418. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

419. Hotarâre privind stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al Municipiului Targoviste la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste

420. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

421. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

422. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala

423. Hotarâre privind trecerea din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Liceului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, a terenului aferent cladirilor in care acesta isi desfasoara activitatea, in suprafata de 4586 m.p.

424. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7(sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

425. Hotarâre privind prelungirea duratei de inchiriere a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi prin act aditional, pana la data de 01.03.2006

426. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a cladirilor preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor, situate pe terenul in suprafata de 0,58 ha din Strada Justitiei

427. Hotarâre privind respingerea contestatiilor formulate de catre unele persoane fizice si juridice din Municipiul Targoviste impotriva H.C.L. 361/2005

428. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, a suprafetei de teren de 346 m.p., situata in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 126, achizitionata de la numita Gheorghe Gheorghita, si darea in administrare catre R.A.G.C. Targoviste

429. Hotarâre privind completarea Anexei nr. 6 la Contractul de parteneriat public – privat referitor la transportul public local aprobat prin H.C.L. nr. 311/26.12.2004

430. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

431. Hotarâre privind respingerea plangerii prealabile formulate de catre domnul Marin C. Vasile domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Melodiilor, bloc 24, scara D, apartament 72,  impotriva H.C.L. nr. 367/2005

432. Hotarâre privind modificarea termenului de concesionare pentru suprafata de teren de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca, Bloc X2, Scara E – parter, aprobat prin H.C.L. nr. 396/31.10.2005

433. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+E+M” in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion nr. 37, beneficiar Duta Viorica Doinita

434. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru construire locuinta P+1”, beneficiari Nedelcu Florina Eugenia si Nedelcu Liviu Mihail

435. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial parter” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 36 G (si Strada Costache Olareanu nr. 11), beneficiar Ciocodeica Carmen Liliana

436. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, in Municipiul Targoviste, Strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa „Martorii lui Iehova

437. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Constructie S+P si fantana” in Municipiul Targoviste, Strada Matei Basarab nr. 62 A, beneficiari Safta Ilie Doru si Safta Daniela Rodica

438. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 368, beneficiar Istrate Monica

439. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+1E” in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului nr. 21, beneficiar Stoica Ion

440. Hotarâre privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jurist AVANU VASILE, pe anul 2005

441. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, doamnei economist  Isofache Maria, pentru merite deosebite

442. Hotarâre privind alocarea sumei de 65.000 mii lei RON, Arhiepiscopiei Targoviste, pentru intretinerea si functionarea Parohiilor aflate pe raza Municipiului Targoviste

443. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2006

 

Aviz nr. 4 privind acceptarea subconcesiunii suprafetei de 112/630 m.p. cota – parte indiviza de catre S.C. NIMB Dambovita S.A. catre S.C. ONCAS COM S.R.L. Targoviste 

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 21.12.2005, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste

-         Solicitarile privind acordarea unor ajutoare ;

-         Prevederile OG 45/2003 - a finanţelor publice locale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005. modificata prin H.C.L. nr. 107/24.07.2005, H.C.L. nr. 155/27.04.2005, H.C.L. nr. 177/31.05.2005, H.C.L. nr. 253/27.07.2005, H.C.L. nr. 327/31.08.2005, H.C.L. nr. 408/30.11.2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal  Targoviste pe anul 2005, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2005 actualizata conform bugetului rectificat, este redata in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2005, cu modificarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    418

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al Municipiului Targoviste la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 21.12.2005, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al directorului executiv al Politiei Comunitare, dl Dumitru Adrian prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al Municipiului Targoviste la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste;

§         Expunerea de motive a Primarului Municipiului Targoviste ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 371 / 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare  modificata  prin O.U.G nr.23/2005 ;

§         Prevederile Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

§         Dispozitiile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 aln.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia  Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aproba obiectivele din domeniul public si privat al Municipiului Targoviste la care paza se asigura cu personalul specializat al Politiei Comunitare Targoviste.

Art. 2 Paza obiectivelor se executa in baza planurilor de paza aprobate de Primarul Municipiului Targoviste, conform art.8, alin.2 din cuprinsul Legii nr. 371/2004.

Art. 3 Obiectivele la care se asigura paza cu Politia Comunitara, sunt prevazute in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 In situatii neprevazute, care nu sufera amanare si cu caracter temporar, se poate executa paza si la alte obiective  prin Dispozitia Primarului.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directorul Executiv al Politiei Comunitare, conducatorii obiectivelor si Secretarul Municipiului Targoviste, pentru comunicare.

                  

Nr.   419

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale

Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 371 / 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare  modificata  prin O.U.G nr.23/2005 ;

 • Prevederile H.C.L. nr. 225/29.06.2005 privind infiintarea Politiei Comunitare Targoviste ;
 • Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001,

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:

- infiintarea unei noi formatiuni de paza, avand urmatoarea structura:

§         1 post sef formatie paza;

§         21 posturi agenti paza V;  

§         17 posturi agenti paza VI.

- suplimentarea formatiunilor de ordine publica numarul 1 si 2 cu cate 8 posturi de agenti comunitari clasa III, grad profesional principal treapta 3.   

Art. 2  Statul de functii al posturilor nou infiintate constituie anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 3 Organigrama rectificata a Politiei Comunitare este cuprinsa in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225 / 2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    420

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea si functionarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. 2104/24.11.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementului resurselor umane, financiare si materiale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 1/25.01.2005 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste;
 • Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001,

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica statul de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste, prin transformarea postului de arhivar III (studii medii) din cadrul Compartimentului Secretariat, Relatii cu Publicul, Arhiva, Administrativ, in post de referent gradul II (studii superioare de scurta durata).

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1 / 2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare. 

 

Nr.    421

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului din sectorul bugetar;
 • Prevederile Anexei nr. 2 „Administratie Publica Locala” la O.U.G. nr. 9/2005
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala
 • Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001,

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala, prin transformarea postului de referent III – asistent social (studii medii) din cadrul Serviciului Asistenta Sociala, in post de referent de specialitate gradul III (studii superioare).

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.S. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare. 

 

Nr.    422

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Liceului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, a terenului aferent cladirilor in care acesta isi desfasoara activitatea, in suprafata de 4586 m.p.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi 21.12.2005 având in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Liceului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, a terenului aferent cladirilor in care acesta isi desfasoara activitatea, in suprafata de 4586 m.p.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea Invatamantului 84/1995

-         Prevederile O.U.G. nr.184/2001 privind modificarea si completarea art. 166 din Legea Invatamantului 84/1995

-         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

-         Prevederile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215 / 2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Liceului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, a terenului aferent cladirilor in care acesta isi desfasoara activitatea, in suprafata de 4586 m.p., avand valoare de inventar de 277.270 lei RON, conform planurilor de situatie care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Conditiile de administrare vor fi stabilite prin protocol semnat de catre reprezentantii legali ai celor doua institutii, fara a se delimita cele doua suprafete ale institutiilor, prin gard.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P. , cele doua institutii scolare si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    423

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7(sapte) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    424

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind prelungirea duratei de inchiriere a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi prin act aditional, pana la data de 01.03.2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Administratia Pietelor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a spatiilor si terenurilor din Pietele Vlad Tepes si Bucegi;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Propunerea d-lui cons. Neculaescu Sache de a se prelungi durata de inchiriere a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi prin act aditional, pana la data de 01.03.2006;
 • Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 216/1999 privind Normele Metodologice de aplicare ale Legii 219/1998;
 • Prevederile art. 15 si art. 16 (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale;
 • Dispozitiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 si art. 125, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Administratia Pietelor va prelungi durata de inchiriere a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi prin act aditional, pana la data de 01.03.2006, in aceleasi conditii prevazute in vechile contracte de inchiriere.

Art. 2 Spatiile si terenurile din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi sunt cele prevazute in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Serviviul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.     

      

Nr.    425

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a cladirilor preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor, situate pe terenul in suprafata de 0,58 ha din Strada Justitiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste, jr.Vasile Avanu, privind analiza posibilitatilor de valorificare a bunurilor imobile (cladiri si terenuri), preluate de la M.A.I, conform H.G.nr.691/2005;

§   Propunerea domnului consilier Dragan Sebastian privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, doar a cladirilor preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor, situate pe terenul in suprafata de 0,58 ha din Strada Justitiei;

§   Prevederile H.C.L. nr.297/ 2005 privind preluarea unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si din administarea M.A.I in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Elementele de identificare si planurile de situatie ale bunurilor imobile preluate, anexate la H.C.L. nr. 297 / 2005;

§   Dispozitiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestora;

§   Prevederile Legii nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 38, lit.”f” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46, pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea  din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a cladirilor situate pe terenul in suprafata de 0,58 ha din Strada Justitiei, preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor.

Elementele de identificare si planurile de situatie ale cladirilor sunt cele anexate la H.C.L nr. 297 din 31.08.2005.

Art. 2 Constructiile prevazute la articolul 1 vor fi demolate in cazul in care persoanele indreptatite sa li se restituie terenul pe care se afla acestea conform Legii nr. 247/2005, refuza sa le cumpere la valoarea de piata.

Art. 3 Dispozitiile articolului 2 sunt aplicabile pentru toate cazurile asemanatoare care fac obiectul Legii nr. 247/2005.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P, D.T.G.U. - Biroul Cadastru. membrii Comisiei Municipale de Aplicare a Fondului Funciar si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comnuicare.

 

Nr.    426

Tgv. 21.12.2005

 

H O T A R A R E

privind respingerea contestatiilor formulate de catre unele persoane fizice si juridice din Municipiul Targoviste impotriva H.C.L. 361/2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, avand in vedere:

 • Plangerile formulate de catre unele persoane fizice si juridice din Municipiul Targoviste impotriva H.C.L. 361/2005;
 • Informarea Secretarului Municipiului Targoviste, jr.Vasile Avanu, privind analiza contestatiilor formulate de catre unele persoane fizice si juridice din Municipiul Targoviste impotriva H.C.L. 361/2005;
 • Informarea S.C. TERMICA S.A.privind necesitatea si legalitatea tarifului local de energie termica produsa centralizat;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. 361/2005 privind stabilirea pretului local al energiei termice furnizate populatiei;
 • Dispozitiile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se resping contestatiile formulate impotriva H.C.L. nr. 361/2005 privind stabilirea pretului local al energiei termice furnizate populatiei, de catre urmatoarele persoane fizice sau juridice:

 1. Domnul Grosu Florea reprezentand Liga pentru Protectia Consumatorilor;
 2. Domnii/doamnele Ungureanu Gheorghe, Draghici Aron, Dinca Vasilica, Andrei Maria, Vasile Nicolae, Lungu Ion, Predescu Tiberiu, Stioan Georgeta, Parvu Constanta, Florea Lazar, Stan Ion, Lupoiu Emil, Popa Victor, Dumitrescu Gheorghe, Neacsu Ion, Udroiu Spirea, Stan Alexandru, Neagu Dumitru, Militaru Gheorghe, Zegheru Ion, Florescu Elena, Cirstea Florea reprezentand Asociatiile de Proprietari nr. 3, 30, 31, 32, 35, 38, 96, 107, 187, 196, 198, 199, 201, 210, 216, 219, 225, 244, 246, 247, 248, 254, 330, 398.
 3. Domnii Marin Vasile domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Melodiilor, bloc 24, scara D, apartament 72 si Tomescu Mircea, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Udriste Nasturel, bloc 26, scara C, apartament 50.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    427

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, a suprafetei de teren de 346 m.p., situata in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 126, achizitionata de la numita Gheorghe Gheorghita, si darea in administrare catre R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, a suprafetei de teren de 346 m.p., situata in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 126, achizitionata de la numita Gheorghe Gheorghita, si darea in administrare catre R.A.G.C. Targoviste

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 3 alin. 4, art. 7 lit. b si art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si lit. b din Anexa nr. 3 la Normele Metodologice de aplicare a acestei legi;

§         Dispozitiile H.C.L. nr. 402/31.10.2005 privind achizitionarea terenului in suprafata de 346 m.p., situat in Strada Campulung nr. 126, apartinand numitului Gheorghe Gheorghita;

§         Contractul de vanzare-cumparare nr. 7071/06.12.2005;

§         Dispozitiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, a suprafetei de teren de 346 m.p., situata in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 126, avand urmatoarele date tehnice:

Adresa: Calea Campulung nr. 126

Suprafata: 346 m.p.

Valoarea de inventar: 25.336 lei RON

Planul de amplasament al terenului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Directia Economica si D.A.P.P.P. vor opera in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste, situatia tehnica si juridica a acestui teren.

Art. 3 Dupa includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, suprafata de teren de 346 m.p., situata in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 126 va intra in administrarea R.A.G.C. Targoviste, pe baza unui protocol.

Art. 4 Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P., R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

      

Nr.    428

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind completarea Anexei nr. 6 la Contractul de parteneriat public – privat referitor la transportul public local aprobat prin H.C.L. nr. 311/26.12.2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Directia Economica prin care se propune adoptarea unei hotarari privind completarea Anexei nr. 6 la Contractul de parteneriat public – privat referitor la transportul public local aprobat prin H.C.L. nr. 311/26.12.2004
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 311/26.12.2004 privind aprobarea Contractului de parteneriat public – privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia de investitori constituită din S.C. BENETON SERV S.R.L. şi S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L.
 • Prevederile Contractului de Parteneriat public – privat nr. 265/07.01.2005 constituit între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia de investitori constituită din S.C. BENETON SERV S.R.L. şi S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L.
 • Prevederile H.C.L. nr. 294/04.08.2005 privind aprobarea Programului Serviciului regulat de transport public local de calatori in Municipiul Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 16 / 2002 privind contractul de parteneriat public privat;
 • Dispozitiile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba completarea Anexei nr. 6 la Contractul de parteneriat public – privat referitor la transportul public local incheiat intre Consiliul Local Municipal Târgovişte si ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT PUBLIC S.R.L., cu listele nr. 1 si 2 cuprinzand statiile de imbarcare – debarcare calatori de pe raza Municipiului Targoviste.

Listele nr. 1 si 2 cuprinzand statiile de imbarcare – debarcare calatori de pe raza Municipiului Targoviste constituie anexe la prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT PUBLIC S.R.L., D.A.P.P.P., D.T.G.U. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    429

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi 21.12.2005 având in vedere:

-                                 Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste;

-                                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                                 Prevederile O.G.  nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;

-                                 Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public    local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-                                 Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-                                 Prevederile H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

-                                 Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste, dupa cum urmeaza:

La articolul 1, punctul A  “Trasee de circulatie pentru microbuze”, pozitia 3 “Pe directia TARGOVISTE  – ANINOASA - PUCIOASA  -  SINAIA – BRASOV”, va avea urmatorul cuprins:

                 DUS:  Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de  imbarcare “Halta Teis”), Calea Domneasca (punct de imbarcare Finante Publice), Sens Giratoriu, Strada Mihai Bravu, Aleea Sinaia (punct de imbarcare – I.L.F. Dambovita), D.N.71.

                 INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (punct de debarcare – I.L.F. Dambovita), Strada Mihai Bravu, Sens Giratoriu, Calea Domneasca (punct de debarcare Finante Publice),  B-dul Eroilor (punct de debarcare “Halta Teis”), Sens Giratoriu, Autogari.

 

La articolul 1, punctul B  “Trasee de circulatie pentru autobuze”, pozitia 2 “Pe directia BRASOV – RUNCU – BEZDEAD – GLODENI – VULCANA – SOTANGA – ANINOASA – PUCIOASA”, varianta A) TARGOVISTE – ANINOASA - PUCIOASA, va avea urmatorul cuprins:

             DUS: Autogari, B-dul Eroilor (statie Halta Teis), Aleea Sinaia (statie I.L.F. Dambovita), D.N. 71.

             INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (statie I.L.F. Dambovita), B-dul Eroilor (statii Halta Teis si Autogara), Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu BIG, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

Art. 2 Pe perioada lucrarilor de consolidare si aparare a infrastructurii Podului Teis, circulatia microbuzelor si autobuzelor de transport calatori spre aceste directii se va realiza pe traseul Autogari – Bulevardul Eroilor - Halta Teis – Calea Domneasca – Sens Giratoriu – 2 Brazi - Strada Mihai Bravu - Aleea Sinaia - DN 71, cu statiile de imbarcare/debarcare calatori la Halta Teis, Finante Publice si I.L.F. Dambovita pentru microbuze, respectiv statiile Halta Teis si I.L.F. Dambovita pentru autobuze.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 293/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Birou Control Primar si Relatii cu Publicul, Serviciul Contencios Juridic, Politia Rutiera Targoviste, A.R.R. – filiala Dambovita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    430

Tgv.  21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea plangerii prealabile formulate de catre domnul Marin C. Vasile domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Melodiilor, bloc 24, scara D, apartament 72,  impotriva H.C.L. nr. 367/2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 21.12.2005, avand in vedere:

 • Plangerea formulata de domnul Marin C. Vasile domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Melodiilor, bloc 24, scara D, apartament 72 prin care se solicita anularea H.C.L. nr. 367/2005 privind concesionarea terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Alexandrescu Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar;
 • Informarea Secretarului Municipiului Targoviste, jr.Vasile Avanu, privind analiza contestatiilor formulate de catre unii cetateni ai Municipiului Targoviste impotriva H.C.L. nr. 367/2005;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 367/2005 privind concesionarea terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Alexandrescu Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar;
 • Dispozitiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge plangerea prealabila de domnul Marin C. Vasile domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Melodiilor, bloc 24, scara D, apartament 72 prin care se solicita anularea H.C.L. nr. 367/2005 privind concesionarea terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Alexandrescu Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

   Nr.    431

   Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea termenului de concesionare pentru suprafata de teren de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca, Bloc X2, Scara E – parter,

aprobat prin H.C.L. nr. 396/31.10.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 21.12.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind modificarea termenului de concesionare pentru suprafata de teren de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca, Bloc X2, Scara E – parter, aprobat prin H.C.L. nr. 396/31.10.2005;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 396/31.10.2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu drept de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca – adiacent blocului X2, scara E, pentru extindere sediu

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea termenului de concesionare de la 10 la 25 de ani, cu plata redeventei in 10 ani, termen cuprins in art. 2 din H.C.L. nr. 396/31.10.2005.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 396/31.10.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.   432

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+E+M” in Municipiul Targoviste,

Strada Lt. Stancu Ion nr. 37, beneficiar Duta Viorica Doinita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+E+M” in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion nr. 37, beneficiar Duta Viorica Doinita;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+E+M” in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion nr. 37, beneficiar Duta Viorica Doinita.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    433

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru construire locuinta P+1”,

beneficiari Nedelcu Florina Eugenia si Nedelcu Liviu Mihail

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru construire locuinta P+1”, beneficiari Nedelcu Florina Eugenia si Nedelcu Liviu Mihail;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru construire locuinta P+1”, beneficiari Nedelcu Florina Eugenia si Nedelcu Liviu Mihail.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    434

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial parter” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 36 G (si Strada Costache Olareanu nr. 11),

beneficiar Ciocodeica Carmen Liliana

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial parter” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 36 G (si Strada Costache Olareanu nr. 11), beneficiar Ciocodeica Carmen Liliana;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial parter” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 36 G (si Strada Costache Olareanu nr. 11), beneficiar Ciocodeica Carmen Liliana.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    435

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, in Municipiul Targoviste, Strada Baratiei nr. 49,

beneficiar Organizatia Religioasa „Martorii lui Iehova

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Sentinta civila nr. 2075/2005 a Tribunalului Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila ;

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, in Municipiul Targoviste, Strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa „Martorii lui Iehova;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Lacas de cult – Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova”, in Municipiul Targoviste, Strada Baratiei nr. 49, beneficiar Organizatia Religioasa „Martorii lui Iehova”.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    436

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Constructie S+P si fantana” in Municipiul Targoviste, Strada Matei Basarab nr. 62 A, beneficiari Safta Ilie Doru si Safta Daniela Rodica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Constructie S+P si fantana” in Municipiul Targoviste, Strada Matei Basarab nr. 62 A, beneficiari Safta Ilie Doru si Safta Daniela Rodica;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Constructie S+P si fantana” in Municipiul Targoviste, Strada Matei Basarab nr. 62 A, beneficiari Safta Ilie Doru si Safta Daniela Rodica.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    437

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 368, beneficiar Istrate Monica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 368, beneficiar Istrate Monica;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 368, beneficiar Istrate Monica.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    438

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+1E” in Municipiul Targoviste,

Strada Gimnaziului nr. 21, beneficiar Stoica Ion

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+1E” in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului nr. 21, beneficiar Stoica Ion;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+1E” in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului nr. 21, beneficiar Stoica Ion.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    439

Tgv. 21.12.2005

H O T A R A R E

privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jurist AVANU VASILE, pe anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astăzi, 21.12.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind necesitatea formularii de catre Consiliul Local Municipal Targoviste a propunerii de evaluare a Secretarului Municipiului Targoviste pentru perioada 01.12.2004 - 01.12.2005;

-         Prevederile H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

-         Metodologia de evaluare a performantelor profesionale ale funcţionarilor publici, prevăzuta in Anexa nr. 3 art. 4 pct. “d” din H.G. nr. 1209/2003;

-         Dispoziţiile art. 38 pct. 3 din Legea nr. 215/2003.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Se propune nota 5 (cinci), pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jurist Avanu Vasile, pe anul 2005, de către Primarul Municipiului Targoviste.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    440

Tgv. 21.12.2005

 

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, doamnei economist

 Isofache Maria, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi 21.12.2005, având in vedere:

-               Propunerea domnului consilier Vasiliu Teodor privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, doamnei economist Isofache Maria, pentru merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

-               Prevederile art. 38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, doamnei economist Isofache Maria, pentru merite deosebite.

 

Nr.    441

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind alocarea sumei de 65.000 mii lei RON, Arhiepiscopiei Targoviste, pentru intretinerea si functionarea Parohiilor aflate pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 21.12.2005 avand in vedere:

-          Initiativa d-lui cons. Vasiliu Teodor prin care propune adoptarea unei hotarari privind alocarea sumei de 65.000 mii lei RON, Arhiepiscopiei Targoviste, pentru intretinerea si functionarea Parohiilor aflate pe raza Municipiului Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.G. nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului NationalLacasurile de cult – centre spirituale ale comunitatii”;

-         Prevederile Legii nr. 125/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 82/2001;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda suma de 65.000 mii lei RON, Arhiepiscopiei Targoviste, pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand Parohiilor aflate pe raza Municipiului Targoviste.

Suma este aferenta lunilor noiembrie si decembrie 2005, ianuarie, februarie si martie 2006.

Pentru cele trei luni ale anului 2006, suma aferenta (13.000 X 3 lei RON) va fi cuprinsa in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2006.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 245902.20.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica -Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    442

Tgv. 21.12.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 21.12.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, jr. Tomescu Tudor Dan, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii ianuarie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, jr. Tomescu Tudor Dan si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    443

Tgv. 21.12.2005

 

 

 

 A V I Z

privind acceptarea subconcesiunii suprafetei de 112/630 m.p. cota – parte indiviza de catre S.C. NIMB Dambovita S.A. catre S.C. ONCAS COM S.R.L. Targoviste 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 21.12.2005, a analizat cererea S.C. NIMB DAMBOVITA S.A. prin care solicita un aviz privind subconcesionarea suprafetei de 112 din 630 m.p., concesionat de la Consiliul Local Municipal Targoviste prin contractul nr. 1/1999, catre S.C. ONCAS COM S.R.L. Targoviste, ca urmare a vanzarii unei cote parti din spatiu comercial, conform contractului de vanzare, autentificat sub nr. 7105 din 14.12.2005 de catre Biroul Notarilor Publici “Acta Legalia” Tudor Doru Lucian.

Avand in vedere documentatia anexata cererii S.C. NIMB DAMBOVITA S.A. si tinand seama de dispozitiile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 209/1999 care prevede ca, contractele de concesionare incheiate anterior intrarii in vigoare a acestei legi (cum este cazul contractului nr. 1/1999), isi mentin valabilitatea si, in consecinta, interdictia subconcesionarii prevazuta de art. 28 alin. 6 din sus – mentionata lege, nu este aplicabil in cazul S.C. NIMB DAMBOVITA S.A., Consiliul Local Municipal Targoviste avizeaza acceptarea subconcesionarii suprafetei de 112 / 630 m.p., de catre S.C. NIMB DAMBOVITA S.A., catre S.C. ONCAS COM S.R.L. Targoviste. 

 

Nr.    4

Tgv. 21.12.2005