HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 14.12.2016, având în vedere :

§  Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 34709/12.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează:

 

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 13.901,30 mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 66 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 "Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal",

·      Majorarea cu suma de 4.110 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 "Cote defalcate din impozitul pe venit",

·      Majorarea cu suma de 1 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.04 "Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale",

·      Majorarea  cu suma de  8.025,30 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București",

·      Majorarea  cu suma de  138 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 - "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale",

·      Majorarea cu suma de 225 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 "Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale",

·      Majorarea cu suma de 12 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.31 "Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică",

·      Majorarea cu suma de 19 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.02 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare",

·      Majorarea cu suma de 18 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare",

·      Majorarea cu suma de 3 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 "Donații și sponsorizări",

·      Majorarea cu suma de 995 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 "Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit",

·      Majorarea cu suma de 1 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.34 "Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri",

·      Majorarea cu suma de 54 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 "Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății",

·      Majorarea cu suma de 234 mii lei a prevederilor la indicatorul 43.02.30 “Sume primite de la bugetul județului  pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă”,

·      Diminuarea  cu suma de 1.016  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·      Diminuarea  cu suma de 1.016  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

 

            Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 13.901,30  mii lei, prin:

 

·      Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 190 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive si legislative“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 60  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 250  mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

·      Diminuarea  prevederilor bugetare cu suma de 77 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 77 mii lei la titlul  "Rambursări de credite".

·      Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 50 mii lei la capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și alte împrumuturi“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 50 mii lei la titlul  "Dobânzi".

·      Diminuarea  prevederilor bugetare cu suma de 59 mii lei la capitolul 61.02 “Alte servicii publice generale“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 59 mii lei la titlul "Bunuri și servicii" în bugetul Poliției Locale.

·      Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 7.530,30 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 6.500  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 800  mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 230,30  mii lei la titlul "Asigurări si asistenta sociala",

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 180  mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 180  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetul Direcției de Asistență Sociala

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 750 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

Ø Majorarea creditelor bugetare la titlul "Bunuri si servicii" cu suma de 500 mii lei în bugetul Clubului Sportiv Municipal.

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 250  mii lei la titlul "Alte cheltuieli", prin majorarea cu suma de 250  mii lei a sumelor alocate pentru plata cotizației către AFC Chindia,

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.135 mii lei la capitolul 68.02 “Asistenta Sociala“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 422  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetul Direcției de Asistență Sociala.

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 798  mii lei la titlul "Bunuri și servicii" în bugetul Direcției de Asistență Sociala

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 10  mii lei la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile" în bugetul Direcției de Asistență Sociala

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 95  mii lei la titlul "Asigurări si asistenta sociala", în bugetul Direcției de Asistenta Sociala,

·      Majorarea cu suma de 1.470  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 - “ Locuințe, servicii și dezvoltare publica“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 165  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.635 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care:

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul "Bunuri și servicii" în bugetul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat cu suma de 300 mii lei.

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul "Bunuri și servicii" în bugetul Primăriei cu suma de 1.335 mii,

·      Majorarea cu suma de 2.832  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 - “ Mediu și ape“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 2.832 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care:

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul "Bunuri și servicii " în bugetul Direcției de Salubritate  cu suma de 232 mii lei.

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul "Bunuri și servicii " în bugetul Primăriei cu suma de 2.600 mii lei.

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul de investiții rectificat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă  rectificată în mod corespunzător este redată în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2016 este redată în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Defalcarea pe subcapitole, articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în  bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare. 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ec. Silviu - Gabriel Tănase                                                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   374

Tgv. 14.12.2016

Red. D.P./2 ex.                     

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

19.12.2016

 

375. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

al Municipiului Târgoviște

376. Hotărâre privind transformarea unor funcții ca urmare a promovării în cadrul Direcției Grădina Zoologică

377. Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2017

378. Hotărâre privind aprobarea înființării Clubului de Pensionari nr. 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială

379. Hotărâre privind stabilirea duratei normale de funcționare a blocurilor construite prin A.N.L.

380. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale și a performanței energetice a clădirilor de tip bloc de locuințe din municipiul Târgoviște

381. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

382. Hotărâre privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște
pentru anul 2017

383. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Branșament/racord canalizare rețea apă pluvial㔠din cadrul Direcției Gradina Zoologică din Târgoviște

384. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 22, beneficiar:  Andreescu Florin Ionuț

385. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1, garaj, magazie și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 28, beneficiar:  Popa Alexandru Dimitrie

386. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire copertină”, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Stația nr. 12, beneficiar:  S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

387. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, municipiul Târgoviște, str. Tineretului, nr. 10, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială

388. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, municipiul Târgoviște, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială

389. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”, municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, nr. 23, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială

390. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 391. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței adiacent cu Baia Comunală

 392. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 138 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței adiacent cu Baia Comunală

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște,

precum și a organigramei și a statului de funcții ale

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște;

§ Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 59283 conexat cu avizul nr. 64112/2016;

§ Prevederile art. 100, 107 și 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;   

§ Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data de 01.02.2017, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data de 01.02.2017, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, conform anexelor 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calității și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   375

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex

                       

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții ca urmare a promovării în cadrul Direcției Grădina Zoologică

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică privind transformarea unor funcții contractuale ca urmare a promovării în grad/treaptă profesională imediat superioară în cadrul Direcției Grădina Zoologică;

§ Prevederile art. 26 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art 41-452 din Anexa la HG 286/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesele verbale finale ale examenelor de promovare în grad/treaptă profesională;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                 

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor funcții contractuale, după cum urmează:

a) la Secția Grădina Zoologică

·      două funcții contractuale de referent treapta I se transformă în referent treapta IA;

·      o funcție contractuală de sudor treapta III se transformă în sudor treapta II;

·      două funcții contractuale de mecanic treapta III se transformă în mecanic treapta II;

·      o funcție contractuală de bucătar treapta III  se transformă în bucătar treapta II;

·      o funcție contractuală de îngrijitor animale treapta II se transformă în îngrijitor animale treapta I;

·       trei funcții contractuale de îngrijitor animale treapta III se transformă în îngrijitor animale  treapta II;

·      o funcție contractuală de îngrijitor animale treapta IV se transformă în îngrijitor animale treapta III.

b) la Biroul Financiar Contabil Administrativ Juridic Resurse Umane

·      o funcție contractuală de consilier juridic gradul I se transformă în consilier juridic gradul IA;

·      o funcție contractuală de referent treapta I se transformă în referent treapta IA;

·      o funcție contractuală de inspector de specialitate gradul II se transformă în inspector de specialitate gradul I.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

   

     Nr.   376

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială începând cu data de 01.01.2017;

§ Prevederile art. 35, art. 40, alin. 1 și art. 42,  alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și  alin.6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2017, numărul posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav este de 300 și numărul de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav este de 850.

Art. 2 Sursa de finanțare este Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Târgoviste aferent anului 2017.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   377

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./2 ex

                                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Clubului de Pensionari nr. 1

în cadrul Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la  aprobarea înființării Clubului de Pensionari nr. 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 referitoare la asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile Legii asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și  alin.6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2017 se aprobă înființarea Clubului de Pensionari nr. 1 în municipiul Târgoviște, str. Dumitru Oprescu.

Art. 2 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al  Clubului de Pensionari nr. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   378

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex. 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea duratei normale de funcționare a blocurilor

 construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind stabilirea duratei normale de funcționare a blocurilor construite prin A.N.L.;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu  modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr.  962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. “a”, pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art.  1 Se aprobă ca la stabilirea cuantumului chiriei și a valorii de vânzare la locuințele A.N.L.,  să fie luată în calcul ca durată normală de funcționare, perioada de 50 de ani.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   379

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale și a performanței energetice a clădirilor de tip bloc de locuințe din municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale și a performanței energetice a clădirilor de tip bloc de locuințe din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 422/2001 referitoare la protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 372/2005 referitoare la performanța energetică a clădirilor, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 230/2007 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 153/2011 referitoare la măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

§ Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 11 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art.  1 Se aprobă Regulamentul de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale și a performanței energetice a clădirilor de tip bloc de locuințe din municipiul Târgoviște, conform anexei care face paarte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   380

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex

                                                                           

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere :

§  Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 35049/15.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 505 mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 " Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese",

·      Majorarea  cu suma de  200 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale"

·      Majorarea cu suma de 30 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 " Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale"

·      Majorarea cu suma de 125 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 " Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății ",

·      Majorarea cu suma de 110 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.65 " Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală",

·      Diminuarea  cu suma de 110  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·      Diminuarea  cu suma de 110  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

 

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 505  mii lei, prin:

·      Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 305 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

o  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 305  mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 200 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

o  Majorarea creditelor bugetare la titlul "Bunuri si servicii" cu suma de 200 mii lei în bugetul Clubului Sportiv Municipal.

 

Art. 2 Bugetul local rectificat în mod corespunzător este redat ăn anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

            Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Defalcarea pe subcapitole, articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în  bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare. 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   381

Tgv. 19.12.2016

Red. D.P./2 ex

                                                                            

HOTĂRÂRE           

privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște
pentru anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Rapoartele de specialitate ale direcțiilor autoritatii locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 325/18.12.2015 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație spacială de salubrizare pentru anul 2016;

§ Prevederile HCL nr. 168/29.07.2016 referitoare la aprobarea tarifelor ce vor fi percepute de către Direcția Complex Turistic de Natație ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1.  În anul 2017 cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale, amenzile, precum și scutirile rămân la aceleași valori stabilite în HCL 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016, cu următoarele excepții:

                 Se aprobă modificarea și completarea anexelor 5 a și 5 c - nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

                 Se aprobă modificarea anexei 6 - nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția de Salubritate.

                 Se aprobă completarea HCL nr. 283/2015 cu anexa nr. 10 - taxele percepute de Direcția Complex Turistic de Natație.

 

Art. 2. După art. 192 din H.C.L. 31/05.02.2016 se introduce articolul 193 cu următorul cuprins:

“Art. 193 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 31/05.02.2016 rămân neschimbate.”

Art. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   382

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex

                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Branșament/racord canalizare rețea apă pluvial㔠din cadrul Direcției Gradina Zoologică din Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru obiectivul „Branșament/racord canalizare rețea apă pluvial㔠din cadrul Direcției Gradina Zoologică din Târgoviște;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru obiectivul ”Branșament/racord canalizare rețea apă pluvial㔠din cadrul Direcției Gradina Zoologică din Târgoviște”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai investiției, după cum urmează:

 

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA(lei) - 391.694 lei inclusiv TVA (20 %)

                            ( in preturi –luna decembrie, anul 2016, 1 euro = 4,5075)

din care:

- constructii-montaj (C+M):    253.200 lei inclusiv TVA (20 %)

Esalonarea investitiei (INV/C+M)

 

- anul I -                  23.750 lei  /            0 lei

- anul II -               367.944 lei  / 253.200 lei

 

Durata de realizare estimativa a obiectivului de investitiei (luni) – Durata de realizare a investitiei va fi de 12 luni.

 

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

 

- Conducta canalizare PVC Dn 300 mm - 90 ml

- Conducte sub presiune PEHD, Dn 110 mm – 400 ml

- Bazin de retentie - 1 buc

- Statie pompare - 1 buc (2 pompe si debitmetru)

- Capacitate statie pompare - 30 mc/h

Valoarea totala, inclusiv TVA - 391.694  LEI  /  ( C+M) - 253.200 inclusiv TVA

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                            

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   383

Tgv. 19.12.2016

Red. D.P./2 ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 22, beneficiar:  Andreescu Florin Ionuț

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 22, beneficiar:  Andreescu Florin Ionuț;

§ Prevederile art. 32, alin. 1 și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 22, beneficiar:  Andreescu Florin Ionuț.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă conform P.U.Z: L – zonă locuințe și funcțiuni complementare cu următorii indicatori urbanistici: POT maxim = 35%; CUT = 0,9, Nr. niv. max = P+1, Hmax.cornișă = 7,0 m, Hmax.coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   384

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./3 ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1, garaj, magazie și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 28, beneficiar:  Popa Alexandru Dimitrie

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1, garaj, magazie și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 28, beneficiar:  Popa Alexandru Dimitrie;

§ Prevederile art. 32, alin. 1 și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj, magazie și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 28, beneficiar:  Popa Alexandru Dimitrie.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă conform P.U.Z: L – zonă locuințe și funcțiuni complementare cu următorii indicatori urbanistici: POT maxim = 37%; CUT = 0,65, Nr. niv. max = P+1, Hmax.cornișă = 7,0 m, Hmax.coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   385

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./3 ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire copertină”, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Stația nr. 12, beneficiar:  S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire copertină”, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Stația nr. 12, beneficiar:  S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 și art. 65, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire copertină”, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Stația nr. 12, beneficiar:  S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiune dominanta conform P.U.Z. - zonă mixtă: zonă depozitare nepoluantă și instituții publice și servicii de interes general cu următorii indicatori urbanistici: POT maxim = 60%; CUT maxim = 1,2, Hmax = 12,50 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   386

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./3 ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, municipiul Târgoviște, str. Tineretului, nr. 10, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, municipiul Târgoviște, str. Tineretului, nr. 10, beneficiar Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare. recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, municipiul Târgoviște, str. Tineretului, nr. 10, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă conform P.U.Z: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general - construcții pentru învățământul preșcolar și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,8, Nr. niv. max = P + 1, regim de înălțime 12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   387

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./2 ex

                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, municipiul Târgoviște, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, municipiul Târgoviște, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, beneficiar Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 47 și art. 65, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare. recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, municipiul Târgoviște, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă conform P.U.Z: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general - construcții pentru învățământul preșcolar și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,80, Nr. niv. max = P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri, sub condiția obținerii avizului favorabil de la S.C. Electrica S.A. - Sucursala Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   388

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./2 ex

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”, municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, nr. 23, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”, municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, nr. 23, beneficiar Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 47 și art. 65, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere, reabilitare (consolidare. recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”, municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, nr. 23, beneficiar:  Municipiul Târgoviște pentru Direcția de Asistență Socială.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 11, funcțiunea dominantă a conform P.U.Z: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general - construcții pentru învățământul preșcolar și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,80, Nr. niv. max = P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   389

Tgv. 19.12.2016

Red. U.M./2 ex

             

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Protocolul nr. 30647/31.10.2016 încheiat între Consiliul Județean Dâmbpvița și Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 . Se aprobă modificarea pozițiilor – 1897 Clădire nr. 2 Grădinița Raza de Soare ce corespunde poziției 836 din HG nr. 1350/2001, 1899 Clădire Grădinița Raza de Soare ce corespunde poziției 714 din HG nr. 1350/2001, 1900 Teren  Grădinița Raza de Soare ce corespunde poziției 674 din HG nr. 1350/2001, 1924 Sala de Sport Școala Tudor Vladimirescu ce corespunde poziției 834 din HG nr. 1350/2001, 1925 Clădire Școala Tudor Vladimirescu ce corespunde poziției 710 din HG nr. 1350/2001, 1926 Teren Școala Tudor Vladimirescu ce corespunde poziției 682 din HG nr. 1350/2001, 1947 Clădire Colegiul Economic Ion Ghica ce corespunde poziției 803 din HG nr. 1350/2001, 1948 Clădire anexă Colegiul Economic Ion Ghica ce corespunde poziției 823 din HG nr. 1350/2001, 1949 Teren Colegiul Economic Ion Ghica ce corespunde poziției 791 din HG nr. 1350/2001, 2929 Clădire Creșa nr. 8 Prichindel, - înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1897, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire nr. 2 cu etaj Grădinița Raza de Soare “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E + Subsol tehnic = 93 mp; suprafața construită = 370 mp; suprafața construită desfășurată = 740 mp; Carte Funciară nr. 83076 număr cadastral 83076 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 693.889 “ ;

- la poziția 1899, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire Grădinița Raza de Soare “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E + Subsol tehnic = 1026 mp; suprafața construită = 1115 mp; suprafața construită desfășurată = 2141 mp; Carte Funciară nr. 83076 număr cadastral 83076 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.567.665 “ ;

- la poziția 1900, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Grădinița Raza de Soare “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; categoria de folosinta CC - curti constructii; vecinătăți: Nord – teren municipiu, număr cadastral 10738, Est - teren municipiu, Sud – alee acces, număr cadastral 8817, Vest – strada Virgil Drăghiceanu; suprafața = 6.609 mp; Carte Funciară nr. 83076 număr cadastral 83076”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.982.700 “;

- la poziția 1924, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Moldovei nr. 2; construcție zidărie tip P; suprafața = 578 mp “;

- la poziția 1925, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Moldovei nr. 2; construcție tip S + P+ 2E; suprafața construită = 1065 mp; suprafața desfășurată = 3217 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.592.415 “ ;

- la poziția 1926, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Moldovei nr. 2; categoria de folosință - curți construcții; suprafața = 9867 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 2.960.100 “ ;

- la poziția 1947, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire Colegiul Economic Ion Ghica “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 223; clădire din zidărie D+P+1E+M; suprafața construită = 1415 mp; suprafața desfășurată = 4234 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 2.370.256, 71“ ;

- la poziția 1948, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire anexă Colegiul Economic Ion Ghica “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 223; clădire zidărie tip S+P+ M; suprafața construită = 230 mp, suprafața desfașurată = 514 mp “;

- la poziția 1949, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Colegiul Economic Ion Ghica “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 223; categoria de folosință - curți construcții; suprafața = 5478 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.643.400 “ ;

- la poziția 2929, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E + Subsol tehnic = 188 mp; suprafața construită = 188 mp; suprafața construită desfășurată =  376 mp; Carte Funciară nr. 83076 număr cadastral 83076 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 279.180 “ ;

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunul având datele de identificare prevăzute în anexă, parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aproba eliminarea poziției 2930 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, corespunzătoare bunului imobil Teren Creșa nr. 8 Târgoviște – Prichindel.

Art. 4  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   390

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex

Anexă la Hotărârea nr. 390/19.12.2016

                Datele de identificare ale  bunului  care completeaza Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

 

Cod

de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situatia juridica actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3124

1.6.5.

Clădire centrală termică Colegiul Economic Ion Ghica

Calea Domnească nr. 223; construcție din cărămidă tip Demisol, formată din  5 încăperi,  suprafața = 105 mp

 

 

1935

69.980,16

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Silviu-Gabriel Tănase                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței adiacent cu Baia Comunală

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, adiacent cu Baia Comunală, cvartal 23, parcela 98, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui teren în suprafață de 70 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, adiacent cu Baia Comunală, cvartal 23, parcela 98, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Gherghescu Constantin

Păunescu Mihai - Andrei

Ilie Monica Cezarina

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an (zona I).

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   391

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 138 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței adiacent cu Baia Comunală

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 138 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, adiacent cu Baia Comunală, cvartal 23, parcela 98, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui teren în suprafață de 138 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, adiacent cu Baia Comunală, cvartal 23, parcela 98, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Gherghescu Constantin

Păunescu Mihai - Andrei

Ilie Monica Cezarina

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an (zona I).

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

                             

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI

  ec. Silviu - Gabriel Tănase                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   392

Tgv. 19.12.2016

Red. D.I./2 ex