PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 02.12.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 9632 din data de 02.12.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind, Briceag Paul Robert, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Rusescu Gheorghe, Ţuţuianu Ioan  directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

         Domnul Lită propune ca dl. Stănescu să conducă lucrările şedinţei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Domnul Secretar il invită pe domnul Stănescu să conducă lucrările şedinţei având în vedere că legea permite ca un consilier local să conducă lucrările şedinţei pe o perioadă de 3 luni consecutive.

          Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

    

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de fidejusiune nr. 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliul Local Municipal Târgovişte – fidejusor.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei director Dana Popa care susţine necesitatea adoptării acestei hotărâri. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  cu 14 voturi pentru şi o abţinere dl. Iorga.

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri al Consiliului Municipal Târgovişte pentru anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei director Dana Popa care susţine necesitatea adoptării acestei hotărâri. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat în Municipiul Târgovişte, zona I.C. Brătianu, nr. 53, beneficiar Metro CASH& CARRY.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Leca care susţine necesitatea adoptării acestei hotărâri. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

 

Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU

                ing. Stănescu Iulian                                               jr. Chiru Cătălin Cristea