LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

-      Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei municipiului Targoviste;

-      Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei municipiului Targoviste;

-      Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei municipiului Targoviste si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

-      Coordonatele de contact ale Primariei municipiului Targoviste, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

-      Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

-      Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

-      Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

-      Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

a)      informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b)       informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c)      informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d)     informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e)      informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f)       informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;

g)      informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE

PRODUSE ŞI / SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

 

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

-      ordinea de zi a sedintelor de consiliu local;

-      hotarâri adoptate in sedintele  consiliului local;

-      procese-verbale sedinte de consiliu local;

-      declaratii de avere si interese;

-      oportunitati de angajare – concursuri

-      taxe si impozite locale

-      rapoarte;

-      studii;

-      analize;

-      prognoze;

-      proiecte de strategii;

-      planuri urbanistice de detaliu sau zonale;

-      planul urbanistic general;

-      autorizatii de construire/desfiintare;

-      certificate de urbanism

-      lista strazilor si imobilelor din municipiul Târgoviste;

-      Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.