Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare din data de 01.09.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 10780 din data de 28.08.2008.

La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind dna. Diculescu Maria, dl. Frăţilă Ioan Cezar şi dna. Paraschiv Cornelia),  directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Lucrările şedinţei extraordinare de astăzi sunt conduse de catre dl. cons. ing. Băluţă Vasile.

Se supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 21.08.2008. Dl. consilier Vasiliu îşi exprimă dorinţa de a primi o copie a procesului verbal semnat. Dl. secretar Cristea îl informează pe dl. consilier Vasiliu va primi o copie a procesului verbal semnat după ce acesta va fi supus votului Consiliului Local Municipal Târgovişte. Deasemenea dnii. consilieri Ilie şi Tănase declară se abţin în ceea ce priveşte procesul verbal deoarece nu au fost prezenţi la şedinţa anterioară. Dl. preşedinte de şedinţă, Băluţă Vasile, supune la vot procesul verbalal şedinţei din data de 21.08.2008. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Ilie Valentin şi Tănase Silviu Gabriel.

Dl. consilier Băluţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare. Există propuneri legate de ordinea de zi, din partea domnilor consilieri Vasiliu, Şerban şi Stănescu. Dl. consilier Vasiliu declară dispoziţia emisă nu cuprinde puncte de maximă urgenţă şi deasemenea aminteşte legiuitorul precizează care sunt punctele de maximă urgenţă şi care sunt condiţiile în care este convocat consiliul local în şedinţă extraordinară. Dl. consilier Vasiliu îşi arată nemulţumirea faţă de lipsa materialelor de la punctele de concesionări şi închirieri şi afirmă aceste puncte au fost amânate în şedinţa din data de 21.08.2008, pentru a fi discutate în următoarea şedinţă ordinară şi nu întro şedinţă extraordinară. Dl. consilier Vasiliu consideră punctele de la concesionări şi închirieri nu sunt suficient aprofundate şi cere retragerea acestora (pct. 7 şi 8) de pe ordinea de zi. Se supune la vot propunerea dlui. Vasiliu. Se respinge: 3 voturi pentru: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor, 1 abţinereTănase Silviu Gabriel şi 14 voturi împotrivă.

Dl. preşedinte Băluţă cuvântul dlui. consilier Stănescu. Dl. consilier Stănescu are o iniţiativă privind marcarea cu tăbliţe de identificare a străzilor, imobilelor de pe raza Municipiului Târgovişte, precum şi instalarea de indicatoare rutiere pentru intrările şi ieşirile din municipiu. Dl. consilier Vasiliu menţionează acest material nu a trecut pe la comisii şi reaminteşte materialele care se discută în şedinţele Consiliului Local au nevoie de rapoarte de avizare din partea comisiilor de specialiate ale consiliului, altfel sunt în afara legii.

Dl consilier Stănescu afirmă faptul această iniţiativă a fost înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte şi a fost prezentată la comisia de specialitate, având avizul acesteia. Dl. consilier Vasiliu afirmă nu este legal faptul această iniţiativă nu a fost prezentată şi comisiei de cultură. Dl. consilier Stănescu consider această iniţiativă necesită acordul Consiliului Local, deoarece doar în acest fel poate fi pusă în aplicare cât mai curând. Dl. consilier Oros propune trecerea acestei iniţiative pe ordinea de zi la punctul diverse şi discutarea lui la acel moment. Dl. consilier Vasiliu afirmă nu este legal, deoarece nu a fost prezentat în plenul şedinţei raportul de avizare al comisiei de specialitate. Dl. consilier Ilie, preşedintele comisiei de urbanism, susţine discutarea acestei iniţiative întro şedinţă ordinară. Dl. consilier Dănciulescu afirmă această iniţiativă nu necesită aprobare din partea Consiliului Local. Tot dl. consilier Ilie afirmă este obligaţia executivului se ocupe de problemele menţionate în această iniţiativă. Dl. consilier Vasiliu reaminteşte Consiliului       Local introducerea acestei iniţiative pe ordinea de zi este ilegală. Dl. preşedinte de şedinţă propune amânarea acestei iniţiative. Dl. consilier Tănase propune ca dl. Primar dea o dispoziţie prin care organele abilitate ale Primăriei soluţioneze problemele menţionate în această iniţiativă. Dl, consilier Stănescu anunţă retragerea iniţiativei de pe ordinea de zi.

Dl. consilier Băluţă cuvântul dlui. consilier Şerban, care propune ca dl. Primar prezinte o informare legată de zilele oraşului Târgovişte. Dl. consilier Vasiliu afirmă este prima dată în istoria oraşului când nu se face o informare legată de zilele oraşului, Deasemenea dl. consilier Vasiliu susţine organizarea festivităţilor, dedicate zilelor oraşului, are nevoie şi de avizul de principiu al comisiei de specialitate (nr. 4 ) şi afirmă Zilele Cetăţii sunt organizate de Consiliul Local  Municipal Târgovişte. Dl. Primar Boriga anunţă este întocmită o informare cu datele solicitate de dnii consiliei. Dl. preşedinte Băluţă propune discutarea acestei informări la sfârşitul şedinţei.

Se trece la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.    Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu solicită cuvântul. Dumnealui afirmă că datele legate de acest proiect au fost prezentate  la comisiile de specialitate de dna. director economic Maria  Ion. Dl. consilier Vasiliu afirmă că nu este de acord cu  banii primiţi de la Consiliul Judeţen, deoarece Consiliul Local are cel mai mare buget din tot judeţul. Dumnealui consideră că pot exista şi alte surse care să permită achitarea datoriilor existente, nefiind necesar ajutorul primit de la Consiliul Judeţean. Dl. consilier Stănescu intervine şi afirmă că ajutorul primit de la Consiliul Judeţean este benefic. Dl. consilier Răducanu afirmă că acest ajutor era benefic şi acum câteva luni, deoarece s-ar fi evitat situaţia actuală. Dl. consilier Ţuţuianu solicită anexa 1 la această hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor, care afirmă că acest ajutor este în detrimentul altor consilii locale din judeţ. 

2.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A. din data de 18.09.2008.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Dănciulescu afirmă că mandatul Consiliului de Administraţie este de 4 ani şi a fost votat de Consiliul Local anterior. Dl. consilier Băluţă afirmă că numirea membrilor Consiliului de Administraţie nu se face de către Consiliul Local, ci de către A.G.A. Dl. consilier Băluţă menţionează că membri Consiliului de Administraţie pot fi numiţi sau destituiţi doar de reprezentantul A.G.A. Dl. consilier Ana afirmă că prin această hotărâre sunt stabilite limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în A.G.A. şi deasemenea faptul că acesta poate să îi destituie pe actualii membri ai Consiliului de Administraţie. Dl. secretar Cristea propune modificarea art. 3 al hotărârii şi dă citire solicitărilor, privind această modificare, făcute de S.C. COMPANIA DE APĂ  TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. Aceste modificări fac referire la Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ  TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. şi vor fi adăugate la hotărâre sub formă de anexă. Dl. consilier Vasiliu intervine şi afirmă că această anexă trebuia să fie pusă la dispoziţia consilierilor înainte de şedinţă şi nu citită în plenul şedinţei. Dl. preşedinte Băluţă propune să se treacă la următorul punct al ordinii de zi, iar acest punct să fie discutat la finalul şedinţei. Dl. consilier Oros propune să fie multiplicată această anexă.   

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Dănciulescu îşi exprimă dorinţa ca administratorul public, ce va fi numit, să fie masterand în administraţie publică. Dl. consilier Vasiliu afirmă că se fac reduceri de personal în domeniul culturii, dar mai apare un nou angajat cu un salariu apropiat de cel al dlui. Primar. Deasemenea dl. consilier doreşte să cunoască cine este iniţiatorul acestui proiect. Dl. secretar Cristea aduce la cunoştinţa dlui consilier că proiectul este iniţiat de Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ, care face parte din Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului. Dl. consilier Vasiliu afirmă că iniţiator al unui proiect poate fi numai o persoană. Deasemenea dl. consilier afirmă că acele condiţii pentru ocuparea postului de administrator public îngrădesc dreptul de participare la concus al persoanelor ce deţin cunoştinţe în administraţie şi mai consideră că legea este încălcată. Dl. consilier Vasiliu afirmă că anumite persoane pot fi favorizate în ocuparea postului de administrator public, prin impunerea condiţiilor precizate în material. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să afle dacă administratorul public va fi funcţionar public sau personal contractual. Dl. secretar Cristea răspunde solicitării dlui. consilier Ţuţuianu şi îl informează că postul este de personal contractual, conform legii. Dl. consilier Vasiliu cere modificarea condiţiilor de participare la concurs: Studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă şi master în administraţie publică sau doctorat. Se supune la vot propunerea dlui. consilier Vasiliu. Se respinge: 4 voturi pentru: Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan şi Tănase Silviu Gabriel, 3 abţineri: Oros Călin Dinu, Briceag Paul Robert şi Moţoc Honorius şi 11 voturi împotrivă.

Se supune la vot hotărârea în fomă iniţială. Se aprobă: 1 abţinere – Tănase Silviu Gabriel, 3 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Dănciulescu Ion şi Ţuţuianu Ioan şi 14 voturi pentru.

4.    Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dadcă au expirat mandaqtele vechilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2008 S.A. Targoviste. Dl. consilier Vasiliu afirmă că mandatul actualului Consiliu de Administraţie expiră în anul 2009, destituirea acestuia fiind o ilegalitate. Dl. consilier Dănciulescu afirmă că membri actualului Consiliu de Administraţie au fost numiţi în septembrie 2005. Dl. secretar Cristea dă citire textului de lege ( art. 37 ) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, în care este prevăzut faptul că „persoanele împuternicite să reprezinte interesele unitătii administrativ – teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale”. Se fac propuneri pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administraţie. Dl. consilier Briceag face propunerile din partea P.D.L.: Preda Sorin, Cosac Silvia, Berechet Lidia, Colea Berta Emanuela şi Prisecaru Ciprian. Dl. consilier Vasiliu cere informaţii despre cei nominalizaţi. Aceste informaţii îi sunt oferite de dl. consilier Briceag. Dl. consilier Dănciulescu propune din partea P.S.D. pe dna. Alexandru Simna, iar dl. consilier Tănase îl propune dinn partea P.N.L. pe dl. Dumitrache Marius. Dl. consilier Băluţă doreşte informaţii legate de profesiile celor nominalizaţi din partea P.S.D. şi P.N.L. Informaţiile respective sunt oferite de dnii. consilieri care au înaintat propunerile.

     Dl. consilier Vasiliu anunţă că legea impune vot secret pentru alegerea acestor persoane. Dl. consilier Oros propune vot secret şi pentru Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Dl. consilier Ilie îl atenţionează pe dl. preşedinte Băluţă că se impune revocarea vechilor hotărâri prin care au fost aleşi membri Consiliului de Administraţie la aceste societăţi. Dl. consilier Dănciulescu propune o pauză. Dl. preşedinte Băluţă susţine propunerea de pauză.

     Se revine la dezbateri şi se face o propunere de către dl. consilier Babeu. Dumnealui cere modificarea art. 2 al hotărârii privind Consiliul de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte, prin revocarea H.C.L. nr. 174/2007, nr. 179/2005 şi 16/2006, referitoare la acesta. Se supune la vot propunerea dlui. Babeu. Se aprobă: 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan  şi Tănase Silviu Gabriel şi 12 voturi pentru, iar dnii. consilieri Briceag şi Stănescu lipsesc din sală în momentul votului. Tot dl. consilier Babeu propune modificarea art. 2 al hotărârii referitoare la Consiliul de Adminstraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. prin revocarea H.C.L. nr. 223/2008 şi 166/2008. Se supune la vot propunerea dlui. Babeu. Se aprobă: 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan  şi Tănase Silviu Gabriel, 1 abţinere – Ana George Bogdan şi 12 voturi pentru, iar dl. consilier Stănescu lipseşte din sală la momentul votului. Dl. consilier Dănciulescu aduce la cunoştinţa Consililui Local prevederile Legii 441, care modifică şi completează Legea 31, în care se precizează că administratorul are dreptul la plata de daune interese, în cazul în care revocarea membrilor Consiliului de Administraţie survine fără justă cauză. Se supune la vot hotărârea referitoare la Consiliul de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte, cu modificarea propusă de dl. consilier Babeu. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Dănciulescu Ion, 2 abţineri: Vasiliu E milian Teodor şi Ţuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru.     

5.    Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se fac propuneri pentru membrii Consiliului de Adminstraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte. Din partea P.D.L. propunerile sunt făcute de dl. consilier Briceag: Bărbulescu Cătălin şi Moise Roxana Elena. Dl. consilier Vasiliu cere informaţii despre persoanele nominalizate, primind răspuns la această solicitare de la dl. consilier Briceag. Dl. consilier Ţuţuianu îl propune pe dl. Pătraşcu Eugen, iar dl. Tănase îl propune pe dl. Manolache Pamfil. Se cere redactarea buletinelor de vot. În acest timp se va discuta următorul punct de pe ordinea de zi.

6.     Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. preşedinte Băluţă solicită propuneri pentru persoanele care vor face parte din comisie. Dl. consilier Dănciulescu îi propune pe dnii. consilieri Vasiliu Emilian Teodor şi Tănase Silviu Gabriel. Dl. consilier Briceag îi propune pe dnii. consilieri Răducanu Tudorică, Stănescu Iulian, Ilie Valentin şi Oros Călin Dinu. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

     Sunt aduse buletinele de vot. Se revine la pct. nr. 5 – privin desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.. Dl. preşedinte Băluţă precizează modalitatea de vot: persoanele care nu sunt dorite se vor tăia cu o linie, rămânând pe buletinul de vot doar persoanele care vor face parte din Consiliul de Administraţie. Se trece la vot, iar după exercitarea acestuia este solicitată comisia de numărare a voturilor. Dl. preşedinte de comisie, Moţoc Honorius, anunţă rezultatul votului: 17 voturi valabil eprimate, 1 buletin de vot anulat. Dl. Bărbulescu Cătălin – 14 voturi pentru, dna. Moise        Roxana Elena – 14 voturi pentru, dl. Pătraşcu Eugen – 3 voturi pentru şi dl. Manolache Pamfil – 3 voturi pentru. În urma numărării voturilor, dl. Bărbulescu Cătălin şi dna. Moise Roxana Elena sunt nominalizaţi pentru Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

     Se solicită revenirea la pct. nr. 2, al ordinii de zi - privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A. din data de 18.09.2008. Dl. consilier Babeu propune modificarea art. nr. 4 al hotărârii, făcându-se precizarea că H.C.L. nr. 191/2007 se revocă, iar prevederile H.C.L. nr. 331/2008 se modifică în mod corespunzător. Se supune la vot această propunere. Se aprobă: 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Dănciulescu Ion şi 3 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor şi Tănase Silviu Gabriel.

     Se supune la vot hotărârea cu modificarea menţionată mai sus. Se aprobă: 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion şi Vasiliu Emilian Teodor şi 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan şi Tănase Silviu Gabriel.

     Dl. consilier Vasiliu are de făcut o propunere referitoare la art. 1 al hotărâri: nu este de acord cu termenul „ este mandatat să revoce actuali membri”, dar dl. consilier Băluţă susţine că art. este corect formulat. Dl. consilier Băluţă solicită propuneri pentru membri Consiliului de Administraţie. Dl. consilier Dănciulescu îi propune pe dnii. Olaru Marin şi Nastasia Dumitru. Dl. consilier Briceag îi propune pe: Caracota Iancu, Ciulei Tomiţă, Matei Florina, Voicu Gheorghe, Hack Eduard. Dl. consilier Tănase îl propune pe dl. Manolache Pamfil. Se vor tipări buletine de vot. În asteptarea buletinelor de vot în sală se poartă discuţii legate de persoanele nominalizate pentru Consiliul de Administraţie.

     Dl. consilier Băluţă propune discutarea următorului punct de pe ordinea de zi, punctul de concesionări, amânat în şedinţa ordinară din data de 21.08.2008. Dl. consilier Vasiliu atenţionează asupra faptului că materialele referitoare la concesionări şi închirieri nu au fost în mapele pentru şedinţă. Dl. consilier Stănescu solicită ajutorul executivului pentru ca materialele pentru şedinţă să fie puse la dispoziţia comisiei de urbanism cât mai devreme, pentru ca membri acestei comisii să poată merge pe teren, acolo unde este cazul. Deasemenea dl. consilier face propuneri legate de urbanism, în special la firmele care pot participa la licitaţii. Dl. consilier  Vasiliu consideră inoportună intervenţia dlui. consilier Stănescu. Dl. consilier Stănescu mai face propunerea ca închirierile şi concesionările să fie clasificate prin limitarea în timp.

Dl. cons. Ilie aminteşte că avizul comisiilor are rol consultativ, deciziile fiind luate in plenul şedinţelor.

Sunt aduse buletinele de vot, iar domnul preşedinte de şedinţă mai dă citire propunerilor făcute în plen. Dl. consilier Băluţă aminteşte procedeul de vot – se taie cu o linie numele persoanei care nu va face parte din Consiliul de Administraţie, pe buletinul de vot urmând să rămână 7 propuneri valabile. Se va face o pauză de 10 minute pentru numărarea voturilor. Dl. preşedinte al comisiei al comisiei de numărare a voturilor, Moţoc Honorius, anuntă rezultatul: 15 voturi valabil exprimate, 3 voturi nule. Deasemenea se anunţă numărul de voturi obţinut de fiecare persoană în parte. Se supune la vot lista cu persoanele propuse: Caracota Iancu, Ciulei Tomiţă, Matei Florina, Voicu Gheorghe, Hack Eduard, Olaru Marin şi Manolache Pamfil. Se aprobă: 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

7.1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat in incinta Parcului Mitropolie

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. cons. Vasiliu solictă să fie prezentată firma care a adresat cererea de concesionare. Dl. cons. Ana anunţă ca firma ce a solicitat concesionarea este S.C. Imado S.R.L. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Dănciulescu Ion, 2 abţineri: Vasiliu Emilian Teodor, Tuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru.

7.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, până la data de 01.12.2017, a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Muncipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial  

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. cons. Vasiliu solictă să fie prezentată firma care a adresat cererea de concesionare. Dl. cons. Ana anunţă ca firma ce a solicitat concesionarea este S.C. Stilex Invest S.R.L. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 29,75  mp situat în str. Constantin Brâncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi 16 voturi pentru.

7.4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Este menţionată firma solicitantă – S.C. Vasic S.R.L. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi 16 voturi pentru.

7.5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Este menţionată firma solicitantă – S.C. Petrom S.A. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Dănciulescu Ion şi 17 voturi pentru.

7.6. Proiect de hotărâre privind respingerea concesionării unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în str. Bărăţiei, nr. 3B, pentru extindere curte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu solicită ca proiectele de hotărâri să fie emise conform cererilor solicitanţilor şi să nu fie emise sub forma unor negaţii. Deasemenea precizează că hotărârea este aprobată sau respinsăîn urma votului din plenul şedinţei. Dl. consilier precizează că în sala de şedinţă este prezent şi dl. care a adresat cererea de concesionare. Dl. primar solicită cuvântul pentru a face unele precizări. Dânsul înştiinţează că, în urma cererilor înregistrate la Primăria Municipiului Târgovişte, Aparatul de Specialitate întocmeşte rapoarte de specialitate, iar consilierii apreciază oportunitatea cererii şi propunerile formulate de executiv, acest punct de vedere fiind aprobat sau nu.Dl. cons. Rusescu precizează că dl. dir. Maican a fost la comisiile de specialitate, unde a expus această problemă.Se dă cuvântul persoanei care a depus cererea de concesionare, dl. Măcriş Gheorghe.  Dânsul expune motivele pentru care a făcut această solicitare.Se dă cuvântul şi dlui. dir. Maican care aduce lămuriri legate de acest subiect. Dl. cons. Oros propune deplasarea comisiei de urbanism la faţa locului pentru a constata situaţia existentă, iar în următoarea şedinţă a Consiliului Local să fie prezentată această situaţie. Dl. cons. Dănciulescu precizează faptul că există un proces pe rol cu privire la acest caz şi propune amânarea acestui punct. După discuţii purtate în plenul şedinţei şi dl. cons. Stănescu propune amânarea acestui punct. Se supune la vot această propunere. Se aprobă: 2 voturi împotrivă: Babeu Pavel , Tănase Silviu Gabriel, 2 abţineri: Băluţă Vasile şi Ţuţuianu Ioan şi 14 voturi pentru. Se amână proiectul de hotărâre cu condiţia deplasării comisiei de urbanism la faţa locului.

7.7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –adiacent staţie autobuz Mitropolie, municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Briceag Paul Robert, Ana George Bogdan  şi 14 voturi pentru.

7.8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18,75 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, şi 15 voturi pentru.

7.10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 13,23 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent proprietăţii situate la nr. 5, în vederea extinderii clădirii centrului medical

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 3 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, şi 15 voturi pentru.

7.11 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. cons. Vasiliu doreşte să cunoască solicitantul. Este informat că solicitarea aparţine S.C. Parking S.R.L. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi 16 voturi pentru.

    7.12 Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării de scoatere la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 84 mp, situat în str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2,  municipiul Târgovişte, pentru extindere sediu firmă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se respinge: 8 impotrivă şi 10 abţineri.

    7.13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de ___ ani, a clădirii «Magazie materiale tehnice», în suprafaţă de 1074 mp, situată în incinta locaţiei Spitalul Mânăstirea Dealu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se propune perioada de 10 ani. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu menţionarea perioadei de 10 ani. Se aprobă: 4 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

8.1. Proiect de hotărâre privind trecerea spaţiului „FABRICA DE GHEAŢĂ” din administrarea Direcţiei Administraţia  Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea închirierii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

8.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, câte 6 luni pe an, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se precizează că există o cerere de concesionare. Dl. cons. Dănciulescu afirmă că în cadrul comisiilor a fost prezentat materialul pentru închirierea spaţiului şi nu pentru concesionare. Dl. cons. Ana propune să se facă o concesionare pe o perioadă de 5 ani. Dl. cons. Vasiliu aminteşte de existenţa unui proiect privind reabilitarea centrului vechi, care ar influenţa activitatea acestor terase. Se supune la vot hotărârea cu modificările propuse. Se respinge: 4 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, 2 abţineri: Ilie Valentin,  Liţă Ion, 11 voturi pentru, şi o absenţă în momentul votului dl. cons. Babeu Pavel

  8.3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, câte 6 luni pe an,  a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se propune concesionarea pe o perioadă de 5 ani. Se supune la vot hotărârea, cu modificările menţionate mai sus. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor, 2 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru.

  8.4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, câte 6 luni pe an,  a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se propune concesionarea pe o perioadă de 5 ani. Se supune la vot hotărârea, cu modificările menţionate mai sus. Se aprobă: 3 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru.

  8.5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, câte 6 luni pe an,  a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se propune concesionarea pe o perioadă de 5 ani. Dl. secretar Cristea precizează că la comisia nr. 5, juridică, s-a propus pentru toate aceste puncte concesionarea pe o perioadă de 5 ani. Se supune la vot hotărârea, cu modificările menţionate mai sus. Se aprobă: 3 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru.

8.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni,  a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se propune concesionarea pe o perioadă de 5 ani. Dl. cons. Vasiliu afirmă că această terasă deranjează locatarii blocului şi nu consideră oportună aprobarea unei hotărâri pentru aceasta. Se supune la vot hotărârea, cu modificările menţionate mai sus. Se aprobă: 4 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu Gabriel şi 14 voturi pentru.

Dl. secretar Cristea îl invită pe dl. cons. Moţoc să prezinte propunerile pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare”, propuneri înregistrate în cadrul comisiei de cultură. Dl. cons. Moţoc prezintă cele două propuneri: Rică Ungureanu şi generalul de brigadă (R) Ctin. Tănase. Se supune la vot propunerea de acordare a titlului de cetăţean de onoare post mortem dlui. Rică Ungureanu. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot propunerea de acordare a titlului de cetăţean de onoare generalului de brigadă (R) Ctin. Tănase. Se aprobă: 1 abţinere: Babeu Pavel şi 17 voturi pentru.

După finalizarea discuţiilor legate de acordarea titlului de Cetăţean de Onoare, se fac propuneri pentru comisiile de licitaţii la închirieri şi concesionări. Se face propunerea ca numarul membrilor în comisia de licitaţie la concesionări să fie 5 iar la închirieri 3. Se supune votului. Se aprobă în unanimitate.

Sunt propuşi următorii consilieri pentru a face parte din comisia de licitaţie la concesionări: Ţuţuianu Ioan, Oros Călin Dinu, Moţoc Honorius, Liţă Ion şi Tănase Silviu Gabriel. Se supune votului. Se aprobă în unanimitate.

Sunt propuşi următorii consilieri pentru a face parte din comisia de licitaţie la închirieri: Răducanu Tudorică, Pantea Viorel şi Stănescu Iulian. Se supune votului. Se aprobă în unanimitate.

Cu acestea şedinţă se declară închisă.

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETAR MUNICIPIU,  

          ing. Băluţă Vasile                                               jr. Chiru Cătălin Cristea


              Inapoi