ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

19.12.2019

 

 

443.  Hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2020 – 2021

444.  Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2019 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2020

445.  Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

446.  Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială

447.  Hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

448.  Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2020

449.  Hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2020

450.  Hotărâre privind aprobarea subvenției pentru anul 2020 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social„Căminul pentru persoane vârstnice”

451.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

452.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

453.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița

454.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L.  nr. 491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

455.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

456.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

457.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 196/19.04.2019 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: str. Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”

458.  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

459.  Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

460.  Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL                               către actualii chiriași

461.  Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 7 din data de 11.12.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

462.  Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 7 din data de 12.12.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

463.  Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Naționale a Surzilor din România  - filiala Târgoviște asupra unui spațiu din fostul punct termic „CT 1 - Micro VIII”, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Grivița

464.  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

465.  Hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 18 m2 situat în Municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu, cvartal 31, parcela 133

466.  Hotărâre privind închirierea a 4 (patru) locuri de parcare, situate în Bulevardul Carol I, nr. 36, Municipiul Târgoviște

467.  Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște

468.  Hotărâre privind acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE” domnului Boris PETROFF

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2020 - 2021

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița comunicat prin adresa nr. 13112/05.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 42444/10.12.2019;

§ Referatul nr. 42766/12.12.2019

§ Raportul de specialitate nr. 42767/12.12.2019;

§ Prevederile art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2) lit. d) și ale alin. (7), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rețeaua de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2020 - 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Admnistrare a Patrimoniului Public și Privat, și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   443

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare a activității

Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2019 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității

 Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2020

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 43012/13.12.2019;

§Raportul comun nr. 43013/13.12.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului M.A.P. 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 75 din 27.06.2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență ;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. 1184/2006 aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de  urgență;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 1352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităților de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor și materialelor care conțin informații clasificate, în situații de conflict armat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul Prefectului județului Dâmbovița nr. 21 privind pregătirea pe linia situațiilor de urgență pentru anul 2018;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. h) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Planul de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   444

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

 

HOTĂRÂRE

                 privind aprobarea Planului de acțiuni

sau de lucrări de interes local, pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 42768/12.12.2019 ;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate nr. 42769/12.12.2019;

§ Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. I pct. 2 și 3 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§ Prevederile OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

§ Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.       

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   445

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 42531/11.12.2019;

§Raportul de specialitate nr. 42532/11.12.2019 al Direcției de Asistență Socială;

§  Prevederile art. 369 lit.b), 370, 382, 385 alin. (3), 391, 392, 405, 406, 407, 409, 466, 468, 483, 610, 612, 618  din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

§ Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor- la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   446

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare

ale centrelor și serviciilor sociale

din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 42536/11.12.2019;

§Raportul de specialitate nr. 42537/11.12.2019 al Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile  Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

§ Prevederile Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

§ Prevederile Ordinului 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

§ Prevederile HCL nr. 135/26.04.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și  serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 371/26.09.2019 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare ale Direcției de Asistență Socială;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§Prevederile art. 129, alin. (2) lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, după cum urmează:

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom down „Sfânta Maria”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi „Arlechino”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost „Sfânta Maria”, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice “Sfânta Elena”, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, înființat conform Ordinului 705/26.09.2006 prin proiectul „Bătrân, dar nu singur”, derulat conform contractului nr. 12147/10.10.2006 cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale Dâmbovița, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Adăpostului de noapte “Speranța”, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de primire în regim de urgentă pentru victimele violenței domestice “Împreuna vom reuși”, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§ Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului de pensionari nr. 1, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare își         încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   447

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali

 ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav,

 în cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42538/11.12.2019;

§Raportul de specialitate nr. 42539/11.12.2019 al Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 35, art. 40, alin. (1) și art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. (2) din Normele metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 484/21.12.2018 privind menținerea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă numărul de 300 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și numărul de 950 de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020.

Art. 2 Sursa de finanțare este Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Târgoviste aferent anului 2020.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   448

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând

Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 42533/11.12.2019;

§   Raportul de specialitate nr. 42534/11.12.2019 al Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 60, 61, 74 - 78, 83, 90 și 102 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

§ Prevederile  Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

§ Prevederile Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

§ Prevederile Ordinului 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

§ Prevederile HCL nr. 483/21.12.2018 privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2019;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                   În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Pentru anul 2020, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța” nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 44.126 lei.

Art. 2 Pentru anul 2020, în cadrul Centrului rezidențial de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice “Împreună vom reuși” nu se se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 16587 lei.

Art. 3 Pentru anul 2020, în cadrul Cantinei de ajutor social valoarea standardului/an/beneficiar este de 7.874 lei.

Art. 4 Pentru anul 2020, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” se stabileste costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 4.071lei, cu o contribuție lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele vârstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru tinerii proveniți din instituțiile de ocrotire și scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 48.851 lei.

Art. 5 (1) Pentru anul 2020, în cadrul Căminului pentru persoane  vârstnice ”Sfânta Elena” se stabileste costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 5.373 lei, cu o contribuție lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 64.475 lei.

      (2) Dacă persoana îngrijită în cămin sau susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de întreținere ale persoanei îngrijite se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște pe baza unei aprobări prealabile, exceptându-se cazurile în care internarea se va face în regim de urgență ce nu va depăși perioada de 30 de zile.

Art. 6 Pentru anul 2020, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 11.303 lei.

Art. 7 Pentru anul 2020, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom down nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 14.916 lei.

Art. 8 Pentru anul 2020, în cadrul Centrului de zi Arlechino nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 11.078 lei.

Art. 9 Pentru anul 2020, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1 nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 11.473 lei.

Art. 10 (1) Pentru anul 2020, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmeaza:

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB si IC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 15.600 lei/an/beneficiar.

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 11.700 lei/an/beneficiar.

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 7.800 lei/an/beneficiar.

      (2) Nivelul contribuției lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Sumele încasate cu titlul de contribuție lunară de întreținere constituie venituri la bugetul local și vor fi evidențiate în contabilitatea Direcției de Asistență Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 12 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 13 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   449

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                

                                                             Anexa la HCL nr. 449/19.12.2019

 

 

 

Grad de dependență I A, I B si

 I C

Grad de dependență

II A, II B și

II C

Grad de dependență III A, III B și III C

Nr. crt.

Nivelul venitului net pe membru de familie

Procent din costul integral al serviciilor

Valoarea contribuției (lei)/

20 ore/

săptămână

Valoarea contribuției (lei)

/10 ore/ săptămână

Valoarea contribuției (lei)

/8ore/

săptămână

1.       

Cu venituri pe membru de familie mai mic de 1000lei/ lună.

0%

0

0

0

2.       

Cu venituri pe membru de familie între 1001-1500 lei/lună

5%

65

49

33

3.       

Cu venituri pe membru de familie între 1501-2000 lei/lună

10%

130

97.5

65

4.       

Cu venituri pe membru de familie între 2001-2500 lei/lună

15%

195

146

98

5.       

Cu venituri pe membru de familie între 2501-3000 lei/lună

20%

260

195

130

6.       

Cu venituri pe membru de familie între 3001-3500 lei/lună

25%

325

244

163

7.       

Cu venituri pe membru de familie între 3501-4000 lei/lună

30%

390

293

195

8.       

Cu venituri pe membru de familie între 4001-4500 lei/lună

40%

520

390

260

9.       

Cu venituri pe membru de familie peste 4501

100%

1300

975

650

 

Costul integral al serviciilor

-

1300

975

650

 

                   

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenției pentru anul 2020

      Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social

        „Căminul pentru persoane vârstnice”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 42529/11.12.2019;

§  Raportul de specialitate nr. 42530/11.12.2019 al Direcției de Asistență Socială;

§ Cererea nr. 33089/27.09.2019 a Fundației Catedrala Eroilor, Căminul pentru persoane vârstnice, privind acordarea subvenției de la bugetul local, pentru anul 2020, in baza Legii 34/1998, pentru Serviciul social “Cămin pentru persoane vârstnice” al Fundației “Catedrala Eroilor” din Târgoviște;

§ Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență sociala, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 197/2012  privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ HCL nr. 458/23.11.2017 privind aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială;

§ Grila de evaluare nr. 27045/B/04.12.2019 întocmită de comisia pentru evaluarea și selecționare asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local;

§ Prevederile HCL nr. 449/28.11.2018 pentru aprobarea subvenției pentru anul 2019 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”;

§   Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                   În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul 2020, prin bugetul Direcției de Asistență Socială, a unei subvenții în valoare de 417 lei/persoană/lună, în limita a 50.000 lei, pentru maxim 10 beneficiari cu domiciliul/reședința în municipiul Târgoviște, Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”, în vederea completării resurselor financiare ale Caminului.

Art. 2  Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3 Se împuternicește dna. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială să semneze Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială persoanelor vârstnice.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Fundația Catedrala Eroilor și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Targoviste.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   450

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

 

                             Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42517/11.12.2019;

§Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 42518/11.12.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”, cu modficările și completările ulterioare;

§ Devizul general al investiției;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I H.C.L. nr. 22/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2 Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2 Târgoviște”, astfel:

INDICATORI TEHNICI

CAPACITATI TEHNICE:

 

Regim de înălțime: P+1

Suprafețe creșă existent

P+1E;

 

 

Suprafata construita - parter

285,00 mp;

 

 

Suprafata construita - etaj

278.00 mp;

 

 

Suprafata desfasurata

563.00 mp;

 

 

Suprafata utila - parter

232,15 mp;

 

 

Suprafata utila - etaj

234.20 mp;

 

 

 

Suprafețe creșa propunere

 

 

 

Suprafața construită - parter

                    525,55 mp;

 

 

Suprafața construită - etaj

                    545,70 mp;

 

 

Suprafața desfășurată

                   1071,25 mp;

 

 

Suprafața utilă - parter

                    435,16mp;

 

 

Suprafața utilă - etaj

                     472,11 mp;

 

 

 Suprafețe grădiniță

 

 

 

Suprafata construita - parter

 691,05 mp;

 

 

Suprafata construita - etaj

 670,90 mp;

 

 

Suprafața desfășurată

1.361,95 mp;

 

 

Suprafețe totale

 

 

 

Suprafața construit㠖 parter             

   1.216,60mp;

 

 

Suprafața construită - etaj

   1.216,60 mp;

 

 

Suprafața desfășurată

   2.433,20 mp;

 

 

Suprafața teren

   1968,00 mp;

 

 

P.O.T

      C.U.T.

H maxim

        26,74%;

             0.54;

         10.00 m;

 

 

Suprafețe totale stabilite prin PUZ luând în considerare și grădinița

 

  Suprafețe grădiniță

 

Suprafata construita - parter

691,05 mp;

 

Suprafata construita - etaj

670,90 mp;

 

Suprafața desfășurată

1.361,95 mp;

 

Suprafețe totale

 

 

Suprafața construită - parter

1.216,60mp;

 

Suprafața construită - etaj

1.216,60 mp;

 

Suprafața desfășurată

 2.433,20 mp;

 

Suprafața teren

4228,00 mp;

 

P.O.T       29%;

C.U.T.     0,58;

H maxim 10,00 m;

Înălțimea la streașină corp existent       6,74m;         

 

 

 

 

Înălțimea maximă corp existent             8,93 m;

 

 

 

 Înălțimea la streașină extindere             6,30 m;

 

 

 

 Înălțimea maximă extindere                  7,90 m;

 

 

 

 Înălțimea la atic extindere                     6,90 m;

 

 

· Procentul de ocupare al terenului (POT) = 26.74%;

· Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) = 0,54;

· Clasa de importanț㠓II” conform CR0 – 2012;

· Categoria de importanță”C” - NORMALĂ conform HGR 766/1997;

· Grad de rezistență la foc”III” conform NP 118/1999;

· Capacitate cresa - 35 copii împărțiți în trei grupe astfel: o grupă de câte 15 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 3 ani și două grupe de 10 copii cu vârsta sub un an;

· Suprafata desfasurata alei pietonale:108,28 mp;

· Suprafata loc de parcare: 537,00 mp;

· Suprafața loc de joacă:  324.12 mp;

· Suprafața spații verzi: 473,05 mp.

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 3.537.282,47 lei

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA: 2.628.138,09 lei

- Durata de realizare:  24 luni, din care 20 luni alocate lucrărilor de construcție.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de     Dezvoltare Locală si Bugetul local.”

Art. II Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   451

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

 

                             Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42515/11.12.2019;

§Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 42516/11.12.2019;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 265/28.07.2019 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul

de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general  privind cheltuielile necesare realizării investiției;

§ Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției defalcat pe surse de finanțare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 265/28.07.2017, privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”, după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2 Târgoviște” cu suma de 817.556,97 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   452

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42519/11.12.2019;

§ Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 42520/11.12.2019;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă actualizarea indicatorilor economici din cuprinsul articolului 1 al H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița, după cum urmează:

·        Valoarea totală a investiției fără TVA – 8,272,267.68 lei;

                                     Din care C+M fără TVA – 6,454,983.69 lei.

·        Valoarea totală a investiției cu TVA – 9,830,507.62 lei;

                                    Din care C+M cu TVA – 7,681,430.59 lei.

          Art. II Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   453

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.  nr. 491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate

 cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 42743/12.12.2019;

§Raportul comun nr. 42744/12.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Solicitarea de clarificare 3 din cadrul etapei de contractare, emisa de OI POR ADR Sud Muntenia, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 40706/11.12.2019;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște", cu modificările și completările ulterioare;

transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște";

§Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se aprobă înlocuirea anexei 2 -Documentația tehnico - economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesara transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște" din cuprinsul H.C.L. nr. 491/21.12.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu - Descrierea Investiției „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în municipiul Târgoviște” și  renumerotarea Anexelor după cum urmează:

Anexa 2 - Descrierea investiției "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște"

Anexa 3 - Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște"

        Anexele astfel renumerotate fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 491/21.12.2018, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   454

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42816/12.12.2019;

§ Raportul comun nr. 42817/12.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;   

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat, elaborat la faza Proiect Tehnic;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 2 al HCL nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art. 2 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, după cum urmează:

 

                                                                LEI (cu TVA)               LEI (fără TVA)

Valoarea totală a investiției:       72.567,522                61.037,027

           din care construcții montaj             37.886,330             31.837,252

 

Eșalonarea investiției                     LEI (cu TVA)       LEI (fără TVA)

          An I                                        

                                                 INV           72.567,522           61.037,027

                                                C+M           37.886,330           31.837,252

 

Durata estimată de execuție a investiției:            5 luni

Capacități

Suprafață gazonare                                               321 mp

Suprafață răsaduri flori                                        10 mp

Arboriși arbuști plantați                                        30 buc

Suprafață trotuare                                                          26 mp

Bănci                                                                      7 buc

Coșuri gunoi                                                          6 buc

 

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 124/28.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   455

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42745/12.12.2019;

§ Raportul comun nr. 42746/12.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;   

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat, elaborat la faza Proiect Tehnic;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 2 al HCL nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art. 2 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, după cum urmează:

 

                                                                LEI (cu TVA)               LEI (fără TVA)

Valoarea totală a investiției:       71.177,366                59.862,868

           din care construcții montaj             33.847,577             28.443,342

 

Eșalonarea investiției                     LEI (cu TVA)       LEI (fără TVA)

          An I                                        

                                                 INV           71.177,366           59.862,868

                                                C+M           33.847,577           28.443,342

 

Durata estimată de execuție a investiției:            5 luni

Capacități

Suprafață gazonare                                               467 mp

Suprafață răsaduri flori                                          0 mp

Arboriși arbuști plantați                                        30 buc

Suprafață trotuare                                                            0 mp

Bănci                                                                      8 buc

Coșuri gunoi                                                          8 buc

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 125/28.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   456

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 196/19.04.2019 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: str. Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42598/11.12.2019;

§ Raportul comun nr. 42599/11.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;   

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general al investiției, elaborat la faza Proiect Tehnic;

§ Prevederile HCL nr. 196/19.04.2019 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: str. Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 2 din cuprinsul HCL nr. 196/19.04.2019 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: str. Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”, după cum urmează:

„Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: str. Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”, după cum urmează:

Indicatorii tehnici:

Lungime strazi modernizate:

Denumire strada

Lungime drum (m)

Elemente drum

Strada Fructelor

415.61

Borduri prefabricate 50 cm x 25 cm x 20 cm: 825 m

Suprafata totala trotuare proiectate: 895.75 mp

Rigole carosabile: 135 m

Strada Ion Neculce

206.61

Borduri prefabricate 50 cm x 25 cm x 20 cm: 414 m

Suprafata totala trotuare proiectate: 443.75 mp

Rigole carosabile: 146.65 m

Strada Luceafărului

412.42

Borduri prefabricate 50 cm x 25 cm x 20 cm: 1046 m

Suprafata totala trotuare proiectate: 1451.25 mp

Rigole carosabile: 170 m

Strada Oltului

380.01

Borduri prefabricate 50 cm x 25 cm x 20 cm: 726 m

Suprafata totala trotuare proiectate: 1118.25 mp

Rigole carosabile: 305.65 m

TOTAL

1414.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aducere la cota capace de camin 97 de buc.

Lucrari de canalizatie. Lungimea tuburilor din teava corugata:

          - Dn 160mm 4305ml;

          - Dn 110mm 4305ml;

          - Dn 75 mm  14350ml.

 Total camine de tragere  rectangulare din beton armat: 32 de bucati.

Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții în conformitate cu devizul general:

                                                        Lei (cu TVA)               Lei (fara TVA)

Valoarea totala a investitiei:      2.660.945,74              2.240.593,26                                                

din care constructii montaj          2.423.490, 11                2.036.546,31       

Durata estimata de executie a investitiei: 6 luni

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   457

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 42713/12.12.2019;

§  Raportul de specialitate nr. 42714/12.12.2019 al Direcției Economice privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

§   Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 7.972 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 26 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 "Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

·        Majorarea cu suma de 7.129 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 " Cote defalcate din impozitul pe venit".

·        Majorarea cu suma de 23 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01" Impozit pe clădiri de la persoane fizice".

·        Majorarea cu suma de 44 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01" Impozit pe terenuri de la persoane fizice ".

·        Majorarea cu suma de 32 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 " Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  ".

·        Majorarea cu suma de 90 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,".

·        Majorarea cu suma de 25 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02 " Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice".

·        Majorarea cu suma de 52 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50 " Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități".

·        Majorarea cu suma de 42 mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 " Contribuția  părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in creșe".

·        Majorarea cu suma de 115 mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.50 " Alte venituri din prestări de servicii și alte activități".

·        Majorarea cu suma de 7 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50 " Alte venituri din prestări de servicii și alte activități ".

·        Majorarea cu suma de 287 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 " Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale".

·        Majorarea cu suma de 67 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 " Taxe speciale".

·        Majorarea cu suma de 33mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ".

·        Majorarea cu suma 1.016 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Majorarea cu suma 1.016 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 7.972 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 520 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 120 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " necesare aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul " Bunuri și servicii " necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 566 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale  “, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 120 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ".

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 686 mii lei la titlul " Rambursări de credite".

·        Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 950 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională“, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 950 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " din care pe instituții:

Ø Diminuarea bugetului Politiei Locale cu suma de 950 mii lei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 600 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 600  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.736 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " din care pe instituții:

Ø Diminuarea bugetului Teatrului Municipal  cu suma de 200 mii lei

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.436 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de Natație cu suma de 300 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 500 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Teatrului Municipal cu suma de 150 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Directiei Gradina Zoologica  cu suma de 37 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu cu suma de 449 mii lei, din care 100 mii lei pentru suplimentarea sumelor alocate Arhiepiscopiei Târgoviște pentru lucrări de reparații si întreținere biserici.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 500  mii lei la titlul "Alte cheltuieli", pentru suplimentarea alocațiilor bugetare reprezentând cotizația municipiului la AFC Chindia;

·        Diminuarea cu suma de 213 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 143 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 151 mii lei la titlul " Bunuri și servicii ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 221 mii lei la titlul "Asistenta socială", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

·        Majorarea cu suma de 2.729 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 2.013 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului DAPPP cu suma de 400 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu al Primăriei cu suma de 1.613 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 935  mii lei la titlul " Active nefinanciare ".

ü Rectificarea cu suma de 219 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·        Majorarea cu suma de 1.684 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 1.570 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea  bugetului propriu  cu suma de 1.570 mii lei

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 114 mii lei la titlul " Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ".

·        Majorarea cu suma de 1.300 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.300 mii lei la titlul " Bunuri și servicii ".

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții actualizat in mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă, finanțate din bugetul local pe anul 2019, este prezentat în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul manifestărilor culturale actualizat este prezentat în anexa nr. 6 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   458

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42916/12.12.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 42917/12.12.2019;

§ Prevederile art. 25 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

§  Adresa C.N.D.I.P.T. nr. 42120/09.12.2019,

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniul de pregătire profesional㠄Mecanică”, calificare profesional㠄Rectificator”, între operatorul economic  (partener de practică) NIMET S.R.L., Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște și Municipiul Târgoviște, contract prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniul de pregătire profesional㠄Mecanică”, calificări profesionale „Operator la mașini cu comandă numeric㔠și „Electronist - aparate și echipamente”, între operatorul economic  (partener de practică) ARCTIC S.A., Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște și Municipiul Târgoviște, contract prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniul de pregătire profesional㠄Mecanică”, calificare profesional㠄Operator sonde”, între operatorul economic  (partener de practică) OMV PETROM S.A., Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” Târgoviște și Municipiul Târgoviște, contract prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan, să semneze contractele de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în forma în care au fost aprobate în anexele 1, 2 și 3 ale prezentei hotărâri.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Direcția de Administrare Patrimoniu Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   459

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 3 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL

către actualii chiriași

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr.42521/11.12.2019;

§ Raportul comun nr. 42522/11..12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;                      

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 4 (patru) locuințe A.N.L. către actualii titulari al contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște,  jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   460

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 7 din data de 11.12.2019

      al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie

 pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 42857/12.12.2019;

§Raportul comun nr. 42858/12.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Procesul Verbal nr. 7 încheiat în data de 11.12.2019 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2585/23.10.2019;

§Prevederile art. 8, alin (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 7 din data de 11.12.2019 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 12 (doisprezece) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 de la Procesul verbal nr. 7 din data de 11.12.2019.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   461

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 7 din data de 12.12.2019

al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare  nr. 43042/13.12.2019

§  Raportul comun nr. 43043/12.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ;

§ Procesul Verbal nr. 7 din data de 12.12.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2584/23.10.2019;

§  Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 7 din data de 12.12.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă criteriile și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, conform anexei 1 la Procesul verbal nr. 7/12.12.2019.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 7 (șapte) locuințe sociale, conform anexei 3 la Procesul verbal nr. 7/12.12.2019.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   462

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Naționale a Surzilor din România  - filiala Târgoviște asupra unui spațiu din fostul punct termic „CT 1 - Micro VIII”, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Grivița

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42.626/11.12.2019;

§ Raportul comun nr. 42.627/11.12.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 866 și 874 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile H.G. nr. 903/09.11.2018 privind recunoasterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică;

§  Adresa nr. 40327/25.11.2019 a A.N.S.R. - filiala Târgoviște,

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d) și art. 349 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2020, se constituie dreptul de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Naționale a Surzilor din România - filiala Târgoviște asupra unui spațiu în suprafață de 120 m2 situat în imobilul CT1 Micro VIII, având următoarele date de identificare:

                                          I.număr inventar 101068;

                                       II.adresa : Municipiul Târgoviște, Aleea Grivița, Județul Dâmbovița;

                                    III.construcție zidărie tip P, an PIF 1967;

                                   IV.valoarea de inventar aferentă spațiului : 10.536 lei.

Art. 2 Bunul imobil se transmite Asociației Naționale a Surzilor din România - filiala Târgoviște cu destinația de sediu, pe perioada păstrării statutului de utilitate publică al asociației, dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 3 Procedura de predare-primire a bunului se va efectua prin contract de comodat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

Nr.   463

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 3 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

             

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42843/12.12.2019;

§ Raportul comun nr. 42844/12.12.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Referatul nr. 42845/12.12.2019 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 43462/17.12.2019, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 288 și 289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1 - Bulevardul Eroilor; 16 - Aleea Mănastirea Dealu, 17 - Aleea Sinaia, 35 - Calea București, 36 - Calea Câmpulung, 74 - Strada Gimnaziului,134 - Strada Petru Cercel, 233 - Șoseaua Găești, 234 - Trotuare Aleea Mănăstirea Dealu, 237 - Trotuare Aleea Sinaia, 239 - Trotuare Bulevardul Eroilor, 246 - Trotuare Calea București, 247 - Trotuare Calea Câmpulung, 287 - Trotuare Strada Gimnaziului, 325 - Trotuare Strada Petru Cercel, 392 - Trotuare Șoseaua Găești, 481 -  Spațiu Stație hidrofor CT 3 - Micro IX, 1848 - CT3 Micro 9 - Aleea profesor Radu Gioglovan, 2620 - Teren Aleea profesor Radu Gioglovan, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 1 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltatã; din strada Bulevardul Eroilor tronson județean pânã în Calea Domneascã; lungime = 151 metri; suprafața = 1.135 mp, Carte funciarã nr. 84671, numãr cadastral 84671 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “151.386 lei “

- la poziția 16 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din intersecția cu Strada Magrini până la trecere calea ferată Târgoviște - Ploiești (limita cu UAT Răzvad); lungime = 830 metri; suprafața = 7.263 mp, Carte funciară nr. 84697, număr cadastral 84697 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “640.844 lei “

- la poziția 17 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; de la Podul Mihai Bravu până la sensul giratoriu al intersecției cu Aleea Mănăstirea Dealu; lungime = 297 metri; suprafața = 3.119 mp, Carte funciară nr. 84722, număr cadastral 84722 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “749.280 lei “

- la poziția 35 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; formată din tronson 1 în lungime de 840 metri (420x2) și suprafață 10.496 mp, din Calea Domnească până la intersecția Calea Ialomiței cu Strada Vlad Țepeș, Carte funciară 84702, număr cadastral 84702 și tronson 2 în lungime de 1.241 metri și suprafață 17.374 mp, din intersecția cu Strada Petru Cercel până la limita administrativă UAT Ulmi, Carte funciară 84703, număr cadastral 84703; lungime totală = 2.081 metri; suprafața totală = 27.870 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.295.363 lei “

- la poziția 36 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; formată din tronson în lungime de 1.160 metri și suprafață 10.229 mp, începe din intersecția cu Strada Laminorului până la Lacul Priseaca, Carte funciară 84739, număr cadastral 84739 și  tronson în lungime de 2.347 metri, suprafață 22.827 mp, începe din sens giratoriu Sala Polivalentă până în Strada poet Grigore Alexandrescu, Carte funciară 84695, număr cadastral 84695; lungime totală = 3.507 metri; suprafața totală = 33.056 mp, 30 indicatoare semnalizare rutier㠓, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.229.063,13 lei “

- la poziția 74 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească până la intersecția cu Calea Ialomiței; formată din Lotul 1 în lungime de 158 metri, suprafață de 1.549 mp, Carte Funciară nr. 83473, număr cadastral 83473 și Lotul 2.1 în lungime de 612 metri, suprafață de 4.468 mp, Carte Funciară nr. 84690, număr cadastral 84690; lungime totală = 770 metri; suprafața totală = 6.017 mp  “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.214.599,50 lei “

- la poziția 134 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din sens giratoriu Calea București până în Calea Ploiești; lungime = 150 metri; suprafața = 1.210 mp, Carte Funciară nr. 83753, număr cadastral 83753 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “54.369 lei “

- la poziția 233 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; începe din intersecția cu Strada Laminorului și Strada Petru Cercel până la Pasaj Superior DN 72 ; lungime = 378 metri; suprafața = 5.670 mp; Carte Funciară nr. 84688, număr cadastral 84688 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “290.485 lei “

- la poziția 234 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Betonate, lungime = 1.277 metri; suprafața = 2.600 mp, Carte funciară nr. 84697, număr cadastral 84697 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “144.203 lei “

- la poziția 237 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 1.914 metri; suprafața = 4.624  mp, Carte funciară nr. 84722, număr cadastral 84722 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.960 lei “

- la poziția 239 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, colț cu Calea Domnească, lungime = 12 metri; suprafața = 20 mp, Carte funciară nr. 84671, număr cadastral 84671 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “83.157 lei “

- la poziția 246 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 3.063 metri; suprafața = 10.503 mp, Carte funciară nr. 84702, număr cadastral 84702, Carte funciară nr. 84703, număr cadastral 84703 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “405.943 lei “

- la poziția 247 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, tronson din sens giratoriu Calea Câmpulung până în sens giratoriu Polivalentă; lungime 786 metri; suprafața 3.018 mp și pavate 4.333 metri, suprafața 12.109 mp; lungime totală = 5.119 metri, suprafața totală = 15.127 mp, Carte funciară 84695, număr cadastral 84695“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:“637.430,26 lei “

- la poziția 287 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 1.336 metri; suprafața = 2.842 mp, Carte Funciară nr. 83473, număr cadastral 83473 și Carte Funciară nr. 84690, număr cadastral  84690 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “318.170,26 lei “

- la poziția 325 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 292 metri; suprafața = 618 mp, Carte Funciară nr. 83753, număr cadastral 83753“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “40.803 lei “

- la poziția 392 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 995 metri; suprafața = 2.370 mp; Carte Funciară nr. 84688, număr cadastral 84688 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “56.342 lei “

- la poziția 481 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan; construcție tip P din zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton; suprafața construită spațiu = 54 mp si suprafata utilă = 47,18 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.860 lei “

- la poziția 1848 coloana 2 va avea următorul cuprins: “ CT 3 - Micro IX“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan; construcție tip P din zidărie elemente prefabricate și BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată, compus din spațiu în suprafață construită de 353 mp și suprafața utilă 329,51 mp și un coș fum în suprafață construită de 11 mp și suprafață utilă 8,48 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.007 lei “

- la poziția 2620 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent CT 3 - Micro IX“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan, “Categoria CC – Curți construcții; suprafața = 540 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “158.274 lei “

Art. 2 Se aprobă alipirea imobilelor-terenuri, având categoria de folosință A - arabil, Teren extravilan Priseaca Lot 1 în suprafață de 3.333 mp, număr cadastral 84891 și Teren extravilan Priseaca Lot 2 în suprafață de 3.333 mp, număr cadastral 84862, rezultând suprafața de 6.666 mp.

Art. 3. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                              

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   464

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea terenului în suprafață de 18 m2 situat în Municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu, cvartal 31, parcela 133

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 42985/13.12.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 42986/13.12.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște în suprafață de 18 m2, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse de papetărie, bun imobil având următoarele date de identificare:

                                   I.  Număr de inventar: 70001451;

                                II.  Elemente de identificare: Municipiul Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu, cvartal 31, parcela 133;

                             III.  Valoare de inventar: 5.276 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de evaluare, din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.  Alexandru Bugyi

2.  George-Florin Ionete

3.  Mariana-Georgeta Negoescu

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 45 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   465

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind închirierea a 4 (patru) locuri de parcare, situate în Bulevardul Carol I, nr. 36, Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 40668/27.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 40669/27.11.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire 6 luni, a 4 (patru) locuri de parcare longitudinală, situate în Bulevardul Carol I, în fața imobilului cu nr. 36 din Municipiul Târgoviște, având următoarele date de identificare:

I.                  Număr de inventar: 701312;

II.               Elemente de identificare: Bulevardul Carol I, nr. 36, Târgoviște;

III.            Valoare de inventar: 14.064 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.     Alexandru Bugyi

2.     George-Florin Ionete

3.     Mariana-Georgeta Negoescu

  Art. 3 Prețul de început al licitației este de 67 lei/loc de parcare/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   466

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții

al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 43460/17.12.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 43461/17.12.2019 al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a și (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște după cum urmează:

a)  transformarea a trei posturi de actor S I în trei posturi de actor S IA;

b)  transformarea unui post actor S II într-un post de actor S I;

c)   transformarea unui post de impresar artistic S II într-un post de impresar artistic S I.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   467

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți  

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE”

domnului Boris PETROFF

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.12.2019, având în vedere:

§  Propunerea înregistrată cu nr. 43536/18.12.2019 de acordare a „DIPLOMEI DE ONOARE” domnului Boris PETROFF;

§  Prevederile art. 5 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște

§  Prevederile art. 129, alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se acord㠄DIPLOMA DE ONOARE” domnului Boris PETROFF.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   468

Tgv. 19.12.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu-Radu Maniți