375. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

376. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

377. Hotarâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Târgoviste si Aparatului Permanent al Consiliului Local

378. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de functii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

379. Hotarâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2014

380. Hotarâre privind majorarea alocaţiei de hrană pentru Centrul Social “Sf. Maria”, Centrul Social pentru Persoane Vârstnice “Sf. Elena” şi a Serviciului Creşe

 pentru anul 2014

381. Hotarâre privind prelungirea perioadei de acordare a serviciilor sociale în cadrul Centrului Social „Împreună vom reusi”

382. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii prin transformarea unui post din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

383. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care administrează unităti de asistentă socială

384. Hotarâre privind desemnarea unui reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Târgovişte

385. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

386. Hotarâre privind achizitionarea de servicii de asistentă juridică la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

387. Hotarâre privind modificarea  H.C.L. nr. 254/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”

388. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 258/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 ”

389. Hotarâre privind aprobarea devizului de lucrări pentru reabilitare scări de acces în cadrul obiectivului „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate – Gara Târgovişte Sud- DN 72”

390. Hotarâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2014

391. Hotarâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat şi a cotizaţiei pe anul 2014 ce revine Municipiului Târgovişte ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării, deşeurilor solide în judetul Dâmboviţa »

392. Hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere si de gratie a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

393. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „EXTINDERE SI RENOVARE SPATIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 17bis beneficiar PREDA NICUSOR

394. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ TIP DUPLEX P+M”, Târgoviste, str. Prof. Cornel Popa, nr. 63 (T6, P57/1), beneficiar TĂNASE IONUT MARIUS

395. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL”, Târgoviste, str. I.C. Brătianu, nr. 13E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar S.C. GEMSY S.R.L. pentru LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

396. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC”, Târgoviste, str. Silviu Stănculescu, nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.

397. Hotarâre privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare dnei Bocin Steliana Emilia

398. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 03.12.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

399. Hotarâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

400. Hotarâre privind transmiterea din proprietatea privată a municipiului Târgoviste în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovistei a terenului in suprafata de 1125 mp, situat in strada I.C. Vissarion nr. 8

401. Hotarâre privind stabilirea remuneraţiei administratorului special al S.C. TERMICA S.A.

402. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 50)

403. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

404. Hotarâre privind aprobarea contractului de cesiune de actiuni nominative

405. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

406. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO”

407. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extrordinară, cu convocare de îndată, astăzi, 08.12.2013, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

·    Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” si alin. 6, lit.a, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

     Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 după cum urmează :

·        diminuarea prevederilor bugetare la capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.02.05 ’’Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale’’, titlul 50 "Fonduri de rezervă", cu suma de 100 mii lei.

·        majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor bugetare la 65.02 "Invatamant", titlul Bunuri si servicii.

Bugetul local detaliat  la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul  2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri este redat în anexa nr. 1 la prezenta hotarare .

          Art. 2 Caloriferele electrice achizitionate din sursele prevăzute la art. 1 vor fi repartizate unitătilor scolare al căror sistem de furnizare a încălzirii nu a fost pus în functie până la data prezentei, iar după disponibilizarea acestora, vor fi distribuite familiilor cu nevoi sociale acute, prin intermediul Directiei de Asistentă Socială, pe baza anchetelor sociale.

     Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se modifică în mod corespunzător.

     Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                     ec. Tutuianu Ioan                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                Nr.    375

                Tgv.  08.12.2013

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 31886/13.12.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013,

· Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 117689/05.12.2013 privind suplimentarea plafonului aferent cheltuielilor de personal

· Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 116829/12.12.2013 privind suplimentarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,

· Adresa Partidei Romilor înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 32024/16.12.2013;

· Solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviştei nr. 26317/17.10.2013

· Solicitarile: Directiei de Asistenta Sociala, Clubului Sportiv Municipal, Directiei de Salubritate, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind suplimentarea bugetelor proprii pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de funcţionare

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 după cum urmează :

 

I.                        Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.500 mii lei, prin:

·                         majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 -" Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal",  

·                          majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 - " Impozit pe cladiri de la persoane fizice ",

·                         majorarea cu suma de 60 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03-" Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  "

·                         majorarea cu suma de 70 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01-" Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice "

·                         majorarea cu suma de 35 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50-" Alte impozite si taxe "

·                         majorarea cu suma de 8  mii lei a prevederilor la indicatorul 30.02.08-" Venituri din dividende "

·                         majorarea cu suma de 20  mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.02-" Taxe extrajudiciare de timbru "

·                         majorarea cu suma de 10 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50-" Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise "

·                         majorarea cu suma de 140  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01-" Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale "

·                         majorarea cu suma de 35 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-" Alte venituri "

·                         majorarea cu suma de 11  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donatii si sponsorizari"

·                         majorarea cu suma de 14 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

·                         majorarea cu suma de 260 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului",

·                         majorarea cu suma de 2388 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·                         diminuarea  cu suma de 2388 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·                         majorarea cu suma de 33  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12-" Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit "

·                         majorarea cu suma de 18  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.34-" Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri "

·                         majorarea cu suma de 1.586  mii lei a prevederilor la indicatorul 43.02.02-" Subvenţii primite  de la AC pt finantarea unor activitati ".

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.500 mii lei,prin:

·       Majorarea cu suma de 390  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice“, din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 190 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii salariilor  Aparatului propriu al Primariei.

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 200 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate funcţionării Primariei Targoviste (posta telefon, mentenanta servicii informatice, cheltuieli privind organizarea sarbatorilor de iarna).

·       Majorarea cu suma de 80  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranta nationala“, din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 80 mii lei. Majorarea se reflectă în mod corespunzător în bugetul  Poliţiei Locale.

·       Majorarea cu suma de 825 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 25 mii lei, din care 15 mii lei majorarea alocaţiilor bugetare aferente Directiei Gradina Zoologica si 10 mii lei majorarea alocaţiilor bugetare aferente Clubului Sportiv Municipal.

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 800 mii lei, din care:

o       Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare aferente bugetului  Primariei în vederea suplimentării cu 100 mii lei a sumelor alocate Arhiepiscopiei Targovişte şi 100 mii lei în vederea suplimentării suplimentării sumelor alocate Fotbal Club Chindia.

o      600 mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Clubului Sportiv Municipal.

·       Majorarea cu suma de 1.488  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 516 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii salariilor  Directiei de Asistentă Socială.

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 800 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii cheltuielilor de funcţionare aferente  Directiei de Asistentă Socială

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenta socială cu suma de 172 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii indemnizaţiilor persoanelor cu handicap de către   Directia de Asistentă Socială (154 mii lei) precum si pentru majorarea prevederilor bugetare destinate plăţii ajutorului pentru încalzire (18 mii lei).

·       Majorarea cu suma de 1298   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 45 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii salariilor  Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 1.253 mii lei, din care:

o      Majorarea prevederilor la la titlul Bunuri şi servicii aferent bugetului Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat cu suma de 250 mii lei,

o      Majorarea alocatiilor bugetare aferente bugetului propriu al Primăriei Targoviste cu suma de 1.003 mii lei.

·       Majorarea cu suma de 500 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 150 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii salariilor  Directiei de Salubritate.

-        Majorarea alocatiilor bugetare aferente bugetului propriu al Primăriei Targoviste cu suma de 350 mii lei. 

·       Diminuarea cu suma de 2.081  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transport şi comunicatii”, din care pe titluri:

-        Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul ”Proiecte cu finanţare  din fonduri externe nerambursabile”cu suma de 2.081 mii lei. (obiectiv reabilitarea drumului de centura).

       Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3  la prezenta hotarare.

      Programul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 la la prezenta hotarare

Art. 2 Art. 10, lit „h” din H.C.L. nr. 72/08.04.2013 va avea următorul cuprins: „ h. Sprijin financiar pentru Asociaţia Romanes Dâmboviţa”.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

 Nr.   376

 Tgv  16.12.2013

 

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii contractuale din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Târgoviste si Aparatului Permanent al Consiliului Local

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  16.12.2013 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a 4 (patru) funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional la Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte și Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

§    Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 - 48 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§    Prevederile Procedurii Operaţionale PO-PMT-196- privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a presonalului contractual;

§    Procesele verbale finale ale examenului de promovare în treaptă/grad profesional;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.12.2013 se aprobă transformarea a 4 (patru) funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional, după cum urmează:

v   La Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte - Biroul Administrativ - o funcţie contractuală de “muncitor calificat treapta III” se transformă în “muncitor calificat treapta II”;

v   La Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

           - o funcţie contractuală de “referent treapta I” se transformă în “referent treapta I A”;

v   La Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte:

-  o funcţie contractuală de “consilier juridic gradul II” se transformă în “consilier juridic gradul I”;

-  o funcţie contractuală de “inspector de specialitate gradul II” se transformă în “inspector de specialitate gradul I” .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   377

  Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei, a statului de functii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare

ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013 având în vedere:

§  Rapoartele de specialitate ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind transformarea unor funcții contractuale și modificarea organigramei, a statului de functii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale direcţiei;

§  Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 41 - 48 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§  Prevederile Procedurii Operaţionale PO-PMT-229- privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a presonalului contractual;

§  Procesele verbale finale ale examenului de promovare în treaptă profesională superioară celei deţinute;

§  Prevederile art. 100, alin. 1, lit “a” şi lit. “c” şi art. 107 din Legea nr. 188/1999 Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 122/27.06.2013 privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 153/24.05.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 164/27.07.2013 privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1. Începând cu 01.12.2013 se aprobă transformarea a 5 (cinci) funcţii contractuale ca urmare a promovării în treaptă profesională în cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, astfel:

v   La Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartimentul Administrativ - 5 funcţii contractuale de “ administrator II ” se transformă în “administrator I”.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se aprobă modificarea organigramei, a statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.         

        

  Nr.  378

  Tgv. 16.12.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social

şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social pe anul 2014 şi a cuantumului ajutorului de hrană ;

§  Prevederile art. 8 din Legea nr. 292/2011a asistenţei sociale;

§  Prevederile art. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile art. 3 din H.G. nr. 421/2008 referitoare la stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2014 se aprobă un număr de 750 de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social, respectiv 550 persoane asistate pentru hrană caldă şi 200 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămânale.

Art. 2 Pentru anul 2014 se aprobă un cuantum de 7,5 lei alocaţia de hrană/zi/persoană prin Cantina de Ajutor Social.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

  Nr.    379

  Tgv. 16.12.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea alocaţiei de hrană pentru Centrul Social “Sf. Maria”, Centrul Social pentru Persoane Vârstnice “Sf. Elena” şi a Serviciului Creşe

 pentru anul 2014

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin se propune adoptarea unei hotărâri privind majorarea alocaţiei de hrană pentru Centrul Social “Sf. Maria”, Centrul Social pentru persoane vârstnice “Sf. Elena” şi a Serviciului Creşe pentru anul 2014;

§   Prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;

§   Prevederile art. 3 din H.G. nr. 421/2008 referitoare la stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2014 se majorează alocaţia de hrană după cum urmează:

·      Pentru Serviciul Creşe de la 6 lei la 7,5 lei/zi/copil;

·      Pentru Centrul Social “Sf. Maria” de la 8,3 lei la 10 lei/zi/persoană (centrul este rezidenţial - mic dejun, prânz, cină);

·      Pentru Centrul Social pentru persoane vârstnice “Sf. Elena” de la 8,3 lei la 10 lei/zi/persoană (centrul este rezidenţial - mic dejun, prânz, cină).

Art. 2 Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul Creşe, Centrul Social “Sf. Maria”, Centrul Social pentru persoane vârstnice “Sf. Elena” şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

    

  Nr.   380

  Tgv 16.12.2013

 

                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de acordare a serviciilor sociale

 în cadrul Centrului Social „Împreună vom reusi”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  16.12.2013 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea perioadei de acordare a serviciilor sociale în cadrul Centrului Social „Împreună vom reuşi”;

§   Referatul nr. 30857/04.11.2013 al Centrului Social “Împreună vom reusi”

§   Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;

§    Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

§   Prevederile art. 22 şi 29 din Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se prelungește perioada de acordare a serviciilor sociale la maxim 180 de zile, atât pentru adaposturi cât şi pentru centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice, în cadrul Centrului Social „Împreună vom reusi”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   381

  Tgv. 16.12.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii prin transformarea unui post din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 16.12.2013 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii prin transformarea unui post din cadrul Serviciului Cantinei de Ajutor Social din magaziner în referent specialitate - economist;

§    Prevederile art. 6 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                 

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit „a” şi alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de functii al Directiei de Asistentă Socială prin transformarea unui post din cadrul Cantinei de Ajutor Social, din magaziner în referent de specialitate - economist.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   382

  Tgv. 16.12.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care administrează unităti de asistentă socială

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 16.12.2013 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, a regulamentului de organizare si functionare a comisiei si a grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare;

§      Prevederile art. 1, alin. 1 si 3 din Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatilor si fundatiilor romane cu personalitate juridical, care infiinteaza si administreaza  unitati de asistenta sociala;

§      Prevederile art. 5 alin. 1, 2 si 3, art. 7 alin. 2 din HG 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările și completările ulterioare;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§     Prevederile art. 36 alin. 2 litera d si alin 6 litera a punctul 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, cu urmatoarea componenta :

1.         Prisacaru Ciprian –viceprimar-presedinte

2.         Diaconu Diana Elena – consilier local-membru

3.         Patrascu Eugen – consilier local-membru

4.         Albu Andrei Bogdan – consilier local-membru

5.         Motoc Honorius – consilier local-membru

6.         Iordache Marcela – dir.adj. DAS-membru

7.         Chitescu Andrei – consilier juridic DAS-membru

8.         Radoi Angelica – insp.spec. SPAS-membru

9.         Marian Ana Maria – sef centru DAS-membru

10.     Epurescu Elena – sef birou juridic-membru

11.     Popa Daniela – director economic PMT-membru

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei si Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Directia Economică, Biroul Contecios Juridic, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   383

  Tgv. 16.12.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astazi 16.12.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotarari privind desemnarea unui reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Târgovişte;

§ Prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începand cu data prezentei hotărâri se desemnează dl. PĂUNESCU CORNEL GAVRIEL ca reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Târgovişte, în condiţiile prevăzute în O.G. nr. 21/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Târgovişte, dl. Păunescu Cornel Gavriel şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   384

   Tgv. 16.12.2013

  

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 19.12.2013 în care se vor supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   385

   Tgv. 16.12.2013

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 385/16.12.2013

Consiliul Local                                                                                                                      

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 19.12.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. ……………, nr. …., bl. …., sc. .., ap. …, posesor al C.I. seria … nr. …….., eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de ……. să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 09.12.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

 

1.     Să aprobe trecerea pe costuri a sumei de 343.347,93 lei menționată în referatul anexă la prezentul mandat

 

 

 

Pentru  ____X_______               Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,     

            ec. Ţuţuianu Ioan                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                     

 

 

H O T Ă R Â R E

privind achizitionarea de servicii de asistentă juridică la  

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 16.12.2013 având în vedere:

§  Adresa nr. 31150 din data de 05.12.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. privind achizitionarea de servicii de asistentă juridică la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2014 se aprobă achizitionarea de servicii de asistentă juridică si reprezentare în instantă a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. pentru litigii izvorâte ca urmare a raporturilor de control ale Curtii de Conturi, pentru litigii ce derivă din activitatea societătii în cadrul proiectului POS Mediu 1 ”Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dâmbovita”, ce privesc valori mai mari de 1.000.000 lei, precum si pentru activitatea de recuperare a creantelor de la debitorii societătii prin una din procedurile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 2 În cazul în care  pentru această activitate se va încheia un contract cu o valoare anuală globală, valoarea pentru un dosar predat în vederea recuperării debitului nu va depăsi suma de 200 lei.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. si  Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   386

   Tgv. 16.12.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  H.C.L. nr. 254/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 254/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 254/19.09.2013 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 254/19.09.2013, după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Pentru a se evita pierderi de temperatură prin reţele termice exterioare, se renunţă la a se mai monta centrala termică în container exterior.

 

Centrala termică se va monta într-o încăpere special amenajată la etaj, în interiorul grădiniţei (pentru a se evita pierderi de temperatură prin reţele termice exterioare). Camera care va fi separată de restul încăperii prin pereţi din panou din vată bazaltică rezistenţi la foc.

Se vor monta doua cazane de putere 120 kw fiecare (conform ISCIR), în locul cazanului de 230 kw, pentru a se evita riscul de a rămâne fără caldură în cazul defectării singurului cazan iniţial.

Distribuţia agentului termic în grădiniţă, pentru încălzire se va realiza prin montarea a doua pompe una activă şi una de rezervă (pentru a se evita riscul rămânerii fără încălzire în cazul defectării singurei pompe iniţiale).

Pentru prepararea apei calde menajere se va monta un boiler bivalent cu capacitate de 300 L (pentru a eficientiza consumul).

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 254/19.09.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   387

   Tgv. 16.12.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 258/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 258/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 258/19.09.2013 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici prevăzuţi în art. 2 al H.C.L. nr. 258/19.09.2013 după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala termică se va monta într-o încăpere special amenajată în interiorul grădiniţei (pentru a se evita pierderi de temperatură prin reţele termice exterioare).

Camera care va fi separată de restul încăperii prin pereţi din panou din vată bazaltică rezistenţi la foc, se va face acces din exterior direct în camera centralei termice.

Se vor monta doua cazane de putere 80 kw fiecare (conform ISCIR), în locul cazanului de 150 kw, pentru a se evita riscul de a rămâne fără caldură în cazul defectării singurului cazan iniţial.

Distribuţia agentului termic în grădiniţă, pentru încălzire se va realiza prin montarea a doua pompe una activă şi una de rezervă (pentru a se evita riscul rămânerii fără încălzire în cazul defectării singurei pompe iniţiale).

Pentru prepararea apei calde menajere se va monta un boiler bivalent cu capacitate de 300 L pentru a eficientiza consumul.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 258/19.09.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   388

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea devizului de lucrări pentru reabilitare scări de acces în cadrul obiectivului „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –

Gara Târgovişte Sud- DN 72”

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având in vedere:

§     Nota de fundamentare întocmită de S.C. Municipal Construct S.A. privind aprobarea devizului de lucrări pentru reabilitare scări de acces în cadrul obiectivului „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”;

§     Prevederile HCL nr. 100/28.05.2013 referitoare la aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”;

§     Prevederile H.C.L. nr. 342/31.10.2013 privind aprobarea devizului pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36,  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă devizul de lucrări pentru reabilitare scări de acces în cadrul obiectivului „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”, astfel:

v            Reabilitare scări de acces pe pasaj– valoare 48.323,69 lei

Art. 2 Suma de 48.323,69 lei fără T.V.A. va fi suportată de la capitolul 84.02. Transporturi, titlul Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C. Municipal Construct S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   389

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E       

privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte
pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,16.12.2013 având în vedere:

§  Rapoartele de specialitate ale directiilor autoritatii locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§  Prevederile Legii nr. 571/2003 - privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§  Prevederile H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 În anul 2014 taxele şi impozitele locale se menţin la nivelul anului 2013 aşa cum au fost stabilite prin H.C.L. nr. 351/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   390

   Tgv. 16.12.2013

 

                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat şi a cotizaţiei pe anul 2014 ce revine Municipiului Târgovişte ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării, deşeurilor solide

 în judetul Dâmboviţa »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§  Prevederile HCL nr. 110/2010 referitoare la mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” pentru stabilirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§  Hotărârea ADI nr. 140/05.11.2013 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare ;

§  Hotărârea ADI nr. 141/2013 privind stabilirea şi aprobarea cotizaţiei pe anul 2014;

§  Prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republictă;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art.  36 alin. 1 şi alin. 4, lit. c, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 2, lit. c  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 (1) Pentru anul 2014 cuantumul taxei de habitat se menţine la nivelul anului 2013 respectiv 16 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 2 lei/lună/gospodărie), iar pentru gospodăriile cu o singură persoană se aplică o reducere de 7 lei/lună/gospodărie, datorându-se astfel o taxă de 9 lei/lună/gospodărie.

(2) Gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 2 (1) Se aprobă cotizaţia pe anul 2014 a Municipiului Târgovişte ca membru al Asociaţiei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării, deşeurilor solide în judetul Dâmboviţa» în cuantum de 672.000 lei.

(2) Cotizaţia prevăzută la alin. 1 se suportă integral din bugetul Municipiului Târgovişte şi va fi prevăzută pentru anul 2014 în bugetul local la Titlul 59 “Alte cheltuieli”, art. 59.11 “Asociaţii şi fundaţii” şi va fi plătită în 12 rate lunare fixe în cuantum de 56.000 lei.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   391

 Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de tragere si de gratie a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având in vedere:

§      Referatul Direcţiei Economice  nr. 31457/09.12.2013 prin care se propune prelungirea perioadei de tragere si de gratie până la data de 30.06.2014;

§      Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr.  168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 117/2011 referitoare la prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A., conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 250/26.09.2012 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§      Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§      Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§      Prevederile art. 1166 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’ din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere si de gratie aferentă împrumutului contractat de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 30.06.2014.                                      

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   392

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „EXTINDERE SI RENOVARE SPATIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 17bis

beneficiar PREDA NICUSOR

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „EXTINDERE SI RENOVARE SPATIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 17bis, beneficiar PREDA NICUSOR;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „EXTINDERE SI RENOVARE SPATIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviste, str. Radu de la Afumati, nr. 17bis, beneficiar PREDA NICUSOR

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului TârgoviSte.

 

   Nr.   393

   Tgv. 16.12.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINTĂ TIP DUPLEX P+M”, Târgoviste, str. Prof. Cornel Popa, nr. 63 (T6, P57/1), beneficiar TĂNASE IONUT MARIUS

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ TIP DUPLEX P+M”, Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 63 (T6, P57/1), beneficiar TĂNASE IONUȚ MARIUS;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ TIP DUPLEX P+M”, Târgoviste, str. Prof. Cornel Popa, nr. 63 (T6, P57/1), beneficiar TĂNASE IONUT MARIUS.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   394

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL”, Târgoviste, str. I.C. Brătianu,

nr. 13E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar S.C. GEMSY S.R.L.

 pentru LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL”, Târgoviste, str. I.C. Brătianu, nr. 13E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar S.C. GEMSY S.R.L. pentru LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL”, Târgoviste, str. I.C. Brătianu, nr. 13E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar S.C. GEMSY S.R.L. pentru LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   395

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC”, Târgoviste, str. Silviu Stănculescu,

nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC”, Târgoviște, str. Silviu Stănculescu, nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC”, Târgoviște, str. Silviu Stănculescu, nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   396

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare

dnei Bocin Steliana Emilia

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§    Cererea dnei. Bocin Steliana Emilia, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 24753/04.10.2013, prin care solicită autorităţii publice locale acordarea unei despăgubiri în sumă de 4.245,51 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui arbore peste autoturismul KIA CEED, cu nr. de înmatriculare DB 06 VGV, aflat în proprietate sa;

§    Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea despăgubirilor financiare dnei. Bocin Steliana Emilia;

§    Prevederile art. 1376 din Codul Civil;

§    Prevederile art. 18, alin.2 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă despăgubiri în cuantum de 4.245,51 lei, inclusiv TVA, doamnei Bocin Steliana Emilia, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui arbore peste autoturismul KIA CEED, cu nr. de înmatriculare DB 06 VGV, aflat în proprietatea sa.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   397

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 03.12.2013

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§  Procesul Verbal încheiat în data de 03.12.2013 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 7237/15.11.2012.;

§  Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§  Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 03.12.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   398

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§ Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. nr. 36286/29.11.2013 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 348/2007 privind afilierea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Intercomunitară „ Apa Dâmboviţa”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 316/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional;

§ Prevederile H.C.L. nr. 9/2008 privind trecerea imobilului PT 6 micro VI cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P în administrarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret “ Mihai Popescu” Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, în sensul includerii în lista bunurilor concesionate către S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A a imobilului Spatiu – PT 6 micro VI, proprietate publică a municipiului Târgovişte, situat în strada Arcaşilor, în suprafaţă de 301 mp, nr. de inventar 101038, valoare 3.003 lei (reevaluat în 2012), cu teren adiacent 117 mp.

Art. 2 Transmiterea obiectivului, către S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmboviţa”, în baza unui proces – verbal, ca act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 si HCL nr. 316/2009.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 9/31.01.2008 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică, S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   399

Tgv. 16.12.2013

 

                                                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea din proprietatea privată a municipiului Târgoviste în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovistei a terenului in suprafata de 1125 mp,

situat in strada I.C. Vissarion nr. 8

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§ Adresa Arhiepiscopiei Târgovistei înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 29216/13.11.2013;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune transmiterea din proprietatea privată a municipiului Târgoviste în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovistei a terenului in suprafata de 1125 mp, situat in strada I.C. Vissarion nr. 8;

§ Prevederile H.G. nr. 1237/2000 referitoare la transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgovişte;

§ Prevederile art. 1 din  Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

§ Prevederile HCL nr. 76/2012 referitoare la modificarea HCL nr. 29/2012 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Târgoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privata a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targovistei a bunului imobil Teren strada IC Vissarion nr. 8 – conform planului de situatie anexat, cu urmatoarele date si elemente de identificare:

- Denumire:                    Teren strada IC Vissarion nr. 8;

- Adresa:                       strada  IC Vissarion nr. 8, cvartalul 5 parcela 28/1;

- Suprafata                     1125 mp;

- Numar inventar:           701146;

- Valoare de inventar:     613.485 lei;

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe baza de protocol, în evidenţa patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 76/15.03.2012 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   400

   Tgv. 16.12.2013

           

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea remuneraţiei administratorului special

al S.C. TERMICA S.A.

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă domnului Nicoară Călin Nicolae, identificat cu C.I., seria …, nr. ……, CNP ……………, eliberată de SPCLEP Târgovişte la data de ………., având calitatea de administrator special al S.C. TERMICA S.A., o remuneraţie de 1500 lei/brut/lună.

Art. 2 Indemnizaţia prevăzută la art. 1 va fi suportată din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentanţii Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. TERMICA S.A., administratorul special şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte

 

  Nr.   401

  Tgv. 16.12.2013

           

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 50)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.12.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 50);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 50).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Păunescu Andrei

            Moţoc Honorius

            Pătraşcu Eugen

            Georgescu Alen

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  402

   Tgv. 16.12.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 16.12.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi în vederea desfăsurării activitătii de comert si alimentatie publică, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Păunescu Andrei

   Moţoc Honorius

   Pătraşcu Eugen

   Georgescu Alen

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

    

  Nr.   403

Tgv. 16.12.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractului de cesiune de actiuni nominative

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astazi, 20.12.2013, având in vedere:

§    Prevederile HCL nr. 363/14.11.2013 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte cu privire la cesiunea întregului pachet de acţiuni, respectiv a celor 1.229.463 acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A.;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contractul de cesiune de actiuni nominative detinute de Municipiul Târgoviste la S.C. PAVCOM S.A., către S.C. METEX S.A, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Pentru semnarea contractului de cesiune şi a tuturor formalităţilor necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sau a oricăror altor instituţii se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, S.C. PAVCOM S.A., S.C. METEX S.A., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 Nr.   404

 Tgv. 20.12.2013

 

 

                                                                             

 Anexa nr. 1 la HCL nr.  404/20.12.2013

 

CONTRACT DE CESIUNE DE ACTIUNI NOMINATIVE

 

 

   Înregistrat la U.A.T. Municipiul                                 Înregistrat la S.A. METEX ,

   sub nr. ..................din.....................                             sub nr. ...................din ..................

                                                                                                           J/15/302/1991

 

 

I.                   PĂRTILE CONTRACTANTE

1.      U.A.T. Municipiul Târgoviste, reprezentată prin Primar Gabriel Florin Boriga, actionar al S.A. PAVCOM, în calitate de cedent,

si

2.      S.A. METEX, cu sediul în Târgoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, jud. Dâmbovita, legal reprezentată de Director General - Ionită Paula, înmatriculată la Oficiul Dâmbovita al Registrului Comertului, sub nr. J15/302/1991, având CUI R091276, acționar al S.A. PAVCOM, în calitate de cesionar

au convenit încheierea prezentului contract, în următorii termeni si conditii:

 

II.                OBIECTUL CONTRACTULUI

1.      Cesionarea de către U.A.T. Municipiul Târgoviste a unui număr de 1.229.463 actiuni nominative emise de S.A. PAVCOM cu sediul în Municipiul Târgoviste, str. Gării, nr. 6, înmatriculată la Oficiul Dâmbovita al Registrului Comertului, sub nr. J15/1395/1992, având CUI 911796- în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,5lei/actiune, reprezentând 13,874% din capitalul social al emitentului.

2.      Cesionarea a fost aprobată prin Hotărârea nr. 363 din 14.11.2013 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviste.

3.      Actiunile cesionate sunt integral plătite si libere de orice sarcini, nefiind cotate pe o piată de capital reglementată.

4.      Dreptul de preemtiune pentru actiunile cesionate potrivit acestui contract a fost conservat, singurul actionar care si-a declarat interesul pentru achizitionarea acestora fiind Cesionarul de fată.

 

III.              EXECUTAREA CONTRACTULUI

 

1.      Pretul unei actiuni cesionate a fost convenit la 0,9756 lei, estimat de expertiza efectuată de către  Groza Virgil, expert autorizat independent, membru ANEVAR, valoarea pachetului cesionat fiind de 1.199.464, 10 lei.

2.      Valoarea actiunilor cesionate, va fi plătită la cursul euro valabil la data plăţii, astfel:

-         suma de 239.892,82 lei, corespunzătoare unui procent de 20%, va fi plătită în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de către părti;

-         suma de 959.571,28 lei, reprezentând procentul de diferentă de 80%, se va achita în rate, în termen de 12 luni de la plata sumei corespunzătoare procentului de 20%, rata lunară fiind de 79.964, 27 lei, scadentă în ultima zi a lunii de plată; după

plata ultimei rate lunare, Cedentul va plăti taxele sau impozitele datorate pentru tranzactie, repectiv până la data de 28 februarie 2015.

3.      Pentru sumele corespunzătoare ratelor lunare, Cesionarul va emite în beneficiului Cedentului un număr de doisprezece bilete la ordin, care vor mentiona suma corespunzătoare ratei scadente, a numărului actiunilor plătite, si data plătii ca fiind a treia zi după scadenta ratei.

 

IV.              RĂSPUNDEREA PĂRTILOR, GARANTII, JURISDICTIE

 

1.      Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligatiilor contractuale, partea aflată în culpă datorează penalităti în procent de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

2.      În cazul în care biletele la ordin puse la dispozitia cedentului nu găsesc provizionul în banca de cont curent a Cesionarului,  prezentul contract se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate.

3.      Cesionarul  nu va putea concesiona actiunile plătite până nu se va fi plătit întregul pachet ce i s-a cesionat.

4.      Aparitia unei situatii care pune Cesionarul în situatia de a întârzia plata, ori de a nu putea plăti un rest de pachet, trebuie notificată Cedentului, cu toate dovezile convingătoare, în termen de 5 zile de la intervenirea acelei situatii, Cedentul având să decidă dacă mentine sau nu acest contract pentru restul pachetului a cărui plată ar avea să fie compromisă.

5.      După achitarea integrală a pachetului de actiuni, Cesionarul intră de drept în proprietatea actelor dobândite.

6.      Prezentului contract i se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 98 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale.

7.      Orice litigiu născut din executarea sau neexecutarea acestui contract va fi deferit instantei judecătoresti din circumscriptia oricăreia dintre cele două părti, dacă o încercare de conciliere sau de mediere nu va fi reusit în termen de 30 de zile de la notificarea situatiei litigioase.

8.      Oricare dintre părti poate obtine, fără somatie, si fără plata vreunei  cautiuni, măsuri judiciare conservatorii ori asiguratorii pentru drepturile izvorâte din acest contract.

9.      Oricare dintre părti poate lua dată certă notarială pentru acest contract. 

Făcut în 6 (sase) exemplare, câte 3 (trei) pentru fiecare parte.

 

 

   CEDENT,                                                                          CESIONAR,

            U.A.T. Municipiul Târgoviste                                                        S.A. METEX

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.12.2013, având în vedere:

·   Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 122479/16.12.2013.

·   Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 122765/123106/19.12.2013 .

·   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 după cum urmează :

II.    Majorarea veniturilor totale cu suma de 140 mii lei, prin:

·       majorarea cu suma de 140 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"; 

III.                        Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 140 mii lei,prin:

·       Diminuarea cu suma de 260  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

Ř    Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 260 mii lei.

·       Majorarea cu suma de 400 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

Ř    Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenţă socială cu suma de 400 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesară pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii indemnizaţiilor persoanelor cu handicap.

         Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri este redat în anexele nr. 1, 2 şi nr. 3  la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi,  pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

          Nr.  405 

          Tgv. 20.12.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astazi, 20.12.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO cu sediul in Targoviste, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34, sc A-B, parter, ”;

§  Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

§  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.557 din 23.06.2004( art. 132-133);

§  Hotararea Guvernului Romaniei nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului national de actiune privind prevenirea abandonului copilului de catre familie.

§  Hotarare Guvernului Romaniei nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului – cadru de imprumut F/P1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 5 septembrie 2007 intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finantarii proiectului pentru dezvoltarea de “ Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”;

§  Hotararea nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai ( Anexa2  Regulament – cadru de organizare si functionare a serviciilor de zi);

§  Ordinul 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;

§  Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

§  Ordinul nr.24/2004 al Secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

§  Ordinul 177/ 2003 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului;

§  Prevederile HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, bl. 34;

§  Prevederile HCL nr. 94/2013 referitoare la Hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

§  Manualul de implementare pentru finantarea de subproiecte prin proiectul ,,Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent’’ ;

§  Contractul de finantare nr. 98/7.10.2013 ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatori tehnico-economici ai investitiei Înfiintare Centrul de zi ,,ARLECHINO’’, cu sediul in Targoviste, str.Radu Popescu, nr.5, bl.34, sc A-B, parter, după cum urmează:

         1.Valoare totala (INV), inclusiv TVA : 74.129 euro (1 euro=4,4545 lei din data de 11.12.2013-curs BNR):   reprezentand 330.207 lei 

           -C+M (constructii +montaj) inclusiv TVA:  52.293 euro reprezentand 232.937 lei.

         2.Esalonarea investitiei(INV/C+M) inclusiv TVA

          74.129 euro /52.293 euro anul I

         3.Durata de realizare(luni): 12 luni.

         4.Capacitati(in unitati fizice si valorice):

         Ob.1- Infiintare centru de zi

         -regim de inaltime - P + 4 E ( Centru de zi « Arlechino » se desfasoara doar pe parter)

         -Aria construita –233,20 mp

         -Aria construita desfasurata -233,20 mp

         -Aria utila – 182,66 mp

·               Asumarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) :

Aprobarea contributiei proprii in proiect dupa cum urmeaza:

a)             Contributie proprie in bani: 7.327 euro reprezentand 32.636 lei;

b)            Contributie proprie in natura, reprezentata de: teren si cladire, in valoare de 138.368 euro  ( reprezentand 616. 360 lei).

·               Consiliul Local Targoviste isi asuma orice eventuala cheltuiala in plus aparuta in legatura cu realizarea obiectivului de investitie si care nu a fost prevazuta prin Devizul General al subproiectului.

Art. 2 Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului Înfiintare Centrul de zi,,ARLECHINO’’, astfel :

Finantare BDCE= 214.204 lei inclusiv TVA

Finantare Guvernul Romaniei= 83.367 lei inclusiv TVA

Municipiul Targoviste= 32.636 lei inclusiv TVA

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

           Nr.   406

           Tgv. 20.12.2013

 

          

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 20.12.2013, avand in vedere:

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 17, alin. 3 și art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexa nr. 1a şi Anexa nr. 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    407

   Tgv. 20.12.2013

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 1a

Consiliul Local                                                                                                                    

                                               

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria …, nr. ……… să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.        Să împuternicească Presedintele Consiliului de Administratie să revoce începând cu data de 01.01.2014, mandatul de director general al S.C. Municipal Construct S.A., încredintat dlui. Olaru Mihai.

 

            Pentru  ______X_____  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

2.       Să împuternicească un membru al Consiliului de Administratie, altul decât Preşedintele, să delege temporar începând cu 01.01.2014 până la ocuparea postului, conducerea societătii unui alt director general în persoana dlui. Ivanovici Traian Daniel

 

   Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

3.       Să împuternicească Consiliul de Administratie să stabilescă criteriile, conditiile si să organizeze concursul pentru ocuparea postului de director general al S.C. Municipal Construct S.A. în conditiile OUG nr. 109/2011

 

 

   Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

4.       Să aprobe organigrama si statul de functii, începând cu data de 01.01.2014, prevăzute în Anexele 2a si 2b la prezentul mandat.

 

 

   Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETARUL MUNICIPIULUI

            ec. Tutuianu Ioan                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 1b

Consiliul Local                                                                                                                    

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011,  dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria ……, nr. ……., să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să împuternicească Presedintele Consiliului de Administratie să revoce începând cu data de 01.01.2014, mandatul de director general al S.C. Municipal Construct S.A., încredintat dlui. Olaru Mihai.

 

        Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

2.    Să împuternicească un membru al Consiliului de Administratie, altul decât Preşedintele, să delege temporar începând cu 01.01.2014, până la ocuparea postului, conducerea societătii unui alt director general în persoana dlui. Ivanovici Traian Daniel

 

   Pentru  ___X________  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

3.      Să împuternicească  Consiliul de Administratie să stabilescă criteriile, conditiile si să organizeze concursul pentru ocuparea postului de director general al S.C. Municipal Construct S.A. în conditiile OUG nr. 109/2011

 

 

   Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

4.      Să aprobe organigrama si statul de functii, începând cu data de 01.01.2014, prevăzute în Anexa 2a si 2b la prezentul mandat.

 

 

   Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETARUL MUNICIPIULUI

            ec. Tutuianu Ioan                                          jr. Chiru Cătălin Cristea