335. Hotarâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de fidejusiune nr. 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

336. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

337. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z.  studiat în Municipiul Târgovişte, zona I.C. Brătianu, nr. 53, beneficiar Metro CASH& CARRY.

338. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

339. Hotarâre privind împuternicirea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” să delege prin mandat competenţa legală de încasare a taxei de habitat către un operator desemnat în condiţiile legii

340. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

341. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici la obiectivulReabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte

342. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  «Reabilitare si supraetajare Corp D» Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.6, Targoviste, jud. Dambovita 

343. Hotarâre privind aprobarea preţului mediu al energiei termice produse la CT. Târgovişte Sud destinată consumatorului de tip urban de la 223,49 lei/Gcal la 218,26 lei/Gcal

344. Hotarâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei

345. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

346. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public şi Privat

347. Hotarâre privind completarea art. 6 din  Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005

348. Hotarâre privind desemnarea unui  reprezentant al  Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A., ca urmare a demisiei domnului Grigorescu Eduard Michael

349. Hotarâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Târgovişte cu principalele produse alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau război

350. Hotarâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Municipiului Targoviste

351. Hotarâre privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011

352. Hotarâre privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cladire  si a majorarilor de intarziere datorate bugetului local de catre numita Alexe Gabriela, pentru imobilul situat in Targoviste,  Calea Bucuresti, bl. O2, sc. A, et. 5, ap. 22, jud. Dambovita

353. Hotarâre privind casarea unor mijloacelor fixe si obiecte de inventar aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate Targoviste

354. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 06.12.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

355. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

356. Hotarâre privind aprobarea montării de centrale termice individuale în locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L.

357. Hotarâre privind aprobarea  exercitarii dreptului de uz şi de servitute în favoarea S.C. ELECTROCARBON S.A, asupra terenului in suprafata de 2.210 m.p., situat in aval de Podul Teis, de-a lungul Raului Ialomita

358. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui număr de 14 locuri de parcare în suprafaţă de 157,5 m.p., situate în Târgovişte, Bdul Libertăţii, zona Centrului Comercial „Mondial”

359. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial ( ˝ din boxa de lactate) în suprafaţă de 11.70 mp. situat în Piaţa Bucegi

360. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni,  a unui teren în suprafaţă de 21,75 m.p. situat în str. Constantin Brâncoveanu – parcare, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii,  frizerie – coafură.

361. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 m.p. situat în curtea Grupului Şcolar „ Nicolae Ciorănescu” din Municipiului Târgovişte , în vederea desfăşurării activităţii de papetărie, birotică, laminare, îndosariere şi copiere

362. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an si 6 luni a  terenului in suprafata de 14 m.p. situat în Târgovişte, str. Constantin Brancoveanu, Zona – Statie Taxi.

363. Hotarâre privind închirierea fara licitatie  pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire  de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu  în suprafaţă de 5,72 m.p. situat în incinta Şcolii Generale „ Mihai Viteazul” din Municipiului Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ destinată elevilor

364. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 261/28.10.2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

365. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare Creşa Nr. 8 Târgovişte  » 

366. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp. din PT1 MV, str. Ion Ghica

367. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani a unui teren în suprafaţă de 1882 mp., situat în Târgovişte – parc „Chindia”, str. Coconilor, nr.13, în vederea amenajării a 100 locuri parcare

368. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 14 mp. situat în Târgovişte, str. Maior Coravu, nr. 16,

369. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 12 mp. situat în Târgovişte - zona Sagricom, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu legume şi fructe

370. Hotarâre privind stabilirea tarifului optim de distanţă pe kilometru, pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere,
pe raza Municipiului Târgovişte

371. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de fidejusiune nr. 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 02.12.2010, având in vedere:

§  Prevederile  H.C.L. nr. 453/10.12.2009 privind avalizarea biletelor la ordin emise de S.C. Termica S.A. în favoarea S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A, referitor la datoria S.C. Termica S.A ;

§   Prevederile Contractului de fidejusiune nr. 3820/15.02.2010, încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor si S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare;

§   Prevederile art.4 din O.U.G. nr. 111/2009, pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1 Se aprobă Actul aditional nr. 1 la Contractul de fidejusiune nr. 366/18.02.2010, 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. TERMICA S.A., S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

                         

   Nr. 335

   Tgv. 02.12.2010

  

                                                                                                                                             

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 02.12.2010, având în vedere:

·       HG 1168/22.11.2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la Dispozitia Guvenului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010 pentru unele autoritati ale administratiei publice ,

·       Adresa DGFP Dambovita nr. 47506/30,11,2010

 Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

I.   Diminuarea veniturilor totale cu suma de 1.646 mii lei, prin:

·                                          Diminuarea  prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti (cod 11.02.02) cu suma de 1.846 mii lei

·                                          Majorarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)  cu suma de 200 mii lei,

II.   Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 1.646 mii lei,prin:

·                                          Diminuarea cheltuielilor la capitolul 65.02 Invatamant,  titlul 10 Cheltuieli de personal  cu suma de 2.306 mii lei.

·                                          Majorarea cheltuielilor la capitolul 68,02 Asigurari si asistenta sociala,  titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 460 mii lei;

·                                          Majorarea prevederilor bugetare la capitolul 84,02 Transporturi, titlul 70 cheltuieli de capital cu suma de 200 mii lei.

    Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul de investitii pe anul 2010 rectificat in mod corespunzator este redat in anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                          

   Nr. 336

   Tgv. 02.12.2010

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z.  studiat în Municipiul Târgovişte, zona I.C. Brătianu, nr. 53, beneficiar Metro CASH& CARRY.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 02. 12.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea  P.U.Z.  studiat în Municipiul Târgovişte, zona I.C. Brătianu, nr. 53, beneficiar Metro CASH& CARRY;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă  P.U.Z.  studiat în Municipiul Târgovişte, zona I.C. Brătianu, nr. 53, beneficiar Metro CASH& CARRY.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

             Nr. 337

   Tgv.02.12 2010

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.12.2010, având în vedere:

·       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 31977/10.12.2010 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

·            Adresa DSP Dambovita nr. 26823/19.10.2010

·            Ordinul Ministerului Administratiei si internelor 260/2010 - privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - tranşa a IV-a, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate,

·            Adresa Teatrului Municipal nr. 31974/10.12.2010 privind rectificarea bugetului propriu,

·       Adresa Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti nr. 29166/15.11.2010 privind rectificarea bugetului propriu,

·            OMFP 1661bis/2003

Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

I.   Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.395 mii lei, prin:

·           Majorarea prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari ( cod 37.02.01) cu suma de 20 mii lei,

·           Majorarea prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod 42.02.32) cu suma de 1.375 mii lei,

II.   Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 1.395 mii lei,prin:

·           Majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Invatamant, titlul 20 bunuri si servicii  cu suma de 5 mii lei, 

·           Majorarea creditelor bugetare la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, titlul 20 bunuri si servicii  cu suma de 15 mii lei ,

·           Majorarea creditelor bugetare la capitolul 81.02 Combustibili si energie, titlul 40 Subventii cu suma de 1.375 mii lei,

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice  finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010 după cum urmează:

 I . Diminuarea  veniturilor totale  cu suma de 1.972 mii lei, prin diminuarea prin diminuarea  prevederilor la indicatorul  Venituri din prestari de servicii (cod 33.10.08).

II. Diminuarea creditelor bugetare totale  cu suma de 1.972 mii lei, din care:

-                      diminuarea creditelor bugetare la cap 87.10 Alte actiuni economice,  titlul cheltuielilor de personal cu suma de 752 mii lei

-                                            diminuarea creditelor bugetare la cap 87.10 Alte actiuni economice,titlul bunuri şi servicii cu suma de 1.220 mii lei

-                      diminuarea creditelor bugetare la capitolul 67.10 Cultura, recreere şi religie, titlul cheltuielilor de personal cu suma de 158 mii lei

-                       majorarea creditelor bugetare la capitolul 67.10 Cultura, recreere şi religie, titlul bunuri şi servicii cu suma de 158 mii lei

            Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Bugetul institutiilor publice  finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010 este redat in anexa nr. 2.

            Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite in anul 2010 este redată in anexa 3 care face parte din prezenta hotărâre.

    Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

    Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                              

  Nr.   338

  Tgv   10 .12.2010

 

                                                                                                                   

   

H O T Ă R Â R E

 privind împuternicirea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” să delege prin mandat competenţa legală de încasare a taxei de habitat către un operator desemnat în condiţiile legii

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi.10.12.2010, având în vedere:

§       Adresa nr. 58/06.12.2010 a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” să delege prin mandat competenţa legală de încasare a taxei de habitat către un operator desemnat în condiţiile legii   ;

§       Prevederile Hotărârii nr. 4/2010 a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, privind aprobarea Metodologiei de instituire şi colectare a taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţia specială de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 108/2010 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială;

§       Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutive-cadru şi a satutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

§       Prevederile Legii 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Legii 571/2003 privind Codul de procdură fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 pct. 14 şi alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se împuterniceşte Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” ca, în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte să delege prin mandat competenţa legală de încasare a taxei de habitat către un operator desemnat în condiţiile legii printr-o procedură organizată în acest sens de Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Art. 2 Se aprobă modelul – cadru al contractului de delegare prin mandat a competenţei de încasare a taxei de habitat, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modelul – cadru al protocolului ce se va încheia între mandant şi madatar, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuterniceşte primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să aprobe în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară contractul de mandat şi de protocol cu operatorul desemnat în condiţiile legii.

Art. 5 Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, să semneze contractul şi protocolul, la care se face referire în art. 2 şi art.3 a prezentei hotărâri.

Art.6  Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară să opereze orice modificare necesară încheierii contractului şi protocolului, la care se face referire în art. 2 si art. 3 a prezentei hotărâri, în scopul bunei funcţionări a serviciului de încasare a taxei de habitat.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                          

  Nr.    339

  Tgv. 10 .12.2010

  

                                                                                                                   

   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 10.12.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune initiereea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului;

§       Prevederile H.C.L. nr. 420/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului;

§    Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice ;

§    Prevederile H.G. nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§    Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului după cum urmează:

            „Art.2, alin.2.  va avea urmatorul cuprins:

                   Indicatori economici:

          Valoarea totala a investitiei: - 88.029,92 mii lei, inclusiv TVA

                               Din care:C+M    - 55.285,32 mii lei inclusiv TVA

          “ Art.3” va avea următorul cuprins: Se aproba proiectul „COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE”, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Studiul de fezabilitate si in Proiectul tehnic care fac parte integranta din documentatia proiectului.  Valoarea totala a proiectului: 88.349.662,24lei inclusiv TVA;

         “ Art.5” va avea următorul cuprins: Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare   necesare implementarii optime a proiectului „COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE”, in conditiile impuse de Programul  Operational Regional si legislatia in vigoare, dupa cum urmeaza:

-                      Valoarea eligibila a proiectului  –65.432.803,43 lei

-                      Valoarea neeligibila a proiectului  –5.960.509,17 lei

-                      TVA –16.956.349,64 lei

         “ Art.6” va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea din Bugetul Local a sumei de 32.716.403,72lei, reprezentand contributia proprie in procent de 50% din totalul cheltuielor eligibile ale proiectului.

         “ Art.7” va avea următorul cuprins:  Se aproba solicitarea unei pre-finantari necesare demararii proiectului in valoare de: 11.450.740,60 lei, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR.

        “ Art.8” va avea următorul cuprins:  Se aproba finantarea sumei de 16.956.349,64 lei , reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului „COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE” din Bugetul Local, urmand a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 420/09.11.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Începând cu data prezentei H.C.L.  263/28.10.2010 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

                                        

  Nr.    340

  Tgv. 10 .12.2010

  

   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici la obiectivulReabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi 10.12.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune initiereea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici la obiectivulReabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte” ;

§    Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§    Prevederile H.G nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G nr. 34/2006 ;

§    Prevederile H.G nr. 417/28.04.2010 privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului - Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale;

§    Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivulReabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgoviştedupă cum urmează:

             

            INDICATORI TEHNICI:

 

v  AMPLASAMENT-Calea Ploiesti, Nr. 87, Targoviste, Jud. Dambovita

v  SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI:

            Terenul pe care este amplasat Caminul Cultural are o suprafata de 1188 mp si apartine domeniului public al Municipiului  Targoviste, avand categoria de folosinta:curti-constructii.

 

v  SUPRAFATA CLADIRII:

                        Caminul Cultural are o suprafata desfasurata de 574 mp fiind o constructie din zidarie tip P.

v  SITUATIA PROPUSA

  Conducerea “Caminului Cultural Matei Voievod” impreuna cu reprezentantii Primariei Targoviste, au analizat situatia existenta si problemele cu care se confrunta administratorii caminului, motiv pentru care s-au stabilit lucrarile necesare in vederea  reabilitarii obiectivului de mai sus:

-reparatii acoperis, burlane, jgheaburi;

-inlocuire tamplarie exterioara (PVC cu geam termopan);

-compartimentare usoara - grupuri sanitare pentru public;

-compartimentari usoare parter si etaj(rigips);

-inlocuit parchet scena si montaj suporti pentru dotari scena(scripeti cortina, decoruri, lumini si boxe);

-finisaje exterioare si interioare(reparatii, tencuieli, vopsitorii);

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv  TVA)

 

   -Valoare investitie: 300 000,00 lei 

 -Valoare C+M      : 247 899,00 lei 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt Bugetul local, Bugetul de stat şi alte surse atrase.      

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

                           

  Nr 341

  Tgv.  10.12.2010

   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  « Reabilitare si supraetajare Corp D »

Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.6, Targoviste, jud. Dambovita 

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 10.12.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune initiereea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul  « Reabilitare si supraetajare Corp D »Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.6, Targoviste, jud. Dambovita  ;

§    Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completarile ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§    Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§    Prevederile H.G nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G nr. 34/2006 ;

§    Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul « Reabilitare si supraetajare Corp D» Str. Poet Gr. Alexandrescu, nr.6, Targoviste, jud. Dambovita  după cum urmează:

             

            INDICATORI TEHNICI:

 

v       Terenul pe care se propune realizarea acestei investitii are categoria curti-constructii in intravilan si apartine domeniului public al Municipiului Targoviste.

v       Terenul are suprafata de 101,85,00 mp  

v       Categoria C de importanta si Clasa III de importanta;

v       Regim de inaltime: P+1E

v       Dimensiuni cladire:

            Lungimea constructiei:10,50 m;

            Latimea constructiei : 9,70 m; Inaltimea constructiei : 6,50 m;

            Suprafata construita : 100,80 mp;

            Suprafata desfasurata : 195,13 mp.

 

v       Alcatuirea constructiva:

        Structura supraetajarii va fi de tip cadre metalice contravantuite pe doua directii, perimetral, cu trame similare cu cele de la parter, cu mentiunea ca pe latura dreapta va fi necesara o retragere de 95 cm datorita constructiei invecinate.

        Stalpii vor fi alcatuiti din profile de tip HEPA, grinzile principale si panele de acoperis vor avea sectiunea de tip IEP. Contravanturile verticale vor fi in „X”, cu diagonalele din hotel rotund, prevazute cu dispozitive de pretensionare.

        In exteriorul cladirii, in partea din spate, in decrosul existent intre axele 1-2 si B-C, se va amplasa casa scarilor, cu structura metalica autoportanta.

        Structura de rezistenta existenta necesita masuri minime de consolidare.

        Inchiderile exterioare se vor realiza din caramida de 20 cm grosime, polistiren expandat de 10 cm si strat de tencuiala driscuita. Compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie de caramida de 12,5 cm. grosime cu strat de tencuiala sau ghips-carton de 12,5 mm pe structura metalica sau de lemn.

        Finisajele interioare se vor executa din: glet de ipsos in dublu strat; vopsitoriile la pereti si tavane, dupa amorsarea prealabila, se vor executa cu vopsele lavabile; pardoseli si placari cu ceramica in spatii umede; pardoseala din parchet stratificat in restul spatiilor.

        Finisaje exterioare vor fi de tip termosistem, cu termoizolatie din placi de polistiren expandat de 10 cm, suport de adeziv armat cu plasa PVC si tencuiala decorativa.              

v       Descrierea functionala:

            Parter: Hol distributie + casa scarii = 27,06 mp, Grup sanitar = 3,30 mp, Birou = 31,10 mp, Birou = 26,38 mp.

          Etaj: Hol distributie + casa scarii = 15,80mp, Oficiu = 2,08 mp,          Grup sanitare = 3,68 mp, Birou = 14,65mp, Birou = 19,00mp, Birou = 25,65 mp.

 

            Indicatori economici: (Valori fara TVA)

 

   -Valoare investitie: 572.560,00 RON

   -Valoare C+M        : 431.946,00 RON

 

 

 Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt Bugetul local, Bugetul de stat şi alte surse atrase.      

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    342

  Tgv.  10.12.2010

 

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea preţului mediu al energiei termice produse la CT. Târgovişte Sud destinată consumatorului de tip urban de la 223,49 lei/Gcal la 218,26 lei/Gcal

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi.10.12.2010, având în vedere:

§      Adresa nr. 49964/03.12.2010 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei;

§      Adresa nr. 9112/07.12.2010 înregistrată la Primăria Târgovişte sub nr. 31561/07.12.2010 prin care solicită aprobarea preţului mediu al energiei termice produse la CT. Târgovişte Sud destinată consumatorului de tip urban de la 223,49 lei/Gcal la 218,26 lei/Gcal;

§      Prevederile H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă;

§      Prevederile H.C.L. nr. 118/2010 privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile Ordinului ANRE nr, 8/2010  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 pct. 14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01 ianuarie 2011 se aprobă preţul mediu al energiei termice produse la CT. Târgovişte Sud destinată consumatorului de tip urban de la 223,49 lei/Gcal la 218,26 lei/Gcal.

Art. 2 Începând cu data de 01 ianuarie 2011, orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. Termica S.A. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

  Nr.    343

  Tgv. 10 12.2010

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi.10.12.2010, având în vedere:

 

§      Decizia nr. 415/25.11.2010 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciiile Comunitare de Utilităţi Publice, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 31139/30.11.2010;

§      Prevederile H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 3 alin. 1 şi 2, şi art 4 alin. 4 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 pct. 14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01 ianuarie 2011 se aprobă preţul local al energiei termice facturate populaţiei in cuantum de 298 lei/Gcal.

Art. 2 Începând cu data de 01 ianuarie 2011, orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. Termica S.A. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

          

  Nr.    344

  Tgv. 10.12.2010

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 17.12.2010, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 32527/17.12.2010 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

I.       Majorarea veniturilor totale cu suma de 267 mii lei, prin:

·                  Majorarea prevederilor la indicatorul Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (cod 42.02.41).  cu suma de 267 mii lei,

II.    Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 267 mii lei,prin:

·                  Majorarea creditelor bugetare la capitolul 66.02 Sanatate, din care pe titluri:

                                                                              i.      Majorarea creditelor bugatare la titlul 10 Cheltuieli de personal cu suma de 233 mii lei;

                                                                             ii.      Majorarea creditelor bugatare la titlul 20 Bunuri si servicii  cu suma de 34 mii lei, 

      Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

                         

  Nr.   345

  Tgv   17 .12.2010

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 22.12.2010, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 32557/DOS VI/1 al Compartimentului Resurse  umane din cadrul Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public  si Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al al Direcţiei de Administrare  patrimoniului Public şi Privat;

§       Prevederile HCL nr. 135/2010 privind desfiintarea Administratiei  Pietelor ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

§       Prevederile HCL nr. 137/2010  privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a”  si ale art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public şi Privat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a  Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare,  Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  346

 Tgv. 22.12.2010

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 6 din  Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.12.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 2615/08.12.2010 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte - prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea  art. 6 din  Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005, precum si aprobarea componentei Comisiei de cenzori;

§       Prevederile H.C.L. nr. 207/30.06.2010 referitoare la modificarea art. 6 din  Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005;

§        Prevederile H.C.L nr. 179/2005 (Republicată)  privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte ;

§        Prevederile H.C.L. 136/2010 privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”  si ale art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba completarea art. 6 din  Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte,  in sensul includerii in obiectul de activitate, a urmatoarelor activitati:

-2361“FABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCŢII”

- 2362 “FABRICAREA PRODUSELOR DIN IPSOS PENTRU CONSTRUCŢII”

- 2363  “FABRICAREA BETONULUI”

- 2364  “FABRICAREA MORTARULUI”

- 2369 “ FABRICAREA ALTOR ARTICOLE DIN BETON, CIMENT SI IPSOS”

-2511 “FABRICAREA DE CONSTRUCŢII METALICE SI PARTI COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE”

- 2512 “ FABRICAREA DE USI SI FERESTRE DIN METAL”

- 3832  „RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE”

- 4120 „ LUCRĂRI  DE CONSTRUCŢII A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ŞI NEREZIDENŢIALE”

-4211 „LUCRĂRI  DE CONSTRUCŢII A DRUMURILOR ŞI A AUTOSTRĂZILOR”

- 4221 „LUCRĂRI  DE CONSTRUCŢII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE”

- 4222 „LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRICITATE ŞI TELECOMUNICAŢII”

- 4291 „CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE”

-4391 „LUCRĂRI DE ÎNVELITORI, SARPANTE SI TERASE LA CONSTRUCŢII”

- 4399 „LUCRĂRI  DE CONSTRUCŢII A ALTOR PROIECTE INGINEREŞTI n.c.a

- 4311 „LUCRĂRI DE DEMOLARE A CONSTRUCŢIILOR”

- 4622 „COMERŢ CU RIDICAT AL FLORILOR ŞI AL PLANTELOR”

-4776 „COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL FLORILOR, PLANTELOR ŞI SEMINŢELOR;COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL ANIMALELOR DE COMPANIE ŞI A HRANEI PENTRU ACESTEA, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE”

- 4789 „COMERŢ CU AMĂNUNTUL PRIN STANDURI, CHIOŞCURI ŞI PIEŢE AL ALTOR PRODUSE”

- 8130 „ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ” – obiect principal de activitate

            Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, reactualizat, constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei se aprobă componenţa Comisiei de cenzori formată din 3 membrii şi 3 supleanţi după cum urmează:

Cenzori

1.    STĂNESCU GABRIELA

2.    TEODORESCU PETRE

3.    GRIGORESCU MARIAN

 Supleanţi

1.     CHIORNIŢĂ DANIELA

2.    TOMA MARIAN

3.    ALEXE LUMINIŢA

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 207/2010 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte, pentru comunicare.            

                                                               

 Nr.  347

           Tgv.22.12.2010

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unui  reprezentant al  Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A., ca urmare a demisiei domnului Grigorescu Eduard Michael

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 22.12.2010, având în vedere:

§   Adreasa nr. 31384/03.12.2010 formulata de catre Grigorescu Eduard Michael  privind renuntarea sa  la exercitarea mandatului de reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Termica S.A;

§   Prevederile H.C.L. nr. 330/21.08.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. precum şi a mandatelor acestora.

§   Prevederile H.C.L. nr. 41/1998 referitore la înfiinţarea S.C. TERMICA S.A.

§   Prevederile art.12 alin.5 din Actul Constitutiv al S.C Termica S.A;

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” ,  alin. 3 lit. „c”  si art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează domnul Costache Marian Ilarie, posesor al C.I., seria DD, nr. 236690, C.N.P. 1590129151781, ca reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A, ca urmare a demisiei domnului Grigorescu Eduard Michael.

Art.  2 Prevederile H.C.L. nr. 330/2008 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Grigorescu Eduard Mihai, persoana desemnata la art. 1,  S.C. TERMICA S.A. şi Secretarul municipiului Târgovişte,  pentru comunicare.

 

  Nr.    348

  Tgv.  22.12.2010

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Târgovişte cu principalele produse alimentare raţionalizate,

 în caz de mobilizare sau război

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 22.12.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al S.V.S.U. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Târgovişte cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război;

§   Prevederile art. 40 si art. 47 din Legea nr. 477/2003  privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

§   Prevederile Ordinului nr. 109/2003 privind aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război  ;

§   Prevderile H.G nr. 370/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

§         Raportul   de   avizare   al   comisiei de   specialitate   din  cadrul Consiliului Local

Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „a”  pct. 8  si ale art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă programul de aprovizionare a populaţiei Municipiului Târgovişte cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Reţeaua de magazine care vor distribui produse alimentare în regim rationalizat în caz de mobilizare sau război este prevăzută in anexa nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cheltuielile determinate de elaborarea şi actualizarea lucrărilor proprii de pregatire pentru apararea autoritatii publice locale vor fi suportate  din bugetul local .   

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Economica, S.V.S.U.  si, pentru comunicare,  Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 349

   Tgv. 22.12.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi

preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope,

pe raza teritorială a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi,  22.12.2010, avand in vedere:

·       Prevederile Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificarile si completarile ulterioare;

·       Prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului si consumului de droguri;

·       Prevederile  art. 34 din Constituţia României;

·       Prevederile O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

·       Prevederile H.G. nr. 128/1994  privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor;

·       Prevederile  Legii nr. 371/2004 privind   înfiinţarea,   organizarea   şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·       Prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6), lit. a,  pct. 1,3,5 si cele ale  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTARARE :

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuita, transmiterea sau intemedierea transmiterii substanţelor halucinogene, a oricărui tip de substanţe etnobotanice şi asimilate acestora, plante, prafuri şi ceaiuri de acest fel şi în acest scop, cu efecte halucinogene, euforice cât şi cu efect similar acestora, în orice formă ori ambalaj de prezentare, pe o rază de 3000 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, spaţiilor destinate procesului de învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, parcurilor şi locurilor de agrement, gari si autogari  de pe raza  Municipiului Targoviste.

Art. 2. Pe teritoriul administrativ al municipiului Targoviste se interzice publicitatea de orice fel pentru plantele, produsele si substantele mentionate la art 1.

Art. 3. Constatarea faptelor care cad sub incidenta prevederilor art. 1  se face de catre reprezentantii desemnati ai Primarului Municipiului Targoviste si agenti ai Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste.

 Art. 4. Nerespectarea prevederilor art. 1 se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de functionare , dispusa  de catre Primarul Municipiului Targoviste.

Art. 5.  Cu aducerea la indeplinire  a prezentei  hotarari se  obliga Primarul, Polita Comunitara a Municipiului Targoviste si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

     Nr.    350

     Tgv  22.12.2010

 

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte
pentru anul 2011

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 27.12.2010 având în vedere:

§  Rapoartele de specialitate ale directiilor autoritatii locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 - privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2010;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, dupa cum urmează:

v     nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexa nr.1 care cuprinde impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 ;

v     cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 1,5%;

v     cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 10%;

v     cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte la 2%;

v     cota taxei hoteliere se stabileşte la 2% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitaţile de profil,pentru intrega perioadă de cazare.

Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie, pană la data de 31 martie 2011, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul anului  2011 de către contribuabili se acordă o bonificaţie de 10%..

Art. 3 În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administaţiei publice locale, până la data de 31 ianuarie 2011, sub sancţiunile prevăzute de lege. Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.

Art  5. Persoanele fizice care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2011, precum şi procedura de acordare a acestora se stabilesc potrivit anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Creantele fiscale restante , aflate în sold la data de 31 decembrie2010, mai mici de 10 lei se anulează.

Art. 7 Pentru anul 2011 chiria pe terenul afectat de garaje si copertine auto este de 2 lei/mp./luna

Art. 8 Se aproba nivelurile impozitelor si taxelor locale ce vor fi aplicate  de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat in anul 2011, conform anexelor 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

            Termenul scadent este ultima zi lucratoare a lunii pentru care se datoreaza.

Art. 9 Se aproba nivelurile impozitelor si taxelor locale ce vor fi aplicate  de catre Directia de Salubritate in anul 2011 , confom anexei nr. 4, care face  parte integranta din prezenta hotarare.   

Art. 10 Se aproba nivelurile impozitelor si taxelor locale ce vor fi aplicate  de catre Directia Gradina Zoologica pe anul 2011, conform anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art. 11Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte prevederi contrare.

Art. 12. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    351

  Tgv.  27.12.2010

           

 

Anexa nr.1 la H.C.L. 351/27.10.2010

I.       IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI                                                      

 

1. Persoane Fizice – conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal – Titlul IX, Capitolul II si a H.G.

956/2009

2. Persoane Juridice

a. cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului si taxei pe cladiri se stabileste la 1,5 %;

b. cota impozitului si taxei pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 10 %;

3. Majorarea anuală aplicată impozitului si taxei pe clădiri conform art. 287 Cod Fiscal, se stabileste la 20%                                                                                                                       

II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

1. Terenuri situate in intravilan  - terenuri cu constructii  ( Art. 258 alin. (2))

 

Impozit 2011

(lei / ha)

Zona A

7800

Zona B

5440

Zona C

3440

Zona D

1820

                                                                                                                         

 

 

  

 

 

 

 2. Terenuri situate in intravilan  - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

    ( Art. 258 alin. (4))

Nr

crt

                                  

                                                                                                .                   zona

 

Categoria

de  folosinţă

 

Impozit 2011

 

 

Zona A

Zona

 B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Păşune

21

19

15

 13

3

Fâneaţă

21

19

15

 13

4

Vie

48

36

28

19

5

Livadă

55

48

36

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientul de corectie 4 – corespunzator rangului localitatii

3. Terenuri situate in extravilan ( Art. 258 alin. (6))

 

 


Nr

crt

                                   

                          .            .                      zona

 

Categoria

de  folosinţă

 

Impozit

(lei/ha)

2011

 

 

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren cu constructii         

32

28

26

22

2

Teren arabil

51

49

46

43

3

Păşune

28

25

22

20

4

Fâneaţă

28

25

22

20

5

Vie pe rod

57

55

51

49

5.1

Vie neintrata pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod

57

55

51

49

6.1

Livada neintrata pe rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

16

14

10

8

7.1

Padure < 20 ani

X

X

X

X

   8

Teren cu ape

6

4

2

1

8.1

Amenajari piscicole

34

32

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Neproductiv

x

x

x

x

 

Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori

         (art. 251 alin. 5 Cod Fiscal respectiv 2,4 pentru zona A; 2,3 pentru zona B; 2,2 pentru zona C

         si 2,1 pentru zona D)

 

III. IMPOZITUL SI TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1.        Mijloace de transport cu tractiune mecanica         ( Art. 263 alin. (2))                                                                                                                                                                                                lei/an/ 200 cmc sau fractiune

Mijloc de transport

Impozit 2011

Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600cm3 inclusiv

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  1601-2000 cm3

21

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  2001-2600 cm3

86

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  2601-3000 cm3

172

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3000 cm3

348

Autobuze, autocare, microbuze

28

Autovehicule de până la 12 tone inclusiv

36

Tractoare înmatriculate

21

 

2.      Remorci, semiremorci sau rulote ( Art. 263 alin. (6))

                                                                                                              lei/an                                     

Masa totala maxima autorizata

Impozit 2011

a.pana la 1 tona inclusiv

9

b.pana la 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone

34

c.peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone

54

Peste 5 tone

66

 

3.      Mijloace de transport pe apa ( Art. 263 alin. (7))

                                                                       Lei / an

Denumire

Impozit 2011

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal                           

21

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri   

55

3. Barci cu motor                               

210

4. Nave de sport si agrement*)                   

950

5. Scutere de apa                               

210

a) pana la 500 CP inclusiv                      

482

b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv   

783

c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, inclusiv 

1205

d) peste 4.000 CP

1928

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta                            

157

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv                                  

157

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la

    3.000 tone, inclusiv

241

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

422

 

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

Art.267 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

Impozit 2011

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa, în lei

a) Până la 150 m˛, inclusiv

5

b) Între 151 şi 250 m˛, inclusiv

6

c) Între 251 şi 500 m˛, inclusiv

8

d) Între 501 şi 750 m˛, inclusiv

10

e) Între 751 şi 1.000 m˛, inclusiv

12

f) Peste 1.000 m˛

12 + 0,01 lei/m˛ pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m˛

Art.267 alin.(4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări            

7 lei pt. fiecare mp. afectat

Art.267alin.(7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7 lei pt. fiecare mp. ocupat de constructie

Art.267 alin.(11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

11 lei pentru fiecare racord

Art.267 alin.(12)

Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

13

Art.267 alin.(13)

Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă           

8

Art.268 alin.(1)

 

1. în mediul rural

 

2. în mediul urban

69

Art.268 alin.(2)

Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor de     funcţionare

17

 

Art.268 alin.(3)

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

28

Art.268 alin.(4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de    producător

60

Art.268 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

 

 

 

 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Taxa pentru afisaj

in scop de reclama si publicitate

 Art. 271 alin. (2)

Impozit 2011

 (lei/mp. sau fractiune de mp.)

a)      In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 

28

b)     In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

 

20

·        cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 3 %;

·        Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pănă la data de 31 ianuarie 2011, sub sancţiunile prevăzute de lege. Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.

 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Manifestarea artistica

sau activitatea distractiva

Art. 275 alin. (2)

Impozit 2011

 (lei/mp.)

a)      In cazul videotecilor

2

b)     In cazul discotecilor

3

 

Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientul de corectie 4 – corespunzator rangului localitatii

VII. TAXA HOTELIERA

·        cota taxei hoteliere se stabileste la 2 % fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil, pentru intreaga perioada de cazare.

 

VIII. TAXE SPECIALE

1.      Taxa Habitat

a.      16 lei/lună/gospodărie cu respectarea HCL 108/24.06.2010

b.      Facilităţi fiscale acordate la taxa de habitat:

·       HCL 208/30.09.2010 art. 2 alin. 4

·       Art. 6 din anexa 1 la Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr. 11/15.06.2010

·       Pentru plata cu anticipaţie a taxei de habitat datorată pentru întregul an 2011, până la data de 31.03.2011 se acorda o bonificaţie de 10%.

2.      Taxa eliberare documente in regim de urgenta

a.      20 lei pentru eliberarea in ziua depunerii cererii a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice

b.      1 leu/format A4 taxa copii documete

3.      Taxă de pază în cuantum de 50 lei/ha sau fracţiunea acestuia pentru terenurile agricole.

4.      Taxa utilizare ,, Sala Florentina „ – pentru casatorie 250 lei/ eveniment;

5.      Taxa casatorie oficata in zi nelucratoare sau în afara programului de lucru -  100 lei/eveniment

IX.  Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2011, a impozitului si taxei pe cladiri, terenuri sau a impozitului si taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pe intregul an 2011 de catre contribuabili se acorda o bonificatie de 10%.

                       

                                                                                  Anexa 2 la H.C.L. nr. 351/27.10.2010

 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE

CATEGORIILOR DE PERSOANE FIZICE PREVĂZUTE LA ART. 286 ALIN. 3

DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL,

CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE.

 

Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2011, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu,  persoanele fizice singure sau familiile ale căror venituri lunare sunt mai mici decât venitul minim garantat in conditiile Legii 416/2001 cu completarile si modificarile ulterioare;

 (2) Scutirea se acordă doar persoanelor care se încadrează în prevederile alin.(1)si care nu deţin alte proprietăţi în afara celei de domiciliu.

Art.2 – Pentru anul fiscal 2011, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1), beneficiază de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinţei de domiciliu, în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(2) din prezenta hotărâre.

Art.3 – În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 alin 1 si 2, doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 – Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative.

Art.5 - Cererea va cuprinde :

- elementele de identificare a solicitantului;

- elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea;

- natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea(sume si perioade);

-prezentarea succinta a posibilitatilor de plata;

-modul de respectare a eventualelor inlesniri la plata,daca este cazul.

Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente:

- copie de pe buletinul de identitate al solicitantului;

- adeverinta de la Directia de Asistenta Sociala,ca beneficiaza de prevederile legii 416/2001 cu completarile si modificarile ulterioare.

- certificat  fiscal eliberat de STI din cadrul Directiei Economice

- actele  care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare)

- acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salaiu,cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor  alocatie de sprijin)

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

-copie dupa certificatele de nastere a copiilor minori;

- adeverinta de elev sau student;

-acte doveditoare pentru situatia in care copii se afla in intretinerea unui singur parinte;

-hotararea judecatoreasca definitiva si actul de partaj in cazul persoanelor divortate;

- orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.

(2) Adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Dambovita ca nu realizeaza venituri.

Art.7 – Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 – Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzut la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul  si persoanele care au domiciliul la adresa respectiva nu trebuie sa figureze in evidentele Primariei cu debite restante.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducerea impozitului pe cladire si teren, Directia Economica, prin serviciul de specialitate va intocmi un referat care va fi supus aprobarii primarului.

Art.10 – Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, respectiv a reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la patrimoniul si  veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

Art.11 – Pentru persoanele care nu indeplinesc criteriile de mai sus competenta de solutionare a cererilor revine Consiliului Local.

 

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A                                                                                                                                                                                Anexa 3a la HCL 351/27.10.2010

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

TAXE PENTRU UTLIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

STABILITE PENTU ANUL 2010

 

* taxe locale conform art.282 si 283 din Codului Fiscal 571/2003

*majorare de 10% conform art.287 din Codului Fiscal 571/2003

1.      TAXA INCHIRIERE TEREN DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

 

Nr.Crt

DENUMIRE TAXA

TAXA

2011

1

Taxa inchiriere teren ocupat de constructii provizorii autorizate in conditiile legii, in care se desfasoara activitatea de comert :

Zona I

Zona II

Zona III

 

 

 

44 lei/mp/luna

38 lei/mp/luna

33 lei/mp/luna

2

Taxa inchiriere teren ocupat de constructii provizorii autorizate in conditiile legii, in care se desfasoara prestari servicii :

Zona I

Zona II

Zona III

 

 

 

 33 lei/mp/luna

 28 lei/mp/luna

 22 lei/mp/luna

3

Taxa inchiriere teren ocupat de constructii provizorii autorizate in conditiile legii, in care se desfasoara activitatea de vanzare ziare,reviste,carti :

Zona I

Zona II

Zona III

 

 

 

 390 lei/mp/luna

 360 lei/mp/luna

330 lei/mp/luna

4

Taxa inchiriere teren ocupat de tonete,  lazi frigorifice de inghetata si bauturi racoritoare

Zona I

Zona II

Zona III

 

 

 40 lei/mp/luna

 33 lei/mp/luna

 28 lei/mp/luna

5

Taxa distribuire fluturasi in vederea efectuarii de actiuni publicitare

20 lei /zi/agent

6

Taxa inchiriere teren ocupat de panou/banner publicitar :

- panou publicitar mobil asezat in fata magazinului ≤ 1 mp (mai mic sau egal cu 1 mp)

- panou/banner fix cu dimensiuni cuprinse intre 1-10 mp

- panou/banner fix cu dimensiuni cuprinse intre 10-18 mp

 

 

  27 lei//luna

 

 

  55 lei/luna

 

550 lei/luna

7

Taxa inchiriere teren pentru comert intampinare in fata magazinelor, exclusiv pompe funebre

 77 lei/mp/luna

8

Taxa inchiriere teren pentru terase permanente care desfasoara activitate de alimentatie publica :

-         in perioada  1 octombrie – 30 aprilie

-         in perioada 1 mai – 30 septembrie

 

 

 

  8 lei/mp/luna

 44 lei/mp/luna

9

Taxa inchiriere teren pentru terase sezoniere 01.05. – 31.10 care desfasoara activitate de alimentatie publica :

-         zona I

-         zona II

-         zona III

 

 

40 lei/mp/luna

33 lei/mp/luna

27 lei/mp/luna

10

Taxa inchiriere teren pentru desfasurarea activitatii de comert in perioada sarbatorilor de iarna, perioada 1-8 Martie, perioada 1-8 Septembrie

 

   8 lei/mp/zi

 

11

Taxa inchiriere teren pentru prezentare produse cosmetice, prezentari auto, festivalul berii, etc

 

   9 lei/mp/zi

12

Taxa inchiriere teren cale acces la magazine si spalatorii auto :

Zona I

Zona II

Zona III

 

   18 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna 12 lei/mp/luna

13

Taxa inchiriere teren pentru comercializare pepeni si varza

         3 lei/mp/zi

14

Taxa incarcare/descarcare marfa in fata magazinelor autofurgonete sub 3.5 tone

 

31 lei/luna/auto

15

Taxe inchiriere temporara teren pentru depozitare marfa, materiale de constructii, schele- cu exceptia trotuarelor unde este pusa in pericol circulatia pietonala si rutiera

 

      

         7 lei/mp/zi

16

Taxa inchiriere spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare :

- pentru amenajare spatii comerciale

 

- sali de curs-invatamant particular

 

 

- sali de sport in afara procesului de invatamant :

     - pentru persoane fizice-sport de agrement

 

- pentru persoane juridice-organizatii non profit care desfasoara activitati in interesul procesului de invatamant

 

- pentru inchirierea salilor de spectacole

 

 

36 lei/mp/luna

 

18 lei/ ora

plus utilitati

 

60 lei/ora

plus utilitati

 

20 lei/ ora

plus utilitati

 

60 lei/ora

 plus utilitati

17

Taxa pentru inchirierea cantinelor scolare pentru nunti, botezuri,etc.  exclusiv apa, gaza, iluminat, de la 1-8 ore:

-pana la 100 locuri

-intre 101-200 locuri

-peste 200 locuri

*Nota : ce depaseste 8 ore se percepe 15 lei/ora

 

 

  660 lei

  792 lei

  924 lei

 

 

                                                                                              Anexa 3b la HCL 351/27.10.2010

2.      TAXA INCHIRIERE TEREN SI SPATII DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT DIN  PIETE

 

Nr. Crt.

Denumire taxa

UM

Taxa 2011

1

Taxa pentru folosirea tarabelor din piete:

a.      Piata 1 Mai

b.      Piata Bucegi

c.      Piata Baratiei

d.      Piata Vlad Tepes

e.      Piata Select

Lei/taraba/zi

 

 

11

6

5

4

2

2

Taxa pentru folosirea altor suprafete autorizate pentru produse de sezon:

a.      Piata 1 Mai

b.      Piata Bucegi

c.      Piata Baratiei

d.      Piata Vlad Tepes

e.      Piata Select

f.        Piata Aurora

 

Lei/mp/zi

 

 

 

8

6

6

4

3

3

3

Taxa inchiriere cantar

Lei/zi

7

4

Taxa inchiriere halat

Lei/zi

7

5

Taxa verificat si marcat cantar (altul decat cel inchiriat de la magazia de cantare a pietei)

Lei/buc

120

6

Taxa pentru verificat si marcat greutati (altele decat cele inchiriate de la magazinul pietei)

 

Lei/buc

 

30

7

Taxa pentru butoi cu varza (indiferent de marime)

 

Lei/butoi/zi

 

5

8

Taxa pentru folosirea geamurilor din boxele de lactate si peste:

a.       Piata 1 Mai

b.      Piata Bucegi

c.       Piata Baratiei

 

Lei/geam/zi

 

 

 

 

26

11

11

9

Taxa pentru folosirea geamurilor din boxele din piete pentru comert carne si produse din carne:

a.      Piata 1 Mai

b.      Piata Bucegi

c.      Piata Baratiei

 

Lei/geam/zi

 

 

 

50

28

28

10

Taxa rezervare tarabe in piete:

a.      Piata 1 Mai

b.       Piata Bucegi

c.      Piata Baratiei

d.      Piata Select

e.      Piata Vlad Tepes

Lei/taraba/ luna

 

 

55

17

17

11

11

11

Taxa pentru folosirea boxelor engros:

-Boxe mari – perioada ianuarie-aprilie

                   - perioada mai – decembrie

- boxe mici – perioada ianuarie-aprilie

                   - perioada mai-decembrie

Lei/luna

 

 

484

968

330

660

12

Taxa pentru folosirea spatiilor pentru comert flori

Lei/mp/luna

61

 

13

Taxa pentru folosirea locurilor pentru comert  obiecte rezultate dintr-o activitate proprie

Lei/mp/luna

8

14

Taxa comercializare diverse obiecte (hamuri, biciuri, tuciuri, etc.)

 

Lei/zi

 

8

15

Taxa comercializare alte obiecte marunte (suruburi, piese schimb vechi, etc.)

 

Lei/zi

 

1

16

Taxa pentru comert cereale din:

a.      Caruta, autoturism

b.      Autofurgoneta, remorca

c.      Autocamion

 

Lei/zi

 

 

13

21

39

17

Taxa pentru comercializare comert cherestea

Lei/mp/zi

20

18

Taxa  pentru comert cherestea din:

a.      Caruta, autoturism

 

 

 

b.      Autofurgoneta

 

 

 

c.       Remorca

 

 

 

d.      Autocamion

 

 

 

e.      Autocamion si remorca

 

 

Lei/zi

sau

Lei/luna

 

Lei/zi

sau

Lei/luna

 

Lei/zi

sau

Lei/luna

 

Lei/zi

Sau

Lei/luna

 

Lei/zi

Sau

Lei/luna

 

31

 

150

 

43

 

200

 

61

 

250

 

88

 

450

 

100

 

600

19

Taxa pentru comercializare animale si pasari vii:

a.      Bovine, porcine,cabaline peste 6 luni

b.      Bovine, porcine, cabaline sub 6 luni

c.      Ovine, caprine

d.      Miei, iezi

Lei/buc/zi

 

          

          

          

 

13

8

7

11

20

Taxa pentru comercializare animale si pasari vii:

a.      Iepuri, nutria, caini, pisici, etc.

b.      Curci, gaste, rate, gaini

c.      Pui, porumbei

Lei/zi

 

 

6

6

3

21

Taxa acces in targ cu mijloace de transport (altele decat cele de la pct.14-16)

Lei/intrare

8

22

Taxa pentru expunerea spre vanzare a autoturismelor sau a altor mijloace de transport

Lei/zi

Lei/saptamana

Lei/luna

12

36

132

23

Taxa folosinta teren pentru amplasare chioscuri pentru activitati comerciale

a.      Piata 1 Mai

b.      Piata Bucegi

c.      Piata Baratiei

d.      Piata Vlad Tepes

 

 

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

 

 

55

36

42

19

24

Taxa folosinta teren pentru terase alimentatie publica in piete:

a.      Perioada mai-septembrie

b.      Perioada octombrie-aprilie

 

 

 

Lei/mp/luna

Lei/mp/luna

 

 

44

12

25

Taxa folosinta teren pentru alimentatie publica in obor :

a.      Perioada mai-septembrie

b.      Perioada octombrie-aprilie

 

 

Lei/mp/zi

Lei/mp/zi

 

 

3

2

26

Taxa pentru teren unitati colectoare material refolosibile

 

Lei/mp/luna

 

12

27

Taxa folosinta teren amplasare chiosc comert covrigi

Lei/luna

350

28

Taxa pentru comert intampinare in piete

Lei/mp/luna

77

29

Taxa folosinta teren ocupat de aparat cafea, dozator lapte,etc.

Lei/mp/luna

36

30

Taxa spatii depozitare, birouri firma, dependinte

Lei/mp/luna

22

31

Taxa inchiriere spatii grupuri sanitare publice

Lei/mp/luna

6

32

Taxa folosinta spatii comerciale

a. Piata 1 Mai – spatii exterioare si etaj I

                     - spatii etaj II

b. Piata Bucegi

c. Piata Baratiei

d. Piata Vlad Tepes

e. Piata Select

f.  Piata Aurora

 

Lei/mp/luna

          

          

          

          

          

          

 

60

25

33

30

17

14

17

33

Taxa folosinta grup sanitar public

Lei

1

34

Taxa parcare

Lei/ora

1,5

35

Abonament parcare

Lei/luna

110

 

            Anexa 3c 351/27.10.2010

 

3.      TAXA PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR,  AUTORIZAREA AUTORIZARII BUNURILOR

 

Nr.Crt

DENUMIRE TAXA

Taxa 2011

1

Taxa autorizatie spargere domeniul public, indiferent de natura terenului, pentru executarea lucrarilor de reabilitare a retelelor subterane – apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica( pentru o perioada mai mare de 5 zile lucratoare )

 

 

      

        18 lei/mp/zi

2

 

Taxa pentru avize de principiu pivind retele subterane- apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica, internet, fibra optica in vederea eliberari autorizatie de construire

 

 

        30 lei/aviz

3

Taxa autorizare si reautorizare pentru spargere domeniul public carosabil si trotuar in vederea realizarii bransamentelor, extinderea retelelor subterane si racordurilor la retelele publice de apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica, internet, fibra optica

Nota : pentru refacerea zonelor afectate de aceste lucrari se constituie o garantie buna executie, care se restituie dupa 12 de la realizarea lucrarilor-PV de receptie al  lucrari

-pentru persoane fizice

-         carosabil si trotuar

-         teren natural si spatiu verde

-pentru persoane juridice

-         carosabil si trotuar

teren natural si spatiu verde

 

 

 

 36 lei/autorizatie

 

 

 

 

 

      187 lei/mp

        55 lei/mp

 

      396  lei/mp

      110 lei/mp

4

Taxa de publicitate sonora efectuata cu mijloace auto

 30 lei/zi/auto

5

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru transport persoane in regim de taxi

 

    42 lei/luna/auto

6

Taxa inchiriere stalpi de iluminat public afectati de  cablu si internet, panouri  si bannere publicitare

 

  9 lei/stalp /luna

 

Taxa libera trecere pentru masini si utilaje folosite in constructii – sub 3,5 tone

82 lei/luna/auto

7

Taxa libera trecere pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 tone si 7.5 tone, inclusiv :

-pentru intervalul orar 600 - 2200

 

 

-pentru intervalul orar 2200 - 600

 

 

60 lei/zi/vehicul

sau

605 lei/luna/vehicul

-


8

Taxa libera trecere pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 16 tone, inclusiv :

-pentru intervalul orar 600 - 2200

 

 

 

-pentru intervalul orar 2200 - 600

 

 

 

181 lei/zi/vehicul

sau

1815 lei/luna/vehicul

 

91 lei/zi/vehicul

sau

907 lei/luna/vehicul

9

Taxa libera trecere pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 16 tone :

-  pe perioada aprilie-octombrie numai in  intervalul

 orar 2200 - 600

- pe perioada noiembrie-martie numai in  intervalul

 orar 2000 - 600

 

 

363 lei/zi/vehicul

sau

3630 lei/luna/vehicul

                              

                                                                                                                Anexa 3d 351/27.10.2010

 

4.      CONCESIONARE TEREN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

 

Nr. Crt

 DESTINATIE TEREN CONCESIONAT

Taxă 2011

Zona I

Zona II

Zona III

1

Activitate de comert

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

110

25,53

 

68

15,78

 

42

9.75

2

Activitate de productie si prestari servicii

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

68

15,78

 

48

11,14

 

26

6,03

3

Pentru sedii birourii, firme

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

110

25,53

 

68

15,78

 

42

9,75

4

Pentru depozite engros

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

-

 

 

110

25,53

 

79

18,34

5

Pentru locuinte si anexe gospodaresti

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

157

36,44

 

130

30,17

 

110

25,53

6

Pentru cai acces la locuinte, spatii comerciale

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

52

12,07

 

42

9,75

 

26

6,03

7

Pentru amenajare spatii verzi

lei/mp/an.

euro/mp/an

 

5

1,16

 

4

0,93

 

3

0,70

 

Curs euro 4,3084 la 21.10.2009

                                                          

            Anexa 3e 351/27.10.2010

 

5 .TAXE LOCALE SPECIALE CF. O.U.G 44/2008 PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE DE CATRE PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE, INTREPRINDERI INDIVIDUALE SI INTREPRINDERILE FAMILIALE

Nr. Crt.

Denumire taxa

Valoare  taxa 2011

1

Taxa documentatie pentru inregistrare si autorizatie

11 lei

2

Taxa reprezentare in fata registrului Comertului in vederea obtinerii autorizarii si inregistrarii in Registrul Comertului

 

110 lei

3

Taxa intocmire acord de constituire pentru intreprindere familiala

88 lei

 

Anexa 3f 351/27.10.2010

6.      TAXA ELIBERARE/VIZARE ANUALA A AUTORIZATIEI  PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA

 

COD CAEN

Taxa eliberare/vizare anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Taxă 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5610

Tonete inghetata

100

Unitati de pregatirea hranei la pachet in incinta unitatilor de invatamant

500

Braserii

Rulote Fast-food

Terase sezoniere

Gradini de vara

1000

Unitati de pregatirea hranei pentru acasa – fast food fara mese si pizzerii cu livrare pentru acasa

Standuri de vanzare a pestelui preparat si a cartofilor prajiti

1500

Fast-food cu servire la mese, pizzerii cu servire la masa

Cantine-restaurant care nu organizeaza evenimente (nunti,botezuri,etc.)

2000

Restaurante de tip:

- clasic

-cu specific

-specializate

-cu autoservire

-pensiune

2500

Restaurante care organizeaza evenimente(nunti,botezuri,etc.)

Cantine-restaurant care organizeaza evenimente(nunti,botezuri,etc.)

3600

 

 

 

 

5630

Baruri

400

Berarii, carciumi cu maxim 5 mese

Cafenea

1000

Berarii, carciumi cu peste 5 mese

Bar cu maxim 5 mese

1500

Bar cu sau fara program distractiv cu mai mult de 5 mese

2000

Club de noapte

3000

 

Anexa 3g 351/27.10.2010

7.      TAXE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT

 

Nr. Crt.

Denumire taxe

Valoare tarif 2011

1

 Taxe pentru desfasurarea activitatii de transport persoane in regim de taxi:

-         Taxa autorizatie transport taxi

-         Taxa viza la perioade de 5 ani-autorizatie transport taxi

-         Taxa selectie taxi

-         Taxa viza anuala selectie taxi

-         Taxa certificat casier conduita profesionala selectie taxi

 

 

 

-100 lei/auto

-100 lei/auto

 

-100 lei/auto

-100 lei/auto

-60 lei/document

 

2

 Taxe pentru desfasurarea activitatii de transport persoane in regim de inchiriere a autovehiculelor cu conducator auto sau fara conducator auto( RENT CAR):

-         Taxa autorizatie transport RENT CAR

-         Taxa viza la perioade de 5 ani autorizare transport RENT CAR

-         Taxa selectie RENT CAR

-         Taxa viza anuala selectie RENT CAR

-         Taxa certificat cazier conduita profesionala RENT CAR

 

 

 

 

-200 lei/auto

-200 lei/auto

 

-150lei/auto

-150 lei/auto

- 60 lei/document

3

Taxe pentru desfasurarea activitatii de transport marfa in regim de taxi si contractual cu autovehicule cu remorca sau fara remorca, masa maxima autorizata de pana la 3.5 tone, inclusiv:

-         Taxa autorizatie transport marfa

-         Taxa viza la perioade de 5 ani autorizatie transport marfa

-         Taxa selectie autovehicule transport marfa

-         Taxa viza anuala selectie autovehicule transport marfa

-         Taxa certificat cazier conduita profesionala selectie autovehicule transport marfa

 

 

 

 

 

-300 lei/auto

-300 lei/auto

 

-200 lei/auto

-200 lei/auto

-60 lei/document

4

Taxe pentru desfasurarea activitatii de dispecerat taxi:

-         Taxa autorizare dispecerat taxi

-         Taxa viza la perioade de 5 ani autorizatie dispecerat taxi

-         Taxa certificat cazier conduita profesionala selectie persoane dispecerat taxi

 

 

-500 lei/dispecerat

-300 lei/dispecerat

 

-60 lei/document

 

5

Taxe pentru reclame si publicitate, pentru inscrisuri sau simbolurile aplicate pe partea exterioara a autovehiculelor in suprafata de pana la 0.5 mp/auto pentru transport in regim de taxi si in suprafata de pana la 1 mp/auto pentru transport in regim de inchiriere RENT CAR si a autovehiculele transport marfa de pana la 3.5 tone

-         Taxa publicitate pentru taxi

-         Taxa publicitate pentru RENT CAR

-         Taxa publicitate pentru transport marfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50lei/auto/an

-100 lei/auto/an

-200lei/auto/an

6

Taxe inregistrare moped

-         Taxa numar de inregistrare

-         Taxa certificat de inregistrare moped

 

-30 lei/moped

-20lei/certificat

7

Taxe inregistrare utilaj

-         Taxa numar de inregistrare utilaj

-         Taxa certificat de inregistrare utilaj

 

-180 lei/utilaj

-120lei/certificat

8

Taxe inregistrare tractor

-         Taxa numar de inregistrare tractor

-         Taxa certificat de inregistrare tractor

 

-70lei/tractor

-30lei/certificat

 

            Anexa 3h 351/27.10.2010

 

8.      TARIFE PERCEPUTE PENTRU PARCARE DE RESEDINTA

Nr. Crt.

Denumire tarif

Valoare tarif 2011

1

Tarif parcare resedinta pentru persoane fizice, cu plata integrala:

-zona supravegheata video

 

 

 

-zona nesupravegheata video

 

 

 

44 lei/luna/loc parcare

sau

440 lei/an/loc parcare

 

33 lei/luna/loc parcare

sau

330 lei/an/loc parcare

2

Tarif parcare resedinta pentru persoane juridice, cu plata integrala :

-zona supravegheata video

 

 

 

-zona nesupravegheata video

 

 

 

82 lei/luna/loc parcare

sau

825 lei/an/loc parcare

 

66 lei/luna/loc parcare

sau

660 lei/an/loc parcare

3

Tarif parcare publica pentru autoturisme :

-zona supravegheata video

-zona nesupravegheata video

 

2 lei/ora/loc parcare

1,5 lei/ora/loc parcare

4

Tarife parcare publica pentru microbuze (peste 9 locuri) si autovehicule transport marfa sub 3,5 tone :

-zona supravegheata video

-zona nesupravegheata video

 

 

4 lei/ora/loc parcare

3 lei/ora/loc parcare

5

Abonamente parcare pentru autoturisme :

 

 

  145 lei/luna/loc parcare

sau

1452 lei/an/loc parcare

6

Abonamente parcare pentru microbuze (peste 9 locuri) si autovehicule transport marfa sub 3,5 tone :

  242 lei/luna/loc parcare

sau

2420 lei/an/loc parcare

7

Abonamente parcare pentru institutii de interes public si privat, in zonele limitrofe(la o distanta mai mica de 50mp),special rezervate

   51 lei/luna/loc parcare

sau

508 lei/an/loc parcare

 

                                                     ANEXA NR.4 LA H.C.L. 351/27.10.2010

 

 

        TAXE LOCALE 2001 DIRECTIA DE SALUBRITATE Top of Form

 

Bottom of Form


NR. CRT.

FELUL TAXEI

CUANTUM TAXE LOCALE    2011

 

BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA

 

1

Intrare la bazinele de inot - adulti

6 lei/pers

2

Intrare la bazinele de inot- elevi , studenti, copii

3 lei/pers

3

Abonament intrare  bazine de inot-adulti in perioada 01.06-31,08

132 lei-abon/pers/sezon

4

Abonament intrare bazinele de inot -elevi, studenti, copii in perioada 01.06-31,08

44 lei-abon/pers/sezon

5

Taxa intrare masini in Baza de Agrement " Crizantema"

11 lei - biletul/masina/zi

6

Taxa WC public

1 lei-biletul/pers

7

Taxa pentru parcarea amenajata la intrarea in B.A.C.

3 lei- biletul/ masina/zi

8

Taxa inchiriere spatii comerciale + terase licitatie in B.A.C. -pe sezon(01.06-30.09)- pret de pornire la licitatii

 

 

- spatii comerciale

4,5 lei/m.p./ luna

 

- ring discoteca

1 leu/m.p./luna

 

 -terasa

1 leu/m.p./luna

9

TAXA INCHIRIERE TEREN SPORT PENTRU JOCURI COLECTIVE

 

 

1 teren mare de fotbal intre orele 8.00- 21.00

11 lei/ ora

 

2 terenuri mici de fotbal, program:

 

 

intre orele 9.00-21.00

66 lei/ ore

 

intre orele 21.00-00.00

110 lei/ ora

10

Inchiriere teren in zona verde ( in zavoi) pentru picnic

6 lei/mp/zi

11

Taxa inchiriere spatiu pentru expunere animale si plante in Parcul Chindia si B.A.C.

1 leu/ mp/zi

12

Taxa de inchiriere teren pentru  desfacerea de produse ce fac obiectul comertului (amplasare tonete inghetata, racoritoare, jucarii, cosmetice) in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema:

 

 

* inchiriere teren pentru comert de intampinare

 

 

 - in perioada 01.10- 30.04

6lei/m.p./zi

 

 - in perioada  01.05- 30.09

14lei/m.p./zi

13

Taxa pentru ocuparea (inchirierea) terenurilor cu constructii provizorii autorizate in conditiile legii in incinta carora se desfasoara activitatea de alimentatie publice( terase) in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema

 

 

 - in perioada 01.10- 30.04

9 lei/mp/luna

 

 - in perioada  01.05- 30.09

27,5 lei/mp/luna

 

 

 

14

 Taxa pentru desfacerea ( inchiriere) de produse ce fac obiectul comertului in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema in perioada sarbatorilor de iarna, 1-8 martie, 8 septembrie, sarbatorile de Paste, etc.

88 ron/mp/perioada de       1-10 zile.

15

Taxa inchiriere teren pentru amplasare jocuri de agrement in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema

7lei/mp/zi( < 10 mp)             4,5 lei/mp/zi( > 10 mp)

16

Taxa inchiriere teren pentru amplasare jocuri de agrement in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema

 

 

-in perioada 01.10-30.04

22lei/mp/luna

 

-in perioada 01.05-30.09

55lei/mp/luna

 

PARCUL CHINDIA

 

17

Taxa inchiriere barci agrement in Parcul Chindia

 7lei/30min/ambarcatiune / 1-2 persoane                       11lei/30min/ambarcatiune/ 3-4 persoane

18

Taxa inchiriere hidrobiciclete in Parcul Chindia

6lei/30min/ambarcatiune

 

CIMITIRE

 

19

Taxa folosinta loc inhumare pt. 7 ani

11 lei/loc/an

20

Taxa folosinta loc inhumare pt. 25 ani

22lei/loc/an

21

Taxa anuala obligatorie pentru intretinerea cimitirelor

13 lei/loc/an

22

Taxa folosire capele

8 lei/24 ore

23

Taxa inchiriere teren la intrarea in cimitir pentru expunere si desfacere monumente funerare

9 lei/mp/luna

 

Animale fara stapan

 

24

Taxa pentru eliberare animale retinute la oborul de animale

 

 

- cabaline, bovine

275 lei/cap

 

- ovine, caprine

275 lei/cap

 

CAINI

 

 

- taxa obor - eliberare caini

275 lei/cap

25

Taxa eliberare vehicul cu tractiune animala

55 lei/vehicul

 

Cheltuielile cu prinderea si intretinerea animalelor se vor achita separat

 

26

Taxa intrare a autoturismelor,in parcarea adiacenta unitatilor de alimentatie publica din incinta Parcului Chindia

11lei/ autoturism/ora

 

                                                                         ANEXA NR.5 LA H.C.L 351/27.10.2010

 

                                                      Directia Gradina Zoologica

                                          Taxe 2011

 

Nr. crt

Tip