Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

405. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei catre Baschet Club M.C.M. Targoviste – sectia baschet feminin, pentru acoperirea cheltuielilor legate de sezonul competitional 2006 - 2007

406. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

407. Hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a pietelor de pe raza Municipiului Targoviste conform H.G. nr. 348/2004

408. Hotarâre privind unele masuri pentru actualizarea domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

409. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 10 (zece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

410. Hotarâre privind stabilirea amplasamentului pentru colectarea deseurilor provenite de la aparate electrice (D.E.E.E.) de pe raza Municipiului Targoviste

411. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unei suprafete de 11,10 m.p. teren, situat in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, Bl. 3, Sc. B, Ap. 3 pentru scara acces si rampa pentru persoane cu handicap

412. Hotarâre privind suplimentarea numarului de personal muncitor ce va fi angajat in conditiile Legii nr. 76/2002 la  S.C. TERMICA S.A. Targoviste 

413. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Statie distributie carburanti, spatiu comercial si spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 44, beneficiari S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. si S.C. MARTINELI COM PROD S.R.L.

414. Hotarâre  privind anularea creantelor fiscale mai mici de 10 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006

415. Hotarâre privind aprobarea repartizarii unui  numar de 151 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L., ca urmare a modului de solutionare  a contestatiilor stabilit  prin Procesul - verbal nr. 7 din data de 11.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor

416. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/ 08.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

417. Hotarâre privind recalcularea pretului pentru cabinetele medicale vandute conform O.U.G. nr. 110/2005

418. Hotarâre privind respingerea solicitarii de prelungire a contractului de inchiriere nr. 22/252/2006/01.08.2006, incheiat cu S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste pentru  terenul in suprafata de 50 m.p. situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere

419. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

420. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

421. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2007

422. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de selectie si evaluare pentru postul de director executiv al Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret « Mihai Popescu »

423. Hotarâre privind constituirea unui fond de premiere de 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006

424. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere si mansardare cladire existenta parter – Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur

425. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare Liceul de Arte Balasa Doamna”

426. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Consolidare si reabilitare Colegiul National Constantin Carabela”

427. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare Liceul Voievodul Mircea”

428. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere si reabilitare Gradinita nr. 9”

429. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Consolidare si reabilitare Corp C si Sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu Targoviste, inclusiv retele de canalizare”

430. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere Sala de sport – Scoala nr. 11”

431. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere Sala de festivitati – Colegiul National Constantin Cantacuzino”

432. Hotarâre privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jurist Avanu Vasile, pe anul 2006

 

Aviz privind ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste ca urmare a modificarii preturilor la gaze si energie electrica

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei catre Baschet Club M.C.M. Targoviste – sectia baschet feminin, pentru acoperirea cheltuielilor legate de sezonul competitional 2006 - 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 14.12.2006, având in vedere:

-         Solicitarea Baschet Club M.C.M. Targoviste – sectia baschet feminin, pentru acoperirea cheltuielilor legate de sezonul competitional 2006 - 2007; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei catre Baschet Club M.C.M. Targoviste – sectia baschet feminin, pentru acoperirea cheltuielilor legate de sezonul competitional 2006 - 2007.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 670220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    405

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2006, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;
 • adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 9782/08.12.2006
 • Ordinul Ministerului economiei si comertului nr 779/9.11.2006
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2006, rectificat prin HCL 107/30.03.2006, HCL 134/27.04.2006, HCL 172/31.05.2006, HCL 236/27.07.2006 ; HCL 287/30.08.2006 ;  HCL 313/28/.09.2006 ; HCL 346/31.10.2006, HCL 369/29.11.2006
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. a  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 4.000 mii lei,  prin :

1.1 majorarea  prevederilor la indicatorul Cote defalcate din TVA  cu  1.910 mii lei , din care :

   - majorarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor (cod 11.02.02) cu suma de 1.544 mii lei ;

   - majorarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea  bugetelor locale (cod 11.02.06) cu suma de 366  mii lei ;

1.2 majorarea prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari  cu suma de 50  mii lei ;

1.3 majorarea prevederilor la indicatorul Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare  cu suma de 2.040 mii lei 

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 4.000 mii lei, din care pe capitole :

2.1 capitolul 51.02 AUTORITATI PUBLICE pe titluri :

- cheltuieli de personal -  diminuarea creditelor cu  suma de 50 .mii lei

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 50 mii lei

2.2 capitolul 65.02 INVATAMANT majorarea creditelor cu suma de 585 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal -  majorarea creditelor  cu  485 mii lei

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 100 mii lei

2.3 capitolul 67.02 CULTURA majorarea creditelor cu suma de 230 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 230 mii lei

2.4 capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  majorarea creditelor totale cu suma de 1.145 mii lei, din care pe titluri

- cheltuieli de personal -  cresterea creditelor cu  suma de 854 mii lei

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 291 mii lei

1.1 capitolul 81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE, majorarea creditelor totale cu suma de 2.040  mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de capital majorarea creditelor cu suma de 2.040 mii lei,

      Bugetul local rectificat este redat in anexa 1.

      Lista obiectivelor de investitii este redata in anexa  2

Art.2  Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 cu completarile si modificarile ulterioare  se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                 

Nr.    406

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a pietelor de pe raza Municipiului Targoviste conform H.G. nr. 348/2004

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 14.12.2006, având in vedere:

-          Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se sustine necesitatea aprobarii unei hotarari privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a pietelor de pe raza Municipiului Targoviste conform H.G. nr. 348/2004;

-          Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 348/2004 – cap. IV, art. 9, alin. 2, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice ;

-          Prevederile H.C.L. nr. 146/2004 privind  aprobarea Regulamentului de functionare pentru pietele si targul saptamanal de pe raza Municipiului Targoviste conform H.G. 348/2004;

-          Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica   Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „e”din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba noul Regulament de Organizare si Functionare a Pietelor de pe raza Municipiului Targoviste conform H.G. nr. 348/2004, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 H.C.L. nr. 146/2004 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Administratia Pietelor, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.      407

Tgv.   14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind unele masuri pentru actualizarea domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotarari privind unele masuri pentru actualizarea domeniului public si privat al Municipiului Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 • Prevederile Legile fondului funciar nr. 18/1991, 1/2000 si 247/2005;
 • Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;
 • Prevederile H.C.L. nr. 163/1998 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 164/1998 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 art. « c » din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Bunurile imobile (cladiri si terenuri), apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, care fac obiectul dreptului de revendicare sau reconstituire al unor persoane fizice si juridice, realizat in baza unor sentinte judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau ca urmare a aplicarii dispozitiilor legii nr. 10/2001 sau a legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, 1/2000 respectiv 247/2005), trec in domeniul privat al Municipiului Targoviste in vederea punerii in posesie a acestora, persoanelor indreptatite.

Art. 2 Dupa punerea in posesie a acestor bunuri imobile, D.A.P.P.P. prin compartimentul de specialitate va opera in evidentele sale in vederea actualizarii domeniului public si privat al Municipiului Targoviste.

Art. 3 Contractele de concesionare sau inchiriere care au ca obiect bunurile imobile (cladiri si terenuri) revendicate de persoanele indreptatite prin sentinte judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau in baza legii nr. 10/2001 sau a legilor fondului funciar se reziliaza de drept.

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 163 si 164 din 1998 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste se aplica in mod corespunzator.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Directia Tehnica – Birou Cadastru, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.     408

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 10 (zece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 10 (zece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    409

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea amplasamentului pentru colectarea deseurilor provenite de la aparate electrice (D.E.E.E.) de pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.12.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea amplasamentului pentru colectarea deseurilor provenite de la aparate electrice (D.E.E.E.) de pe raza Municipiului Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 448/2005 privind privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.  1 Incepand cu data de 22.12.2006, se aproba infiintarea unui punct de colectare selectiva a deseurilor echipamentelor electrice si electronice (D.E.E.E.) de pe raza Municipiului Targoviste, pe un amplasament in suprafata de 200 m.p., situat in Strada Radu de la Afumati nr. 7, teren adiacent sediului S.C. ECO SAL 2005 Targoviste, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 30 de zile, conducerea ECO-SAL 2005 si D.A.P.P.P. vor intocmi un regulament de functionare a  acestui punct.. 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., S.C. ECO SAL 2005 si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    410

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unei suprafete de 11,10 m.p. teren, situat in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, Bl. 3, Sc. B, Ap. 3 pentru scara acces si rampa pentru persoane cu handicap

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.12.2006,avand in vedere:

 • Raportul comun de specialitate al Directiei de Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unei suprafete de 11,10 m.p. teren, situat in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, Bl. 3, Sc. B, Ap. 3 pentru scara acces si rampa pentru persoane cu handicap

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

 • In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unei suprafete de 11,10 m.p. teren, situat in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, Bl. 3, Sc. B, Ap. 3 pentru scara acces si rampa pentru persoane cu handicap.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

0.      Ilie Valentin

1.      Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    411

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea numarului de personal muncitor ce va fi angajat in conditiile Legii nr. 76/2002 la  S.C. TERMICA S.A. Targoviste 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi 14.12.2006, având in vedere:

-          Referatul S.C. TERMICA S.A. Targoviste privind aprobarea suplimentarii numărului de muncitori, ce vor fi angajati in condiţiile Legii nr. 76/2002;

-          Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 alin. 3 lit. “c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aprobă suplimentarea numarului de personal muncitor necalificat ce va fi angajat in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, la S.C. TERMICA S.A. Targoviste, cu un numar de 25 de posturi pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2007.

Art. 2 S.C. TERMICA S.A. Targoviste va tine o evidenta separata a cheltuielilor efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    412

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Statie distributie carburanti, spatiu comercial si spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 44, beneficiari S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. si S.C. MARTINELI COM PROD S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

§         Propunerea d-lui consilier Tutuianu Ioan, in calitate de presedinte al comisiei de specialitate nr. 2 (urbanism), exprimand punctul de vedere al comisiei pe care o reprezinta, de reanalizare si supunere spre aprobare Consiliului Local Municipal Targoviste, in sedinta sa, din 14.12.2006, a P.U.D. studiat pentru Statie distributie carburanti, spatiu comercial si spalatorie auto, in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 44, beneficiari S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. si S.C. MARTINELI COM PROD S.R.L.;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru Statie distributie carburanti, spatiu comercial si spalatorie auto, in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 44, beneficiari S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. si S.C. MARTINELI COM PROD S.R.L..

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    413

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind anularea creantelor fiscale mai mici de 10 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi 14.12.2006, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Impozite si Taxe Locale prin care propune adoptarea unei hotarari privind anularea creantelor fiscale mai mici de 10 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 174 din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala;

§         Prevederile art. 38 alin. 4 lit „c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata  de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se anuleaza creantele fiscale mai mici de 10 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006, conform prevederilor legii.

Art. 2 Scaderea creantelor fiscale se va face pe baza  borderourilor de scadere care vor fi intocmite de Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Directiei Economice, si aprobate prin Dispozitie, de catre Primarul Municipiului Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    414

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea repartizarii unui  numar de 151 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L., ca urmare a modului de solutionare  a contestatiilor stabilit  prin Procesul - verbal nr. 7 din data de 11.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor

 

Consiliul Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15.12.2006, avand in vedere:

 • Procesul verbal nr. 7 din data de 11.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii  construite prin programul A.N.L. ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte modificata si completata;
 • H.G. nr. 962/2001- privind normele metodologice pentru punerea in aplilcare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – modificata si completata;
 • H.C.L. nr. 212/30.08.2006
 • Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba repartizarea unui numar 151 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L., in conditiile stabilite ca urmare a modului de solutionare a   contestatiilor    prevazut  prin Procesul - verbal nr. 7 din data de 11.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor.

Procesul verbal cuprinde lista definitiva de repartizare a locuintelor si este cuprinsa in anexa 1 din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. – Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     415

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 14.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/ 08.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/ 08.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei;

-         Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză si repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-         Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 3/08.12.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996, anexat prezentei hotarari.

Se aproba repartizarea unui numar de 31 de locuinte sociale persoanelor care indeplinesc conditiile stabilite de lege, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    416

Tgv. 14.12.2006

 

H O T A R A R E

privind recalcularea pretului pentru cabinetele medicale vandute conform O.U.G. nr. 110/2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Comisiei municipale de vanzare a spatiilor cu destinatie de cabinere medicale privind recalcularea pretului pentru cabinetele medicale vandute conform O.U.G. nr. 110/2005;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.U.G. nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale,
 • Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005
 • Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba recalcularea pretului pentru spatiile cu destinatie de cabinete medicale vandute in conditiile O.U.G. nr. 110/2005 conform Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Art. 2 Contractele incheiate in baza O.U.G. nr. 110/2005 se vor modifica prin acte aditionale urmand ca  si cumparatorii spatiilor cu destinatie de cabinete medicale sa beneficieze de restituirea diferentelor de sume achitate, cu exceptia celor achitate pentru plata rapoartelor de evaluare si pentru plata membrilor comisiei municipale de vanzare a spatiilor cu destinatie de cabinete medicale.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii comisiei municipale, D.A.P.P.P. – Serviciul Fond Locativ, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     417

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 14.12.2006

 

H O T A R A R E

privind respingerea solicitarii de prelungire a contractului de inchiriere nr. 22/252/2006/01.08.2006, incheiat cu S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste pentru  terenul in suprafata de 50 m.p. situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se supune spre analiza Consiliului Local Municipal Targoviste solicitarea de prelungire a contractului de inchiriere nr. 22/252/2006/01.08.2006, incheiat cu S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste pentru  terenul in suprafata de 50 m.p. situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile H.C.L. nr. 252/27.07.2006 privind inchirierea directa pe baza de abonament a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru comercializarea biciclete, in perioada 01.07. – 30.11.2006 catre S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste ;

-         Contractul de inchiriere nr. 22/252/2006/-1.08.2006 incheiat intre Primaria Municipiului Targoviste si .S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste avand ca obiect inchirierea terenului de 50 .m.p. situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere in perioada 01.07. – 30.11.2006;

-         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge solicitarea de prelungire a contractului de inchiriere nr. 22/252/2006/01.08.2006, incheiat cu S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste pentru  terenul in suprafata de 50 m.p. situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    418

Tgv. 14.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Contabilitate prin care se propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.J.D. nr. 78/2006 privind transmiterea imobilului – Policlinica II Zonala Sud, situata in Targoviste, Str. Cooperatiei nr. 2 – din proprietatea publica a Judetului Dambovita, in proprietatea publica a Municipiului Targoviste;

§         Prevederile H.C.J.D. nr. 79/2006 privind transmiterea unui imobil –cladiri si terenul aferent- situat in Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, din domeniul public al judetului Dambovita si din administrarea Spitalului Judetean Dambovita in domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru Spitalul Municipal de specialitate

§         Prevederile H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza  H.C.L. nr. 325/2006 dupa cum urmeaza :

Se va insera un nou articol 5 cu urmatorul continut :

«  Reabilitarea imobilului  din Strada Cooperatiei nr. 2 se va realiza prin alocarea de la Bugetul local a sumei de 2.800.000 lei (fara TVA), respectiv din sume alocate de catre Ministerul Sanatatii Publice, din care 1.000.000  lei pentru trimestrul IV 2006.

Reabilitarea imobilului din Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4 se va realiza prin alocarea de la Bugetul local a sumei de 95.000 lei (fara TVA), respectiv din sume alocate de catre Ministerul Sanatatii Publice, din care 85.000  lei pentru trimestrul IV 2006.

Obligatiile ce revin Primariei si Spitalului Municipal Manastirea Dealu privind finantarea lucrarilor de reabilitare, procedura de plata si modalitatea de monitorizare a situatiei de lucrari vor fi stabilite printr-un protocol semnat de catre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si ai Spitalului Municipal Manastirea Dealu pentru cele doua obiective de investitii.

O copie a contractului incheiat intre Primaria Targoviste si prestatorul de lucrari va fi inaintata si conducerii Spitalului Municipal Manastirea Dealu. »

 In urma renumerotarii, articolul 5 va deveni articolul 6.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 325/2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 H.C.L. nr. 373/29.11.2006 se revoca.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul municipiului pentru comunicare.


Nr.    419

Tgv. 14.12.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.12.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare pentru 2 (doua) persoane fizice aflate in dificultate din municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, aflate in dificultate din punct de vedere social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    420

Tgv. 14.12.2006

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicita sprijin financiar din partea C.L.M. Targoviste

                    

Nr. Crt.

Nume si prenume

Solicitare

Propunere Biroul de Ajutor Social

Suma acordata CL

Observatii

1

Nastase Gheorghe

2.000 lei

-

2.000 lei

 

2

Carstea Radu

1.000 euro

-

3.500 lei

Adolescent, bolnav de leucemie, nevoie urgenta de bani pentru operatie

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.12.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

-          In temeiul art. 38 alin. 9 din Legea 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier jr. Neculaescu Sache, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier jr. Neculaescu Sache si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   421

Tgv. 14.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea criteriilor de selectie si evaluare pentru postul de director executiv al Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret « Mihai Popescu »

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 14.12.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al d-lui Primar, ing. Iulian Furcoiu prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea criteriilor de selectie si evaluare pentru postul de director executiv al Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret « Mihai Popescu »
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. « a » din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba urmatoarele criterii de selectie si evaluare pentru ocuparea postului de director executiv al Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret « Mihai Popescu » Targoviste :

1.      Criterii de selectie :

§         Studii teatrale / de arta (regie, actorie, scenografie) de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta

§         Studii de masterat in management cultural (sau echivalente) absolvite cu diploma

§         Activitate profesionala in institutii de cultura sau de arta de minim 5 ani

§         Experienta dovedita in organizarea de activitati cultural artistice

§         Recomandare din partea unor personalitati ale vietii cultural artistice

2.      Criterii de evaluare :

§         Intocmirea, prezentarea si sustinerea in fata comisiei a unui proiect managerial cu anexe si sceme complementare propuse

§         Cunostinte si deprinderi de folosire a cadrului normativ privind organizarea si desfasurarea activitatilor artistice, in special a institutiilor de spectacole

§         Cunostinte si abilitati in domeniul managementului, in domeniul economic si financiar contabil, care sa poata asigura eficienta si performanta institutiei

§         Cunostinte privind cadrul legal al organizarii si functionarii administratiei publice locale, al stabilirii relatiilor si raporturilor cu autoritatile publice locale

§         Capacitatea de adaptare si cooperare cu alte institutii de spectacole, cu Ministerul Culturii si Cultelor, cu alte organizatii si oficii implicate in activitatea artistica

§         Disponibilitatea de comunicare si promovare a activitatilor specifice institutiei publice

§         Gradul de coerenta, accesibilitate si consecventa a sustinerii si promovarii programelor si proiectelor institutiei

§         Disponibilitatea individuala de administrare si relationare cu personalul institutiei si cu cetatenii

§         Disponibilitatea conceperii, accesarii, promovarii si urmaririi unor programe de finantare cu surse externe sau guvernamentale

§         Sustinerea si argumentarea activitatii artistice anterioare cuprinsa in dosarul de activitate

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    422

Tgv. 14.12.2006

 

H O T A R A R Eo:p>

privind constituirea unui fond de premiere de 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care propune adoptarea unei hotarari privind constituirea unui fond de premiere de 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 22 din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006 aprobata prin Legea nr. 417/2006
 • Prevederile art. 12 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba constituirea unui fond de premiere de 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006, in cuantum de 445.695 lei.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, directiile din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, personalul Primariei Municipiului Targoviste, Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   423

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R Eo:p>

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere si mansardare cladire existenta parter – Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere si mansardare cladire existenta parter – Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Extindere si mansardare cladire existenta parter – Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Extindere si mansardare cladire existenta parter – Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur”, dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare : Ac=195 m.p., Ad = 560,83 m.p.
 • Lucrari de consolidare si constructii
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Mobilier si dotari functionale
 • Finisaje interioare si exterioare
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 873.898,07 lei (250027 euro) din care:

C+M 775.184,05 lei (221785 euro)

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    424

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare Liceul de Arte Balasa Doamna”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare Liceul de Arte Balasa Doamna”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Reabilitare Liceul de Arte Balasa Doamna”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Reabilitare Liceul de Arte Balasa Doamna”, dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare : Ac=1.560 m.p., Ad = 3.837 m.p.
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Mobilier si dotari functionale
 • Finisaje interioare si exterioare
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 1.393.142,53 lei (398.587 euro) din care:

C+M 1.214.882,92 lei ( 347.386 euro)

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    425

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Consolidare si reabilitare Colegiul National Constantin Carabela”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Consolidare si reabilitare Colegiul National Constantin Carabela”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Consolidare si reabilitare Colegiul National Constantin Carabela”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Consolidare si reabilitare Colegiul National Constantin Carabela”, dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare : Ac = 2.763 m.p., Ad = 5886 m.p.
 • Lucrari de consolidare si constructii
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Mobilier si dotari functionale
 • Finisaje interioare si exterioare
 • Amenajarea unui punct termic in incinta locatiei
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 7.653.045,49 lei (2.230.492 euro ) din care:

C+M 6.902.496,25 lei (2.011.744 euro)

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    426

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare Liceul Voievodul Mircea”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul Reabilitare Liceul Voievodul Mircea”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local                  Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Reabilitare Liceul Voievodul Mircea”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Reabilitare Liceul Voievodul Mircea” dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – consolidare
 • Extindere vestiare
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Retele exterioare de canalizare din tuburi PVC pe lungime de 87 ml
 • Mobilier si dotari functionale
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 5.281.779 lei din care:

    C+M 4.883.070 lei

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    427

Tgv. 20.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere si reabilitare Gradinita nr. 9”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere si reabilitare Gradinita nr. 9”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local                  Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Extindere si reabilitare Gradinita nr. 9”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Extindere si reabilitare Gradinita nr. 9” dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare: Ad=421,55 mp
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Mobilier si dotari functionale
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 694.860 lei din care:

    C+M 601.527 lei

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    428

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Consolidare si reabilitare Corp C si Sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu Targoviste, inclusiv retele de canalizare”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Consolidare si reabilitare Corp C si Sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu Targoviste, inclusiv retele de canalizare”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local                  Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Consolidare si reabilitare Corp C si Sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu Targoviste, inclusiv retele de canalizare”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Consolidare si reabilitare Corp C si Sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu Targoviste, inclusiv retele de canalizare” dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare: Ad = 2130 m.p. + sala de sport 992,8 m.p.
 • Extindere vestiare
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Retele exterioare de canalizare din tuburi PVC pe lungime de 87 ml.
 • Mobilier si dotari functionale
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 326.893 lei (677.526 euro) din care:

    C+M 2.072.683 lei (605.239 euro)

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    429

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R Eo:p>

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere Sala de sport – Scoala nr. 11”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere Sala de sport – Scoala nr. 11”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local                  Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Extindere Sala de sport – Scoala nr. 11”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Extindere Sala de sport – Scoala nr. 11”, dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare: Ac = 1876  m.p. + Ad = 2206 m.p.
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Mobilier si dotari functionale
 • Finisaje interioare si exterioare
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 3.883.413,94 lei (1.131.828 euro) din care:

    C+M 3.452.577,94 lei (1.006.260 euro)

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    430

Tgv. 20.12.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere Sala de festivitati – Colegiul National Constantin Cantacuzino”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 20.12.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Extindere Sala de festivitati – Colegiul National Constantin Cantacuzino”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local                  Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Extindere Sala de festivitati – Colegiul National Constantin Cantacuzino”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Extindere Sala de festivitati – Colegiul National Constantin Cantacuzino”, dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici:
 • Cladire existenta – amenajare: Ac = 1560 m.p. + Ad = 3837 m.p.
 • Instalatii interioare de apa rece si apa calda
 • Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta
 • Instalatii electrice de iluminat si siguranta
 • Mobilier si dotari functionale
 • Finisaje interioare si exterioare
 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

Valoare investitie : 2.432.639,49 lei (708.997 euro) din care:

    C+M 2.151.521,19 lei (627.065 euro)

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase pentru restul investitiei.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    431

Tgv. 20.12.2006

 

 

H O T A R A R E

privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jurist Avanu Vasile, pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 20.12.2006, având in vedere:

-         Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind necesitatea formularii de catre Consiliul Local Municipal Targoviste a propunerii de evaluare a Secretarului Municipiului Targoviste pentru perioada 01.12.2005 - 01.12.2006;

-         Prevederile H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

-         Metodologia de evaluare a performantelor profesionale ale funcţionarilor publici, prevăzuta in Anexa nr. 3 art. 4 pct. “d” din H.G. nr. 1209/2003;

-         Dispoziţiile art. 38 pct. 9 din Legea nr. 215/2003, modificata si completata de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda nota 5 (cinci), pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jurist Avanu Vasile, pe anul 2006, conform propunerii formulate de Primarul Municipiului Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    432

Tgv. 20.12.2006

 

 

A V I Z

privind ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste ca urmare a modificarii preturilor la gaze si energie electrica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.12.2006, avand in vedere:

-         Referatul S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea pretului pentru energia termica produsa, transportata, distribuita su furnizata de S.C. TERMICA S.A. Targoviste ca urmare a modificarii preturilor la gaze si energie electrica;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea pretului pentru energia termica produsa, transportata, distribuita su furnizata de S.C. TERMICA S.A. Targoviste ca urmare a modificarii preturilor la gaze si energie electrica;

-         Prevederile O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

-         Prevederile Deciziei nr. 995/05.07.2006 privind aprobarea preturilor practicate in nsectorul energiei electrice si termice de S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Judetul Dambovita;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 lit. “c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

A V I Z E A Z A :

 

Ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste ca urmare a modificarii preturilor la gaze si energie electrica, incepand cu data de 01.01.2007, dupa cum urmeaza:

 

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de furnizare energie termica, sub forma de apa fierbinte, destinata agentilor economici, fara TVA =  161,67 lei/Gcal;

-    Pret activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata agentilor economici fara TVA = 184,15 lei/Gcal;

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport, distributie si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata agentilor economici, fara TVA = 238,79 lei/Gcal;

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata populatiei, cu TVA = 212,94 lei/Gcal;

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport, distributie si producere a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata populatiei, cu TVA = 276,14 lei/Gcal;

            

Nr.    9

Tgv. 14.12.2006