PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 02.08.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind:Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Dobâdă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Păunescu Andrei şi Răducanu Tudorică, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi condusă de dl. Pătraşcu Eugen, ales preşedinte pentru şedinţele lunii august şi a fost convocată de consilierii municipali în cadrul şedinţei extraordinare din data de 30.07.2013.

Dl Pătraşcu solicită suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

Se supune votului suplimentarea ordinei de zi cu acest punct. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru.

           Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate cu 13 de voturi pentru.

1.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supun la vot punctele din Procura Specială nr. 1: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru.

2.     Aprobarea Programului de Investiţii din surse proprii pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru.

3.     Aprobarea Planului anual de achiziţii publice pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru.

4.     Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Dl Stan propune amanarea acestui punct, deoarece consideră că sunt necesare discuţii tehnice legate de regulament. Se retrage acest subpunct, nemaifiind supus votului.

5.     Să aprobe atragerea răspunderii directorilor societăţii angajaţi cu contract de mandat: dl. Vasilescu Radu - Cristian, dl. Tudor Romulus, dl. Gherghescu Constantin şi dl. Sgarbura Cristian pentru prejudiciile aduse societăţii.

Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru.

In sală soseşte dl Dumitrescu Claudiu.

6.    Să desemneze pe dl Ponorica Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., să exercite în numele şi pe seama societăţii, acţiunea în justiţie pentru recuperarea prejudiciilor.

Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere - Dumitrescu Claudiu.

Se dă citire Procurii Speciale nr. 2.

1.     Să aprobe modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor,nr. 3 din data de 29.01.2009/ 2624 din data de 29.01.2009, urmare a Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgovişte nr. 132/27.06.2013

Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere - Dumitrescu Claudiu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere - Dumitrescu Claudiu.

2.Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 14 voturi pentru.

 

Cu aceasta, sedinta se declară închisă.    

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR MUNICIPIU      

                 ec. Eugen Pătrascu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea