ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

13.12.2017

 

480. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

481. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 261/28.07.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

482. Hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2018

483. Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcția Generală Anticorupție și Municipiul Târgoviște, în vederea organizării și derulării în comun a unor activități de educație anticorupție

484. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

485. Hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2018

486. Hotărâre privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale societății CREON IMPEX S.R.L.

487. Hotărâre aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2018

488. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

489. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hotel”, Târgoviște, Bdul. Eroilor, nr. 22, beneficiar CHIȚULESCU PROD S.R.L.

490. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 20, beneficiari: Lupașcu Dumitru și Lupașcu Gheorghița

491. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 26 A, beneficiar: Maican Mihai

492. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M  și anexa gospodărească parter”, Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 56, jud. Dâmbovița, beneficiari: Nițu Adrian-Cristinel și Nițu Iulia

493. Hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 6 din data de 07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

494. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 07.12.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

495. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

496. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Municipal Security S.R.L.

497. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 426/2017 referitoare la încheierea contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L.

498. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

499. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

500. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

501. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Universității „Valahia” din Târgoviște asupra imobilului - teren în suprafață de 141.900 m2, situat în str. Aleea Sinaia, nr. 13

502. Hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Arhiepiscopia Târgoviștei a bunului imobil-teren proprietate publică a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 396 m2, situat în Cartierul Tineretului – Sagricom

503. Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a imobilului Punct Termic PT1 micro III, situat în strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu și a terenului aferent

504. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

505. Hotărâre privind aprobarea tarifului maximal pentru serviciile de pază prestate de către Municipal Security S.R.L.

 

 

                                          

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 64, alin. 2, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 31, alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

§ Rezultatele finale ale examenelor de promovare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște, astfel:

v o funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional principal;

v două funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional principal.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   480

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

                                                 

                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 261/28.07.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune modificarea coeficientului de salarizare pentru funcția contractuală de șofer din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

§  Prevederile H.C.L. nr. 261/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 01.12.2017 se modifică Anexa 1, punctul 5 - Funcții contractuale de execuție, poziția nr. 17, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Funcția

Grad profesional

Coeficient propus

17

Șofer

I (M, G)

1.31

II (M, G)

1.26

 

     Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 261/28.07.2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.     

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   481

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2018

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2018;

§  Prevederile art. 60, 61, 74 - 78, 83, 90 și 102 din Legea nr. 292/2011 privind legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea viloenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§  Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§  Prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

§  Prevederile Ordinului nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

§  Prevederile Ordinului 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;

§  Prevederile Ordinului nr. 2126/2014 privind privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu anul 2018, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța”, cu o capacitate de 50 locuri, nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 21937 lei.

Art. 2 Începând cu anul 2018, în cadrul Centrului rezidențial de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice “Împreună vom reuși”, cu o capacitate de 20 locuri, nu se se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 59252 lei.

Art. 3 Începând cu anul 2018, în cadrul Cantinei de ajutor social cu o capacitate 750 locuri, se stabileste  valoarea standardului/an/beneficiar la 13583 lei.

Art. 4 Începând cu anul 2018,  în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” cu o capacitate de 40 locuri, se stabileste costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 3180 lei, cu o contribuție lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele vârstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru tinerii proveniți din instituțiile de ocrotire și scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 38156 lei.

Art. 5 Începând cu anul 2018, în cadrul Căminului pentru persoane  vârstnice ”Sfânta Elena” cu o capacitate de 15 locuri, se stabileste costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 4759 lei și cu o contribuție lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 57107 lei.

Dacă persoana îngrijită în cămin și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de întreținere ale persoanei îngrijite se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște pe baza unei aprobări prealabile, exceptându-se cazurile în care internarea se va face în regim de urgență ce nu va depăși perioada de 30 de zile.

Art. 6 Începând cu anul 2018, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități cu o capacitate de 70 locuri, nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 20658 lei.

Art. 7 Începând cu anul 2018, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom down cu o capacitate de 60 locuri, nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17270 lei.

Art. 8 Începând cu anul 2018, în cadrul Centrului de zi Arlechino, cu o capacitate de 50 de locuri nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 31194 lei.

Art. 9 Începând cu anul 2018, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1, cu o capacitate de 200 de locuri nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 6325 lei.

Art. 10 Începând cu anul 2018, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 100 locuri, se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmeaza:

-   Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB si IC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 15600 lei/an/beneficiar.

-   Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 11700 lei/an/beneficiar.

-   Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 9651 lei/an/beneficiar.

Nivelul contribuției lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 11 Sumele încasate cu titlul de contribuție lunară de întreținere constituie venituri la bugetul local și vor fi evidențiate în contabilitatea Direcției de Asistență Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 12 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   482

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                                                                 Anexa la HCL nr. 482/13.12.2017

 

 

Grad de dependență I A, I B si

 I C

Grad de dependență

II A, II B și

II C

Grad de dependență III A, III B și III C

Nr. crt.

Nivelul venitului net pe membru de familie

Procent din costul integral al serviciilor

Valoarea contribuției (lei)

Valoarea contribuției (lei)

Valoarea contribuției (lei)

1.       

Cu venituri pe membru de familie mai mic de 1000lei/ lună.

0%

0

0

0

2.       

Cu venituri pe membru de familie între 1001-1500 lei/lună

5%

65

49

40

3.       

Cu venituri pe membru de familie între 1501-2000 lei/lună

10%

130

97.5

84

4.       

Cu venituri pe membru de familie între 2001-2500 lei/lună

15%

195

146

121

5.       

Cu venituri pe membru de familie între 2501-3000 lei/lună

20%

260

195

161

6.       

Cu venituri pe membru de familie între 3001-3500 lei/lună

25%

325

244

201

7.       

Cu venituri pe membru de familie între 3501-4000 lei/lună

30%

390

293

241

8.       

Cu venituri pe membru de familie între 4001-4500 lei/lună

40%

520

390

322

9.       

Cu venituri pe membru de familie peste 4501

100%

1300

975

804

 

Costul integral al serviciilor

-

1300

975

804

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcția Generală Anticorupție și Municipiul Târgoviște, în vederea organizării și derulării în comun a unor activități de educație anticorupție

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Adresa Direcției Generale Anticorupție nr. 886756/21.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 36198/21.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcția Generală Anticorupție și Municipiul Târgoviște, în vederea organizării și derulării în comun a unor activități de educație anticorupție;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Direcția Generală Anticorupție și Municipiul Târgoviște, în vederea organizării și derulării în comun a unor activități de educație anticorupție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan să semneze Protocolul de colaborare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                  

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   483

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                          

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local,

pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. I pct. 2 și 3 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 69/28.02.2017 referitoare la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 HCL nr. 69/28.02.2017 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ec. Alexandru Bugyi                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   484

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion             

                                                                                                           

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște, nr. 37328/04.12.2017;

§  Hotararea ADI nr. 234/21.11.2017 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2018;

§  Hotararea ADI nr. 235/21.11.2017 privind stabilirea și aprobarea cotizației, la nivel județean, pentru anul 2018;

§  Hotărârea ADI nr. 236/21.11.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 214/28.07.2017 de completare și modificare a Hotărârii nr. 119/18.06.2013 privind Metodologia de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare;

§  Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§  Hotărârea Asociației Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001;

§  Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ADI;

§  Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitățiilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 484, 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 11, 12, 36 alin. 1, alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Începand cu data de 01.01.2018 se stabileste cuantumul taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, astfel:

·      21 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 1,25 lei/lună/gospodărie);

·      12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie  (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodărie);

·      100 lei/lună/instituții publice finanțate de la buget (incluzând comisionul de administrare 5,95 lei/lună/instituție);

Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situațiile prevăzute art. 485, alin 1, lit “a” și “b” din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.

            De prezenta scutire beneficiază gospodăriile formate din maxim două persoane.

            Pentru plata integrală a taxei de habitat pentru anul 2018 până la data de 31 martie se acordă o bonificație de 10%.

Art. 3 Gospodăriile care dețin două sau mai multe contoare electrice la aceeași adresă și deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 4 Taxa specială încasată potrivit prezentului act administrative reprezintă venit al bugetului local și se folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetățenilor și instituțiillor publice de pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 5 Cotizația pentru anul 2018 a Municipiului Târgoviște este de 738.168 lei și se va achita în 12 rate egale lunare.

Art. 6 Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   485

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

HOTĂRÂRE

privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale

societății CREON IMPEX S.R.L.

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având in vedere:

§  Adresa societății CREON IMPEX S.R.L. nr. 47464 din data de 07.12.2017;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale societății CREON IMPEX S.R.L.;

§  Prevederile art. 185 și ale art. 193, alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTÃRÃRE:

Art. 1 Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante la bugetul local înregistrate de societatea CREON IMPEX S.R.L., în cuantum de 115.344 lei, pe o perioadă de 18 luni.

Art. 2 Prezenta scutire intră în vigoare după constituirea unei garanții în cuantum de 137.339 lei în una dintre modalitățile prevăzute de art. 193, alin. 6 din Codul de Procedură Fiscală, respectiv:

a) mijloace bănești consemnate pe numele CREON IMPEX S.R.L. la dispoziția Municipiului Târgoviște la Trezoreria Municipiului Târgoviște;

b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de Procedură Fiscală;

c) instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri proprietatea CREON IMPEX S.R.L.;

d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea Municipiului Târgoviște pentru executarea obligațiilor fiscale ale CREON IMPEX S.R.L. pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   486

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Rapoartele de specialitate ale direcțiilor autoritatii locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 266, alin. (5), 491 și 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Pct. 94 și 95 din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile HCL nr. 382/19.12.2016 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I.  Începând cu 01.01.2018 cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor rămân la aceleași valori, așa cum au fost stabilite prin HCL nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016, completată și modificată prin HCL nr. 382/19.12.2016 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2017.

Art. II Art. 1 alin. (3) din HCL nr. 283/09.11.2015 va avea următorul cuprins: „Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului în curs, se acordă o bonificație de 10%” .

Art. III Art. 3 din HCL nr. 283/09.11.2015 va avea următorul cuprins „Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei, se anulează.”

Art. IV Art. 1 alin.(1) din anexa 10 din HCL nr. 31/05.02.2016 va avea următorul cuprins: „Nu se datorează impozit pentru terenul aferent locuinței de domiciliu, aflat în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, în condițiile prezentei proceduri”.

Art. V Prin excepție de la prevederile art. I, se modifică nivelurile impozitelor pe mijloace de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone prevăzute în Anexa 1 a HCL nr. 283/09.11.2015, Tabelul III.4. și Tabelul III.5.

              Prin excepție de la prevederile art. I, se modifică și completează anexele 5 a - pct. 13 și pct. 20, 5b - pct. 13 și pct. 36 și 5 h - pct. 11 - nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. VI Anexele care cuprind cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile se vor republica.

Art. VII. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. VIII. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   487

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion             

           

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 37953 din data de 08.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Adresa Directiei de Sanatate Publica nr. 37931/08.12.2017

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 9.245 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 5.220 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 "Cote defalcate din impozitul pe venit".

·        Majorarea cu suma de 175 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 "Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice"

·        Majorarea cu suma de 810 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 "Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice".

·        Majorarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 "Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice"

·        Majorarea cu suma de 50 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru".

·        Majorarea cu suma de 140 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01 "Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice".

·        Majorarea cu suma de 48 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02 "Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice".

·        Majorarea cu suma de 10 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.02 "Taxe extrajudiciare de timbru".

·        Majorarea cu suma de 2.650 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 "Taxe speciale".

·        Majorarea cu suma de 66 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice".

·        Majorarea cu suma de 36 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 "Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii".

·        Majorarea cu suma 434 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Majorarea cu suma 434 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

              II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 9.245  mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.244 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative“, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 80  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" necesare aparatului propriu al Primăriei

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 410  mii lei la titlul "Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 924  mii lei la titlul "Alte transferuri" în vederea achitării majorărilor de întârziere aferente restituirii cu întârziere a sumelor datorate fondului de rezerva.

ü Rectificarea cu suma de 10 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 320 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale națională“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 320  mii lei la titlul "Rambursări de credite".

·        Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 20 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională“, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 20  mii lei la titlul "Alte cheltuieli" .

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.150 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.000 mii lei la titlul "Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 150 mii lei la titlul "Alte cheltuieli - Burse" .

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 36 mii lei la capitolul 66.02 “Sanatate“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 36  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 860 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 160  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", din care pe instituții:

Ø  Diminuarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 45 mii lei,

Ø  Diminuarea bugetului Direcției Complex turistic de Natație cu suma de 60 mii lei,

Ø  Diminuarea bugetului Teatrului Municipal  cu suma de 55 mii lei .

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.020  mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø  Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 1.020 mii lei,

·        Majorarea cu suma de 200 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 500  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 700 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·          Majorarea cu suma de 2.525 a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.050 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø  Majorarea bugetului DAPPP 400 mii lei,

Ø   Majorarea bugetului  propriu 1.650 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 500 mii lei la titlul "Active financiare".

ü Rectificarea cu suma de 25 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·        Majorarea cu suma de 2.700 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.700 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø  Majorarea bugetului Direcției de Salubritate cu suma de 700 mii lei,

Ø  Majorarea bugetului  propriu cu suma de  2.000 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor privind salubritatea și spatiile verzi.

·        Majorarea cu suma de 230 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 30 mii lei la titlul "Subvenții".

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

Din bugetul propriu, capitolul 67.02 Cultura ,religie, activități sportive, titlul "Bunuri și servicii" se aproba utilizarea  sumei de 140 mii lei pentru  organizarea evenimentelor prilejuite de sarbatorile de iarna.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                       

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   488

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                               

                                                                  

    

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hotel”, Târgoviște, Bdul. Eroilor, nr. 22, beneficiar CHIȚULESCU PROD S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hotel”, Târgoviște, Bdul. Eroilor, nr. 22, beneficiar CHIȚULESCU PROD S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hotel”, Târgoviște, Bdul. Eroilor, nr. 22, beneficiar CHIȚULESCU PROD S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 29, funcțiunea dominantă: IS - zonă pentru instituții publice și prestări servicii de interes general (servicii hoteliere) și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 2,0; nr. niv. max. = P+2+M, Hmaxim = 15,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ec. Alexandru Bugyi                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   489

Tgv. 13.12.2017

Redactat  3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 20, beneficiari: Lupașcu Dumitru și Lupașcu Gheorghița

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 20, beneficiari: Lupașcu Dumitru și Lupașcu Gheorghița;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 20, beneficiari: Lupașcu Dumitru și Lupașcu Gheorghița.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 20, funcțiunea dominantă: L - locuire și următorii indicatori urbanistici: POT = 42%; CUT = 0,42; nr. niv. max. = P, Hmax. cornișă = 10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ec. Alexandru Bugyi                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   490

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 26 A, beneficiar: Maican Mihai

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 26 A, beneficiar: Maican Mihai;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 26 A, beneficiar: Maican Mihai.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 20, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 38%; CUTmax = 1,2; locuință P+1, H coamă = 10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   491

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M  și anexa gospodărească parter”, Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 56, jud. Dâmbovița, beneficiari: Nițu Adrian-Cristinel și Nițu Iulia

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru  „Construire locuință P+M  și anexa gospodărească parter”, Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 56, jud. Dâmbovița, beneficiari: Nițu Adrian-Cristinel și Nițu Iulia;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M și anexa gospodărească parter”, Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 56, jud. Dâmbovița, beneficiari: Nițu Adrian-Cristinel și Nițu Iulia.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: L –locuințe individuale pe lot și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT max =0,70; nr. niv. max P+1

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   492

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 6 din data de 07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Procesul - Verbal nr. 6 din data de 07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - Verbal nr. 6 din data de 07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 4 contracte de închiriere până la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 2 a Procesului – verbal nr. 6/07.12.2017.

Art. 3 Se aprobă repartiția unui număr de 43 de locuințe disponibile din recuperări, conform Anexei nr. 3 a Procesului – verbal nr. 6/07.12.2017.

Art. 4 Se aprobă anularea a 3 schimburi și 10 repartiții, conform Anexei nr. 4 a Procesului – verbal nr. 6/07.12.2017.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            ec. Alexandru Bugyi                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   493

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 07.12.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

Consiliul  Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 5 încheiat în data de 07.12.2017 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 3776/25.07.2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 și anexa acestuia din data de 07.12.2017 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 5 din data de 07.12.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Alexandru Bugyi                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   494

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 5 din data de 07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 07.12.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă criteriile și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 5/07.12. 2017.

Art. 3 Se aprobă prelungirea unui contract de închiriere până la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 2 la Procesul verbal nr. 5/07.12.2017.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unei locuințe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 3 la la Procesul verbal nr. 5/07.12.2017.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

                                                      

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ec. Alexandru Bugyi                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   495

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Municipal Security S.R.L.

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 38005 din data de 08.12.2017;

§ Prevederile HCL nr. 78/29.04.2015 referitoare la modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Municipal Security S.R.L. Târgoviște

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “a” și alin. 3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică organigrama și statul de funcții ale Municipal Security S.R.L. Târgoviște în sensul că numărul total de agenți de pază nu se limitează la 241, urmând ca acesta să fie strict determinat în funcție de numărul de contracte de prestări servicii  încheiate.

Art. 2 HCL nr. 78/29.04.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipal Security S.R.L. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Alexandru Bugyi                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   496

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

                                            

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 426/2017 referitoare la încheierea contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L.

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 38006 din data de 08.12.2017;

§ Prevederile HCL nr. 426/2017 referitoare la încheierea contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L.;

§ Prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “a” și alin. 3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică art. 7. din contractul de mandat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L., după cum urmează:

         Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

  „Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație lunară brută, de 5500 lei. De asemenea mandatarul poate participa la repartizarea profitului  inregistrat de societate in limita stabilita de lege, cu aprobarea Consiliului Local Municipal Târgoviște”

Art. 2 Celelalte prevederi ale contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L. rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipal Security S.R.L. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   497

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Adresa ECO - SAL 2005 S.A., nr. 3834/07.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 37822/07.12.2017;

§ Prevederile art. 173 din Codul Muncii, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 53/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2018 încetează dreptul de administrare al Direcției de Salubritate asupra imobilului teren în suprafață de 69.072 m2 și asupra construcțiilor C1 - C6 și C8 - C34, situate în str. Matei Basarab, nr. 76 A.

Art. 2 Începând cu data de 01.01.2018 Anexa 4 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către societatea ECO – SAL 2005 S.A., se completează cu bunurile prevăzute în articolul 1.

Art. 3 (1) Începând cu data de 01.01.2018 personalul prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre se transferă din cadrul Direcției de Salubritate la societatea ECO - SAL 2005 S.A, cu respectarea dispozițiilor art. 173 din Codul Muncii.

(2) Organigrama și statul de funcții ale societății ECO - SAL 2005 S.A se vor modifica în mod corespunzător.

Art. 4 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Salubritate, conform Anexelor 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 1 va fi consemnată prin proces-verbal ce se va încheia între Direcția de Salubritate și ECO - SAL 2005 S.A prin reprezentanții acesteia.

Art. 6 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, ECO - SAL 2005 S.A și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   498

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                              

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 37995 din data de 08.12.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2018, se modifică Anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011, conform anexei I la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipal Construct S.A, Direcția Economică  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   499

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                                                          Anexa I la H.C.L. nr. 499/13.12.2017

 

 

ANEXA 6

LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE APROBAT PRIN H.C.L. 58/14.03.2011

 

 

NR.

CRT.

 

DENUMIRE

 

U/M

PRET

LEI/UM

1.       

Manopera orara (tarif ce include taxele și impozitele ce intră în obligațiile angajatului) la care se adaugă   contribuțiile angajatorului la bugetele publice

 

h

 

21,54

2.       

Buldoexcavator

h

126,27

 

3.       

Buldoexcavator cu Picon

h

134,99

4.       

Motostivuitor 3,2 tone

h

75,71

5.       

Cilindru compactor 2,7 tone

h

118,82

6.       

Placă  compactoare

h

32,51

7.       

Freza tăiat beton/asfalt

h

42,29

8.       

Grup electrogen de sudura

h

34,61

9.       

Ciocan demolator 16 kg

h

31,71

10.   

Ciocan demolator 27 kg

h

35,19

11.   

Platformă autoridicatoare

h

125,63

12.   

Transport auto

t/km

2,30

13.   

Transport auto (produse cu greutatea până la 1 tonă, agabaritice)

t/km

13,79

14.   

Transport cu autocamioneta

t/km

11,18

15.   

Cheltuieli indirecte

12.5%

16.   

Profit

5.0%

17.   

Cheltuieli de secție pentru producția secundară

59.98%

 

 

Preturile nu includ TVA

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 37995 din data de 08.12.2017;

§  Prevederile H.C.L. nr. 124/17.04.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către Municipal Construct S.A. Târgoviște ;

§  Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înființarea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Targoviste;

§  Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14  din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2018, se modifică Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 124/17.04.2014, conform anexei I la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Municipal Construct S.A Direcția Economică, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Alexandru Bugyi                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   500

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                                                   Anexa I la H.C.L. nr. 500/13.12.2017

 

 

ANEXA 1

LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE APROBAT PRIN H.C.L. 124/17.04.2014

 

 

 

NR.

CRT.

 

DENUMIRE

 

U/M

PRET

LEI/UM

1.       

Manopera orara (tarif ce include taxele și impozitele ce intră în obligațiile angajatului) la care se adaugă   contribuțiile angajatorului la bugetele publice

 

h

 

21,54

2.       

Buldoexcavator

h

126,27

 

3.       

Buldoexcavator cu Picon

h

134,99

4.       

Motostivuitor 3,2 tone

h

75,71

5.       

Cilindru compactor 2,7 tone

h

118,82

6.       

Placă  compactoare

h

32,51

7.       

Freza tăiat beton/asfalt

h

42,29

8.       

Grup electrogen de sudura

h

34,61

9.       

Ciocan demolator 16 kg

h

31,71

10.   

Ciocan demolator 27 kg

h

35,19

11.   

Platformă autoridicatoare

h

125,63

12.   

Transport auto

t/km

2,30

13.   

Transport auto (produse cu greutatea până la 1 tonă, agabaritice)

t/km

13,79

14.   

Transport cu autocamioneta

t/km

11,18

15.   

Cheltuieli indirecte

12.5%

16.   

Profit

5.0%

17.   

Cheltuieli de secție pentru producția secundară

59.98%

 

 

Preturile nu includ TVA

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Universității „Valahia” din Târgoviște asupra imobilului - teren în suprafață de 141.900 m2, situat în str. Aleea Sinaia, nr. 13

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§ Adresa Universității „Valahia” din Târgoviște înregistrată sub nr. 35558/15.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea dreptului de administrare către Universitatea „Valahia” din Trârgoviște  asupra unui teren în suprafață de 141900 m2, situat în str. Aleea Sinaia nr. 13;

§ Prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 42/09.11.1992 privind transmiterea unei suprafete de teren la Universitatea Targoviste;

§ Prevederile H.C.L. nr. 265/27.09.2016 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§ Prevederile H.C.L. nr. 266/27.09.2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare, pe durată nedeterminată, în favoarea Universității „Valahia” din Târgoviște, asupra imobilului - teren în suprafață de 141.900 m2 ce aparține domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat în str. Aleea Sinaia nr. 13, având următoarele date de identificare:

- Denumirea bunului: Teren Aleea Sinaia nr. 13 - Campus Universitatea „Valahia”;

- Elemente de identificare: Aleea Sinaia nr. 13; categoria de folosință Cc - curți construcții, suprafața 141.900 m2; Carte funciară 18439,  număr cadastral 9451;

- Valoarea de inventar: 9.704.541 lei.

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 42/09.11.1992 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Universitatea „Valahia” și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   501

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

                                              

                                                                            

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință cu titlu gratuit către Arhiepiscopia Târgoviștei a bunului imobil-teren proprietate publică a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 396 m2, situat în Cartierul Tineretului – Sagricom

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere :

§ Adresa Arhiepiscopiei Târgoviștei înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 36670/24.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosință cu titlu gratiut către Arhiepiscopia Târgoviștei a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, în suprafață de 396 m2, situat în Cartierul Tineretului - Sagricom;

§ Prevederile art. 866 și 874, alin. 1 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§ Prevederile art. 8, alin. 1, art. 27, alin. 1 și art. 49, alin. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 172/26.06.2015 privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui bun imobil - teren Biserica din Cartierul Tineretului Sagricom, în suprafață de 800 mp,situat în str. Mircea Georgescu, nr. 10;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Arhiepiscopia Târgoviștei, pentru Biserica “Sfântul Voievod Neagoe Basarab”, a bunului imobil - teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, în suprafață de 396 m2, situat în Cartierul Tineretului - Sagricom.

Art. 2 Darea în folosință cu titlu gratuit a bunului imobil - teren se acordă pentru o perioadă de 20 ani, în vederea construirii unei clopotnițe și amenajării unei anexe necesare bunei desfășurări a activităților de cult, terenul fiind identificat conform planului de amplasament anexat.

Art. 3 Predarea - primirea bunului va fi consemnată prin proces - verbal încheiat între Municipiul Târgoviște prin Primar și Arhiepiscopia Târgoviștei prin reprezentanții acesteia.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Arhiepiscopia Târgoviștei și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   502

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a imobilului Punct Termic PT1 micro III, situat în strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu și a terenului aferent

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având in vedere:

§  Adresa Consiliului Județean Dâmbovița nr. 28383/28.11.2017;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște și administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița și administrarea Bibliotecii Județene “Ion Heliade Rădulescu” a imobilului Punct Termic PT 1 micro III, situat în strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu;

§ Prevederile art. 9, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 264/27.09.2016 privind transmiterea dreptului de administrare către Biblioteca Județean㠓Ion Heliade Rădulescu” asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Târgoviște - Punct termic PT 1, micro III, str. Lt. Dragomirescu Liviu;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se declară de interes public județean bunurile: imobil teren strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu, categoria CTER - Dotări termoficare; cvartal 54; parcela 14 ; suprafața = 402 mp, număr de inventar 70001415, valoare 117.826 lei (reevaluată în 2017) și imobil construcție Punct termic PT 1 Micro III, Strada locotenent major Dragomirescu Liviu, construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată, an PIF 1993, suprafața = 252 mp, număr de inventar 101040, valoare 49.856 lei (reevaluată în 2017).

Art. 2 Se transmit din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița bunurile prevăzute în articolul 1.

Art. 3 Predarea - primirea bunului va fi consemnată prin proces - verbal încheiat între Municipiul Târgoviște prin Primar și Județul Dâmbovița prin reprezentanții acestuia.

Art. 4 Se elimină din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014, pozițiile 1829 Punct termic PT 1 Micro III - Strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu și 2627 Teren Strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 264/27.09.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Alexandru Bugyi                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   503

Tgv. 13.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Codul Civil al României, republicat;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 24 alin. (1) și art. 41 alin. (5) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa I care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr. 404/06.10.2017 se modifică potrivit anexei II la prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   504

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

 

                                                                                  Anexa I la Hotărârea nr. 504/13.12.2017

 

            Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1815

 

Teren Bulevardul Unirii nr. 6A

Bulevardul Unirii nr. 6A; categoria de folosință Cc - curți construcții; vecinătăți:

Nord - bulevardul Unirii număr cadastral 75732 , Sud - număr cadastral 72054, Est - bulevardul Unirii număr cadastral 75732, Vest - număr cadastral 72054; suprafața = 1492 mp; Carte funciară 83726,  număr cadastral 83726

2017

437.306

Domeniul public al Municipiului Târgoviște;

Proces-Verbal de Recepție

 nr. 10702/

08.04.2016 și 15981/

26.05.2016,

Autorizația de construire

nr. 60/10.03.2010

1816

 

Teren Șoseaua Găești - T9 P36 Lot 2

Șoseaua Găești, tarla 9, parcela 36, Lot 2; categoria de folosință A - arabil; vecinătăți:

 Nord – teren municipiu Lot 1 număr cadastral 83777; Est - Șoseaua Găești ( DN 72);

Sud -  teren municipiu drum exploatare De;

Vest – teren municipiu Lot 1 număr cadastral 83777;

suprafața = 5000 mp;

 Carte funciară 83778

 număr cadastral 83778

2005

350.000

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; transmis prin H.G nr. 691/2005

 

1817

 

Teren Șoseaua Găești - T 9

P 36 Lot 1

Șoseaua Găești, tarla 9, parcela 36, Lot 1; categoria de folosință A - arabil; vecinătăți: Nord- teren municipiu, număr cadastral 2812, proprietar particular, număr cadastral 82019 și Șoseaua Găești (DN 72), Est- Șoseaua Găești (DN 72) și Lot 2 număr cadastral 83778, Sud- teren municipiu drum exploatare De, Vest- teren municipiu drum exploatare De; suprafața = 49.500 mp;

Carte funciară nr. 83777,

număr cadastral 83777

2005

3.465.000

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; transmis prin H.G nr. 691/2005

 

1818

 

Teren

Calea Ialomiței

nr. 5

Categoria de folosință Cc - curți construcții; vecinătăți: Nord - teren municipiu si Lot 2 teren municipiu număr cadastral 83873,

Est - teren municipiu; Sud - Calea Ialomiței, Vest - teren municipiu; suprafața = 16883 mp; Carte funciară 83872  număr cadastral 83872

1999

1.154.628

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; transmis prin O.U.G nr. 30/2000

1819

1.6.8.

Cabina poartă

Calea Ialomitei nr. 5; construcție tip P, din zidărie, suprafață = 34 mp; Carte funciară 83872

număr cadastral 83872- C1;

 

1991

18.685

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; transmis prin O.U.G nr. 30/2000

 

                          

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. Alexandru Bugyi                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

 

                                                                      

Anexa II la Hotărârea nr. 504/13.12.2017

 

            Datele de identificare a bunurilor ce completeaza Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Poz. inreg

 

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1812

 

Teren Strada Constantin Brâncoveanu

Strada Constantin Brâncoveanu, zona Piața Bărăției ; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – Strada Constantin Brâncoveanu;

Sud – S.C. IMAR Club S.R.L., Vest – teren municipiu;

suprafața = 1307 mp;

Carte funciară 83118 

număr cadastral 83118

2014

383.082

Domeniul public al Municipiului Târgoviște;

Proces - Verbal de Inventariere nr. 9400/2014

 

1813

 

Teren Strada Justiției

Strada Justiției, zona stadionul municipal; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți:

Nord – Stadionul Municipal, Est – teren municipiu;

Sud – Strada Justiției,

Vest – teren municipiu; suprafața = 505 mp;

Carte funciară 83119 

număr cadastral 83119

2014

148.015

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Proces - Verbal de Inventariere nr. 9400/2014

 

 

1814

 

Teren Calea Ialomiței

Calea Ialomiței, zona complex de natație ; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți:

Nord – Canal,

Est – teren municipiu;

Sud – teren municipiu și stația de pompare SPUN 2, Vest – Calea Ialomiței;

suprafața = 1900 mp;

Carte funciară 83120 

număr cadastral 83120

2014

129.941

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Proces - Verbal de Inventariere nr. 9400/2014

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ec. Alexandru Bugyi                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului maximal pentru serviciile de pază prestate de către Municipal Security S.R.L.

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 13.12.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 38074 din data de 11.12.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 222/2010 privind înființarea Municipal Security S.R.L;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a” pct.7 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea

 

HOTÂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2018, se aprobă tariful maximal de pază, în cuantum de 19.01 lei/oră cu TVA, pentru serviciile prestate de către Municipal Security S.R.L.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipal Security S.R.L. și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   505

Tgv. 13.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

21.12.2017

 

506. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

507. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.12.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 39087 din data de 19.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, nr. 134939/19.12.2017;

§  Adresa Teatrului Municipal nr. 39081/19.12.2017;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 872 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 872 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor.

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 872 mii lei, prin:

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 872 mii lei la capitolul 65.02 „Învățământ”, la titlul „Cheltuieli de personal”.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Programul de investitii pe anul 2017 rectificat in mod corespunzator este redat in anexa nr. 4.

     Programul evenimentelor culturale derulate de Teatrul Municipal, actualizat este redat in mod corespunzator in anexa nr. 5.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   506

Tgv. 21.12.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion             

  

                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 21.12.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizării Devizului general recalculat în urma realizării proiectului tehnic revizuit al obiectivului de investiție;

§ Devizul general recalculat în urma realizării proiectului tehnic revizuit al obiectivului de investiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I";

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 2 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizarii Devizului general recalculat în urma realizării proiectului tehnic revizuit obiectivului de investiție, astfel:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici după cum urmează:

        Indicatori tehnici:

        Rețeaua stradală (str. Constantin Brâncoveanu - artera paralelă, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Crișan, Berzei, Gheorghe Pătrașcu și Gimnaziului) care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 3.389,5 m.l, suprafață carosabil 26.671 mp și suprafață trotuar 10.899 mp.

Lucrările care stau la baza investiției sunt:

Ø Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ø Rectificări ale pantelor transversale;

Ø Reparații în zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea și îndepartarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ø Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzator;

Ø Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrări privind siguranța circulației;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate;

Rețea de canalizare care face obiectul proiectului tehnic revizuit în lungime totală de 643 m.l.

Lucrările care stau la baza investiției sunt:

- realizare rețele canalizare unitară;

- montare guri de scurgere;

- refacere sistem rutier;

- terasamente racorduri;

- realizare instalații racorduri.

Durata de execuție a proiectului este de 18 luni.

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 3.982.111,06 lei.

C+M: 3.523.294,78 lei.”

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   507

Tgv. 21.12.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion