijin logistic şi material pentru realizarea proiectului prin care se doreşte promovarea Târgoviştei şi a valorilor sale culturale, istorice şi spirituale în Europa.

            Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    SECRETAR MUNICIPIU,

              jr. Stan Daniel Cristian                                jr. Chiru Cătălin Cristea