ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

                                                                                                      28.11.2019

 

400.       Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

401.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 48/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 29, sc. A, str. Radu Popescu”

402.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 58/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe K2, str. Boerescu Zaharia”

403.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 59/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. A, str. Ion Ghica”

404.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 60/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. B, str. Ion Ghica”

405.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu”

406.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 79/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 25, sc. D, str. George Cair”

407.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc. B, Bdul. I.C. Brătianu”

408.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 87/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie”

409.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 118/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. B, str. Ion Ghica”

410.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 119/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. C, str. Ion Ghica”

411.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 124/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân”

412.         Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 125/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân”

413.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 129/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân”

414.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 132/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H8,  Bdul. Mircea cel Bătrân”

415.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C1,  Bdul. Libertății”

416.        Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 143/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C10, str. Revoluției”

417.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C14, str. Revoluției”

418.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 147/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C16, str. Revoluției”

419.       Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 151/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 39, sc. D, str. Dinu Lipatti”

420.       Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 289/13.08.2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener

421.       Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale Municipiului Târgoviște

422.       Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru anul 2019

423.       Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

424.       Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

425.       Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

426.       Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

427.       Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Complex Turistic de Natație asupra bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgoviște care compun obiectivul „Stație de pompare ape uzate - SPUN 2” și concesionarea acestora către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

428.       Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile situate în Bdul. Unirii, nr. 6 și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Municipiul Târgoviște și societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.

429.       Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea bunului imobil PT 2 Micro IV, strada Radu Greceanu

430.       Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

431.       Hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 28, Județul Dâmbovița

432.       Hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 14 m2, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 28, Județul Dâmbovița

433.       Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 8 m2, situat în curtea Grupului Școlar Voievodul Mircea din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 70, Județul Dâmbovița

434.       Hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 12,33 m2, situat în incinta Pieței Bărăției din Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 172 A, Județul Dâmbovița

435.       Hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 10,53 m2, situat în incinta Pieței Bărăției din Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 172 A, Județul Dâmbovița

436.       Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 9 m2, situat în curtea Liceului Teoretic Petru Cercel din Municipiul Târgoviște, strada locotenent Pârvan Popescu nr. 94, Județul Dâmbovița

437.       Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 9 m2, situat în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino din Municipiul Târgoviște, strada George Cair nr. 3, Județul Dâmbovița

438.       Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 20 m2, situat în curtea Grupului Școlar Voievodul Mircea din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 70, Județul Dâmbovița

439.       Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 12 m2, situat în curtea Liceului de Arte Bălașa Doamna din Municipiul Târgoviște, strada locotenent Pârvan Popescu nr. 60, Județul Dâmbovița

440.       Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 6 m2, situat în curtea Liceului Teoretic I.H. Rădulescu din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 28, Județul Dâmbovița

441.       Hotărâre pentru modificarea H.C.L.  nr. 491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

442.       Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului"Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

 

                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții

al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 9188/05.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 9227/05.11.2019 al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa  nr. 12760/2019 a Instituției Prefectului  – Județul Dâmbovița, privind numărul maxim de posturi pentru anul 2019 ;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a și (3) lit. c), art. 405, 406, 407, 409, 476, 480 alin. (3) și art. 610 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1(1) Se aprobă modificarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște ca urmare a schimbării denumirii funcției publice de execuție de consilier în consilier achiziții publice în cadrul Serviciului Economic - Compartiment Financiar –Resurse Umane și transformarea unei funcții publice de polițist local, clasa III, grad profesional superior, în funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.

          (2) Statul de funcții actualizat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   400

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

  jr. Diana Ion          

 

    

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 48/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 29, sc. A, str. Radu Popescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39053/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39054/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 48/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 29, sc. A, str. Radu Popescu”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  48/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 29, sc. A, str. Radu Popescu”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 29, sc. A, str. Radu Popescu”,  astfel:

Valoarea investiției:        975.053,132 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                736.539,116 lei (exclusiv TVA).

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 120.614,116 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   401

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion      

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 58/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe K2, str. Boerescu Zaharia”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39055/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39056/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 58/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe K2, str. Boerescu Zaharia”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  58/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe K2, str. Boerescu Zaharia”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe K2, str. Boerescu Zaharia”,  astfel:

Valoarea investiției:       577.434,061 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               406.183,614 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 190.390,614 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   402

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion         

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 59/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. A, str. Ion Ghica”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39057/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39058/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 59/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. A, str. Ion Ghica”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  59/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. A, str. Ion Ghica”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. A, str. Ion Ghica”,  astfel:

Valoarea investiției:        395.786,469 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                285.781,362 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 64.530,362 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   403

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 60/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. B, str. Ion Ghica”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39059/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39060/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 60/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. B, str. Ion Ghica”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  60/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. B, str. Ion Ghica”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 10, sc. B, str. Ion Ghica”,  astfel:

Valoarea investiției:        430.053,896 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                334.899,892 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 138.022,892 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   404

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39061/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39062/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu”,  astfel:

Valoarea investiției:        606.503,056 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                458.321,822 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 209.082,822 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   405

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 79/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,Reabilitare termică bloc de locuințe 25, sc. D, str. George Cair”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39077/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39078/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 79/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 25, sc. D, str. George Cair”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  79/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 25, sc. D, str. George Cair”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul,,Reabilitare termică bloc de locuințe 25, sc. D, str. George Cair”,  astfel:

Valoarea investiției:       510.622,493 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               388.510,892 lei (exclusiv TVA).

              (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 110.344,802 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 52.893,09 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   406

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion      

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc. B, Bdul. I.C. Brătianu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39079/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39080/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc. B, str. Bdul. I.C. Brătianu”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc. B, str. Bdul. I.C. Brătianu”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc. B, str. Bdul. I.C. Brătianu”,  astfel:

Valoarea investiției:       626.975,029 lei  (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               467.846,202 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 218.605,202 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   407

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 87/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39081/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39082/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 87/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  87/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie”,  astfel:

Valoarea investiției:        540.690,157 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                395.083,156  lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 89.691,156 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   408

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 118/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. B, str. Ion Ghica”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39083/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39084/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 118/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. B, str. Ion Ghica”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  118/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. B, str. Ion Ghica”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. B, str. Ion Ghica”,  astfel:

Valoarea investiției:        318.586,648 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                240.757,652 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 58.408,652 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   409

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 119/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. C, str. Ion Ghica”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39085/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39086/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 119/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. C, str. Ion Ghica”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  119/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare

termică bloc de locuințe 13, sc. C, str. Ion Ghica”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 13, sc. C, str. Ion Ghica”,  astfel:

Valoarea investiției:        330.696,483 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                252.470,082 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 66.235,082 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   410

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 124/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39087/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39090/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 124/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  124/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân”,  astfel:

Valoarea investiției:       345.753,622 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               227.546,066 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 6.921,046 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 46.540,02 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   411

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 125/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr.39089/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39090/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 125/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  125/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân”,  astfel:

Valoarea investiției:       629.431,027 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               442.687,934 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 222.062,914 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 46.540,02 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   412

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 129/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39098/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39099/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 129/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  129/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân”,  astfel:

Valoarea investiției:       584.168,023 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               442.302,104 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 174.142,474 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 49.274,63 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   413

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 132/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,Reabilitare termică bloc de locuințe H8,  Bdul. Mircea cel Bătrân”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39100/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39101/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 132/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H8, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  132/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitaretermică bloc de locuințe H8, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe H8, Bdul. Mircea cel Bătrân”,  astfel:

Valoarea investiției:       599.753,928 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               454.981,496 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 122.962,326 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 73.936,17 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   414

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

  jr. Diana Ion                                                                

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C1,  Bdul. Libertății”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39102/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39103/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C1, Bdul. Libertății”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C1, Bdul. Libertății”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C1, Bdul. Libertății”,  astfel:

Valoarea investiției:       778.018,265 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               544.675,069 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 166.145,979 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 69.814,02 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   415

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion         

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 143/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C10, str. Revoluției”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39104/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39105/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 143/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C10, str. Revoluției”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  143/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C10, str. Revoluției”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C10, str. Revoluției”,  astfel:

Valoarea investiției:        487.759,409 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                338.069,526 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 24.971,396 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

(3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 68.745,76 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   416

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 145/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C14, str. Revoluției”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39106/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39107/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 145/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C14, str. Revoluției”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  145/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare

termică bloc de locuințe C14, str. Revoluției”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C14, str. Revoluției”,  astfel:

Valoarea investiției:        412.932,045 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                293.160,175 lei (exclusiv TVA).

        (2) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 73.295,10 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   417

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 147/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C16, str. Revoluției”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39108/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39109/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 147/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C16, str. Revoluției”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  147/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C16, str. Revoluției”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C16, str. Revoluției”,  astfel:

Valoarea investiției:       423.658,058 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:               306.689,564 lei (exclusiv TVA).

             (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 52.040,064 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare.

            (3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 49.172,06 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună execuție.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   418

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 151/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 39, sc. D, str. Dinu Lipatti”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39110/14.11.2019;

§Raportul comun nr. 39111/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 151/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 39, sc. D, str. Dinu Lipatti”, cuprinși în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  151/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 39, sc. D, str. Dinu Lipatti”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 39, sc. D, str. Dinu Lipatti, str. Revoluției”,  astfel:

Valoarea investiției:        448.254,539 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:                310.933,311 lei (exclusiv TVA).

        (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 159.091,541 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări rest de executat suplimentare”.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   419

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion         

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 289/13.08.2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener  

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 39031/14.11.2019;

§  Raportul comun nr. 39032/14.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Adresa Ministerului Educației Naționale nr. 4027/07.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tîrgoviște cu nr. 38486/11.11.2019;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile OUG nr.  114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 289/13.08.2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener;

§  Devizul general actualizat;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 289/13.08.2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener, după cum urmează:

§  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3 Se aprobă valoarea totală a obiectivului "Grădinița cu program prelungit nr. 9 din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița", în cuantum de 850.661,86 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Municipiul Târgoviște

§   Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Târgoviște, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 8,45% din valoarea eligibilă a proiectului,

în cuantum de 71.846,08 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea obiectivului "Grădinița cu program prelungit nr. 9 din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 289/13.08.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   420

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 38472/11.11.2019;

§  Raportul comun nr. 38675/12.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 285/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

§  Prevederile H.C.L. nr. 290/26.11.2015 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. 14 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă normativele proprii de cheltuieli ale Municipiului Târgoviște pentru carburant - șase autoturisme de serviciu în parc comun - în cuantum de 900 litri/lună, respectiv 150 litri/lună/autoturism și convorbiri telefonice în cuantum de 17.700 lei/lună, astfel: 8.500 lei/lună voce fixă, 9.200 lei/lună voce mobil.

Art. 2 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Primarului Municipiului Târgoviște privind organizarea și desfășurarea scrutinelor electorale, prezentele cote lunare pot fi suplimentate prin dispoziția acestuia, cu cote adiționale de până la 100%, în perioada desfășurării acestor scrutine.

Art. 3 Începând cu data prezentei prevederile H.C.L. nr. 290/26.11.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Biroul Administrativ, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   421

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru anul 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară a lunii noiembrie 2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39833 /20.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 39834/20.11.2019;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

§ Prevederile art. 10, alin. (2), lit. f) și alin. (4) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 369/26.09.2018 privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. 3 lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

  În temeiul art. 139, alin. (1) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al societății după cum urmează :

I.    Majorarea veniturilor totale cu suma de 5.201 mii lei, prin:

· Majorarea cu suma de 4.780 mii lei a veniturilor din serviciile prestate;

· Majorarea cu suma de 30 mii lei a veniturilor din redevente și chirii;

· Majorarea cu suma de 400 mii lei a veniturilor din subvenții acordate conform legii.

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 5.201 mii lei, prin:   

· Majorarea cu suma de 20 mii lei a cheltuielilor privind materiile prime;

· Majorarea cu suma de 35 mii lei a cheltuielor privind piesele de schimb;

· Majorarea cu suma de 1200 mii lei a cheltuielor privind combustibili;

· Majorarea cu suma de 35 mii lei a cheltuielor privind materialele de natura obiectelor de inventar;

· Majorarea cu suma de 15 mii lei a cheltuielor privind energia și apa;

· Majorarea cu suma de 55 mii lei a cheltuielor privind întreținerea și reparațiile;

· Majorarea cu suma de 155 mii lei a cheltuielor privind chiriile;

· Majorarea cu suma de 180 mii lei a cheltuielor privind primele de asigurare;

· Majorarea cu suma de 15 mii lei a cheltuielor privind consultanța juridică;

· Majorarea cu suma de 1 mii lei a cheltuielor privind protocolul;

· Majorarea cu suma de 25 mii lei a cheltuielor privind taxe poștale și taxe de telecomunicații;

· Majorarea cu suma de 2 mii lei a cheltuielor privind serviciile bancare și asimilate;

· Majorarea cu suma de 92 mii lei a cheltuielor privind asigurare și pază;

· Majorarea cu suma de 6 mii lei a cheltuielor privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul;

· Majorarea cu suma de 341 mii lei a altor cheltuieli (amortizări, ajustări);

· Majorarea cu suma de 57 mii lei a altor cheltuieli privind taxe și impozite;

· Majorarea cu suma de 2.966 mii lei a cheltuielor privind salariile;

· Majorarea cu suma de 1 mii lei a cheltuielor financiare;

Art. 2  Bugetul societății rectificat în mod corespunzător este prezentat în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L., Direcția Economică și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   422

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion         

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 40034/21.11.2019;

§  Raportul de specialitate nr. 40035/21.11.2019 al Direcției Economice privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

§  Prevederile HCL nr. 334/28.08.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019;

§   Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.960 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 2.217 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 " Cote defalcate din impozitul pe venit".

·        Majorarea cu suma de 26 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50 " Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități".

·        Majorarea cu suma de 101 mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.50 " Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati".

·        Majorarea cu suma de 23 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50 " Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ".

·        Majorarea cu suma de 178 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 " Taxe speciale".

·        Majorarea cu suma de 330 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 " Alte venituri".

·        Majorarea cu suma de 85 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ".

·        Diminuarea cu suma 65 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Diminuarea cu suma 65 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

           II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.960 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 170 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 150 mii lei la titlul " Bunuri și servicii " necesare aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 20 mii lei la titlul " Active nefinanciare " necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 25 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 25 mii lei la titlul " Bunuri și servicii ".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 80 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța național㠓, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 80 mii lei la titlul " Bunuri și servicii " din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Politiei Locale cu suma de 80 mii lei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 330 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 330  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 800 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 800  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 500 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Teatrului Municipal cu suma de 300 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 655 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 655  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului DAPPP cu suma de 200 mii lei.

Ø Majorarea bugetului propriu al Primăriei cu suma de 455 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 600 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 300 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea  bugetului Direcției de Salubritate cu suma de 300 mii lei.

Ø Majorarea  bugetului propriu cu suma de 300 mii lei

·        Majorarea cu suma de 300 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 300 mii lei la titlul "Subvenții".

Art. 2  Art. 3 din HCL nr. 334/28.08.2019 se modifică după cum urmează: Suma de 5.242 mii lei, ce urmează a fi trasă din creditul contractat de CEC BANK SA conform HCAÎL nr. 5815/22.08.2019 va fi utilizată după cum urmează:

Denumire obiectiv

Suma (mii lei)

Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște - pachet 4,

913

Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  în municipiul Târgoviște -  Priseaca etapa II (documentatie tehnico economica si executie)

1.072

Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște - Lot 1 (documentatie tehnico economica si executie)

1.676

Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște - Lot 2 (documentatie tehnico economica si executie)

1.226

Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie)

355

TOTAL

5.242

 

Art. 3 Art. 4 din HCL nr. 334/28.08.2019  se modifică după cum urmează: Suma de 15.000  mii lei,  ce urmează a fi trasă din creditul contractat de BCR SA conform HCAÎL nr. 5873/22.08.2019 va fi utilizată după cum urmează:

Denumire obiectiv

Suma (mii lei)

Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din  Târgoviște,  (documentatie tehnico economica si executie)

6.000

Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița  (documentatie tehnico economica si executie)

3.500

Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie din  Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița  (documentatie tehnico economica si executie)

500

Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Târgoviște, (documentatie tehnico economica si executie)

5.000

TOTAL

15.000

Art. 4 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții actualizat in mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul creditelor interne este redată în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul manifestărilor culturale actualizat este prezentat în anexa nr. 6 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 5  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   423

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

  jr. Diana Ion                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39458/18.11.2019;

§ Raportul comun nr. 39459/18.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;                      

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

   

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unor locuințe A.N.L. către actualii titulari al contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște,  jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   424

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39924/20.11.2019;

§Raportul comun nr. 39925/20.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Procesul Verbal nr. 6 încheiat în data de 19.11.2019 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2585/23.10.2019;

§Prevederile art. 8, alin (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   425

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare  nr. 39926/20.11.2019

§  Raportul comun nr. 39927/20.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ;

§ Procesul Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2584/23.10.2019;

§  Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 6 din data de 19.11.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 7 (șapte) locuințe sociale, conform anexei 2 la Procesul verbal nr. 6/19.11.2019.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   426

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion        

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Complex Turistic de Natație asupra bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgoviște care compun obiectivul „Stație de pompare ape uzate - SPUN 2” și concesionarea acestora către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

                                                                         

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 40043/21.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 40044/21.11.2019 al Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Prevederile H.C.L. nr. 368/25.11.2016 privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a obiectivului „Stație de pompare ape uzate - SPUN2”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 226/29.06.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 287 lit. b), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei încetează dreptul de administrare al Direcției Complex Turistic de Natație asupra bunurilor ce compun obiectivul „Stație de pompare ape uzate - SPUN 2”,  atribuite prin HCL nr. 368/25.11.2016.

Art. 2 Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. pentru a fi exploatate în efectuarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul Târgoviște.

Art. 3 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. se modifică în mod corespunzător prin adăugarea bunurilor prevăzute în Lista de inventariere anexată, în anexa corespunzătoare bunurilor de retur, încheindu-se în acest sens act adițional la contractul mai sus menționat.

Art.  4  Predarea-primirea bunurilor se va efectua pe bază de proces verbal de predare-primire ce se va încheia între Direcția Complex Turistic de Natație și societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A,  prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Apa Dâmbovița”.

Art. 5 Orice dispoziții contrare prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., Direcția Complex Turistic de Natație și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   427

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 3 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile situate în Bdul. Unirii, nr. 6 și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Municipiul Târgoviște și societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39448/18.11.2019;

§ Raportul comun  nr. 39449/18.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 871 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 92/15.02.2019 privind adoptarea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în anexa la HCL nr. 495/21.12.2018;

§ Capitolul 4, lit. i) din Contractul nr. 7580/04.03.2019 aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 40673/28.11.2019 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 286 alin. (4), art. 288 și art. 289, alin. (6) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile de natura construcțiilor achiziționate prin Contractul de vânzare - cumpărare cu plata în rate nr. 2795/05.11.2019, ale caror date de identificare sunt prevăzute anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa 1 (Lista bunurilor de natura terenurilor, construcțiilor și echipamentelor ce se transmit către societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.) a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, așa cum a fost aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019, se completează în mod corespunzător cu bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Predarea bunurilor se va efectua pe bază de proces-verbal ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, în evidența patrimonială urmând a se va opera în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Compartimentul Evidență Patrimoniu, Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   428

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 3 ex.

  jr. Diana Ion                                                                 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea bunului imobil PT 2 Micro IV,

strada Radu Greceanu

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 39790/20.11.2019;

§   Raportul comun nr. 39791/20.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Adresa nr. 39541/18.11.2019 a Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 7 alin (163) din Legea nr. 50/1991, republicată 2, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. (2) ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea prin demolare a bunului imobil PT 2 Micro IV, având următoarele elemente de identificare:

 I.  Denumire: clădire „Punct Termic 2, micro IV”;

II. Adresa: Municipiul Târgoviște, strada Radu Greceanu, Județul Dâmbovița;

III.   Poziția 1832 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, număr de inventar 101045;

IV.  Valoare de inventar: 40.887 lei.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   429

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                         

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 39821/20.11.2019;

§Raportul comun nr. 40125/22.11.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Referatul nr. 39820/20.11.2019 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 40124/22.11.2019 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 288 și 289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1801 - PT3  Micro VIII - Strada Nicolae Iorga, 1895 - Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 16 Târgoviște, 1904 - Sală sport - Școala Coresi, 1905 - Clădire - Școala Coresi, 1941 - Clădire B - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu,1942 - Clădire C - Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu, 2002 - Atelier școală - Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu, 2009 - Teren - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2010 - Clădire liceu - Liceul Teoretic Petru Cercel, 2013 - Clădire internat 312 locuri - Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur, 2014 - Cantină si cotă parte Clădire internat – Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur, 2020 - Clădire internat 2 și cotă parte Parter, 2299 - Teren Strada general Matei Vlădescu - blocurile: 27-28-30-31-32-33-34, 2333 - Teren Strada Diaconu Coresi - blocul 9 - blocul 10, 2334 - Teren Strada Diaconu Coresi - blocul 10 -blocul 11, 2420 - Teren Strada Neagoe Basarab - zona Calea ferată, 2624 - Teren Strada Diaconu Coresi, 2810 - Teren aferent Strada Nicolae Filipescu, 2940 - Clădire Creșa nr. 16 Târgoviște – Buburuza, 2948 -Spațiu etaj 4 - Clădire Internat 2, 3064 - Teren Strada Gării nr. 5-7-9, 3066 - Teren Strada Gării nr. 3, 3606 - Teren Strada Gării nr. 3, 3611- Teren Strada Gării nr. 5, 3640 - Sala de sport + spații pentru învățământ - Liceul Teoretic Petru Cercel, 3657 - Corp nou - Grădinița Alexandrina Simionescu Ghica, 3816 – Teren Strada Gării, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

-            la poziția 1801 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nicolae Iorga nr. 4 , clădire din BCA, suprafața construită totală = 464 mp din care suprafață construită la sol 362 mp și suprafață construită etaj 102 mp, în componența clădirii intră și un coș de fum cu o înălțime de aproximativ 22 metri, Carte Funciară 84241, număr cadastral 84241- C1- U1 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “327.222 lei“;

-  la poziția 1895, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.491.403,63 lei“;

-  la poziția 1904, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.430.875,51 lei“;

-  la poziția 1905, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.712.560,84 lei“;

-  la poziția 1941, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.963.959,98 lei“;

-  la poziția 1942, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.837.288,23 lei“;

-  la poziția 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: “965.381,46 lei“;

-            la poziția 2009 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, Categoria de folosință CC-Curți construcții, Suprafață totală = 27.771 mp, compusă din Lot 1 în suprafață de 20.328 mp; Carte funciară nr.84945 număr cadastral 84945, Lot 2 în suprafață de 340 mp, Carte funciară nr.84946 număr cadastral 84946, lot în suprafață de 4.266 mp, număr cadastral 5876-2 și  lot în suprafață de 2.837 mp, număr cadastral 5876-3“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.132.182 lei“;

-  la poziția 2010, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.076.899,02 lei“;

-  la poziția 2013, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.086.110,99 lei“;

-  la poziția 2014, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.094.892,26 lei“;

-  la poziția 2020, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.219.581,13 lei“;

-  la poziția 2299 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 22/94; parcela 114; suprafața = 16.941 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.965.406 lei”;

-  la poziția 2333,  coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Diaconu Coresi“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 38; parcela 127/1; suprafața = 1.239 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 363.150 lei“,

-  la poziția 2334,  coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Diaconu Coresi“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 38; parcela 139/1; suprafața = 729 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 213.670 lei“;

- la poziția 2420, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DR- drum; cvartal 203; parcela 7; suprafața = 2.350 mp; Carte funciară nr. 84892 număr cadastral 84892, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 156/29.05.2014, Ordonanța nr. 43/28.08.1997“,

-  la poziția 2624,  coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Diaconu Coresi“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 38; parcela 137/1; suprafața = 97 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 28.431 lei“;

-  la poziția 2810 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum, format din Lot 1 suprafața de 2495 mp de la Bulevardul Mircea cel Bătrân pană în strada Nicolae Radian,  Carte Funciară nr. 83810 număr cadastral  83810 și Lot 2 în suprafața de 7503 mp din strada Nicolae Radian în Calea Domnească, Carte Funciară nr. 83822 număr cadastral 83822; suprafața totală = 9.998 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Nicolae Filipescu “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.930.413 lei”;

-  la poziția 2940, coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.826 lei“;

-  la poziția 2948, coloana 5 va avea următorul cuprins: “351.723,39 lei“;

-  la poziția 3064, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Gării nr. 7“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 47.1; Vecinătăți: Nord – Strada Gării și proprietăți private, Sud - proprietate privată, Vest – teren municipiu și proprietăți private, Est – Strada Gării și proprietate privată, suprafața = 3.377 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “989.799 lei“;

-  la poziția 3066, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Gării nr. 3 B“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 55; Vecinătăți: Nord – număr cadastral 83557, Est, Sud, Vest – SNCFR, suprafața = 721 mp“;

-  la poziția 3606, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Gării nr. 3 C“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 54; Vecinătăți: Nord și Vest – număr cadastral 83557 Est – număr cadastral 75925, Sud – număr cadastral 75925 și 76019, suprafața = 77.00 mp“;

-  la poziția 3611, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Gării nr. 5“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 48; Vecinătăți: Nord, Sud, Vest – teren municipiu, Est – teren municipiu și număr cadastral 76383, suprafața = 614 mp“;

-  la poziția 3640, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.105.110,20 lei”;

-  la poziția 3657, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.102.517,29 lei“;

-  la poziția 3816, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Gării nr. 3 D“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 52; Vecinătăți: Nord strada Gării, Est strada Gării și SNCFR , Sud-SNCFR și număr cadastral 10500 , Vest -număr cadastral 75925, suprafața = 1.145 mp“;

Art. 2. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a poziției 1558 - Puț apă - Stadionul Municipal Eugen Popescu, valoare aferentă 48.980 lei.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil Teren Strada I.C. Brătianu nr. 27, număr de inventar 700912, în suprafață de 1.200 mp, valoare aferentă 351.720 lei. 

Art. 4. Se aprobă dezmembrarea imobilelor - terenuri, situate în Strada Diaconu Coresi, cvartal 38, după cum urmează:

§  Teren Strada Diaconu Coresi, în suprafață de 3.804 mp, categoria de folosință CAT - alte terenuri, cvartal 38, parcela 127, în suprafață de 3.804 mp, se dezmembrează în două loturi:

-       Lot 1 în suprafață de 2.565 mp, categoria de folosință CC – curti construcții, cvartal 38, parcela 127

-       Lot 2 în suprafață de 1.239 mp, categoria de folosință CAT - alte terenuri, cvartal 38, parcela 127/1. 

§  Teren Strada Diaconu Coresi, în suprafață de 3.665 mp, categoria de folosință CAT - alte terenuri, cvartal 38, parcela 139, se dezmembrează în două loturi:

-       Lot 1 în suprafață de 2.936 mp, categoria de folosință CC – curti construcții, cvartal 38, parcela 139

-       Lot 2 în suprafață de 729 mp, categoria de folosință CAT - alte terenuri, cvartal 38, parcela 139/1.

§  Teren Strada Diaconu Coresi, categoria de folosință CTER - dotări termoficare; cvartal 38; parcela 137; în suprafață de 503 mp, se dezmembrează în două loturi:

-       Lot 1 în suprafață de 406 mp, categoria de folosință CC – curti construcții; cvartal 38, parcela 137

-       Lot 2 în suprafață de 97 mp, categoria de folosință CC – curți construcții; cvartal 38, parcela 137/1.

Art. 5. Se aprobă alipirea imobilelor – terenuri, dezmembrate conform art 4, având categoria de folosință CC – curți construcții, situate în strada Diaconu Coresi, cvartal 38, rezultând suprafața totală de 5.907 mp, compusă din Lot 1 în suprafață de 2.565 mp, parcela 127, lot Lot 1 în suprafață de 2.936 mp, parcela 139 și Lot 1 în suprafață de 406 mp, parcela 137.

Art. 6. Se aprobă alipirea imobilelor - Teren aferent Strada Herța, în  suprafață de 3470 mp, număr cadastral 83469 și Teren Strada Herța, în suprafață de 282 mp, număr cadastral 85259, rezultând suprafața de 3.752 mp.

Art. 7. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 8. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   430

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 3 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

                                                           

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Municipiul Târgoviște,

Bulevardul Unirii nr. 28, Județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39581/19.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 39582/19.11.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur, în vederea desfășurării activității de prestări servicii, bun imobil având următoarele date de identificare:

I.         Număr de inventar: 1001141;

II.      Elemente de identificare: spațiul se află la parterul clădirii internat - Bulevardul Unirii nr. 28, Târgoviște;

III.   Valoare de inventar: 6.595 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.     Adrian - Gheorghe Bercu

2.     Alexandru Bugyi

3.     George - Florin Ionete

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 36 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   431

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 14 m2, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Municipiul Târgoviște,

Bulevardul Unirii nr. 28, Județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39589/19.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 39590/19.11.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 14 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat în incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur, în vederea desfășurării activității de prestări servicii, bun imobil având următoarele date de identificare:

I.              Număr de inventar: 1001141;

II.           Elemente de identificare: spațiul se află la parterul clădirii internat - Bulevardul Unirii nr. 28, Târgoviște;

III.        Valoare de inventar: 7.694 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.     Adrian - Gheorghe Bercu

2.     Alexandru Bugyi

3.     George - Florin Ionete

              Art. 3 Prețul de început al licitației este de 36 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   432

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

 

     

        

HOTĂRÂRE

privind închirierea unui teren în suprafață de 8 m2, situat în curtea Grupului Școlar Voievodul Mircea din Municipiul Târgoviște,

 Bulevardul Regele Carol I nr. 70, Județul Dâmbovița

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39583/19.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 39584/19.11.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 8 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat în curtea Grupului Școlar Voievodul Mircea din Municipiul Târgoviște, în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

I.         Număr de inventar: 7000741;

II.      Elemente de identificare: Bulevardul Regele Carol I nr. 70, Târgoviște, categoria CC - curți construcții;

III.   Valoare de inventar: 2.345 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.     Adrian - Gheorghe Bercu

2.     Alexandru Bugyi

3.     George - Florin Ionete

Art. 3  Prețul de început al licitației este de 32 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   433

Tgv. 28.11.2019

 Redactat 2 ex.

          cons. Horațiu Radu Maniți    

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea unui spațiu în suprafață de 12,33 m2, situat în incinta Pieței Bărăției din Municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 172 A, Județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 39585/19.11.2019;

§ Raportul de specialitate nr. 39586/19.11.2019 al D.A.P.P.P.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea licitației pentru închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,33 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, situat în incinta Pieței Bărăției din Municipiul Târgoviște, cu destinația depozit, bun imobil având următoarele date de identificare:

I.             Număr de inventar: 100569;

II.          Elemente de identificare: Calea Domnească nr. 172 A, Târgoviște;

III.       Valoare de inventar: 8.411 lei.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare din componența căreia vor face parte următorii consilieri:

1.       Adrian - Gheorghe Bercu

2.       Alexandru Bugyi

3.       George - Florin Ionete

          Art. 3 Prețul de început al licitației este de 22 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P., Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL