HOTĂRÂRE

privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7887,  până la data de 30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 35220/08.12.2015 pentru aprobarea prelungirii proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7887  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 30.06.2016;

·   Prevederile contractului de finanțare nr. 865/08.09.2010 privind realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” cod SMIS  7887;

·   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:“(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită.”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

·   Prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

·   Prevederile O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.C.L. nr. 179/26.03.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” și asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanțare);

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7887 cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 865/08.09.2010.

Art. 2 Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7887, contract de finațare  nr. 865/08.09.2010.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.000.000 lei inclusiv TVA și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan sau împuternicitul acestuia,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 865/08.09.2010, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   303

          Tgv. 09.12.2015

          Red. P.D.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7888,  până la data de 30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 35183/08.12.2015 pentru aprobarea finalizării contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7888 și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

·   Prevederile contractului de finanțare nr. 866/08.09.2010 privind realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” cod SMIS  7888;

·   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită: ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

·   Prevederile HC.L. nr. 180/26.03.2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” și asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanțare);

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7888 cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 866/08.09.2010.

 

 

 

Art. 2 Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B a zonei de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”– cod SMIS 7888, contract de finanțare nr. 866/08.09.2010.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 600.000 lei inclusiv TVA și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan  sau împuternicitul acestuia să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 866/08.09.2010, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   304

          Tgv. 09.12.2015

          Red. U.M.

 

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7889, până la data de 30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 35221/08.12.2015 pentru aprobarea prelungirii proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7889 și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 30.06.2016;

·   Prevederile contractului de finanțare nr. 867/08.09.2010 privind realizarea proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7889;

·   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită: ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

·   Prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

·   Prevederile O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.C.L. nr. 175/26.03.2009 privind aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și pre venirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” și asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanțare);

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” – cod SMIS 7889 cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 867/08.09.2010.

Art. 2 Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”– cod SMIS 7889, contract de finanțare  nr. 867/08.09.2010.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 3.392.503,63 lei inclusiv TVA și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan sau împuternicitul acestuia,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 867/08.09.2010, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   305

          Tgv. 09.12.2015

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788 

până la data de 30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 34869/04.12.2015 pentru aprobarea prelungirii proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 30.06.2016;

·   Prevederile contractului de finanțare nr. 1413/26.03.2011 privind realizarea proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” cod SMIS  14788;

·   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită: ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

·   Prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

·   Prevederile O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.C.L. 420/09.11.2009 aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului;

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788   cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 1413/26.03.2011.

Art. 2 Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788, contract de finanțare  nr. 1413/26.03.2011.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 5.200.000 lei inclusiv TVA și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan sau împuternicitul acestuia,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr.1413/26.03.2011, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   306

          Tgv. 09.12.2015

          Red. P.D.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098  până la data de 30.06.2016.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 34868/04.12.2015 pentru aprobarea prelungirii proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 30.06.2016;

·   Prevederile contractului de finanțare nr. 26/03.02.2009 privind realizarea proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098; 

·   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită: ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

·   Prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

·   Prevederile O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.C.L. nr. 359/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098  cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 26/03.02.2009.

Art. 2 Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098  , contract de finațare  nr. 26/03.02.2009.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 65.000.000 lei inclusiv TVA și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan sau împuternicitul acestuia,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 26/03.02.2009, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.  307

          Tgv. 09.12.2015

          Red. P.D.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” – cod SMIS 41708  până la data de 30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 34936/07.12.2015 pentru aprobarea prelungirii proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” – cod SMIS 41708  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea finalizării proiectului până la data de 30.06.2016;

·   Prevederile contractului de finanțare nr. 4772/13.11.2014 privind realizarea proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” – cod SMIS 41708;

·   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită: ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

·   Prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

·   Prevederile Ordinului nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică;

·   Prevederile O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.C.L. nr. 167/ 28.07.2011 privind aprobarea proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” precum și a cheltuielilor legate de proiect”;

·   Prevederile H.C.L. nr. 168/28.07.2011 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”;

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cumodificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” – cod SMIS 41708, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 4772/13.11.2014.

Art. 2 Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” – cod SMIS 41708, contract de finanțare nr. 4772/13.11.2014.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii. Această valoare estimată este de 87.470,83 lei, respectiv 108.118,39 lei (inclusiv TVA) și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată o dată cu adoptarea bugetului local al Municipiului Târgoviștepe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan sau împuternicitul acestuia,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 4772/13.11.2014, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusăla îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.  308

          Tgv. 09.12.2015

          Red. P.C.

 

 

 

 

 

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Consolidare, reabilitare și modernizare Grup Școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” - cod SMIS 6527, până la data de 30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 35114/08.12.2015 pentru aprobarea extinderii perioadei de implementare și a sumelor necesare finalizării proiectului „Consolidare, reabilitare și modernizare Grup Școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” - cod SMIS 6527 până la data de 30.06.2016;

§   Prevederile contractului de finanțare nr. 796/26.07.2010 privind realizarea proiectului „Consolidare, reabilitare și modernizare Grup Școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” - cod SMIS 6527;

§   Prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită: ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”;

§   Adresa ADR Sud - Muntenia nr. 32447/02.12.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 34579/03.12.2015;

§   Prevederile H.C.L. nr. 185/27.04.2009 privind aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare și modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgoviște și asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanțare), cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit “b” și alin. 4, lit. „a” și lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Consolidare, reabilitare și modernizare Grup Școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, cod SMIS 6527, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continu㔠cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

 

 

 

 

Art. 2 Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Consolidare, reabilitare și modernizare Grup Școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, cod SMIS 6527, contract de finanțare nr. 796 din data de 26.07.2010.

Art. 3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 299.195,39 lei, respectiv 371.002,28 lei (inclusiv TVA) și va fi introdusă în bugetul local al Municipiul Târgoviște pe anul 2016.

Art. 4  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian Daniel Stan sau împuternicitul acestuia,  să semneze toate actele necesare din Contractul de finanțare nr. 796/26.07.2010 în numele Municipiul Targoviste.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   309

          Tgv. 09.12.2015

          Red. U.M.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de tragere a finanțării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15060720757337 din data de 16.06.2015

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având in vedere:

§  Prevederile Contractului de  credit nr. RQ15060720757337 din data de 16.06.2015;

§  Prevederile H.C.L. nr. 126/18.05.2015 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 18.571.000 de la CEC BANK SA;

§  Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§  Prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale. Și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRÂRE

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15060720757337 / 16.06.2015, pana la data de 30.06.2016.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Economica și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

     

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nr.   310

          Tgv. 09.12.2015

          Red. P.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în sumă de 65.000.000 lei,  pentru finanțarea obiectivului de investiții  „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”   

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 09.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice, nr. 34871/04.12.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098;  

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “b”,  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în următoarele condiții:

§         Valoarea finanțării rambursabile 65.000.000  lei,

§         Perioadă de grație până la data de 31.12.2016,

§         Perioada rambursare de 120 luni, începând cu luna ianuarie 2017.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, comisia constituită și pentru comunicare, Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.  311

          Tgv. 09.12.2015

          Red. P.D.

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

18.12.2015

 

312. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

313. Hotărâre  privind suplimentarea cu un numar de 102  posturi aplicabil pentru anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă, precum și a unor posturi cu jumătate de normă

314. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

315. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Grădina Zoologică

316. Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016

317. Hotărâre privind aprobarea numărului de asistați prin Cantina de Ajutor Social și a alocației de hrană pentru anul 2016

318. Hotărâre privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2016, pentru un număr de 18 persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social

319. Hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

320. Hotărâre privind încheierea protocolului între Consiliul Local Municipal Târgoviște prin Direcția de Asistență Socială și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița

321. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul  „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul”

322. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” precum și a cheltuielilor legate de proiect

323. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”

324. Hotărâre privind aprobarea cotizatiei/contributiei la nivelul Municipiului Targoviste datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠋‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deseurilor solide în județul Dâmbovița›› pe anul 2016

325. Hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Targoviste a cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016

326. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 11/28.01.2013 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște

327. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina

328. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M”, Municipiul Târgoviște, str. 10 Mai, nr. 28, beneficiar: Badea Silviu Andrei

329. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spațiu comercial și birouri D+P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Sârbilor, nr. 18, beneficiar: S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.

330. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

331. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”

332. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

333. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”

334. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”

335. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”

336. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”

337. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”

338. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”

339. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”

340. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”

341. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”

342. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”

343. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

344. Hotărâre privind reglementarea situației juridice a bunului imobil proprietate publică a municipiului Târgoviște ”Spațiu fosta clădire Baia Comunală”, Bdul. Independenței nr. 2

345. Hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Laura Stoica, nr. 15, către dl. Stan Bogdan Marin, conform Legii nr. 15/2003

346. Hotărâre privind modalitatea de valorificare a  masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

347. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare (cvartal 190.1)

348. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 32, în vederea amenajării unei căi de acces

349. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 45)

350. Hotărâre  privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 63)

351. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 11,55 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 46)

352. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 48)

353. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în Piața Bucegi

 

    HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 35939/14.12.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

§ Adresa AJFP nr. 36351/16.12.2015;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completărileulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.520,06 mii lei, prin:

·     majorarea  cu suma de 1.950  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București  ".

·     majorarea  cu suma de 75  mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 - "Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal  "

·     majorarea  cu suma de 1.200  mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 - "Cote defalcate din impozitul pe venit",

·     majorarea  cu suma de 32,06  mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.04 - " Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"

·     majorarea  cu suma de  41  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 - "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ",

·     majorarea  cu suma de  12  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.03 - " Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare",

·     majorarea  cu suma de  40  mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.02 - "Taxe extrajudiciare de timbru",

·     majorarea  cu suma de   170 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 - "Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale",

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 3.520,06 mii lei,prin:

·     Majorarea cu suma de 128  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorități publice”, din care pe titluri:

-       Majorarea prevederilor bugetare cu 128 mii lei la titlul Bunuri și servicii.

·     Majorarea cu suma de 2.150  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

-       Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.950  mii lei la titlul Cheltuieli de personal.

-       Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 200 mii lei la titlul Cheltuieli cu bunuri și servicii.

·     Majorarea cu suma de 410 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

-       Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 410 mii lei la titlul Alte Cheltuieli în vederea suplimentării cotizației municipiului Targoviște la AFC Chindia.

·     Majorarea cu suma de 632,06  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

-       Majorarea  prevederilor bugetare cu suma 632,06 mii lei la titlul Cheltuieli cu bunuri și servicii.

·     Majorarea cu suma de 200 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

-       Majorarea  prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul Bunuri și servicii, în vederea suplimentării sumelor destinate serviciilor de apă-canal.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

              Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

              Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                     prof. Diana-Elena Diaconu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

    Nr.   312

   Tgv. 18.12.2015          

    Red. D.P. /2ex

 

HOTĂRÂRE

   privind suplimentarea cu un numar de 102  posturi aplicabil pentru anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă,

 precum și a unor posturi cu jumătate de normă

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015 2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală privind suplimentarea cu un numar de 102 posturi aplicabil pentru anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, posturi cu caracter permanent și normă întreagă, precum și a unor posturi cu jumătate de normă;

§      Prevederile OUG nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

§      Prevederile OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§      Adresa Instituției Prefectului nr. 36412/16.12.2015;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 3 lit. „b” si cele ale art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea cu un numar de 102 posturi, respectiv  58 posturi permanente cu norma întreagă si  44  posturi permanente cu jumătate de normă,  pentru îndeplinirea indicatorilor menționați in cuprinsul cererilor de finanțare, după cum urmează:

-                             48 de posturi cu caracter permanent și normă întreagă reprezentând personalul necesar asigurării funcționării „Complexului Turistic de Natație” (administrator general, administrator bazin, economist, specialist marketing, electrician, instalatori, personal de curățenie, salvamari, asistenți medicali, personale de la recepție, casierie, portar);

-                             1 post cu caracter permanent și normă întreagă reprezentând personalul necesar asigurării funcționarii „Centrului Național de Informare și Promovare Turistică”;

-                             3 posturi cu caracter permanent și normă întreagă în cadrul Biroului de protejare a patrimoniului cultural și de dezvoltare turistică reprezentând personalul necesar atingerii indicatorilor prevăzuți in proiectul „Promovarea Turistică a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV”. Facem mențiunea că aceste trei posturi privesc toate proiectele de acest gen pe care Municipiul Târgoviște le implementează. În cadrul acestui proiect se prevede și necesitatea înființării a 10-15 posturi cu caracter temporar.

-                             3 posturi cu caracter permanent și normă întreagă în cadrul Biroului de protejare a patrimoniului cultural și de dezvoltare turistică reprezentând personalul necesar atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul „Promovarea Turistică a Monumentului Istoric de Importanță Națională Curtea Domnească din Târgoviște”. În cadrul acestui proiect se prevede și necesitatea înființării a 10-15 posturi cu caracter temporar.

-                             3 posturi cu caracter permanent și normă întreagă în cadrul Biroului de protejare a patrimoniului cultural și de dezvoltare turistică reprezentând personalul necesar atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul „Promovarea Turistică a Muzeelor Târgoviștene”. În cadrul acestui proiect se prevede și necesitatea înființării a 10-15 posturi cu caracter temporar.

-                             12 posturi cu caracter permanent și jumătate de normă reprezentând personalul calificat ca agent de turism sau ghid turistic necesar atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul „Promovarea Turistică a Bisericilor de la sfârșitul de sec. XIX și început de sec. XX”;

-                             10 posturi cu caracter permanent și jumătate de normă reprezentând personalul calificat ca agent de turism sau ghid turistic necesar atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul „Promovarea Turistică a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV”;

-                             10 posturi cu caracter permanent și jumătate de normă reprezentând personalul calificat ca agent de turism sau ghid turistic necesar atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul „Promovarea Turistică a Bisericilor Medievale sec. XVI”;

-                             12 posturi cu caracter permanent și jumătate de normă reprezentând personalul calificat ca agent de turism sau ghid turistic necesar atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul „Promovarea Turistică a Bisericilor Medievale sec. XVII-XIII”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   prof. Diana-Elena Diaconu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   313

          Tgv. 18.12.2015

     Red. D.I./2ex                                           

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

              Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a 11 (unsprezece funcții) publice, urmare a promovării în grad, din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

v  3 funcții publice de “polițist local, clasa III, grad profesional principal” se transformă în in funcții publice de “polițist local, clasa III, grad profesional superior” 

v  6 funcții publice de “polițist local, clasa I grad profesional asistent” se transformă în funcții publice de “polițist local, clasa I, grad profesional principal”;

v  2 funcții publice de “polițist local, clasa I, grad profesional principal” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad profesional superior”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Tîrgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 prof. Diana-Elena Diaconu                              jr. Chiru Cătălin Cristea                                                                 

 

          Nr.   314

          Tgv. 18.12.2015

          Red. D.I./2 ex.

  HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Grădina Zoologică

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unui post vacant în cadrul direcției și modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unui post vacant de ”îngrijitor animale-muncitor necalificat” în ”șofer, treapta I”.

Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare, conform anexelor 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Diana-Elena Diaconu                                  jr. Chiru Cătălin Cristea                                                              

 

          Nr.   315

          Tgv. 18.12.2015     

    Red. D.I./2ex.                                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016;

§  Prevederile art. 35, art. 40, alin. 1 și art. 42,  alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și  alin.6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2016, numărul posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav se menține la 250 și numărul indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap grav este 750.

Art. 2 Sursa de finanțare este bugetul local al anului 2016.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea

          Nr.   316

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistați prin Cantina de Ajutor Social

și a alocației de hrană pentru anul 2016

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se susține necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea numărului de asistați prin Cantina de Ajutor Social și a alocației pentru hrană pe anul 2016;

§   Prevederile art. 8 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§   Prevederile art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2016 se menține numărul de 750 de asistați prin Cantina de Ajutor Social, respectiv 550 persoane asistate pentru hrană caldă și 200 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămânale.

Art. 2 Pentru anul 2016 se aprobă un cuantum de 12 lei alocația de hrană/zi/persoană prin Cantina de Ajutor Social.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, Cantina de Ajutor Social și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana-Elena Diaconu                 jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

          Nr.   317

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2016,  pentru un număr de 18 persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin

Cantina de Ajutor Social

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se susține necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2016, pentru un număr de 18 persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social;

§  Prevederile art. 1 și 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 448/2006 protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2016, pentru un număr de 18 persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social, cu o sumă de 2229 lei/lună și 26748 lei/an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, Cantina de Ajutor Social și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște   

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Diana-Elena Diaconu                 jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

        Nr.   318

        Tgv. 18.12.2015

  Red.U.M./2ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§      Legea 292/2011 privind legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§      HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

§      Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Ordinul 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;

§      HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§      Ordinul 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora;

§      Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

§      Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§     Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului Social Integrat Sf. Maria cu o capacitate de 40 locuri, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in cuantum de 894 lei, cu o contributie lunara de 60% din venitul lunar net pentru persoanele varstnice, 10% din venitul lunar net pentru tinerii proveniti din institutiile de ocrotire si scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 21536.9 lei.

Art. 2 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului Social pentru Varstnici Sf. Elena cu o capacitate de 15 locuri, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in cuantum de 783.7 lei si cu o contributie lunara de 60% din venitul net al asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 15924.69 lei.

 Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuție lunară de întreținere constituie venituri la bugetul local și vor fi evidențiate în contabilitatea Direcției de Asistență Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati adulti cu o capacitate de 300 de locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 7922.415 lei.

Art. 5 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului social pentru persoane fara adapost “Speranta” cu o capacitate de 50 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 12132.52 lei.

Art. 6 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului social pentru prevenirea violentei domestice “Impreuna vom reusi” cu o capacitate de 12 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 62914.5 lei.

Art. 7 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati cu o capacitate de 124 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 12726.229 lei.

Art. 8 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down cu o capacitate de 50 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 7708 lei.

Art. 9 Pentru anul 2016, in cadrul Cantinei de ajutor social cu o capacitate 750 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 4708.544 lei.

Art. 10 Pentru anul 2016, in cadrul Serviciului de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice cu o capacitate de 125 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 3076 lei.

Art. 11 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 12 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  prof. Diana-Elena Diaconu                                jr. Chiru Cătălin Cristea      

 

 

          Nr.   319

          Tgv. 18.12.2015          

    Red. D.I./2ex. 

                                               

HOTĂRÂRE

privind încheierea protocolului între Consiliul Local Municipal Târgoviște

 prin Direcția de Asistență Socială și

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind încheierea protocolului între Consiliul Local Municipal Târgoviște prin Direcția de Asistență Socială și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița;

§  Prevederile Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” și alin. 7 lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea protocolului între Consiliul Local Municipal Târgoviște prin Direcția de Asistență Socială și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmbovița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește directorul Direcției de Asistență Socială, dna. Delia Stănescu să semneze protocolul de colaborare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  prof. Diana-Elena Diaconu                                jr. Chiru Cătălin Cristea      

 

 

          Nr.   320

          Tgv. 18.12.2015          

    Red. D.I./3ex. 

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul

 „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Compartiment Investiții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul”;

§       Prevederile H.G  nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

§       Prevederile H. G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările  ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul”, după cum urmează:

 

Indicatori economici:

 

Valoare investitie : 2.477.147 lei (exclusiv TVA)

                                 C+M : 2.031.710 lei (exclusiv TVA)

 

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul de stat, bugetul local și alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                      prof. Diana-Elena Diaconu                               jr. Chiru Cătălin Cristea   

 

          Nr.   321

          Tgv. 18.12.2015

          Red. U.M./2ex.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului

„Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” precum și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” precum și a cheltuielilor legate de proiect;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Naționale de Informare și promovare Turistică;

§    Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Locuințelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare

§   Prevederile HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” precum și a cheltuielilor legate de proiect;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se modifică HCL nr. 167 din data de 28.07.2011 referitoare la proiectul: „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”, după cum urmează: 

„Art. 2” va avea următorul cuprins : Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistic㠖 Târgoviște”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 513.326,38 lei ( cheltuieli eligibile, chetuieli neeligibile, TVA);

 „Art. 3” va avea următorul cuprins :  Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 7.443,46 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;

„Art. 4 ” va avea următorul cuprins : Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 115.420,54 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică -  Târgoviște”;

„Art. 6” va avea următorul cuprins: Se aprobă finanțarea sumei de 25.732,93 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor  neeligibile ale proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”, din bugetul local

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului,

513.316,38

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

115.420,54

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

372.172,91

c.

TVA neeligibilă

25.732,93

II

Contribuția proprie în proiect,

148.596,93

a.

Contribuția solicitantului la chelt. eligibile

7.443,46

b.

Contribuția solicitantului la chelt. neeligibile

115.420,54

III

TVA neeligibilă

25.732,93

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

364.729,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 167 din data de 28.07.2011 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

               

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                      prof. Diana-Elena Diaconu                         jr. Chiru Cătălin Cristea         

 

 

          Nr.   322

         Tgv. 18.12.2015           

    Red. C.P./3ex.

                                                                     

                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al  Direcției Tehnice privind modificarea HCL 168/28.07.2011 și abrogarea HCL 87/28.03.2014, referitoare la aprobarea  documentației tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Naționale de Informare și promovare Turistică;

§   Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Locuințelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistic㠖 Târgoviște”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 168 din data de 28.07.2011 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”după cum urmează:

            „Art. 2” va avea următorul cuprins : Se aprobă proiectul „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște” și indicatorii tehnici ai obiectivului după cum urmează:

            Indicatori tehnici :

 

            Constructia propusa va avea un regim de inaltime parter si va avea fuctiunea de centru local de informare si promovare turistica cu program de minim 7 ore/zi, șapte zile pe saptamana.

Dimensiunile construcției:

v  Raza = 4,40 m

v  Suprafața amprentei construcției la sol = 60, mp

v  Suprafața utilă a construcției = 51,50 mp

v  Hmax cornișă = 4,15m

v  Hmax coamă= 7,40 m

Centrul de informare turistică va avea următoarele spații:

v  spatiu standuri Su= 10,0 mp

v  spatiu informare Su= 33,50 mp

v  vestiare depozitare Su= 5,50 mp

v  grup sanitar Su= 3,50 m

Fiind o constructie destinata publicului, centru de informare si promovare turistica, va fi dotat cu mobilier si echipamente necesare unei activitati corespunzatoare pentru promovarea turismului, cat si cu toate utilitatile necesare unui confort termic si de siguranta și anume:’

 

‘

 

 

A. “LISTA DE UTILAJ  - Instalații termice

 

NR. CRT.

CARACTERISTICI UTILAJ

U/M

CANTITATE

1

Microcentrală electrică încalzire și producere a.c.c.

Tensiune 230 V

Q = 8kw, Putere absorbită

cu vas de expansiune încorporat V = 6 l

Secțiune conductor 3 x 6

Montaj pe perete

buc

1

2

Cronotermostat digital cu comandă la distanță

buc

1

3

Supapă de siguranță

buc

2

4

Filtru impurități Ø 1"

buc

1

 

 

B. LISTA DE UTILAJ - Energie regenerabila – Panouri fotovoltaice

 

 Nr.

 crt.

Caracteristici utilaj

 

U/M

 

Cant

 

1

Modul fotovoltaic

S = 1,11mp

buc

8

2

Invertor

buc

1

3

Comutator

buc

1

4

Accesorii electrice

buc

8

5

Accesorii montaj

buc

8

 

 

C. LISTA DE UTILAJ – Boiler electric

 

Nr.

 crt.

Caracteristici utilaj

 

U/M

 

Cant

 

1

Boiler electric

Capacitate = 30l

buc

1

 

 

D. Lista minimă de dotări interioare

 

NR. CRT.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANTITATE

1

Masă rotundă

buc

1

2

Scaun

buc

6

3

Scaun ergonomic

buc

2

4

Birouri

buc

2

5

Info desk

buc

1

6

Telefon

buc

1

7

Stand pliante

buc

3

8

Calculator

buc

2

9

Monitor touch-screen

buc

1

10

Imprimantă multifuncțională

buc

1

11

Hartă turistică

buc

1

12

Suport mobil pentru  flipchart

buc

1

13

Jaluzele

mp

40

14

Coș gunoi

buc

2

15

Aparat aer condiționat 12000 BTU

(Unitare internă și externă pentru fiecare)

buc

2

16

LED FULLHD, diagonala 101 cm

buc

1

17

Fax multifuncțional

buc

1

18

Camera infraroșu

buc

2

19

Senzor de mișcare

buc

3

20

Senzor fum

buc

1

21

Sirena antiefracție

buc

1

22

Senzor magnetic pentru ușă și fereastră

buc

3

23

Aspirator cu spălare

buc

1

24

Trusă fixă de prim ajutor

buc

1

25

Stingător P6

buc

2

26

Antivirus

buc

2

27

Suita Office

buc

2

28

Sistem De Operare

buc

2

29

Soft Infotouch

buc

1

 

E. LISTA MINIMĂ DE DOTĂRI EXTERIOARE (ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALĂ)

NR. CRT.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANTITATE

1

Firmă luminoasă (120x50 cm) logo România, cu respectarea prevederilor Manualului de Brand

Buc

 

 

1

2

Firmă luminoas㠓CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICÔ,

buc

1

3

Logo România volumetric (realizat din același material din care este izolat peretele, cu lumină interioară, dimensiune orientativă 3x2m), fără slogan, cu respectarea prevederilor Manualului de Brand

buc

1

4

Catarg 8m aluminiu (inclusiv pânza imprimată cu brandul de țară)

buc

1

5

Bornă (material care să reziste la intemperii,  max. 80 cm înălțime și luminate interior)

buc

2

6

Geam sablat (acces principal)

buc

2

7

Panou/firmã luminoasã semnalizarea centrului național de informare și promovare turisticã este realizatã prin utilizarea simbolului "i" scris cu alb pe fond albastru, cu urmãtoarele dimensiuni: 500 mm x500 mm, amplasat/amplasatã la intrarea în centrul național de informare și promovare turisticã

buc

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori economici :

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului,

513.326,38

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

115.420,54

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

372.172,91

c.

TVA neeligibilă

25.732,93

II

Contribuția proprie în proiect,

148.596,93

a.

Contribuția solicitantului la chelt. eligibile

7.443,46

b.

Contribuția solicitantului la chelt. neeligibile

115.420,54

III

TVA neeligibilă

25.732,93

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

364.729,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3” va avea următorul cuprins : Se aprobă proiectul „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în Documentația tehnico-economică, care face parte integrantă din proiect cu o valoare totală de 513.326,38 lei.

„Art. 5” va avea următorul cuprins: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistic㠖 Târgoviște”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 513.326,38 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

„Art. 6” va avea următorul cuprins: Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de  7.443,46 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

„Art. 7” va avea rmătorul cuprins : Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 115.420,54 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistic㠖 Târgoviște”

„Art. 9” va avea următorul cuprins:  Se aprobă finanțarea sumei de 25.732,93 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor neeligiblie ale proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistic㠖 Târgoviște”  din bugetul local.

Art. 2. Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea, celelalte prevederi ale HCL 168 din data de 28.07.2011 urmând a se aplica se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   prof. Diana-Elena Diaconu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   323

          Tgv. 18.12.2015           

    Red. C.P./3ex 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizatiei/contributiei la nivelul Municipiului Targoviste datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠋‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deseurilor solide în județul Dâmbovița›› pe anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

·     Raportul de specialitate nr. 32517/16.11.2015;

·    Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

·    Hotărârea Asociației Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001;

·    Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ADI;

·    Dipozițiile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localitățiilor cu modificările și completările ulterioare;

·    Hotararea A.D.I. nr. 175/29.10.2015 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean, pentru anul 2016

·    Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

·    Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

·    Rapoartele de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

·    Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

·    Prevederile art. 36 alin. 1, alin.2  lit. d și alin. 6 lit a pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 2, lit.f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Pentru anul 2016 se aproba cotizația datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠋‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița››, in suma de 738.168 lei 

Art. 2. Cotizația menționată la art. 1 va fi prevăzută ȋn bugetul local la Titlu 59 ,,Alte cheltuieli’’, art. 59. 11 ,,Asociații și Fundații’’ și va fi achitată conform prevederilor legale.

Art. 3 Cotizatia/contributia stabilita pentru anul 2016 va avea ca destinatie finantarea cheltuielilor curente ale Asociatiei, precum si acoperirea cheltuielilor necesare prestarii serviciului de colectare, transport, depozitare si prelucrarea deseurilor.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                     

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea      

 

          Nr.   324

          Tgv. 18.12.2015    

    Red. S.S./3ex. 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Municipiului Targoviste a cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

·        Raportul de specialitate nr. 32517/16.11.2015;

·        Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

·        Hotărârea Asociației Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001;

·        Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ADI;

·        Hotararea nr.119/18.06.2013 a Adunarii Generale a A.D.I. privind aprobarea metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Dipozițiile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localitățiilor cu modificările și completările ulterioare;

·        Hotararea ADI nr. 174/29.10.2015 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016;

·        Prevederile art. 484, 485 din legea nr. 227/08.09.2015 privind noul Cod Fiscal, aplicabila de la 01.01.2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind impozitele si taxele locale;

·        Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

·        Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

·        Rapoartele de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

·        Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

·        Prevederile art.11,12, 36 alin. 1, alin.4  lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Incepand cu data de 01.01.2016 se stabileste cuantumul taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare, astfel:

-                   18 lei/luna/gospodarie (incluzand comisionul de administrare de 2 lei/luna/gospodarie);

-                  10 lei/luna/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodarie   (incluzand comisionul de administrare de 1,11 lei/luna/gospodarie);

-                  100 lei/luna/institutii publice finantate de la buget (incluzand comisionul de administrare 11,11 lei/luna/institutie);

Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodariile in care se regasesc persoanele aflate in situatiile prevazute art. 485 alin 1 lit a si b din Legea nr. 227/08.09.2015 privind noul Cod Fiscal.

            De prezenta scutire beneficiază gospodariile formate din maxim doua persoane.

Art. 3 Gospodariile care detin doua sau mai multe contoare electrice la aceeasi adresa si deservesc o singura familie vor datora o singura taxa de habitat.

Art. 4 Comisionul de administrare cuvenit U.A.T. Targoviste  va ramane la dispozitia Asociatiei in vederea compensarii cu obligatiile financiare restante, curente si viitoare.

Art. 5 Taxa speciala incasata potrivit prezentului act administrativ, reprezinta venit al bugetului local si se foloseste pentru finantarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorata pentru serviciile prestate cetatenilor si institutiillor publice de pe raza municipiului Targoviste.

Art. 6 Orice dispozitie contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de specialitate al

Primarului, Direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea         

                                                            

          Nr.   325

          Tgv. 18.12.2015

    Red. S.S./3ex 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 11/28.01.2013 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015,  având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind modificarea H.C.L. nr. 11/20.01.2013 referitoare la prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște;

§    Prevederile HCL nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște și a regulamentului de aplicare al acestuia;

§    Prevederile Legii nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

§    Prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

§   Contractul nr. 114/05.01.2015 încheiat între Primăria Municipiului Târgoviște și S.C. Alter Ego Concept S.R.L. aferent obiectivului „Reactualizare P.U.G și R.L.U al Municipiului Târgoviște”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

     Art. 1 Termenul prevăzut în articolul 1 al H.C.L. nr. 11/28.01.2013 se prorogă până la data de 30.12.2018.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  prof. Diana-Elena Diaconu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea           

        

         Nr.   326

          Tgv. 18.12.2015

          Red. U.M./2ex.

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                     prof. Diana-Elena Diaconu                           jr. Chiru Cătălin Cristea        

 

          Nr.   327

          Tgv. 18.12.2015

          Red. U.M./3ex

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P+M”, Municipiul Târgoviște, str. 10 Mai, nr. 28,

beneficiar: Badea Silviu Andrei

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M”, Municipiul Târgoviște, str. 10 Mai, nr. 28, beneficiar: Badea Silviu Andrei;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M”, Municipiul Târgoviște, str. 10 Mai, nr. 28, beneficiar: Badea Silviu Andrei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                       

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    prof. Diana-Elena Diaconu                              jr. Chiru Cătălin Cristea         

 

    Nr.   328

          Tgv. 18.12.2015

          Red. U.M./2ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire spațiu comercial și birouri D+P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Sârbilor, nr. 18, beneficiar: S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spațiu comercial și birouri D+P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Sârbilor, nr. 18, beneficiar: S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spațiu comercial și birouri D+P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Sârbilor, nr. 18, beneficiar: S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Diana-Elena Diaconu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

         

          Nr.   329

          Tgv. 18.12.2015

          Red. U.M. /2ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor,

micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 204 841,527 lei (fără TVA) - 253 361,916 lei (cu TVA)

                 din care C+M: 145 337,421 lei (fără TVA) - 180 218,402 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   330

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei,

micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei  micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei  micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 169 630,961 lei (fără TVA) - 209 813,619 lei (cu TVA)

                din care C+M:  119 476,153 lei (fără TVA) - 148 150,430 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       prof. Diana-Elena Diaconu                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

  

          Nr.   331

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex        

 

                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 169 388,686 lei (fără TVA) - 209 506,631 lei (cu TVA)

                din care C+M:  121 874,799 lei (fără TVA) -151 124,751 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Diana-Elena Diaconu                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   332

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex        

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 72, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 134 456,911 lei (fără TVA) -166 298,614 lei (cu TVA)

                din care C+M:    97 760,790 lei (fără TVA) -121 223,380 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   333

          Tgv. 18.12.2015

    Red. U.M./2ex.        

                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii,

Cartier CFR, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii,  Cartier CFR, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 160 873,567 lei (fără TVA)  - 198 967,104 lei (cu TVA)

                din care C+M:  118 468,995 lei (fără TVA) - 146 901,554 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   

          Nr.   334

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 140 465,722 lei (fără TVA)  - 173 718,666 lei (cu TVA)

                din care C+M:  106 298,375 lei (fără TVA) - 131 809,985 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 prof. Diana-Elena Diaconu                           jr. Chiru Cătălin Cristea

     

          Nr.   335

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2 ex.        

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 185 599,463 lei (fără TVA)  - 229 512,809 lei (cu TVA)

                din care C+M:  149 048,690 lei (fără TVA) - 184 820,376 lei (cu TVA)    Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Diana-Elena Diaconu                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   336

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.        

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 274 365,282 lei (fără TVA) - 339 354,991 lei (cu TVA)

                din care C+M: 194 193,420 lei (fără TVA) - 240 799,841 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

    

          Nr.   337

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 117 029,830 lei (fără TVA) -      144 741,272 lei (cu TVA)

                din care C+M:   86 267,205 lei (fără TVA) -            106 971,334 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Diana-Elena Diaconu                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   338

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.        

                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 99 532,271 lei (fără TVA) - 123 096,891 lei (cu TVA)

                din care C+M: 74 624,545 lei (fără TVA) -       92 534,436 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   prof. Diana-Elena Diaconu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea     

 

          Nr.   339

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.        

                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 257 475,289 lei (fără TVA) -318 458,990 lei (cu TVA)

                din care C+M:    184 044,135 lei (fără TVA) - 228 214,727 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                         prof. Diana-Elena Diaconu                      jr. Chiru Cătălin Cristea 

       

          Nr.   340

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 307 285,069 lei (fără TVA) - 380 079,338 lei (cu TVA)

                din care C+M:    215 187,238 lei (fără TVA) - 266 832,175 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                         prof. Diana-Elena Diaconu                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

    

          Nr.   341

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§      Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§      Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 214 517,870 lei (fără TVA) - 265 301,355 lei (cu TVA)

                din care C+M:     162 409,770 lei (fără TVA) - 201 388,115 lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.

Art. 2 Investiția se finanțează din surse locale ale municipiului Târgoviște, în limita liniei bugetare aprobate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                         prof. Diana-Elena Diaconu                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   342

          Tgv. 18.12.2015

     Red. U.M./2ex.        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/2015

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 5 din data de 23.11.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015;

§   Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 23.11.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 4 contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    prof. Diana-Elena Diaconu              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   343

          Tgv. 18.12.2015

     Red. D.I./2ex.        

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a bunului imobil proprietate publică a municipiului Târgoviște ”Spațiu fosta clădire Baia Comunală”,

Bdul. Independenței nr. 2

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§ Adresa Municipal Security înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 34784 din data de 04.12.2015;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența patrimoniului public și privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reglementarea situației juridice a bunului imobil proprietate publică a municipiului Târgoviște ”Spațiu fosta clădire Baia Comunală”, Bdul. Independenței nr. 2;

§ Prevederile HCL nr. 135/27.06.2013 referitoare la reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate publică a municipiului Târgoviște, în sensul aprobării schimbului de imobile cu destinația de sedii sociale între Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și S.C. Municipal Security S.R.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă înregistrarea în evidența patrimonială a Direcției de Administrare Patrimoniului Public și Privat – gestiunea spații cu altă destinație decât cea de locuit- a spațiului în suprafață de 28 mp situat în clădirea Baia Comunală, cu următoarele date de identificare:

            - Denumire:                             Spațiu fosta clădire Baia comunală

            - Adresa:                                 Bulevardul Independenței nr. 2

           - Suprafața utilă                        28 mp aferentă etajului I al clădirii fosta baie comunală,   conform planului anexat, indicativele S1 = 20 mp și S2 = 8 mp;

            - Valoare de inventar:    8.190 lei

            - Anul dării în folosință             1953

 

Art. 2 Art. 3 din HCL nr. 135/27.06.2013 se modifică în mod corespunzător în sensul diminuării suprafeței atribuite în folosință gratuită către S.C. Municipal Security S.R.L. cu destinația Spațiu sediu Municipal Security, de la 292 mp la 264 mp, pe cale de consecință urmând a fi modificat și contractual de comodat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența patrimoniului public și privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Diana-Elena Diaconu                       jr. Chiru Cătălin Cristea        

 

          Nr.   344

          Tgv. 18.12.2015

     Red. D.I./3ex. 

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Laura Stoica, nr. 15, către dl. Stan Bogdan Marin, conform Legii nr. 15/2003

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având in vedere:

§ Solicitarea dlui. Stan Bogdan Marin înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 33955 din data de 26.11.2015

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind vânzarea directă a terenului atribuit în folosință, conform Legii nr. 15/2003, dlui. Stan Bogdan Marin;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuințe, proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de evaluare întocmit de S.C. Real S.R.L. din care a rezultat un preț al terenului de 13,8 euro/mp ;

§ Prevederile art. 5 din HCL nr. 175/27.06.2014 aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenului, în suprafață de 244 mp, situat în str. Laura Stoica, nr. 15 către dl. Stan Bogdan Marin, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un preț de 13,8 euro/mp.

Art. 2 Primarul Municipiului Târgoviște va desemna un funcționar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                         prof. Diana-Elena Diaconu                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   345

          Tgv. 18.12.2015

                Red. D.I./3ex. 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de valorificare a  masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015,  având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciului cadastru imobiliar agricol, banca de date, registrul agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aplicarea prevederilor HG nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

§      Prevederile H.G. nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă valorificarea prin licitație publică a întregului volum de masă lemnoasă respectiv 581 mc/anual din pădurea proprietatea municipiului Târgoviște, ca ”masă lemnoasă pe picior”.

            Valorificarea se va efectua de către Direcția Silvică-Dâmbovița, în calitate de administrator, în baza contractelor de administrare nr. 2766/04.04.2013 și nr. 6398/19.03.2015.

Art. 2 Prețul de valorificare calculat de către administrator în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, va fi supus ulterior spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică, Direcția Silvică Dâmbovița și pentru comunicare Secretarul municipiului Târgoviște

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Diana-Elena Diaconu                               jr. Chiru Cătălin Cristea

                  

          Nr.   346

          Tgv. 18.12.2015

     Red. D.I./3ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare (cvartal 190.1)

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare (cvartal 190.1), în vederea extinderii spațiului comercial existent;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare (cvartal 190.1), în vederea extinderii spațiului comercial existent, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuț

Păunescu Andrei

Răducanu Tudorică

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.          

                       

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    prof. Diana-Elena Diaconu                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                       

          Nr.   347

          Tgv. 18.12.2015

     Red. D.I./2ex.

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 32, în vederea amenajării unei căi de acces

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 32,  în spatele clădirii ”Internatul Vechi” al Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu și clădirea Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila, în vederea amenajării unei căi de acces;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției nr. 32,  în spatele clădirii ”Internatul Vechi” al Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu și clădirea Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila, în vederea amenajării unei căi de acces.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuț

Păunescu Andrei

Răducanu Tudorică

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 52lei/mp/an-zona I.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.    

                            

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   prof. Diana-Elena Diaconu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   348

          Tgv. 18.12.2015                      

     Red. D.I./2ex

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 45)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.12.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 45) în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 45) în vederea desfășurării activității de comerț. Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuț

Păunescu Andrei

Răducanu Tudorică

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.