294. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

295. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

296. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

297. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviste

298. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

299. Hotarâre privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 13 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social

300. Hotarâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2015

301. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

302. Hotarâre privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

303. Hotarâre privind completarea HCL nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

304. Hotarâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa și Municipiul Târgovişte

305. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie pentru Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu – Ateliere şcoală - Târgovişte

306. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul Tehnologic Voievodul Mircea - corp B şi Sală de sport”

307. Hotarâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgovişte a cuantumului taxei de habitat cu destinatie specială de salubrizare, precum şi a celorlalte taxe şi impozite pentru anul 2015

308. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P ŞI GARAJ”, Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 178 N, beneficiar BĂIŞAN ROBERT AUREL

309. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI S+P+M” Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, nr. 53, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

310. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar RUSCIOR ELENA IONELA

311. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE P ŞI P+M” Târgovişte, str. Cernăuţi, nr. 20 A şi 20 B (fosta Calea Domnească, nr. 38 A),  beneficiari: TĂNASE CLAUDIA şi TĂNASE VALENTIN

312. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIE METALICĂ”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 4, beneficiar S.C. COMPPIL S.A.

313. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU BIROURI ŞI SERVICE MOTOFIERĂSTRAIE”, Târgoviste, B-dul I.C.Brătianu, nr. 49, beneficiari: OLTEANU ROMULUS VASILE şi OLTEANU MAGDALENA FLORENTINA

314. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaş

315. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

316. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei

317. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 ”Matei Basarab”

318. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Grupului Şcolar ”Nicolae Ciorănescu”

319. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în curtea Liceului de Arte ”Bălaşa Doamna”

320. Hotarâre privind achizitionarea de către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgovişte, a serviciilor de consultanţă, reprezentare şi informare juridică

321. Hotarâre privind mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

322. Hotarâre privind revocarea HCL nr.321/17.12.2014 si mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, sa exercite recursul impotriva Sentintei civile nr.1405/15.10.2014 pronuntata de Tribunalul Dâmboviţa in Dosarul nr.2603/120/2014

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extrordinară, astăzi, 10.12.2014, având în vedere:

·    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30203/09.12.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014;

·    Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 134370/31.10.2014.

·    Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 148093/03.12.2014.

·    Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 151495/09.12.2014

·    Solicitarea Teatrului Municipal nr. 28939/24.11.2014.

·    Solicitarea CSM  nr. 29085/25.11.2014

·    Solicitarea Direcţiei Gradina Zoologica   nr. 29016/25.11.2014

·    Solicitarea AFC Chindia nr. 308/13.10.2014.

·    Adresa CJ Dâmboviţa nr. 29167/26.11.2014.

·    Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa nr. 29417/28.11.2014.

·    Contractele de sponsorizare nr. 199/28.08.2014, nr. 9593/27.08.2014 şi nr. 340681/31.10.2014.

·    Ordinul nr. 2425/1656/2014 al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim - ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ - teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti;

·    OMFP 1661Bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice.

·    Prevederile art. 36, alin. 4,  lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 8.229 mii lei, prin:

 

· majorarea  cu suma de 4.378  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor"

· majorarea cu suma de 1.765  mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01-" Cote defalcate din impozitul pe venit".

· majorarea cu suma de 1.128  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 - "Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice".

· majorarea cu suma de 82  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 -" Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ".

· majorarea cu suma de 115  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50-" Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activitatea",

· majorarea cu suma de 263  mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 -" Contribuţia  părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor in creşe",

· majorarea cu suma de 7  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50-" Alte amenzi, penalităţi si confiscări"

· majorarea cu suma de 478  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06-" Taxe speciale",

· majorarea cu suma de 13  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 - " Donaţii şi sponsorizări".

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 8.229  mii lei,prin:

· Majorarea cu suma de 281 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorităţi publice”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 351 mii lei la titlul Cheltuieli de personal. 

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 70 mii lei la titlul  Alte cheltuieli.

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 20 mii lei la titlul  Cheltuieli de capital - Alte active fixe.

®  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 20mii lei la titlul  Cheltuieli de capital - Active financiare.

· Diminuarea cu suma de 580 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 20 mii lei la titlul Cheltuieli de personal. 

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu 600 mii lei la titlul Rambursari de credite interne.

· Diminuarea cu suma de 600 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 55.02 “ Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul Dobânzi.,

· Majorarea cu suma de 121 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica şi siguranţa naţionala”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 151 mii lei la titlul titlul Cheltuieli de personal, în bugetul aferent Poliţiei Locale.

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 30 mii lei la titlul Alte cheltuieli.

· Majorarea cu suma de 4.641  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 4,161 mii lei.

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 480  mii lei la titlul Bunuri şi servicii

· Majorarea cu suma de 626 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 101 mii lei la titlul titlul Cheltuieli de personal, din care pe instituţii:

-   Majorarea prevederilor bugetare cu 12 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal,

-   Majorarea prevederilor bugetare cu 32 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente  bugetului Teatrului Municipal,

-   Majorarea prevederilor bugetare cu 57 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente  bugetului Direcţiei Gradina Zoologică

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 380 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, din care pe instituţii:

-   Majorarea prevederilor bugetare cu 7 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal,

-   Majorarea prevederilor bugetare cu 373 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferent  bugetului Teatrului Municipal,

®  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 145 mii lei la titlul Alte cheltueili reprezentând cotizatii acordate AFC Chindia

· Majorarea cu suma de 2.900  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă Socială“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 2.108 mii lei la titlul titlul Cheltuieli de personal, în bugetul aferent Direcţiei de Asistenţă Socială

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 402  mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferente bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială,

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 390  mii lei la titlul Asistenţă Socială, aferente bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială,

· Majorarea cu suma de 105 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 105 mii lei la titlul titlul Cheltuieli de personal, în bugetul aferent Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

· Majorarea cu suma de 735  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecţia mediului”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 257 mii lei la titlul titlul Cheltuieli de personal, în bugetul aferent Direcţiei de Salubritate.

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 274  mii lei la titlul Bunuri şi servicii, din care pe instituţii:

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 274 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferente bugetului Primăriei Târgovişte, pentru majorarea cheltuielilor cu plata serviciilor de salubritate.

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 204  mii lei la titlul Alte cheltuieli, sume destinate achitării cotizaţiilor pe anul 2014 către A.D.I. ’’Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa’’

 

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre.

             Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Programul actiunilor  culturale pe anul 2014 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2014 este redată în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014,  HCL nr. 162/17.06.2014, HCL nr. 191/24.06.2014, HCL nr.217/14.08.2014, HCL nr. 230/10.09.2014  şi HCL nr.274./29.10.2014 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   294

  Tgv. 10.12.2014

 

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30746/13.12.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014;

· Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 151488/10.12.2014.

· Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 150985/10.12.2014

· Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 152598/10.12.2014

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 8.818,22 mii lei, prin:

·                         majorarea  cu suma de 6.725  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor"

·                         majorarea  cu suma de 491,22  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale"

·                         majorarea cu suma de 73  mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 -" Contribuţia  părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor in creşe",

·                         majorarea cu suma de 18  mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.02-" Taxe extrajudiciare de timbru "

·                         majorarea cu suma de 1485  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06-" Taxe speciale",

·                         majorarea cu suma de 26  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41-" Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii".

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 8.818,22 mii lei, prin:

·                         Majorarea cu suma de 450 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorităţi publice”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 450 mii lei la titlul Bunuri şi servicii.

·                         Majorarea cu suma de 491,22 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 491,22 mii lei la titlul Rambursari de credite interne.

·                        Diminuarea cu suma de 130 mii lei a prevederilor bugetare la cap 55.02 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul Dobânzi.

·     Majorarea cu suma de 26 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 66.02 “ Sănatate”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 26 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferente bugetului Direcţiei de Asistenta Socială

·     Majorarea cu suma de 6.138  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 6.138 mii lei.

·     Majorarea cu suma de 286  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă Socială“, din care pe titluri:

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu 336 mii lei la titlul titlul Cheltuieli de personal, în bugetul aferent Direcţiei de Asistenţă Socială

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 522 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferente bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială,

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 100  mii lei la titlul Asistenţă Socială, aferente bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială,

·     Majorarea cu suma de 1.485  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecţia mediului”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.485  mii lei la titlul Bunuri şi servicii, din care pe instituţii:

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.485 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, aferente bugetului Primăriei Târgovişte, pentru majorarea cheltuielilor privinda plata serviciilor de salubritate.

·     Majorarea cu suma de 72   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Subvenţii  cu suma de 72 mii lei.

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

             Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

             Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014,  HCL nr. 162/17.06.2014, HCL nr. 191/24.06.2014, HCL nr.217/14.08.2014, HCL nr. 230/10.09.2014, HCL nr.274./29.10.2014 şi HCL 294/10.12.2014 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   295

  Tgv. 17.12.2014

                                                                                 

                                                        HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a 12 funcţii publice de execuţie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

§        Prevederile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§        Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L nr. 164/30.07.2013 privind privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§        Procesele-verbale finale ale concursului de promovare în grad profesional;

§        Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§        Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a 12 funcții publice de execuţie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, după cum urmează:

v   2 posturi de «consilier, clasa I, grad profesional asistent» se transformă în posturi de «consilier, clasa I, grad profesional principal».

v   9 posturi de «consilier, clasa I, grad profesional principal» se transformă în posturi de «consilier, clasa I, grad profesional superior»

v   1 post de «referent clasa III, grad principal» se transformă în post de «referent, clasa III, grad profesional superior»

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   296

   Tgv. 17.12.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice vacante din cadrul

              Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile art. 107, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 286/26.11.2014 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două funcţii publice vacante din cadrul Poliției Locale, după cum urmează:

v  o funcţie publică de “polițist local, clasa I, grad asistent” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad superior”;

v  o funcție publice de “polițist local, clasa III, grad superior” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad asistent”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   297

   Tgv. 17.12.2014

  

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§  Adresa Școlii Gimnaziale ”Vasile Cârlova” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 29546 din data de 02.12.2014;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

§      Prevederile art. 8, alin. 1, lit.”b” din cuprinsul Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4619/2004;

§      Prevederile art. 33 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte, în sensul înlocuirii dnei. Becheanu Mihaela cu dl. Bădescu Sebastian în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Vasile Cârlova”(anexa la HCL 270/29.10.2014, capitolul II, pct 1.1)

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, Bădescu Sebastian şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  298

  Tgv. 17.12.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 13 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 13 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social;

§  Prevederile art. 1 şi 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 448/2006 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 13 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

  Nr.  299

  Tgv. 17.12.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social

şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social şi a alocaţiei pentru hrană pe anul 2015;

§  Prevederile art. 8 din Legea nr. 292/2011a asistenţei sociale;

§  Prevederile art. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2015 se aprobă un număr de 750 de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social, respectiv 550 persoane asistate pentru hrană caldă şi 200 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămânale.

Art. 2 Pentru anul 2015 se aprobă un cuantum de 12 lei alocaţia de hrană/zi/persoană prin Cantina de Ajutor Social.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte   

   

                   

  Nr.  300

  Tgv. 17.12.2014

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 22.12.2014, ora 1000, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   301

   Tgv. 17.12.2014

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 301 /17.12.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 22.12.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.12.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA pentru anul 2014, care cuprinde rectificarea Planului Anual al Achizitiilor Publice, rectificarea Programului de Investitii din Surse Proprii si anexe

 

 

       Pentru  _____X______           Împotrivă____________       Abţinere___________

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,     

             jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori la

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  17.12.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Prevederile art. 159 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 29/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Prevederile art. 21, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se numește, pe o perioadă de 3 ani, Comisia de cenzori a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în următoarea componentă:

Laura Soare

Cordea Viorica

Șerban Rodica și

Matache Cristina Mihaela- membru supleant

Art. 2 Începând cu data prezentei art. 21, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A, comisia de cenzori a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte         

 

  Nr.   302

  Tgv. 17.12.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  17.12.2014 având în vedere:

§ Adresa S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea H.C.L. nr. 111/17.04.2014;

§ Prevederile art. 159 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A;

§ Prevederile HCL nr. 16/19.01.2006 referitoare la modificarea şi completarea HCL nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A;

§ Prevederile H.C.L. nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

§ Prevederile art. 19, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A, aprobat prin HCL 179/2005;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 al H.C.L. nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. în sensul numirii unui număr de 3 membri supleanţi în cadrul Comisiei de cenzori existente.

Astfel art. 1 din HCL nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. va avea următorul cuprins:

         “Începând cu data prezentei se numește, pe o perioadă de 3 ani, Comisia de cenzori a S.C. ECO - SAL 2005 S.A., în următoarea componență:

ec. Teodorescu Petre

jr. Grigorescu Marian

ec. Groza Dan Alexandru și

Laura Soare - membru supleant

Cordea Viorica - membru supleant

Șerban Rodica - membru supleant”

           

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A, comisia de cenzori a S.C. ECO - SAL 2005 S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

 

  Nr.   303

  Tgv. 17.12.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa și Municipiul Târgovişte

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa şi Municipiul Târgovişte în vederea organizării „GALEI SPORTULUI DÂMBOVIŢEAN”;

§  Adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 29542/02.12.2014, prin care solicită finanţarea evenimentului „Gala Sportului Dâmboviţea” cu suma de 10.000 lei;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 3 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa şi Municipiul Târgovişte, în vederea realizării proiectului „GALA SPORTULUI DÂMBOVIŢEAN”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pentru primarul Municipiului Târgovişte, se împuterniceşte viceprimar prof. Ciprian Prisăcaru să semneze Acordul de Parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „GALA SPORTULUI DÂMBOVIŢEAN”.

Art. 3 Se aprobă finanţarea proiectului cu suma de 10.000 lei, aceasta urmând a fi suportată din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte - capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   304

  Tgv. 17.12.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie pentru Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu – Ateliere şcoală - Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie pentru Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu – Ateliere şcoală - Târgovişte”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „ Dotare cu centrală termică proprie pentru Liceul Thnologic Nicolae Ciorănescu – Ateliere şcoală - Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

Amplasament: Atelierul 1 - Centrala  termică se va monta într-un spaţiu destinat unei magazii de materiale;

Atelierul 2 - Centrala  termică se va monta într-un spaţiu destinat unui grup sanitar.

 

 

Situaţia propusă: Atelierul 1 - pentru asigurarea necesarului de căldură şi prepararea apei calde menajere se vor monta 2 cazane de preparare agent termic pentru încălzire (apă caldă 90/70), de oţel monobloc, având puterea calorică de 71 - 130 kw;

Atelierul 2 - pentru asigurarea necesarului de căldură şi prepararea apei calde menajere se va monta un cazan de preparare agent termic pentru încălzire (apă caldă 90/70), de oţel monobloc, având puterea calorică până la 70 kw.

 

              INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

              Valoare investitie:   380.000,00  lei, din care

   Valoare C+M      :   69.508,00 lei

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   305

   Tgv. 17.12.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul Tehnologic Voievodul Mircea - corp B şi Sală de sport”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul Tehnologic Voievodul Mircea - corp B şi Sală de sport”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul Tehnologic Voievodul Mircea - corp B şi Sală de sport”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

Amplasament: Corp B - Centrala  termică se va monta într-o cameră special destinată, în prezent atelier şcoală, amplasată lângă acesta, la o distanţ de circa 25 m;

Sală de sport - Centrala  termică se va monta într-o cameră ce avea destinaţia de depozit de materiale sportive.

 

 

 

 

 

Situaţia propusă: Corp B - pentru asigurarea necesarului de căldură şi prepararea apei calde menajere se vor monta 2 cazane de preparare agent termic pentru încălzire (apă caldă 90/70), de oţel monobloc, având puterea calorică de 71 - 130 kw;

Sală de sport - pentru asigurarea necesarului de căldură şi prepararea apei calde menajere se vor monta 2 cazane de preparare agent termic pentru încălzire (apă caldă 90/70), de oţel monobloc, având puterea calorică de 71 - 130 kw.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investiţie:   380.000  lei, din care

   - Valoare C+M      :   75.770  lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   306

   Tgv. 17.12.2014

  

                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgovişte

a cuantumului taxei de habitat cu destinatie specială de salubrizare, precum şi a celorlalte taxe şi impozite pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§  Prevederile HCL nr. 110/2010 referitoare la mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” pentru stabilirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§  Hotărârea ADI nr. 158/26.11.2014 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2015;

§  Prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republictă;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art.  36 alin. 1 şi alin. 4, lit. c, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 2, lit. c  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Pentru anul 2015 cuantumul taxei de habitat se stabilește după cum urmează:

-  18 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 2 lei/lună/gospodărie); 

-  pentru gospodăriile cu o singură persoană se aplică o reducere de 8 lei/lună/gospodărie, datorându-se astfel o taxă de 10 lei/lună/gospodărie;

-  50 lei/lună/instituţii publice finanţate de la buget (incluzând comisionul de administrare 5,55 lei/lună/instituţie).

Art. 2  Gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 3 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situațiile prevăzute de art. 284 alin. 1, lit. a și b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Pentru anul 2015, celelalte taxe şi impozite locale se menţin la nivelul anului 2014, aşa cum au fost stabilite prin H.C.L. nr. 351/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   307

   Tgv. 17.12.2014

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P ŞI GARAJ”, Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 178 N,

beneficiar BĂIŞAN ROBERT AUREL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P ŞI GARAJ”, Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 178 N, beneficiar BĂIŞAN ROBERT AUREL;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P ŞI GARAJ”, Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 178 N, beneficiar BĂIŞAN ROBERT AUREL.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   308

   Tgv. 17.12.2014

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI S+P+M” Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, nr. 53, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI S+P+M” Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, nr. 53, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI S+P+M” Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, nr. 53, beneficiar S.C. FIV IMPEX COMPANY S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   309

   Tgv. 17.12.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar RUSCIOR ELENA IONELA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar RUSCIOR ELENA IONELA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar RUSCIOR ELENA IONELA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   310

   Tgv. 17.12.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE P ŞI P+M” Târgovişte, str. Cernăuţi, nr. 20 A şi 20 B (fosta Calea Domnească, nr. 38 A),  beneficiari: TĂNASE CLAUDIA şi TĂNASE VALENTIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE P ŞI P+M” Târgovişte, str. Cernăuţi, nr. 20 A şi 20 B (fosta Calea Domnească, nr. 38 A), beneficiari: TĂNASE CLAUDIA şi TĂNASE VALENTIN

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z studiat pentru “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE P ŞI P+M” Târgovişte, str. Cernăuţi, nr. 20 A şi 20 B, beneficiari: TĂNASE CLAUDIA şi TĂNASE VALENTIN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   311

   Tgv. 17.12.2014

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIE METALICĂ”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 4, beneficiar S.C. COMPPIL S.A.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIE METALICĂ”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 4, beneficiar S.C. COMPPIL S.A.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIE METALICĂ”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 4, beneficiar S.C. COMPPIL S.A.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   312

   Tgv. 17.12.2014

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU BIROURI ŞI SERVICE MOTOFIERĂSTRAIE”, Târgoviste, B-dul I.C.Brătianu, nr. 49,

beneficiari: OLTEANU ROMULUS VASILE şi

OLTEANU MAGDALENA FLORENTINA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU BIROURI ŞI SERVICE MOTOFIERĂSTRAIE”, Târgoviște, B-dul I.C.Brătianu, nr. 49, beneficiari:  OLTEANU ROMULUS VASILE şi OLTEANU MAGDALENA FLORENTINA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU BIROURI ŞI SERVICE MOTOFIERĂSTRAIE”, Târgoviște, B-dul I.C.Brătianu, nr. 49, beneficiari:  OLTEANU ROMULUS VASILE şi OLTEANU MAGDALENA FLORENTINA, sub condiţia realizarii locurilor de parcare calculate în interiorul proprietății.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   313

   Tgv. 17.12.2014

  

                                                                                              

                                                   HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat,

către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§        Raportul de evaluare întocmit de S.C. Real S.R.L. prin care este stabilită valoarea apartamentului;

§        Prevederile art. 16 din Legea nr. 85/1992 vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 244/2011 privind modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§        Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prin dispoziţie, Primarul Municipiului Târgovişte, va desemna un funcţionar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Preţul locuinţei se achită în lei, la cursul de schimb lei/euro al BNR din ziua efectuării plăţii.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   314

   Tgv. 17.12.2014

 

 

Anexa la HCL nr. 314/17.12.2014

 

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuințele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriașilor conform prevederilor

 Legilor nr. 85/1992 și 244/2001

 

 

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Numele și prenumele solicitantului

Adresa

Nr. și data contractului de închiriere:

-actual

-inițial

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Legii nr. 61/1990

76/1994

1.

25894/

21.10.2014

LUMEZEANU MARIANA

Str. Calea Ploiești, nr. 1, bl. L2C, et. 3, ap. 11, M XI,

Su= 80,32mp

-3 camere

929/02.09.1992

10570/23.04.2013

1992

109899 lei

echivalent

24864€

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,     

             jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5/2014

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 5 din data de 24.11.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2838/14.07.2014;

§   Prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Dispoziției Primarului nr. 2838/2014 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 24.11.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 4 contracte de închiriere până la data de 30.06.2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 6 locuinţe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă criteriile şi punctajele în vederea repartizării locuinţelor sociale, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Începând cu anul 2015 nu se poate cumula vechimea unei cereri în situaţia când se transferă un dosar întocmit pentru locuinţă ANL la locuinţă socială.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

ANEXE LA HCL nr.315/17.12.2014

 

  Nr.   315

  Tgv. 17.12.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Piaţa Bărăţiei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi/sau nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi/sau nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuţ

Albu Andrei

Răducanu Tudorică    

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   316

  Tgv. 17.12.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 ”Matei Basarab”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitate de prelungire, a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 ”Matei Basarab”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 13 ”Matei Basarab”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuţ

Albu Andrei

Răducanu Tudorică    

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   317

  Tgv. 17.12.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Grupului Şcolar ”Nicolae Ciorănescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitate de prelungire, a unui spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Grupului Şcolar ”Nicolae Ciorănescu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Grupului Şcolar ”Nicolae Ciorănescu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuţ

Albu Andrei

Răducanu Tudorică    

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   318

  Tgv. 17.12.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în curtea Liceului de Arte ”Bălaşa Doamna”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitate de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în curtea Liceului de Arte ”Bălaşa Doamna”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, în curtea Liceului de Arte ”Bălaşa Doamna”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănuţ

Albu Andrei

Răducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   319

  Tgv. 17.12.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind achiziționarea de către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgovişte, a serviciilor de consultanţă, reprezentare şi informare juridică

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 17.12.2014 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Biroului Contencios Juridic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind achiziţionarea de către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgovişte a serviciilor de consultanţă, reprezentare şi informare juridică ;

§       Prevederile art. 1, alin. 2 din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2015, se aprobă achiziţionarea de către Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgovişte a serviciilor de consultanţă, reprezentare şi informare juridică pentru litigii decurgând din derularea contractelor cu finanţare europeană nerambursabilă sau urmare a misiunilor de audit financiar ale Curţii de Conturi, precum şi alte cauze apreciate de către autoritatea contractantă ca fiind de o complexitate sporită.

Art. 2 Achiziţionarea serviciului se va efectua prin aplicarea procedurii de solicitare de oferte publice de la minim trei prestatori (avocaţi sau firme de avocatură).

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   320

  Tgv. 17.12.2014

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2014, avand in vedere:

§      Sentința civilă nr. 1405/15.10.2014 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în Dosarul nr. 2603/120/2014;

§      Informarea nr. 30625 din data de 12.12.2014 întocmită de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Nu se mandatează dl. ANTON RĂZVAN FLORIN, apărătorul ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în cadrul dosarului nr. 2603/120/2014, să exercite recursul împotriva Sentinței civile nr. 1405/15.10.2014 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în Dosarul nr. 2603/120/2014.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   321

  Tgv. 17.12.2014

 

HOTARARE
privind revocarea HCL nr.321/17.12.2014 si mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, sa exercite recursul impotriva Sentintei civile nr.1405/15.10.2014 pronuntata de Tribunalul Dâmboviţa in Dosarul nr.2603/120/2014