242. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

243. Hotarâre privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială si stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

244. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

245. Hotarâre privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social

pentru anul 2012

246. Hotarâre privind aprobarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav

şi a posturilor de asistenţi personali, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2012

247. Hotarâre privind aprobarea pretului mediu ponderat pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte

248. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

249. Hotarâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 165/28.07.2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

250. Hotarâre privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012

251. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010  referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

252. Hotarâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, Cartier Priseaca, în suprafaţă de 1945 mp., proprietatea doamnei ZARIOIU ELENA

253. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către „Arhiepiscopia Târgoviştei”, a unui teren proprietatea privată Municipiului Târgoviste, în suprafaţă de 357 mp, situat în str. Mihai Bravu

254. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 ani, către Asociaţia Socio-Culturală Târgovişte, a unui teren proprietatea publică a Municipiului Târgoviste, în suprafaţă de 920 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 8

255. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia   Mediului Dâmboviţa, a unui teren in suprafaţă de 25 mp, proprietatea Municipiului Târgovişte, situat în str. Gral. I.E. Florescu

 256. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

257. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de  05.12.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

258. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 05.12.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

259. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, în vederea ampasării unui automat de cafea

260. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,79 mp, situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

261. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a două locuri de parcare, teren în suprafaţă

262. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a două spaţii comerciale în suprafaţă totală de 208,80 mp, situate în Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

263. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) terenuri în suprafaţă de 3,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare pâine şi produse de panificaţie

264. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 177

265. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,3 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru comercializare produse alimentare

266. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea extinderii clădirii staţiei de autobuz, pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii

267. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTE” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 62, beneficiar S.C. SCAPINO COM S.R.L.

268. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de afaceri şi conferinţe” în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 2 beneficiar Municipiul Târgovişte

269. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

270. Hotarâre privind aprobarea programului şi a devizului de cheltuieli prilejuite de organizarea spectacolului Revelion 2012

271. Hotarâre privind aprobarea executarii proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I” şi garantarea plătilor cu bilet la ordin a acestuia

272. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 208/28.09.2011 referitoare la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

273. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

                       

 

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate

al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 12.12.2011 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    

§   Prevederile HCL nr. 177/31.01.2011 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de Specialitate ale Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.12.2011 se modifică statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 5 (cinci) posturi de funcţionari publici, după cum urmează:

- 1 (un) post de „consilier, clasa I, grad asistent” în post de „consilier, clasa I, grad principal”

- 4 (patru) posturi de „consilier, clasa I, grad principal” în posturi de „consilier, clasa I, grad superior”

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 177/2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

               

  Nr.    242

  Tgv. 12.12.2011

 

                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială si stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.12.2011, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind mentinerea contributiilor lunare din venitul beneficiarilor si stabilirea costului mediu lunar in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea şi finantarea Centrului Social Integrat  de către Direcţia de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.10.2003;

§       Prevederile H.C.L. nr. 401/2009 privind scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 10% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”;

§       Prevederile art. 28, 29 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2012, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria», la 530,97 lei/lună, conform calculelor anexate prezentei hotărâri.

Art. 2 Contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» este de 60 % din venitul lunar net pentru persoanele vârstnice şi de 10% din venitul lunar net pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire.

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei lunare de întretinere a persoanelor cu handicap şi a persoanelor fără venituri.

Art. 4 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 5 Începând cu anul 2012 HCL nr. 268/25.11.2010, se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte., Direcţia Economică, Centrul Social Integrat «Sfanta Maria» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

  

   Nr.    243

   Tgv. 12.12.2011

  

 

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 214/2005 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” respectiv a Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 25, alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 din Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Începând cu anul 2012, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfanta Elena», în cuantum de 1127 lei/lună, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfanta Elena» la nivelul a 60 % din venitul lunar net al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 1127 lei/lună.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Începând cu anul 2012, HCL nr. 267/25.11.2010 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, Direcţia Economică, Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

      

 Nr.    244

 Tgv. 12.12.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social

pentru anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărârii privind aprobarea numarului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social pe anul 2012;

§    Prevederile Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§    Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§    Prevederile H.G. nr.  421/2008 referitoare la stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2012 se aprobă un număr de 600 de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social, respectiv 450 persoane asistate pentru hrană caldă şi 150 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămânale.

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

    

  Nr.    245

  Tgv  12.12.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav

şi a posturilor de asistenţi personali, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială,

 pentru anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărârii privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii de însoţitor în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru semestrul al II-lea al anului 2012;

§   Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

§   Prevederile H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare lucrărilor drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” şi  alin. 6, lit. “a” pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

          H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru trimestrul I al anului 2012 se aprobă un număr de 850 indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi începând cu trimestrul al II-lea al anului 2012 se aprobă un număr de 100 posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi un număr de 650 de indemnizaţii.

Art. 2 Pentru ocuparea celor 100 de posturi se va elabora un regulament privind criteriile de selectie al dosarelor asistentilor personali de catre Directia de Asistenta Sociala.

Art. 3 Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local.

 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   246

  Tgv  12.12.2011

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pretului mediu ponderat pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§   Solicitarea S.C. TERMICA S.A. nr. 4594 din 07.11.2011;

§  Raportul de specialitate privind aprobarea pretului mediu ponderat pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte;

§  Avizul ANRSC nr. 4033014/2011 cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice;

§   Prevederile art. 40, alin. 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

§   Prevederile art. 8, alin. 2, lit. i şi j şi ale art. 43, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.12.2011 preţul mediu ponderat pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte este de 427,48 lei/Gcal inclusiv TVA.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 71/28.04.2011 se modifică în mod corespunzător iar HCL nr. 234/25.10.2011 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. TERMICA S.A. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    247

   Tgv. 12.12.2011

 

                                                                                                                                            

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi,  12.12.2011, având în vedere:

·    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30.626/02.12.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011,

·    Hotărârea Guvernului nr. 1158/2011 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011,

·    Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr.56023/24.11.2011.

·    Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 193 mii lei, prin:

·        majorarea cu suma de 180  mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

·        majorarea cu suma de 850  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 - Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice;

·        majorarea cu suma de 170  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01- Impozit pe terenuri de la persoane fizice,

·        majorarea cu suma de 180  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02- Impozit pe terenuri de la persoane juridice,;

·        majorarea cu suma de 180  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ;

·        diminuarea  cu suma de 3.350 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti;

·        majorarea   cu suma de 700  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

·        majorarea cu suma de 20  mii lei a prevederilor la indicatorul 12.02.07-Taxe hoteliere;

·        majorarea cu suma de 150  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01-Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice;

·        majorarea cu suma de 50  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02-Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice;

·        majorarea cu suma de 100  mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - Alte impozite si taxe;

·        majorarea cu suma de 20  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale;

·        majorarea cu suma de 450  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 “Taxe speciale”;

·        majorarea cu suma de 100  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-Alte venituri;

·        majorarea cu suma de 12  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-Donatii si sponsorizari .

·        majorarea cu suma de 381  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 “ Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 193 mii lei,prin:

·          Majorarea cu suma de 327 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, din care pe titluri:

o        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 80 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 407 mii lei

·          Diminuarea cu suma de 523 mii lei a prevederilor la bugetare la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale“, titlul Fonduri de rezerva,

·          Diminuarea cu suma de 40 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica si siguranta nationala “, din care pe titluri:

o        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 75 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Alte cheltuieli  cu suma de 35 mii lei

·          Diminuarea cu suma de 2.031 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Invatamant“, din care pe titluri:

o        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 3.350 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 1.319  mii lei

·          Majorarea cu suma de 117 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 66.02 “Sanatatea“, din care pe titluri:

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 53 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 64 mii lei

·          Diminuarea cu suma de 73 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, din care pe titluri:

o        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 85 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 12 mii lei

·          Majorarea cu suma de 850 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “ Asigurari si asistenta sociala”, din care pe titluri:

o        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 200 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 500 mii lei,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenta sociala  cu suma de 550 mii lei.

·          Majorarea cu suma de 366 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica”, din care pe titluri:

o        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 15 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital  cu suma de 381 mii lei

·          Majorarea cu suma de 500 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 50 mii lei ,

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 450 mii lei

·          Majorarea cu suma de 700 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 81.02 ”Combustibili si energie”, titlul Subventii.

              Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului  creditelor interne pe anul 2011 după cum urmează :

Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 2.041 mii lei, din care pe capitole bugetare:

·          Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 67.07 “Cultura, recreere si religie“ cu suma de 72 mii lei.

·          Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 70.07 “ Locuințe, servicii si dezvoltare publica”“ cu suma de 2.067 mii lei.

·          Majorarea creditelor bugetare la capitolul 84.07 “ Transport rutier “ cu suma de 98 mii lei.

              Bugetul creditelor interne pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Programul de investiţii pe anul 2011 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   248

  Tgv   12.12.2011

 

                                                                                             

H O T A R A R E
privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 165/28.07.2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei,
pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30891/06.12.2011 prin care se propune modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 165/28.07.2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă lista străzilor a căror reparaţie capitală va fi finanţată din credit, redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 165/28.07.2011 se aplică în mod corespunzător.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

              

     Nr.    249

         Tgv.  12.12. 2011

 

                                                                                                      

                                                                H O T Ă R Â R E

privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte
pentru anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 12.12.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei de Salubritate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§   Prevederile O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul fiscal 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Prevederile HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 râmân în vigoare şi se vor aplica şi în anul fiscal 2012, cu următoarele excepţii ce reprezintă cote noi ale unor impozite sau diminuări ale unor taxe existente:

A) Se stabileşte la 30% cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

B) Se stabileşte la 5% cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic.

C) Se stabileşte la 1% din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, cota taxei hoteliere.

Art. 2 Taxele încasate de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat se modifică după cum urmează:

Se diminueaza nivelul  de la  pct 1.3 din anexa 3a acesta fiind:

   „ zona I – 7 lei/mp/luna, zona II – 6 lei/mp/luna, zona III – 5 lei/mp/luna”.

2. Se modifica punctul 1.6 din anexa 3a cu urmatorul continut:

           „Taxa inchiriere  teren ocupat de panou/banner publicitar :

 - panou publicitar mobil –  suprafata teren ocupat sub 1 mp                - 27 lei/mp/luna

- panou/banner fix cu suprafata de afisaj sub 15 mp pe amplasament  - 550 lei/amplasament

 (suprafata teren ocupat  sub 2 mp / amplasament)”.

3. Se modifica punctul 1.8 din anexa 3a cu urmatorul continut:

„Taxa inchiriere  teren ocupat de terase permanente care desfasoara

activitate de alimentatie publica        - 44 lei/mp/luna”.

4.Se completeaza punctul 1.9 din anexa 3a cu urmatorul continut:

„Taxa inchiriere teren ocupat de terase sezoniere

care desfasoara activitate de alimentatie publica:

a.in perioada  1 mai – 31 octombrie:

-                   zona I                                      - 40 lei/mp/luna

-                   zona II                                     - 33 lei/mp/luna

-                   zona III                                                - 27 lei/mp/luna

b. in perioada 1 noiembrie – 30 aprilie -  8 lei/mp/luna”.

5. Se completeaza punctul 1.11 din anexa 3a cu urmatorul continut:

„Taxa inchiriere teren pentru :

a.     prezentare produse cosmetice       -  9 lei/mp/zi

b.     amplasare jocuri-agrement            -  2 lei/mp/zi

c.     prezentari auto, festivalurii, etc  -  1 leu/mp/zi”.

6. Se completeaza punctul 1.13 din anexa 3a cu urmatorul continut:

„Taxa inchiriere  teren pentru:

a.comercializare pepeni si varza                      -   3 lei/mp/zi

b.comert ambulant pe domeniul public

si in piete (legume, fructe, inghetata, etc)  – 30 lei/mp/luna”.

7. Se completeaza punctul 1.15 din anexa 3a cu urmatorul continut:

„Taxa inchiriere temporara teren pentru:

a.     depozitare marfa, materiale de constructii, schele-                    - 7 lei/mp/zi

cu exceptia trotuarelor unde este pusa in pericol circulatia pietonala si rutiera  

            b. depozitare marfa in fata magazinelor-zona Pavcom                        - 25 lei/mp/luna”.

8. Se diminueaza nivelul de la punctul 2.1.a din anexa 3b de la 11 lei/taraba/zi la 10 lei/taraba/zi.

9. Se diminueaza nivelul de la punctul 2.34 din anexa 3b de la 1,5 lei/ora la 1 leu/ora.

10. Se diminueza nivelul de la punctul 2.35 din anexa 3b de la 110 lei/luna la 60 lei/luna.

11. Se modifica punctul 6 cod CAEN 5630 din anexa3f cu urmatorul continut:

Berarii, carciumi cu maxim 5 mese

Cafenea

1000

Berarii, carciumi cu peste 5 mese

Bar cu maxim 5 mese

1500

Bar cu sau fara program distractiv cu mai mult de 5 mese

2000

Club de noapte

3000

12. Se completează anexa 3d cu nr. crt. 8 la punctul 4a

4a. PREŢURI DE PORNIRE LA LICITAŢII -CONCESIONARI  TEREN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

 

Pentru amenajare parcare, expozitii auto

lei/mp/an

euro/mp/an

 

12

2,7

 

9

2,09

 

6

1,39

            

Se completează anexa 3 d cu punctul 4 b

4b. PREŢURI DE PORNIRE LA LICITAŢII -CONCESIONARI  SPATII DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

 

Nr. Crt

 DESTINATIE TEREN CONCESIONAT

Redeventa 2012

Zona I

Zona II

Zona III

1

Activitate de comert

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

242

56,28

 

150

34,88

 

92

21,39

2

Activitate de productie si prestari servicii

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

150

34,88

 

106 24,65

 

58

13,49

3

Pentru sedii birourii, firme

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

242

56,28

 

150

34,88

 

92

21,39

4

Pentru depozite engros

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

-

242

56,28

 87

20,23

 

 

 

Art. 3 Taxele încasate de către Direcţia de Salubritate se diminuează după cum urmează:

  1. Inchiriere teren pentru comerţ de întâmpinare de la 6-14 lei/mp/zi la 5 lei mp/zi
  2. Taxă ocupare închiriere teren cu construcţii provizorii autorizate în condiţiile legii în incinta cărora se desfăşoara activitatea de alimentaţie publică (terase în parcuri) de la 9 lei /mp/lună în perioada 01.10-30.04 la 9 lei/mp/lună
  3. Taxă ocupare închiriere teren cu construcţii provizorii autorizate în condiţiile legii în incinta cărora se desfăşoara activitatea de alimentaţie publică (terase în parcuri) de la 27,5 lei /mp/lună în perioada 01.05-30.09 la 17 lei/mp/lună
  4. Taxa pentru desfacerea (închiriere) de produse ce fac obiectul comerţului şi amplasare jocuri de agrement în parcuri în perioada sărbătorilor de iarnă, 1-8 martie, 8 septembrie, sărbătorile de Paşte, etc. de la 88 lei/mp/perioada de 1-10 zile la 8 lei/mp/zi pentru comerţ şi 2 lei/mp/zi pentru jocuri de agrement
  5. Taxa pentru închiriere pentru amplasare jocuri de agrement în parcuri de la 7 lei/mp/zi (pentru o suprafaţă mai mică de 10 mp) şi 4,5 lei /mp/zi (pentru o suprafaţă mai mare de 10 mp) la 5 lei/mp/zi (pentru o suprafată mai mică de 10 mp) şi 3 lei/mp/zi (pentru o suprafată mai mare de 10 mp).

Art. 4 Se instituie taxă specială de urgenţă pentru eliberarea certificatelor de urbanism sau a autorizaţiilor de construire/desfiinţare într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete, în cuantum de 600 lei. Taxa se achită la solicitarea expresă a beneficiarului.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

     

 Nr.     250

 Tgv.  12.12.2011

 

                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010  referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010  referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect şi revocarea HCL nr. 275/2010 referitoare la modificarea HCL nr. 67/13.04.2010;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”; sub-măsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 referitoare la amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 referiatoare la calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii;

§   Prevederile H.G. nr. 224 din 5 martie 2008 referitoare la stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 74 din 17 iunie 2009 referitoare la gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR si FEP si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 34/2006 referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 67/13.04.2010, referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect, după cum urmează:

            Art. 8”, va avea următorul cuprins :

Se aprobă finanţarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului, în cazul obţinerii finanţării nerambursabile solicitate:

Valoare totală proiect (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA) : 4.476.780 lei din care :

§        cheltuieli eligibile :  3.593.702 lei

§        cheltuieli neeligibile : 24.662 lei

§        TVA:                           858.416 lei

Finanţarea proiectului se va realiza astfel:

§        Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală = 2.874.961,6 lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului);

§        Bugetul de stat = 718.740,40 lei (20% din valoarea eligibilă a proiectului);

§        Bugetul Local = 24.662 lei (cheltuieli neeligiblie) + 858.416 lei (TVA) = 883.078 lei

            Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 275/25.11.2010 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

 Nr.     251

 Tgv.  12.12.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte,

str. Crângului, Cartier Priseaca, în suprafaţă de 1945 mp.,

proprietatea doamnei ZARIOIU ELENA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011 avand in vedere:

§  Cererea dnei. Zarioiu Elena, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 27589/28.10.2011;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, Cartier Priseaca, în suprafaţă de 1945 mp., proprietatea dnei. Zarioiu Elena;

§  Prevederile art.1.011 şi art. 863, lit. e din Codul Civil al României;

§  Prevederile HCL nr. 300/2006 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 12.857,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai si Ion Laurentiu;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                    In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1  Se acceptă donaţia terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, Cartier Priseaca, în suprafaţă de 1945 mp., categoria de folosinţă drum de acces, proprietatea dnei. Zarioiu Elena, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art. 2 Pentru semnarea actelor de donaţie în formă autentică se împuterniceşte Secretarul Municipiului,  jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 3 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de donaţie sunt în sarcina donatorului Zarioiu Elena.

Art. 4 Terenul în suprafaţă de 1945 mp dobândit prin donaţie va trece în domeniul public al Municipiului Târgovişte.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                                        

   Nr.  252

   Tgv. 12.12.2011

  

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către „Arhiepiscopia Târgoviştei”, a unui teren proprietatea privată Municipiului Târgoviste, în suprafaţă de 357 mp,

situat în str. Mihai Bravu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astazi, 12.12.2011, avand în vedere:

§       Adresa nr. 1636/16.11.2011 a „Arhiepiscopiei Târgoviştei”, prin care solicită acordarea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 357 mp, teren situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Bravu, în vederea extinderii centrului eparhial;

§       Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea în folosinţă gratuită către „Arhiepiscopia Târgoviştei” a unui teren proprietatea privată a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 357 mp, situat în Mihai Bravu;

§       Prevederile art. 874 din Codul Civil al României;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către “Arhiepiscopia Târgoviştei” a unei suprafeţe de 357 mp, teren proprietate privată a Municipiului Târgovişte, situat in strada Mihai Bravu, cvartalul 11, parcela 73, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Terenul se transmite în vederea extinderii centrului eparhial pe perioada existenţei acestuia, dar nu mai mult de 49 ani.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat, în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 4 Pentru semnarea contractului se împuternicesc Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin  Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnică, Arhiepiscopia Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

 

   Nr.   253

   Tgv. 12.12.2011

  

                                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 ani,

către Asociaţia Socio-Culturală Târgovişte,

a unui teren proprietatea publică a Municipiului Târgoviste,

în suprafaţă de 920 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 8

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astazi, 12.12.2011, avand în vedere:

§       Adresa nr. 30019/24.11.2011 a Asociaţiei Socio–Culturale Târgovişte, prin care solicită darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 ani, a terenului situat în Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 8;

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Socio-Culturală Târgovişte a unui teren proprietatea Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 920 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 8;

§       Prevederile art. 874 din Codul Civil al României;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificările şi completările ulterioare adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia Socio-Culturală Târgovişte, a unui teren proprietatea publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 920 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 8, cvartal 23, parcela 11-1, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2  Terenul se transmite în folosinţă gratuită pe o perioadă de 25 ani, în vederea amenajării unui patinoar pe perioada de iarnă, respectiv amfiteatru în aer liber, pe parcursul restului perioadei din an.

     Lucrările pentru amenajarea amfiteatrului şi patinoarului se vor efectua de către beneficiar numai în baza unei autorizaţii de construire însoţită de avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanbism nr. 889/29.11.2011.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat, în care se va stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 4  Investiţia realizată (construcţia cu caracter permanent-amfiteatru în aer liber) va intra în patrimoniul Municipiului Târgovişte cu titlu gratuit, la expirarea contractului de comodat.

Art. 5. Pentru semnarea contractului se împuternicesc Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin  Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

 

   Nr.   254

   Tgv. 12.12.2011

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, a unui teren in suprafaţă de 25 mp, proprietatea Municipiului Târgovişte, situat în str. Gral. I.E. Florescu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 12.12.2011, avand in vedere:

§         Adresa nr. 163661/07.11/2011 a Ministerului Mediului şi Pădurilor;

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, a unui teren in suprafaţă de 25 mp, proprietatea Municipiului Târgovişte, situat în str. Gral. I.E.Florescu;

 • Prevederile HCL nr. 39/2006 referitoare la darea in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita a unui teren in suprafata de 22,88 m.p., situat in incinta Asezamantului Social  “Sf. Maria”, in vederea amplasarii unei statii de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului in Municipiul Targoviste.
 • Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile art. 874 din Codul Civil al României;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificările şi completările ulterioare adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, a unui teren in suprafaţă de 25 mp, proprietatea Municipiului Târgovişte, situat în str. Gral. I.E. Florescu in vederea relocării statiei de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului in Municipiul Targoviste, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 39/2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

     

   Nr.   255

   Tgv. 12.12.2011

 

 

                                                                      

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  256

  Tgv. 12.12.2011

 

                                                                                  

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal din data de  05.12.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§   Procesul Verbal încheiat la data de 05.12.2011 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6 pct.19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal din data de 05.12.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2  Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                               

  Nr.   257

  Tgv. 12.12.2011           

             

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 05.12.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Compartimentului Fondul Locativ din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4  din data de 05.12.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 232/28.10.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” ,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din 05.12.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 230 contracte de închiriere până la data de 30.06.2013, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile şi punctajele în vederea repartizării locuinţelor sociale, pentru întocmirea listei de priorităţi pe anul 2012, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de două locuinţe sociale provenite din recuperări, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă două schimburi de locuinţă şi anularea unui număr de trei repartiţii, conform procesului verbal.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                         

  Nr.    258

 Tgv. 12.12.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, în vederea ampasării unui automat de cafea

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, în vederea amplasării unui automat de cafea;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1 mp situat în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, în vederea amplasării unui automat de cafea.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.    259

    Tgv. 12.12.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,79 mp, situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,79 mp, situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,79 mp, situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.          

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  260

    Tgv. 12.12.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a două locuri de parcare, teren în suprafaţă totală de 24 mp, situat în zona Cinematografului Independenţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a două locuri de parcare, teren în suprafaţă totală de 24 mp, situat în zona Cinematografului Independenţa;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a două locuri de parcare, teren în suprafaţă totală de 24 mp, situat în zona Cinematografului Independenţa (cvartal 16, parcela 30).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 66 lei//lună/loc de parcare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   261

    Tgv. 12.12.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a două spaţii comerciale în suprafaţă totală de 208,80 mp, situate în Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 12.12.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a două spaţii comerciale în suprafaţă totală de 208,80 mp, situate în Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a două spaţii comerciale în suprafaţă totală de 208,80 mp (Spaţiul nr. 1 – 100,50 mp şi Spaţiul nr. 2 – 108,30mp), situate în Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activitaţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an-zona I

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.  262

    Tgv. 12.12.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) terenuri în suprafaţă de 3,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare pâine şi produse de panificaţie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) terenuri în suprafaţă de 3,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare pâine şi produse de panificaţie;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 2 (două) terenuri în suprafaţă de 3,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei, adiacent bl. 8 şi în Bdul. Unirii, zona Pavcom, în vederea amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare pâine şi produse de panificaţie.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

    Nr.    263

    Tgv. 12.12.2011

 

                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 177

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 12.12.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 177.

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 120 mp, situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 177.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.    

                                                           

    Nr.    264

    Tgv. 12.12.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,3 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru comercializare produse alimentare

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 12.12.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,3 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru comercializare produse alimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a a unui teren în suprafaţă de 16,3 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 38, zona Mondotrans, (cvartal 0, parcela 3) în vederea amenajării unui spaţiu pentru comercializare produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an – zona I

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                        

    Nr.   265

    Tgv. 12.12.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea extinderii clădirii staţiei de autobuz, pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 12.12.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea extinderii clădirii staţiei de autobuz, pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea extinderii clădirii staţiei de autobuz, pentru desfăşurarea activităţii de prestări servicii

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    266

    Tgv. 12.12.2011

   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTE”

în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 62,

beneficiar S.C. SCAPINO COM S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având in vedere:

Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTE” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 62, beneficiar S.C. SCAPINO COM S.R.L.;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTE” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 62, beneficiar S.C. SCAPINO COM S.R.L.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                                   

          Nr.    267

          Tgv. 12.12.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de afaceri şi conferinţe” în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 2

beneficiar Municipiul Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de afaceri şi conferinţe” în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 2, beneficiar Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Centru de afaceri şi conferinţe” în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 2, beneficiar Municipiul Târgovişte. Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                                  

          Nr.   268

          Tgv. 12.12.2011

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 16.12.2011, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 31.826/16.12.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011,

·      Adresa Teatrului Municipal nr. 31.803/16.12.2011privind rectificarea bugetului propriu

·      Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

·      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.359 mii lei, prin:

·      majorarea cu suma de 156  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 - Impozit si taxa pe clădiri persoane fizice;

·      majorarea cu suma de 725  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 - Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice;

·      majorarea cu suma de 40  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 - Impozit si taxa pe teren persoane juridice;

·      majorarea cu suma de 141  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01-Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice;

·      majorarea cu suma de 61  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati;

·      majorarea cu suma de 64  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale;

·      majorarea cu suma de 66  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-Alte venituri;

·      Majorarea cu suma de 611  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 “ Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”

·      Diminuarea cu suma de 702  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.13 “Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor“.

·      Majorarea cu suma de 197 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 “ Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

 

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.359 mii lei,prin:

 

·      Majorarea cu suma de 528 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii.

·      Majorarea cu suma de 197 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 66.02 “Sanatatea“, titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii.

·      Majorarea cu suma de 1042  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica”, din care pe titluri:

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 431 mii lei,

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital   cu suma de 611 mii lei.

 

·      Diminuarea cu suma de 698 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

o  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 4 mii lei,

o  Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital   cu suma de 702 mii le

·      Majorarea cu suma de 190 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 81.02 ”Combustibili si energie”, titlul Subventii.

·      Majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 ”Transporturi”, titlul Subventii

          Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului  institutiilor publice  finantate  din venituri proprii si subventii pe anul 2011 după cum urmează :

· Majorarea veniturilor totale cu suma de 60 mii lei

· Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 60 mii lei, din care pe capitole bugetare:

o  Majorarea creditelor bugetare la capitolul 67.07 “Cultura, recreere si religie“ cu suma de 60 mii lei, din care tiluri:

§  Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 228 mii lei ,

§  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii  cu suma de 288 mii lei,

     Bugetul institutiilor publice  finantate  din venituri proprii si subventii pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Programul de investiţii pe anul 2011 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                             

  Nr.   269

  Tgv   16 .12.2011

       

 

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului şi a devizului de cheltuieli prilejuite de organizarea spectacolului Revelion 2012

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 16.12.2011 având în vedere:

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul şi devizul de cheltuieli prilejuite de organizarea spectacolului Revelion 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                                                                      

 

  Nr.   270

  Tgv. 16.12.2011

           

                                                                                                                                             

H O T A R A R E

privind aprobarea executarii proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie- etapa I” şi garantarea plătilor cu bilet la ordin a acestuia

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 16.12.2011, având în vedere:

§      Solicitarea S.C. TERMICA S.A. nr. 4950/05.12.2011;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30783 din data de 05.12.2011 privind aprobarea executarii proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi garantarea plătilor cu bilet la ordin a acestuia;

§      Prevederile HCL 199/16.09.2011 privind aprobarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”,

§      Prevederile Ordinului nr. 2408/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea  resurselor derulate  prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

§      Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. b şi alin.6 pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b şi art. 115 alin. 1 lit. b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă executarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” de către SC TERMICA SA.

Art. 2 Programul de investiţii al Municipiului Târgovişte va include proiectul „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” pe toată perioada de derulare a acestuia.

Art. 3 Se aprobă executarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” – etapa I prin credit furnizor, pentru obiectivele prevăzute în Anexa I la prezenta hotărâre, cu o perioada de maturitate de 7 ani din care 3 ani perioadă de gratie si 4 ani perioada de rambursare, restul etapelor urmând a se realiza după evaluarea etapei I.

Art. 4 Se aprobă avalizarea de către Municipiul Târgoviste a biletelor la ordin emise de către SC TERMICA SA pentru garantarea plăţilor referitoare la realizarea integrală a proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”.

Art. 5 Valoarea totală a proiectului, conform studiului de fezabilitate aprobat este de 9.110. 000 Euro (inclusiv TVA). Plăţile vor fi efectuate astfel:

·              12% din valoare investiţiei (1.059.900 Euro inclusiv TVA) va fi achitată de către SC TERMICA SA (alocatii din bugetul local, surse proprii) pe perioada de execuţie a lucrărilor pe baza situaţiilor de lucrări emise de către executantul lucrărilor,

·              88% din valoarea investiţiei (8.050.100 Euro inclusiv TVA) va fi achitată prin intermediul biletelor la ordin avalizate conform art. 4.  Scadenţele biletelor la ordin avalizate vor fi cuprinse  în perioada 01.01.2015-31.12.2018, dupa cum urmeză:

o             Anul 2015 valoarea totală bilete la ordin avalizate 2.012.525 Euro,

o             Anul 2016 valoarea totală bilete la ordin avalizate 2.012.525 Euro,

o             Anul 2017 valoarea totală bilete la ordin avalizate 2.012.525 Euro,

o             Anul 2018 valoarea totală bilete la ordin avalizate 2.012.525 Euro,

Scadenţa biletelor la ordin va fi în concordanţă cu graficul de rambursare a creditului furnizor contractat de SC TERMICA SA şi cursul de referinţă la data plăţii, iar valoarea acestora urmând a fi corectată conform valorilor rezultate în urma procedurii de achiziţie publică.

Art. 6 Se mandateză Primarul Municipiului Târgovişte să certifice avalizarea biletelor la ordin emise de către SC TERMICA SA.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, SC TERMICA SA şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

Nr.   271

Tgv   16.12.2011

 

 

                                                                                                            

H O T Ă R Â R E      

privind modificarea H.C.L. nr. 208/28.09.2011 referitoare la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 16.12.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu privire la modificarea H.C.L. nr. 208/28.09.2011 referitoare la  acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 125, alin. 2, lit. d din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 208/28.09.2011 referitoare la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi ale alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 208/28.09.2011 se modifică după cum urmează:

Se scutesc de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice şi juridice din Municipiul Târgovişte, care îşi achită integral toate obligaţiile fiscale principale restante către Consiliul Local Municipal Târgovişte, până la data de 27.12.2011, inclusiv.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 208/28.09.2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică prin Serviciul de Constatare, Urmărire Impozite şi Taxe Locale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    272

 Tgv. 16.12.2011

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.12.2011, având în vedere:

·       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 32382/27.12.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011;

·       Hotararea Guvernului  nr. 1275/23.10.2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural;

·       Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.806 mii lei, prin:

·       majorarea cu suma de 767  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 - Impozit si taxa pe clădiri persoane fizice;

·       majorarea cu suma de 30  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 - Impozit si taxa pe teren persoane fizice;

·       majorarea cu suma de 50  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 - Impozit si taxa pe teren persoane juridice;

·       majorarea cu suma de 25  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 - Impozit si taxa pe teren persoane juridice

·       majorarea   cu suma de 200  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.07 -Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  bazelor sportive din spaţiul rural,

·       majorarea cu suma de 750  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01-Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice;

·       majorarea cu suma de 293  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02-Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice;

·       majorarea cu suma de 10  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati;

·       majorarea cu suma de 22  mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - Alte impozite si taxe;

·       majorarea cu suma de 57  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale;

·       majorarea cu suma de 204  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 -Taxe speciale;

·       majorarea cu suma de 388  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-Alte venituri;

·       majorarea cu suma de 10  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-Donatii si sponsorizari;

 

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.806 mii lei, prin:

 

·       majorarea cu suma de 575 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, titlul Cheltuieli cu bunuri si servicii.

·       majorarea cu suma de 780  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Invatamant“, titlul bunuri si servicii.

·       majorarea cu suma de 1.047  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica, titlul Bunuri si servicii.

·       Majorarea cu suma de 404 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

o           Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri si servicii cu suma de  204 mii lei,

o           Majorarea  prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital   cu suma de 200 mii lei,

     Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Programul de investiţii pe anul 2011 rectificat este redat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                           

      Nr.   273

      Tgv. 27.12.2011