428. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 395/19.10.2009 privind aprobarea  proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” 

429. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

430. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Centru de Informare Turistică-Târgovişte

431. Hotarâre privind aprobarea listei nominale cu solicitanții declarați eligibili aferenți Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

432. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială prin preluarea activităţii personalului Centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi urmare a derulării proiectului „Servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţi”

433. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

434. Hotarâre privind modificarea statutului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

435. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Grădina Zoologică

436. Hotarâre privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

437. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spaţiu comercial alimentar şi garaj” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 119, beneficiar Niţă Paraschiv

438. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului, nr. 46, beneficiari Gogoaşă Georgeta, Duloiu Ionica, Ghenea Filofteia, Burca Valentina

439. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire Locuinţă D+P+1E” în Târgovişte, Str. Nicolae Bălcescu, beneficiar Stanciu Greculescu Oana

440. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru„Hală industrială, Show-room, Birouri” în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 95, beneficiar Stefan Florin Paul

441. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.000 mp, pe durata realizării investiţiei „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”

442. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte în suprafaţă de 800 mp situat în zona Sagricom-Cartierul Tineretului

443. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a terenului aferent imobilului magazie materiale tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

444. Hotarâre privind preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) autogunoiere

445. Hotarâre privind acceptarea donaţiei din partea Fundaţiei Daisy Internaţional, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor marca Mercedes

446. Hotarâre privind aprobarea vânzării a 2( doua) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

447. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 16.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2008

448. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

449. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă  situat în  Municipiul Târgovişte, b-dul Libertăţii, nr.2, Fabrica de gheaţă, la subsolul complexului comercial “MONDIAL”

450. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a terenului, în suprafaţă de 8 mp.  situat în Calea Bucureşti între blocurile O1 - O2 în vederea realizării unui spaţiu comercial

451. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

452. Hotarâre Privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, persoana juridică fără scop patrimonial, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

453. Hotarâre aprobarea avalizării biletelor la ordin emise de S.C Termica S.A. în favoarea S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

454. Hotarâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2010 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

455. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a  unui teren ce aparţine domeniului public în suprafaţă de 15,48 mp, situat în str. Bucovinei în vederea amenajării unui depozit pentru materiale didactice

456. Hotarâre privind stabilirea  mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 28.12.2009, pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2009

457. Hotarâre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 28.12.2009, pentru rectificarea Obiectivelor si  Criteriilor de Performanta ale Directorului General pentru anul 2009

458. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 395/19.10.2009 privind aprobarea  proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Energetic – Informatică, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 395/19.10.2009 privind aprobarea  proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” 

§  Prevederile O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

§  Prevederile Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007 – 2013 şi Ghidul Solicitantului;

§  Prevederile Axei III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”;

§  Prevederile Regulamentului Consiliului European, nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;

§  Prevederile Domeniului Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”;

§  Operaţiunea 1 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii nr. 161/2003) şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E

 

   Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 395/19.10.2009 a proiectului   SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” după cum urmează:

Ř                                                                                               Art. 3 va avea următorul cuprins: Se aprobă indicatorii financiari asociaţi proiectului:

-                                                                                Valoarea totală a proiectului                3.939.163,18 lei

-                                                                                Cheltuieli eligibile ale solicitantului      66.600,00 lei

-                                                                                Cheltuieli neeligibile ale solicitantului (TVA-ul)   609.163,18 lei

-                                                                                Valoarea finanţării nerambursabile                      3.263.400,00 lei

Ř                                                                                               Art. 5 va avea următorul cuprins:  Se aprobă cheltuielile neeligibile reprezentând TVA, în valoare de 609.163,18 lei

Art.  2 Celelalte prevederi ale H.C.L. se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică – Serviciul Energetic – Informatică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                 

   Nr.  428

   Tgv. 10.12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,10.12.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Transport-  prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea intervalului orar, prevăzut în H.C.L. 409/28.10.2008 şi stabilirea perioadei de acces şi circulaţie a autovehiculelor de transport mărfuri cu masa autorizată mai mare de 16 tone;

§  Prevederile O.U.G nr.195/2002, republicată privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile H.C.L. nr.409/28.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 409/28.10.2008 după cum urmează:

            Art.2, alin.(3), va avea urmatorul cuprins: „Autovehiculele care transportă mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone au restricţie de acces şi circulaţie în interiorul Municipiului Târgovişte, în intervalele orare 06,00-22,00, în perioada aprilie - octombrie şi 06,00-20,00, în perioada noiembrie - martie”.

            Art.2, alin.(4), lit (c) cu privire la taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiei,  va avea următorul cuprins: ”3.000lei/lună/vehicul sau 300lei/zi/vehicul, pentru vehiculele cu masa totală maximă mai mare de 16 tone, pentru intervalul orar 20,00-06,00, în care au permise accesul şi circulaţia în interiorul Municipiului”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului aprobat prin H.C.L nr. 409/28.10.2008 se aplică în mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, , D.A.P.P.P.,Biroul Transport, Directia Economică, Politia Comunitară, Politia Rutieră a Municipiului şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                

  Nr.    429

  Tgv. 10.12.2009

 

                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Centru de Informare Turistică-Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 10.12.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei Tehnice -Biroul Investiţii prin care propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Centru de Informare TuristicăTârgovişte”;

§   Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu completările şi modificările ulterioare

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice, aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului necesar pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Centru de Informare Turistică-Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului “Centrul de Informare Turistică- Târgovişte

Indicatori tehnici:

v     Centru de Informare turistică în suprafaţă de 14 mp este amenajat şi dotat corespunzător.

 

           Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 135,995 mii lei

   -Valoare C+M      : 100,023 mii lei

Durata de realizare a investiţiei este de 7 luni.

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                           

  Nr.    430

  Tgv. 10.12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale cu solicitanții declarați eligibili aferenți Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,10.12.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice -  Compartimentul Investiţii prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§  Prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§  Prevederile art. 1 şi art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

§   Prevederile H.C.L. nr. 484/12.12.2008 privind constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1   Se aprobă lista cu solicitanţii declaraţi eligibili conform condiţiilor de eligibilitate ale O.U.G. nr. 51/2006:

 

Nr. crt.

 

Nume si prenume solicitant

 

Numarul si data depunerii cererii

 

Eligibil/Neeligibil

1.

CICU IOANA

24489/09.10.2009

Eligibil

2.

GOLDBACH IOANA RALUCA

26877/04.11.2009

Eligibil

Art. 2 Subvenţia va fi acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu ordin de plată, din contul de cheltuieli bugetare în contul Consiliului Local „Venituri din fonduri pentru locuinţe” deschis la Trezoreria Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

  Nr.    431

  Tgv 10.12.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială prin preluarea activităţii personalului Centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi urmare a derulării proiectului „Servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţi”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având în vedere :

§      Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune  modificarea statutului de funcţii prin preluarea activităţii personalului Centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi urmare a derulării proiectului „Servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţii”;

§      Prevederile Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

§      Prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Ordinului comun al Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii de şanse şi al ANPCA nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

§      Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

§      Prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Protocolul nr.17578/28.07.2009 încheiat între DSP Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte;

§      Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1  Începând cu 1 decembrie 2009 se aprobă modificarea statului de funcţii, organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială prin preluarea activităţii personalului Centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi urmare a derulării proiectului „Servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţi”.

Art. 2  Finanţarea cheltuielilor de personal vor fi suportate, din bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    432 

  Tgv.  10.12.2009

         

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate

al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,10.12.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§   Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 1907670/11.11.2009, prin care se aprobă transformarea de posturi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 515/2008 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului; 

§   Prevederile art. 9, alin. 2, 3 din O.G 6/2007privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 10280/2008 privind  aprobarea Regulamentului- cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în care-şi desfăşoară activitatea ;

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii şi a Organigramei  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

v   transformarea a două posturi de „referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1” în două posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 515/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

                    Nr.    433

 Tgv. 10. 12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statutului de funcţii al

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a trei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Referatul Serviciului Economic din cadrul D.A.P.P.P., înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 6842/18.11.2009;

§   Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 1911179/12.11.2009, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 28120/17.11.2009, prin care se aprobă transformarea de posturi din cadrul Directie de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

§   Prevederile art. 9, alin. 2 şi 3 din O.G 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 10280/2008 privind  aprobarea Regulamentului- cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în care-şi desfăşoară activitatea;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii şi a Organigramei din cadrul  Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dupa cum urmeaza:

v   transformarea unui post de „referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 3” într-un  post de „consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3”;

v   transformarea unui post de „referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, treapta 1” intr-un post de „ consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1”.

v   transformarea unui post de „referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1” într-un post de „ consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

                        Nr.    434

   Tgv. 10.12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Grădina Zoologică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,10.12.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Grădina Zoologică prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului al Direcţiei Grădina Zoologică;

§   Prevederile H.C.L. nr. 162/27.03.2008 privind infiinţarea Direcţiei Grădina Zoologică în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activităţii Direcţiei Grădini Publice Târgovişte;

§   Prevederile art. 7 şi art. 8 din O.G 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar pentru anul 2009, promovarea în condiţiile legii a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior;

·   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

·   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii şi a Organigramei  Direcţiei Grădina Zoologică, după cum urmează:

v   transformarea unui post de inspector gr. III, în inspector specialitate, gr. III,

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 162/ 27.03.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Direcţia Grădina Zoologică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

                    Nr.   435

 Tgv. 10.12.2009

 

           

                                                          

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,10.12.2009 având în vedere:

§  Rapoartele de specialitate ale serviciilor Consiliului Local Municipal Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 292.-(1) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile H.G. nr. 956/2009 care stabileşte nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2010;

§   Prevederile art.3 din H.G. nr. 956/2009 prin care se dispune că autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale prezentei Hotărâri   ;

§   Prevederile art. 18 alin.4 si 5 , din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor valorilor si protectia persoanelor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010, dupa cum urmează:

v     nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexa nr.1 care cuprinde impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 ;

v     cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 1,5%;

v     cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 10%;

v     cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte la 2%;

v     cota taxei hoteliere se stabileşte la 2% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitaţile de profil,pentru intrega perioadă de cazare.

Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie, pană la data de 31 martie 2010, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2010 de către contribuabili se acordă o bonificaţie de 10%..

Art. 3 În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administaţiei publice locale, până la data de 31 ianuarie 2010, sub sancţiunile prevăzute de lege.Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora

Art  5.Persoanele fizice care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2010, precum şi procedura de acordare a acestora se stabilesc potrivit anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie 2009, mai mici de 10 lei se anulează.

Art. 7 Se institue taxa de paza speciala in cuantum de 50lei/ha sau fractiunea acestuia, pentru terenurile agricole, prevazute in anexa nr.3 la prezenta hotarare.

Art.8 Serviciu de paza in parcelele respective se organizeaza in perioada 1 aprilie -1 noiembrie si va fi efectuat de catre personal din cadrul Politiei Comunitare .

Art.9 Pentru anul 2010, chiria pe terenul afectat de garaje si copertine auto este de 2 lei/mp./luna.

Art. 10. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţiile subordonate Consiliului Local: Municipal, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, DAS, Directia Gradini Publice, Direcţia Grădina Zoologică, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comerţ, Directia Tehnica, Serviciul Urbanism, si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    436 

  Tgv.  10.12.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spaţiu comercial alimentar şi garaj” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 119, beneficiar Niţă Paraschiv

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

·       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Spaţiu comercial alimentar şi garaj” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 119, beneficiar Niţă Paraschiv;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru Spaţiu comercial alimentar şi garaj” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 119, beneficiar Niţă Paraschiv.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                           

              Nr.   437

   Tgv. 10.12.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului, nr. 46, beneficiari Gogoaşă Georgeta, Duloiu Ionica, Ghenea Filofteia, Burca Valentina

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

·       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului, nr. 46, beneficiari Gogoaşă Georgeta, Duloiu Ionica, Ghenea Filofteia, Burca Valentina;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 103/26.02.2009 privind aprobarea P.U.Z, studiat pentru „Iazul Morilor”, în Municipiul Târgovişte, beneficiar Primăria Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului, nr. 46, beneficiari Gogoaşă Georgeta, Duloiu Ionica, Ghenea Filofteia, Burca Valentina.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                          

              Nr.   438

   Tgv. 10.12.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire Locuinţă D+P+1E” în Târgovişte, Str. Nicolae Bălcescu, beneficiar Stanciu Greculescu Oana

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

·       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire Locuinţă D+P+1E” în Târgovişte, Str. Nicolae Bălcescu, beneficiar Stanciu Greculescu Oana;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire Locuinţă D+P+1E” în Târgovişte, Str. Nicolae Bălcescu, beneficiar Stanciu Greculescu Oana

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                          

               Nr. 439   

   Tgv. 10.12.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru„Hală industrială, Show-room, Birouri” în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 95, beneficiar Stefan Florin Paul

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

·       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru„Hală industrială, Show-room, Birouri” în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 95, beneficiar Stefan Florin Paul;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Hală industrială, Show-room, Birouri” în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 95, beneficiar Stefan Florin Paul.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                          

               Nr.   440

   Tgv. 10.12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.000 mp, pe durata realizării investiţiei „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă, ordinară astăzi,10.12.2009, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.000 mp, pe durata realizării investiţiei „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”;

§      Prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 2, alin. 2 din H.G. nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;

§       Prevederile art. 1, alin. 1 din O.G.nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 225 / 26.05.2009 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unui teren in suprafata de 17.004 mp, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „CNI-S.A.” pentru realizarea obiectivului „Bazin de înot”

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” si art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3, coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 17.000 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 9, identificat potrivit planului de situaţie şi extrasului de Carte Funciară nr. 21558,  al Cărţii Funciare nr. 18428, nr. Topo 10937, anexate şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

              Nr.    441

  Tgv.  10.12.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte în suprafaţă de 800 mp situat în zona Sagricom-Cartierul Tineretului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,10.12.2009 având în vedere:

§    Adresa nr. 1194/15.10.2009 a Arhiepiscopiei Târgovişte prin care se solicită Consiliului Local Municipal, darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 800 mp., teren situat în Municipiul Târgovişte, zona Sagricom, în vederea construirii unei biserici;

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte în suprafaţă de 800 mp. situat în zona Sagricom-Cartierul Tineretului;

§    Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte în suprafaţă de 800 mp., situat în zona Sagricom-Cartierul Tineretului conform planului de amplasament prevăzut în anexa prezentei hotărâri;

Art. 2 Terenul se transmite în folosinţă gratuită în vederea construirii unei bisericii de către Arhiepiscopia Târgovişte

Art. 3 Arhiepiscopia Târgovişte se obligă în nume propriu la devierea conductei de canalizare care grevează terenul, ce face obiectul prezentei hotărâri.

Art. 4. Transmiterea se va efectua prin contract de comodat in care se vor stipula conditiile de folosinta.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    442

  Tgv  10.12.2009

         

                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a terenului aferent imobilului magazie materiale tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009 având în vedere:

§    Adresa nr. 2512/16.10.2009 a Arhiepiscopiei Târgovişte prin care se solicită dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului aferent clădirii, „Magazie Materiale Tehnice” pentru desfăşurarea lucrărilor necesare construirii centrului turistic.

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a terenului aferent imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu ;

§    Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte »  pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului proprietate publică a Municipiului Târgovişte- teren aferent magazie materiale tehnice, conform planului de amplasament ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 2 Imobilul ce se transmite prezinta urmatoarele elemente de identificare:

a)   Amplasament: Aleea Manastirea Dealu,în afara incintei spitalului, la circa 200 metri pe serpentina dealului;

b)   Vecinătaţi: S - teren Romsilva; E - proprietatea Stroilă

c)    Suprafata 2833,45 mp;

d)   Numar inventar: 7001673

e)   Valoare de inventar: 1.000.000 lei

Art. 3. Destinatia pentru care se transmite imobilul este realizarea unui centru turistic cultural – religios de tip deschis.

Art. 4. Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care se vor stipula condiţiile de folosinţă. .

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarului Municipiului Târgovişte.

  

  Nr.    443

  Tgv.  10.12.2009

           

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) autogunoiere

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

§      Proiectul ISPA „ Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”, Măsura ISPA nr. 2001 RO 16 P PE 017;

§      Prevederile protocolului de predare – primire, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 29811/03.12.2009, încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 14 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2(două) autogunoiere, proprietate privată a judeţului Dâmboviţa, cu următoarele date de identificare:

1.      AUTOVEHICUL SPECIAL N3 SG GUNOIERĂ– AUTOGUNOIERĂ IVECO –– serie şasiu ZCFA1TJ0302536238

2.      AUTOVEHICUL SPECIAL N3 SG GUNOIERĂ– AUTOGUNOIERĂ IVECO - serie şasiu ZCFA1TJ0302536239

 

Art. 2 Se aprobă transmiterea celor 2 (două) autogunoiere în folosinţa Direcţiei de Salubritate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

               Nr.   444

   Tgv. 10.12.2009

  

 

H O T A R A R E

privind acceptarea donaţiei din partea Fundaţiei Daisy Internaţional, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor marca Mercedes

                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Situaţii de Urgenţă- privind acceptarea donaţiei din partea Fundaţiei Daisy Internaţional, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor marca Mercedes;

§   Prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă modificată şi completată cu Legea nr. 212/ 2006, privind Protecţia Civilă;

§   Prevederile Legii nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

§       Prevederile OMAI 718 / 2005, modificat şi completat cu OMIRA 195 din 2007, referitor la Criteriile de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§   Prevederile Ordinului nr. 160 /23.02.2007, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§   Prevederile art. 121, alin. 3 lit. din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acceptă donaţia din partea Fundaţiei Daisy Internaţional, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al Consiliului Local Municipal Târgovişte, a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor marca Mercedes, număr de identificare 61506425492513, seria motor 42190620538451, cilindree 10964 cmc, număr de înmatriculare H 456 SCL, numărul cărţii de identitate a vehiculului 41740550369.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, Chiru Cătălin Cristea, pentru semnarea contractului de donaţie în faţa Notarului public.

Art. 3  Bunul donat va fi dat în administrarea Compartimentului Situaţii de Urgenţă

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

                    

              Nr.    445

  Tgv. 10.12.2009

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a 2( doua) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarea unui număr de doi chiriaşi care doresc să cumpere locuinţa pe care o deţine cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţine fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţul de vânzare al acesteia;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

 

Nr. crt.

 

 

Nr. de înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

Adresa

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

Anul

construcţiei blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

 

 

25605.21.10.2009

 

 

NICOLAE EUGENIA

Str. Ion Ciorănescu, nr.5, bl.2B, sc.B, ap.22, M XI.- 2 camere

 

922a/

21.10.2009

7270a/

19.04.2004

 

1975

 

4.151 lei

 

2.

 

 

29702.02.12.2009

 

BADEA NICOLAE

Str. Transilvaniei, nr.2, bl.57, sc.C, et.4, ap. 60, MIV.-2 CAMERE

 

20550a/

28.10.2004

117a/

24.01.1991

 

1974

 

3.888 lei

Art. 1 Se aprobă vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualualii titulari de contract de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare după cum urmează:

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                   

  Nr.    446 

  Tgv. 10.12.2009

 

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 16.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,  10.12.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6din 1611.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

v     Prevederile H.C.L. nr. 416/28.10.2008 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

v     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr 6 din 16.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2009

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 30.09.2010, pentru un număr de 14 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 6 din data de 16.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2009.

Art. 3 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate se prelungeşte până la data de 30.09.2010, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unei locuinţe, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr 6 din data de 16.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2008, anexat prezentei hotărâri.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                        Nr.    447

   Tgv. 10.12.2009

 

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 10.12.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 417/28.10.2008 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.d şi alin. 6, lit. a , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba tabelul de prioritati privind repartizarea locuintelor sociale pe anul 2010 conform anexei nr.1 la procesul verbal nr.4 din dat de 17.11.2009 al Comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 57 locuinţe, conform anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 4 din data de 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, anexat prezentei hotărâri.

Art. 4 Contestatiile împotriva hotărârii Consiliului Local, cu privire la listele de acordare a locuinţelor sociale, se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente (potrivit Cap. II, art.21, alin.3 din H.G. nr. 1275/2000 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu  modificările şi completările ulterioare

Art. 5 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate este până la data de 31.12.2010, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 6 Se aprobă  schimbarea destinatiei de locuinta a garsonierei nr.1 din Caminul nr.1 Tronson B, str. Laminorului  în birou administrativ;

Art. 7 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2010, pentru un număr de 236 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 4 din data de 17.11.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996.

Art. 8 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate se prelungeşte până la data de 31.12.2010, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 9  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   448

               Tgv. 10.12.2009

              

H O T Ă R Â R E     

scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă  situat în  Municipiul Târgovişte, b-dul Libertăţii, nr.2, Fabrica de gheaţă,

                                      la subsolul complexului comercial “MONDIAL”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 10.12.2009 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Libertăţii, nr.2,- Fabrica de gheaţă- la subsolul complexului commercial “MONDIAL” ;

§    Adresa S.C. DAPA COM IMPEX SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte, cu nr. 25697/ 22.10.2009;

§    Prevederile art. 123, alin. 2, din Legea 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 5, lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Libertăţii, nr.2,-Fabrica de gheaţă- la subsolul complexului commercial “MONDIAL”,.

Art. 2 Suprafaţa spaţiului este de 382,31 m.p.,  preţul de pornire al licitaţiei este de 72.000 lei.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

Badiu Cristina Minerva

Tănase Silviu Gabriel

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    449 

  Tgv 10.12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a terenului, în suprafaţă de 8 mp.  situat în Calea Bucureşti între blocurile O1 - O2 în vederea realizării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren in suprafaţă de 8 mp. situat în Calea Bucureşti între blocurile O1-O2 în vederea realizării unui spaţiu comercial;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, terenului în suprafaţă de 8 mp., situat în Calea Bucureşti între blocurile O1-O2 în vederea realizării unui spaţiu comercial conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

Badiu Cristina Minerva

Tănase Silviu Gabriel

Art.  4  Preţul  de început al licitaţiei este de 26lei/mp/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

  Nr.    450 

  Tgv.  10.12.2009

           

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având în vedere:

v   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

v   Adresa Direcţiei Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 34025/27.10.2009;

v   Prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

v   Prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi;

v   Prevederile H.G. 1307/2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instruirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural;

v   Prevederile H.C.L. nr. 425/24.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în sumă de 10.000.000 lei de la BCR SA;

v   Prevederile H.C.L. nr. 157/2009, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009, modificată şi copletată prin H.C.L. nr. 235/02.06.2009;

v   Programul Naţuional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public ;

v   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

v     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

 

a.  majorarea  veniturilor totale cu suma de 2.343 mii lei,  prin :

- diminuarea prevederilor la indicatorul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor” ( cod indicator 11.02.02 ) cu suma de 621 mii lei.

- majorarea prevederilor la indicatorul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrasctructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural” (cod indicator 11.02.07) cu suma de 49 mii lei.

- majorarea prevederilor la indicatorul Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar ( cod indicator 42.02.29) cu suma de 23 mii lei

- majorarea prevederilor la indicatorul Subventii pentru reabilitare termică a clădirilor de locuit ( cod indicator 42.02.12) cu suma de 2.576 mii lei

- majorarea prevederilor la indicatorul Sprijin financiar constituire familie (cod indicator 42.02.33) cu suma de 263 mii lei

- majorarea prevederilor la indicatorul Subvenţie trusou nou născuţi ( cod indicator 42.02.36) cu suma de 53 mii lei

b. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.343 mii lei, prin:

v   Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ, titlul cheltuieli de personal cu suma de 621 mii lei

v  Majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială, titlul Asistenţă socială cu suma de 316 mii lei

v  Majorarea creditelor bugetare le capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, titlul cheltuieli de capital  cu suma de 2,648 mii lei

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat  este redat în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2009, rectificat este redat în Anexa 3.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

            Nr.  451

Tgv. 10.12.2009

 

 

HOTĂRÂRE

Privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, persoana juridică fără scop patrimonial, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Serviciului Mediu din cadrul D.A.P.P.P. prin care se solicită încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) di Municipiul Târgovişte;

·   Prevederile Legii 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

·   Prevederile H.G. 448/2005, privind Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice

·   Prevederile Legii 426/2001, pentru aprobarea O.U.G 78/2000, privind regimul deşeurilor

·   Prevederile Legii 265/2006 pentru aprobarea O.U.G 195/2005 privind protectia mediului

·   Prevederile Legii 101/2006 privind serviciu de salubrizarea al localitaţilor

·   Adresele nr. 16790/30.07.2008 si 26286/04.11.2009 prin care se solicită identificarea şi punerea la dispozitie a unui teren pentru amenajarea si administrarea unui centru de colectare pentru reciclare a D.E.E.E.

·  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Prevederile art. 17 şi 124, din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte.

Art. 2 Se pune la dispoziţia Asociaţiei Române pentru reciclare RoRec în mod gratuit  terenul în  suprafata de 500 mp. situat în Târgovişte, conform planului anexat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, , D.A.P.P.P. Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

               Nr. 452 

   Tgv. 10.12.2009

  

 

H O T A R A R E

aprobarea avalizării biletelor la ordin emise de S.C Termica S.A. în favoarea S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2009, având in vedere:

§   Adresa nr. 4901/07.12.2009 de la S.C. Termica S.A.;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice aprobarea avalizării biletelor la ordin emise de S.C Termica în favoarea S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale;

§   Prevederile art.4 din O.U.G. nr. 111/2009, pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare;

§   Raportul de avizare ale comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

     Art. 1 Se aprobă avalizarea biletelor la ordin emise de S.C. Termica S.A. în favoarea S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.. după cum urmează :

·          B.O. emis la data de 19.11.2009 scadent la 15.01.2010, in valoare de 2.881.239,32 lei in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 

·          B.O. emis la data de 19.11.2009 scadent la 15.02.2010, in valoare de 4.293.932,88 lei in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 

·          B.O. emis la data de 19.11.2009 scadent la 15.03.2010, in valoare de 4.293.932,88 lei in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 

·          B.O. emis la data de 19.11.2009 scadent la 15.04.2010, in valoare de 3.993.932,88 lei in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 

·       B.O. emis la data de 19.11.2009 scadent la 15.05.2010, in valoare de 3.793.932,88 lei in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 

     Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. TERMICA S.A. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

                        

              Nr. 453  

   Tgv. 10.12.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2010 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară astăzi, 10.12.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehice – Birou Energetic prin care se propune aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2010 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte;

§         Prevederile OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetic a blocurilor de locuinţe;

§         Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG 180/2009;

§         Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§         Prevederile Normei metodologice de aplicare a Legii 372/205 privind performanţa energetic a clădirilor;

  • Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
  • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Lista de priorităţi pe anul 2010, în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sursele de finanţare ale execuţiei lucrărilor de reabilitare termică sunt:

   50% fonduri de la bugetul de stat

   30% fonduri de la bugetul local

   20% fonduri de reparaţii ale Asociaţiilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

          

               Nr. 454  

   Tgv. 10.12.2009

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a  unui teren ce aparţine domeniului public în suprafaţă de 15,48 mp, situat în str. Bucovinei în vederea amenajării unui depozit pentru materiale didactice

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 10.12.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unui teren, ce aparţine domeniului public în suprafaţă de 15,48 mp, situat în str. Bucovinei în vederea amenajării unui depozit pentru materiale didactice;

§      Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§      Adresa 30163/2009 prin care se solicită concesionarea unui teren, în suprafaţă de 15,48 mp, situat în str. Moldovei în vederea amenajării unui depozit pentru materiale didactice ;

§      Prevederile Legei 247/2005 privind reforma în domeniile prprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 81 alin. 2, lit. „g” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a  unui teren ce aparţine domeniului public în suprafaţă de 15,48 mp, situat în str. Bucovinei în vederea amenajării unui depozit pentru materiale didactice.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

Badiu Cristina Minerva

Tănase Silviu Gabriel

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi de 22 lei/mp/an.

Art.  5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

Nr.   455

Tgv 10.12.2009

 

HOTARARE

privind stabilirea  mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor la

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 28.12.2009, pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extrordinara azi 28.12.2009, avand in vedere:

 

§        Prevederile Legii  Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

§        Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Targoviste in  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

§        Prevederile art.16, pct.3 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§        Prevederile HC nr.331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§        Prevederile Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” nr.7/10.12.2009;

§        Prevederile art. art.21 alin.(1), si respectiv art.36 alin. 2 lit.”a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

           In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarle ulterioare.

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aproba mandatul reprezentantului Municipiului Targoviste in sedinta  Adunarii Generale Ordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 28.12.2009, pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2009 potrivit anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste,  reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., Adrian Casandroiu si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.         

  Nr.   456

  Tgv 28.12.2009

             

HOTARARE

privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor la

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 28.12.2009, pentru rectificarea Obiectivelor si  Criteriilor de Performanta ale Directorului General pentru anul 2009

  Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extrordinara azi 28.12.2009, avand in vedere:

§        Prevederile Legii   Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

§        Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Targoviste in  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

§        Prevederile art.16, pct.3 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§        Prevederile HC nr.331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§        Prevederile Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” nr.7/10.12.2009;

§        Prevederile art. art.21 alin.(1), si respectiv art.36 alin. 2 lit.”a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

           In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarle ulterioare.

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aproba  mandatul reprezentantului Municipiului Targoviste in sedinta  Adunarii Generale Ordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 28.12.2009, pentru rectificarea Obiectivelor si Criteriilor de Performanta ale Directorului General pentru anul 2009 potrivit procurii speciale prevazute in Anexa  la prezenta hotarare.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste,  reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., Adrian Casandroiu si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

  Nr.    457

  Tgv 28.12.2009

                                                                          

 Anexa

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la  sedinţa  Adunării Generale Ordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 28.12.2009

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin H.C.M.L. nr.331/2008, dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr.054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de ______________, pentru punctele de pe ordinea de zi,  astfel:

1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2009, conform anexei.

 

Pentru  _____X______            Împotrivă   ____________            Abţinere___________

 

 

Data ……………………………………     

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU

        

                      ing. Stănescu Iulian                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.12.2009, având în vedere:

v    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

v    Solicitarile  directiior din subordinea Consiliului Local Targoviste privind rectificarea bugetului public;

v    Prevederile H.C.L. nr. 157/2009, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009, modificată şi copletată

v    Programul Naţuional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public ;

v    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

v      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

   a.  majorarea  veniturilor totale cu suma de 2.509 mii lei,  prin :

- majorarea  prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit (cod indicator  42.02.12) cu suma de 2.424 mii lei

- majorarea  prevederilor la indicatorul Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari – Fondul de Coeziune- prefinantare (cod indicator  45.02.03.03) cu suma de 85 mii lei.

    b. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.509 mii lei, prin:

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe cu suma de 50 mii lei, din care pe titluri:

diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 200 mii lei

majorarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 250 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, cu suma de 18 mii lei din care pe titluri:

diminuarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de personal cu suma de 32 mii lei

majorarea creditelor bugetare la titlul bunuri şi servicii cu suma de 50 mii lei

- diminuarea creditelor bugetare la capitolul 55.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe majorarea, titlul  Dobânzi  cu suma de 300 mii lei 

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Invăţământ, titlul cheltuieli de personal    cu suma de 115 mii lei, din care pe titluri:

majorarea creditelor bugetare la titlul bunuri şi servicii cu suma de 100 mii lei

diminuarea creditelor bugetare la titlul Alte cheltuieli (Burse) cu suma de 70 mii lei.

majorarea creditelor la titlul Proiecte cu finantare din  fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 85 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie cu suma de 18 mii lei, din care pe titluri :

diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 300 mii lei

majorarea creditelor la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 200 mii lei

majorarea creditelor la titlul Transferuri  cu suma de 82 mii lei

- diminuarea  creditelor bugetare la capitolul 68.02 Asigurări si asistenta sociala , titlul Asistenta sociala cu suma de 150 mii lei 

- majorarea creditelor la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica, titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.594 mii lei, din care pe titluri:

diminuarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de personal cu suma de 80 mii lei

majorarea creditelor bugetare la titlul bunuri şi servicii cu suma de 250 mii lei

majorarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.424 mii lei

- majorarea  creditelor bugetare la capitolul 84.02 Transporturi , titlul  bunuri şi servicii  cu suma de 200 mii lei 

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat  este redat în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2009, rectificat este redat în Anexa 2.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2009 după cum urmează :

Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 7.083 mii lei, din care pe capitole bugetare:

- majorarea  creditelor bugetare la capitolul 65.07 Invăţământ cu suma de 600 mii lei

- majorarea  creditelor bugetare la capitolul 67.07 Cultura, recreere şi religie cu suma de 300 mii lei

- diminuarea  creditelor bugetare la capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica cu suma de 1.900 mii lei

- majorarea    creditelor bugetare la capitolul 81.07 Combustibili si energie cu suma de 1.100 mii lei

- diminuarea  creditelor bugetare la capitolul 84.07 Transporturi cu suma de 7.183 mii lei

Bugetului creditelor interne rectificat este redata în anexa 3

Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2009 după cum urmează :

a. majorarea  veniturilor totale cu suma de 100 mii lei,  prin:

- majorarea prevederilor la indicatorului Alte venituri  (cod 36.10.50)

- majorarea prevederilor la indicatorului Subventii  (cod 43.10)

b. majorarea  cheltuielilor totale cu suma de 100 mii lei, prin majorarea creditelor bugetare la capitolul 67.10 Cultura, recreere şi religie, titlul bunuri si servicii cu suma de 100 mii lei.

Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2009 rectificat este redat in anexa 4.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finantate  integral din venituri proprii pe anul 2009 după cum urmează :

a. majorarea  veniturilor totale cu suma de 4.267 mii lei,  prin:

-   majorarea indicatorului Alte venituri din prestari servicii (cod 33.15.50)

b. majorarea  cheltuielilor totale cu suma de 4267 mii lei, prin majorarea creditelor bugetare la capitolul 87.15 Alte actiuni economice, din care pe titluri:

- majorarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de personal cu suma de 417 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la titlul bunuri şi servicii cu suma de 3.850 mii lei

Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finantate  integral din venituri proprii pe anul 2009 rectificat este redat in anexa 5.

Art. 5 Se aprobă rectificarea Bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 după cum urmează: 

a. majorarea  veniturilor totale cu suma de 350 mii lei,  prin  majorarea indicatorului Depozite speciale pentru constructii de locuinte  (cod 36.11.08)

b. majorarea  cheltuielilor totale cu suma de 350 mii lei, din care pe capitole bugetare:

- majorarea  creditelor bugetare la capitolul 67.11 Cultura, recreere şi religie, titlul bunuri si servicii cu suma de 100 mii lei

- majorarea  creditelor bugetare la capitolul 70.11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica, titlul Cheltuieli de capital cu suma de 350 mii lei

- diminuarea  creditelor bugetare la capitolul 84.11 Transporturi, titlul Cheltuieli de capital cu suma de 100 mii lei

Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local rectificat este redat în anexa 6.

Art. 6 Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

  Nr.    458

  Tgv 28.12.2009