321. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

322. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 60.000 lei dnei. Bratu Laurenţia Elena pentru minorul Bratu Rareş Ioan

323. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. PANTEA VIOREL

324. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate

325. Hotarâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2013

326. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011

327. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 20.11.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

328. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 28.11.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

329. Hotarâre privind includerea în proprietatea Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte  – Reabilitare spaţii publice din centrul istoric, peisagistică şi sistem integrat control acces cu bolarzi şi televiziune cu circuit închis de tip IT “

330. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 13,14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

331. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

332. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 80, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

333. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,56 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 23, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

334. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,83 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 78, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

335. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

336. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

·  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 32069/13.12.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012;

·  Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 60.250/27.11.2012;

·  Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 61.744/10.12.2012;

·  Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 63.291/12.12.2012;

·  Solicitarea Teatrului Municipal  nr. 3200913.12.2012;

·  Solicitarea Direcţiei de Asistenta Sociala nr.31993/12.12.2012;

·  Adresa DAPPP nr. 8223/12.12.2012;

·  Solicitarea Liceului Tehnologic Voievodul Mircea nr. 2329/29.11.2012;

·  Solicitarea Arhiepiscopiei Târgovişte nr. 26018/02.12.2012;

·  Solicitările Clubului Sportiv Municipal nr. 31719/11.12.2012;

·  Prevederile Legii Finanţelor Publice Locale,  nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

I.     Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.250,85  mii lei, prin:

 

·      diminuarea cu suma de 0,15 mii lei  a prevederilor la indicatorul 11.02.06’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetului local’’;

·      majorarea cu suma de 30  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 - ’’Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice’’;

·      majorarea cu suma de 1.270  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi’’;

·      majorarea cu suma de 304  mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 - ’’Contribuţia  părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor in creşe’’;

·      majorarea cu suma de 35  mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50 - "Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise “;

·      majorarea cu suma de 480  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 - " Taxe speciale“;

·      majorarea cu suma de 9  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 - ’’Donaţii şi sponsorizări’’;

·      majorarea cu suma de 123  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 - " Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii"

 

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.250,85  mii lei, prin:

 

·      Majorarea cu suma de 423,85  mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 51.02 “Autoritatea publice şi acţiuni externe“, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 64 mii lei

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 359,85 mii lei.

·      Diminuarea cu suma de 42 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autoritarilor locale”, titlul ”Fondul de rezervă”

·      Diminuarea cu suma de 93 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranţă naţională“, din care pe titluri:

o               Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 32 mii lei

o               Diminuarea cu suma de 125 mii lei a prevederilor bugetare la titlul ”Alte cheltuieli ”

·      Diminuarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, titlul ”Alte cheltuieli ”.

·      Majorarea cu suma de 223 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 66.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 32 mii lei

o     Majorarea cu suma de 191 mii lei a prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii” 

·      Diminuarea cu suma de 442 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

o      Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 29 mii lei (14 mii lei majorarea cheltuielilor de personal la CSM si 15 mii lei majorarea cheltuielilor de personal la Direcţia Gradina Zoologică) ,

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii”  cu suma de 109 mii lei. (cu 9 mii lei se vor majora alocaţiile la acest titlu în bugetul Clubului Sportiv Municipal, 10 mii lei acordare sprijin financiar pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa şi cu 90 mii lei majorarea sumelor acordate în anul 2012 Arhiepiscopiei Târgovişte).

o      Diminuarea prevederilor bugetare la  titlul ”Transferuri”  cu suma de 580 mii lei.

·      Majorarea cu suma de 641  mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 178 mii lei

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 463 mii lei.

·      Majorarea cu suma de 450  mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 450 mii lei (DAPPP).

·      Majorarea cu suma de 980 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 980 mii lei (cu 400 mii lei se vor  majora alocaţiile la acest titlu în bugetul Direcţiei de Salubritate pentru plata arieratelor şi cu 580 mii lei alocaţiile la acest titlu în bugetul propriu al Primăriei pentru plata serviciului public de colectare deşeuri).,

·      Majorarea cu suma de 150  mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 ”Transporturi”, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 150 mii lei

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii   pe anul 2012 după cum urmează :

 

I. Diminuarea  veniturilor totale cu suma de 580  mii lei, prin:

 

· Diminuarea cu suma de 580 mii lei  a prevederilor la indicatorul  43.10.09 ’’Subvenţii pentru instituţii publice’’;

 

II. Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 580  mii lei, prin:

 

· Diminuarea cu suma de 580 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.10 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

 

oDiminuarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’ cu suma de 580 mii lei,

 

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole este redat în anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Programul proiectelor cu finantare nerambursabila  pe anul 2012 finantate din bugetul general  rectificat este redat în anexa nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei pentru desfăşurarea evenimentului „Gala Sportului Dâmboviţean” ce va avea loc în data de 27.12.2012 la Sala Sporturilor din Târgovişte.

Directorul DJST Dâmboviţa va depune la Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte documente justificative privind cheltuielile efectuate conform destinaţiei, în termen de 15 zile de la data desfăşurării acţiunii sportive, în caz contrar având obligaţia de a restitui suma primită.

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

             

  Nr.    321

  Tgv. 18.12.2012           

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 60.000 lei

dnei. Bratu Laurenţia Elena pentru minorul Bratu Rareş Ioan

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având in vedere: 

§  Cererea dnei Bratu Laurenţia Elena prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea efectuării unui tratament postoperatoriu pentru minorul Bratu Rareş Ioan;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar dlui. Bratu Rareş Ioan în vederea efectuării unui tratament postoperatoriu şi a unor investigaţii medicale la Clinica „Gustav Roussy” - Paris;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în cuantum de 60.000 lei dnei. Bratu Laurenţia Elena pentru minorul Bratu Rareş Ioan în vederea efectuării unui tratament postoperatoriu şi a unor investigaţii medicale la Clinica „Gustav Roussy” - Paris.

Art. 2 Suma acordată va fi suportată din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului

 

  Nr.   322

  Tgv. 18.12.2012

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al

dlui. PANTEA VIOREL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 18.12.2012, având in vedere:

§ Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 31938 din data de 12.12.2012, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Pantea Viorel aflat pe pozitia nr. 12 în lista cu supleanţi a Partidului Democrat Liberal, de la alegerile locale din data de 10.06.2012;

§ Raportul de specialitate nr. 31938/12.12.2012, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§ Demisia dlui. Liţă Ion înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 28395 din data de 29.10.2012;

§ Declaraţia dlui. Pantea Viorel de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Pantea Viorel;

§ Prevederile art. 31, alin. 3 şi art. 33 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Se respinge validarea mandatului de consilier municipal din partea PDL, al dlui. PANTEA VIOREL.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    323

Tgv. 18.12.2012

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                  HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale

Direcţiei de Salubritate

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 18.12.2012 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate;

§   Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008, privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§    Prevederile H.C.L. nr. 201/28.09.2011 privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de Salubritate;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Salubritate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

v   Secţia Salubritate nu va mai avea în structura 6 (şase) posturi de muncitor necalificat;

v   Secţia Mecanizare va mai prelua 3 (trei) posturi de şofer, 1 (un) post de tractorist şi 1 (un) post de tâmplar;

v   Serviciul Financiar - Contabil va prelua 1 (un) post de arhivar.

Art. 2 Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Salubritate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

6 (şase) posturi de muncitor necalificat vor fi transformate astfel:

v   3 (trei) posturi de şofer - Secţia Mecanizare;

v   1 (un) post de tractorist - Secţia Mecanizare;

v   1 (un) post de tâmplar - Secţia Mecanizare;

v   1 (un) post de arhivar - Serviciul Financiar - Contabil.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 201/2011, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   324

  Tgv.18.12.2012

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social

şi a alocaţiei de hrană pentru anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea numarului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social pe anul 2013 şi majorarea cuantumului ajutorului de hrană ;

§   Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§   Prevederile H.G. nr. 421/2008 referitoare la stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2013 se aprobă un număr de 750 de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social, respectiv 550 persoane asistate pentru hrană caldă şi 200 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămânale.

Art. 2 Pentru anul 2013 se aprobă un cunatum de 7,5 lei alocaţia de hrană/zi/persoană prin Cantina de Ajutor Social.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

    

  Nr.    325

  Tgv  18.12.2012

 

 

                                                                                                      

                                                                 H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 18.12.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei de Salubritate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Prevederile O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

§   Prevederile H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul fiscal 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Prevederile HCL nr. 250/12.12.2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Prevederile HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011, precum si cele ale H.CL. nr. 250/2011 râmân în vigoare şi se vor aplica şi în anul fiscal 2013, cu următoarele excepţii ce reprezintă cote noi ale unor impozite:

La anexa 1 a H.C.L. nr. 351/2010, la puctul III se introduce poziţia 3 Vehicule Inregistrate, după cum urmează:

1.      Pentru Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică < 4800 cm3 - 4 lei/200 cm3;

2.      Pentru Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4800 cm3 - 6 lei/200 cm3;

3.      Pentru Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată - 100 lei/an.

Art. 2 Art. 6 al H.C.L. nr. 351/2010 va avea următorul cuprins:

      Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2012, mai mici de 40 de lei, se anulează.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                      

  Nr.   326

  Tgv. 18.12.2012           

 

                                                                                                

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 20.11.2012

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Procesul Verbal încheiat în data de 20.11.2012 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 7237/15.11.2012.;

§   Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 165/2012 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2012, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 20.11.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                          

  Nr.    327

  Tgv. 18.12.2012           


Anexa la H.C.L. nr.327/18.12.2012                                                               

 

TABEL  NOMINAL

cu locuinţele A.N.L. ce urmează a fi vândute chiriaşilor conform prevederilor

Legilor nr.85/1992 şi 152/1998

 

 

Nr.

crt.

 

 

 

Număr

înregistrare

 

Numele

şi prenumele

solicitantului

 

 

Adresa

 

Nr. şi data

contractului

de închiriere

 

Data

recepţionării

blocului

 

Preţ apartament

 

1.

22187

14.08.2012

HOSSU ANA MARIA

Str.Soroca, nr.4,

blocul C3,etaj 1,ap.4.

8806/ 29.03.2012

 

26.11.2002

 

23.543 Euro

 

2.

16683

13.06.2012

STANESCU SILVIU DANIEL

Str.Ing.Gib Constantin, nr.10,

Blocul 5, etaj 2, ap.14.

9524/

07.05.2007

 

21.12.2006

 

27.127 Euro

 

3.

28610

31.10.2012

STAN ELENA CORINA

B-dul Eroilor, nr.17,

Blocul 11, scara A,

etaj 4, ap.21.

14994/

31.07.2003

 

19.12.2002

 

14.998 Euro

 

 

4.

12731

11.06.2008

POPA ELENA DANIELA

Str.Hotin, nr.3, bl.C6B, et.3, ap.15.

4004/

20.02.2009

 

07.12.2002

 

22.150 Euro

 

           

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                             jr. Stan Daniel Cristian                                                                             jr. Cristea Chiru Cătălin

 

 

 


                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 28.11.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 3 din data de 28.11.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr. 6615/08.11.2012.;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile HCL nr. 194/04.09.2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 28.11.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 6 (şase) contracte de închiriere, până la data de 30.09.2013, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă anularea unui numar de 8 (opt) repartiţii locuinţe A.N.L., conform Procesului Verbal.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    328

  Tgv. 18.12.2012                                                  

 

                                                                            ANEXA 1 LA HCL NR. 328/18.12.2012

TABEL NOMINAL CU CHIRIAŞII DIN BLOCURILE DE LOCUINŢE A.N.L. PROPUŞI SPRE APROBARE PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PÂNĂ LA DATA DE 30.09.2013

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Strada

Bloc

Apartament

1.

OANA ALEXANDRU

Bdul. Unirii

39 A

5

2.

COSTACHE PETRE

ing. Gib Constantin

7

26

3.

STANCU ELENA

Oprescu Dumitru

17C

13

4.

CIOBANU ADRIAN

ing. Gib Constantin

7

14

5.

CALIN IONELIU ADRIAN

Soroca

C3

5

6.

HUTAN DANIEL VASILE

Bdul. Eroilor

11A

33

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în proprietatea Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte  – Reabilitare spaţii publice din centrul istoric, peisagistică şi sistem integrat control acces cu bolarzi şi televiziune cu circuit închis de tip IT “

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind privind includerea în proprietatea Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte  – Reabilitare spaţii publice din centrul istoric, peisagistică şi sistem integrat control acces cu bolarzi + televiziune cu circuit închis de tip IT “;

§   Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18291/28.06.2012 şi Procesul-verbal privind stingerea remedierilor, înregistrat sub nr. 26266/03.10.2012;

§   Prevederile art. 3, alin. 4 şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile si neeligibile ale investitiei „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Targoviste”, Lotul 2;

§      Prevederile H.C.L. nr. 205/28.09.2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. 310/29.11.2007 referitoare la aprobarea costurilor eligibile și neeligibile ale investiției „ Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”- Lotul 2

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a şi cele ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în proprietatea Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc investiţia – ”Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte – Reabilitare spaţii publice din centrul istoric, peisagistică şi sistem integrat control acces cu bolarzi şi televiziune cu circuit închis de tip IT “-în valoare totală de 2.915.745,04 lei şi darea lor în administrarea direcţiilor subordonate Consiliului Local, în vederea exploatării şi întreţinerii, conform anexelor care fac parte integrantă din hotărâre:

a.    Bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 - Fântană arteziană Centrul vechi, Cişmele publice, Sistem irigaţii cu canalizaţie - se includ în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi se transmit în concesiune către S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Damboviţa”, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din data de 29.01.2009, încheiat in baza HCL nr. 348/2007 şi HCL nr. 316/2009;

b. Spaţii verzi, peisagistică - prevăzute în Anexa nr. 2, se includ în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi se transmit în administrarea Direcţiei Salubritate;

c. Sistem integrat control acces şi televiziune cu circuit închis - prevăzut în Anexa nr. 3, se include în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi se transmite în evidenţa Primăriei Municipiului Târgovişte;

d. Instalaţie iluminat public - prevăzută în Anexa nr. 4, se include în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi se transmite în administrarea Direcţiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat;

e. Bunurile prevăzute în Anexa nr. 5 – Pergole, Bănci, Jardiniere, Coşuri gunoi - se includ în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi se transmit în administrarea Direcţiei Salubritate;

f. Bunurile prevăzute în Anexa nr. 6 – Bolard fix, Suport asigurat biciclete, Panouri de ghidare turistică, Panouri de semnalizare monumente - se includ în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi se transmit în administrarea Direcţiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., Direcţia de Salubritate, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   329

  Tgv. 18.12.2012           

 

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 13,14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 13,14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 13,14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Georgescu Alen

Dobândă Ion

 Moţoc Honorius

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

    Nr.    330

    Tgv. 18.12.2012

 

 

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 81, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Georgescu Alen

Dobândă Ion

 Moţoc Honorius

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

    Nr.    331

    Tgv. 18.12.2012

   

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 80, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 80, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 80, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Georgescu Alen

Dobândă Ion

 Moţoc Honorius

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   332

    Tgv. 18.12.2012

   

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,56 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 23, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,56 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 23, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,56 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 23, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Georgescu Alen

Dobândă Ion

 Moţoc Honorius

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   333

    Tgv. 18.12.2012

   

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,83 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 78, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.12.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,83 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 78, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,83 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 78, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Georgescu Alen

Dobândă Ion

 Moţoc Honorius

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    334

    Tgv. 18.12.2012

 

 

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 18.12.2012 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Stan Daniel Cristian

Bozieru Cosmin Petruţ

Babeu Pavel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public  şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

  

    Nr.    335

    Tgv. 18.12.2012

   

            

                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 18.12.2012 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Stan Daniel Cristian

Bozieru Cosmin Petruţ

Babeu Pavel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public  şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    336

    Tgv. 18.12.2012