ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

06.11.2018

 

439.  Hotărâre privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

440. Hotărâre  privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

441. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ

442. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

         HOTĂRĂRE

privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 80/20.02.2018 privind punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”;

§Contractul nr. 8519/15.03.2018 (înregistrare ANL cu nr. 98/16.03.2018);

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Normative tehnice și STAS-uri incidente în vigoare;

§Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, după cum urmează :

A.INDICATORI ECONOMICI :

·     Valoarea totală a investiției = 1.613.784,10 lei (cu TVA) – 1.365.129,61 lei (fără TVA)

din care C+M = 1.104.149,32 lei (cu TVA) – 927.856,57 lei (fără TVA)

·     Sursa de finanțare pentru asigurarea utilităților : Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite;

·     Faza documentației : Studiu de fezabilitate;

·     Durata de realizare : 12 luni (2 luni proiectare+10 luni execuție lucrări).

B.  INDICATORI TEHNICI :

1.     Rețea de apă:

·        Lungime traseu conductă apă din PEHD Ø90mm = 93m;

2.     Rețea canalizare:

·        Lungime traseu conductă canalizare cu Ø160mm = 68 ml;

·        Lungime traseu conductă canalizare cu Ø200mm = 92 ml;

·        Lungime traseu conductă canalizare cu Ø250mm =70 ml;

3.     Rețele electrice:

1.     PTAB x 1000 KVA – 1 buc.

4.     Instalație curenți slabi:

2.     fibră optică Monotub HDPE 32 mm -125 ml.

5.     Instalație gaze naturale:

3.     Conductă distribuție gaze naturale PE 100 SDR cu diametru de 90mm - 150 m;

6.     Sistematizare pe verticală a terenului (pavele, spațiu verde amenajat, alei carosabile):

4.     De jur-împrejurul clădirilor propuse se vor amenaja trotuare cu o lățime de minim 1m și alei pietonale din pavele autoblocante delimitate de borduri pietonale.

Se vor amenaja un număr de 31 de locuri de parcare, împreună cu drumul de acces la acestea.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  439

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

    

   HOTĂRĂRE

privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 06.11.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 80/20.02.2018 privind punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”;

§  Contractul nr. 8519/15.03.2018 (înregistrare ANL cu nr. 98/16.03.2018);

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente în vigoare.

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, după cum urmează :

A.         INDICATORI ECONOMICI :

§  Valoarea totală a investiției = 1.464.464,80 lei (cu TVA) – 1.238.297,19 lei (fără TVA)

din care C+M = 1.017.262,67 lei (cu TVA) – 854.842,58 lei (fără TVA)

§  Sursa de finanțare pentru asigurarea utilităților : Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite;

§  Faza documentației : Studiu de fezabilitate;

§  Durata de realizare : 12 luni (2 luni proiectare+10 luni execuție lucrări).

B.        INDICATORI TEHNICI :

1.     Rețea de apă:

§  Lungime traseu conductă apă din PEHD Ø90mm = 4 m;

2.    Rețea canalizare:

§  Lungime traseu conductă canalizare cu Ø160mm = 30 ml;

§  Lungime traseu conductă canalizare cu Ø250mm =70 ml;

3.    Rețele electrice:

§  PTAB x 1000 KVA – 1 buc.

4.    Instalație curenți slabi:

§  fibră optică Monotub HDPE 32 mm -125 ml.

5.    Instalație gaze naturale:

§  Conductă distribuție gaze naturale PE 100 SDR cu diametru de 90 mm - 150 m;

6.    Sistematizare pe verticală a terenului (pavele, spațiu verde amenajat, alei carosabile):

§    De jur-împrejurul clădirilor propuse se vor amenaja trotuare cu o lățime de minim 1m și alei pietonale  din pavele autoblocante delimitate de borduri pietonale.

Se vor amenaja un număr de 31 de locuri de parcare, împreună cu drumul de acces la acestea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,     

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  440

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

        

HOTĂRĂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 06.11.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

§ Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

§ Legea nr. 500/2002 privind finatele publice, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. GARÔ, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020, după cum urmează:

 

Total proiect

(lei)

Total

eligibil actualizat proiect

(lei)

Total neeligibil proiect

(lei)

Total nerambursabil

(lei)

Total contribuție proprie

(lei)

Intensitatea intervenției

(lei)

Componenta 1

7,080,721.49

7,080,721.49

0.00

6,939,107.06

141,614.43

98.00

Total proiect

7,080,721.49

7,080,721.49

0.00

6,939,107.06

141,614.43

98.00

   

                   Municipiul Târgoviște va asigura cofinanțarea proiectului în procent de 2% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, adică 141.614,43 lei cât și toate       cheltuielile neeligbile ce apar pe parcursul implementării proiectului.

 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  441

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 06.11.2018, având în vedere:

§    Nota de fundamentare a Municipal Construct S.A. cuprinzând propunerile de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății;

§   Prevederile HCL nr. 426/26.10.2018 privind majorarea capitalului social al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

§   Prevederile art. 36, alin. 3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  442

Tgv. 06.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

Anexa  la HCL nr. 442/06.11.2018

                                                                                                                                             

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria ____, nr. ____ exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății,  pe anul 2018

 

Pentru  _____X_______  Împotrivă_________  Abținere___________    

 

2.       Să modifice actul constitutiv al societății, în sensul schimbării codului CAEN al activității principale, din 4321 LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE în 4120 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE ȘI NEREZIDENȚIALE și efectueze formalitățile de înregistrare a prezentelor modificări la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

 

Pentru  _____X______   Împotrivă__________   Abținere___________    

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

19.11.2018

 

443. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

444.Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște

 

 

HOTĂRĂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

     

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.11.2018, având în vedere:

§ Rapoartele de specialitate ale Direcției Economice nr. 35015/12.11.2018 și nr. 35325/13.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

§ Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5507/01.11.2018;

§ Contractul de credit nr. RQ15120720790445din data de 29.12.2015;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează :

1.     RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL, prin:

1.1 . Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.588 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 80 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 " Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ".

·        Majorarea cu suma de 2.495 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 " Alte amenzi, penalități și confiscări ".

·        Majorarea cu suma de 13 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 " Donații și sponsorizări

           1.2. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.588 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 250 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 250 mii lei la titlul "Bunuri și servicii" necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 200 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 200 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul " Bunuri și servicii ", din care pe instituții:

-         Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal cu suma de 13 mii lei.

-         Majorarea bugetului propriu cu suma de 187 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor cu încălzirea la lăcașele de cult din municipiu.

·          Majorarea cu suma de 153 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

-         Majorarea bugetului  propriu 200 mii lei.

ü Rectificarea cu suma de 47 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·        Majorarea cu suma de 1.072 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.072 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

-         Majorarea  bugetului propriu  cu suma de 1.072 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 713 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 713 mii lei la titlul "Bunuri și

servicii", în bugetul propriu.

2. RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE , prin :

2.1 Majorarea veniturilor totale cu suma de 4.423 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 4.423 mii lei  a prevederilor la indicatorul 41.07.02 “Sume aferente creditelor interne“.

2.2 Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 4.423 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 4.423 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.07 “Transport si comunicații“, din care pe titluri:

-         Majorarea prevederilor bugetare cu 4.423 mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe".

Suma totală de 9.013.332,91 lei autorizată la tragere conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5507/01.11.2018 din creditul în suma de 18.020.000 lei  contractat de la CEC BANK SA va fi utilizată pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

·        Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște - pachet 1 (inclusiv lucrări de canalizare realizate pe strada Gimnaziului ) ,

·        Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște - pachet 4, (documentație tehnico - economica si execuție),

·        Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  în municipiul Târgoviște -  Priseaca etapa I si etapa II(documentație tehnico - economica si execuție),

·        Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște - Lot 1 (documentație tehnico - economica si execuție),

·        Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul

Târgoviște - Lot 2 (documentație tehnico - economica si execuție),

·        Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște - Lot 3 (documentație tehnico - economica si execuție),

·        Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului (documentație tehnico - economica si execuție),

·        Reabilitarea și modernizare străzi  ZUM 1- cartier Prepeleac (documentație tehnico - economica si execuție).

Tragerile vor fi efectuate pe baza facturilor aferente obiectivelor menționate mai sus,  in limita sumei autorizate la tragere.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în

anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

    Bugetul creditelor interne rectificat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.     

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018, rectificat, este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

     Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2018 este redată in anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  443

Tgv. 19.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRĂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

 în Municipiul Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 19.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, a delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște către SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., a modelului de Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște și a Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște;

§Prevederile Legii nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 230/2006 - Legea serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 28 alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului A.N.R.S.P.G.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;

§Prevederile Ordinului A.N.R.S.P.G.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

§Prevederile Ordinului A.N.R.S.P.G.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

§Ghidul solicitantului - Condiții specific de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni;

§Prevederile H.C.L. nr. 276/28.07.2017 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b și d, alin. (4) lit, d, alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprob㠄Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște”, potrivit anexei 1, precum și următoarele documente:

       -  Modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

       -  Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

       -  Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă gestiunea directă a serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, prin atribuire directă către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

Art.  3. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, potrivit modelului prevăzut în anexa 2.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  444

Tgv. 19.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.11.2018

 

445.  Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 403/26.10.2018 și nr. 443/19.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

446.  Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Târgoviște și Fundația Special Olympics pentru participarea unor sportivi din Municipiul Târgoviște la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, organizate în Abu Dhabi, în perioada 08-22 martie 2019

447.  Hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște

448.  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind derularea contractului nr. 28350/14.09.2018 încheiat cu Societatea ECO-SAL 2005 S.A.

449.  Hotărâre privind aprobarea subvenției pentru anul 2019 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”

450.  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște și  stabilirea cuantumului bursei de ajutor social

451.  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Târgoviște

452.  Hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Târgoviște în vederea reprezentării Consiliului Local Municipal Târgoviște în fața instanțelor judecătorești

453.  Hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A., conform contractului de credit nr. RQ16090307842584 din data de 12.09.2016

454.  Hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2019

455.  Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile Cocorilor și Ion Neculce, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

456.  Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

457.  Hotărâre privind declararea de utilitate publică a  obiectivului de investiții „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște"

458.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spălătorie ecologică și stație GPL”, Bdul. Eroilor, nr. 30, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ONCAS COM S.R.L.

459.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 23A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar POPA ALEXANDRU-LAURENȚIU

460.Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 14.11.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

461.  Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 6 din data de 14.11.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

462.  Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

463.  Hotărâre privind reglementarea situației juridice a bunurilor ce compun imobilul din Municipiul Târgoviște, strada General I.E. Florescu nr. 8 - fosta școală nr. 12 Târgoviște

464.  Hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri proprietate privată a Municipiului Târgoviște

465.       Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

466.       Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

467.       Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Dâmbovița, asupra unui teren cotă parte indiviză de 21/353 m2

468.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

469.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

470.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6,5 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

471.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,17 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Căpitan Stănică Ilie, nr. 2

472.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 4,25 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 64A, cvartal 42, parcela 36

473.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 139 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Dinu Lipatti, bl. 35B, cvartal 44, parcela 1

474.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 42 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu Popescu, nr. 14, bl. 45, cvartal 38, parcela 1

475.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor - Piața Bucegi, cvartal 31, parcela 16

476.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 82 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor - Piața Bucegi, cvartal 31, parcela 16

477.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 34 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, zona Stație Taxi, cvartal 40, parcela 1

478.       Hotărâre privind aprobarea listei candidaților beneficiari de scutire de la plata taxelor școlare în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgoviște

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L. nr. 403/26.10.2018 și nr. 443/19.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§  Adresa CEC BANK înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 37117/28.11.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice pentru completarea H.C.L. nr. 403/26.10.2018 și nr. 443/19.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018;

§  Prevederile H.C.L. nr. 403/26.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018;

§  Prevederile H.C.L. nr. 403/26.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (2), lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 403/26.10.2018 prin introducerea a două noi alineate după ultimul alineat al art. 1:

      „Lista investițiilor finanțate prin credit se completează cu obiectivele enunțate mai sus.”

      „Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea actului aditional la contractul de credit RQ 15120720790445/29.12.2015 precum și a contractelor de garanții accesorii contractului de credit”.

Art. 2 Se aprobă completarea HCL nr. 443/19.11.2018 prin introducerea a două noi alineate după ultimul alineat al art. 1:

      „Lista investițiilor finanțate prin credit se completează cu obiectivele enunțate mai sus”

      „Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea actului aditional la contractul de credit RQ 15120720790445/29.12.2015 precum și a contractelor de garanții accesorii contractului de credit”.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  445

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                   

                                                                                             

HOTĂRĂRE

    privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Târgoviște și Fundația Special Olympics pentru participarea unor sportivi din Municipiul Târgoviște

la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, organizate în Abu Dhabi, în perioada 08-22 martie 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Adresa Fundației Special Olympics înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25094/14.08.2018;

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e) și alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (2),  lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Municipiul Târgoviște și Fundația Special Olympics pentru participarea a patru sportivi și a unui antrenor din Municipiul Târgoviște, la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, organizate în Abu Dhabi, în perioada 08-22

martie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 4000 euro reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște va fi asigurată din prevederile bugetare ale anului

2019, cuprinse la capitolul 67.02. Cultură, recreere, religie, titlul 20 -Bunuri si servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, Acordul de asociere.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  446

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRĂRE

privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică;

§ Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publică;

§ Prevederile art. 29, alin. (1), lit. c) și art. 30, lit. g) din Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

§ Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște, pentru anul 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliția Locală, Poliția Municipiului Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  447

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 HOTĂRĂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind derularea contractului nr. 28350/14.09.2018 încheiat cu Societatea ECO-SAL 2005 S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 35199/12.11.2018;

§ Prevederile art. 23 alin. (5) din  Contractul de servicii nr. 28350 din data de 14.09.2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind derularea contractului nr. 28350/14.09.2018 încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea ECO-SAL 2005 S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea ECO-SAL 2005 S.A., Direcția de Salubritate, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  448

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRĂRE

privind aprobarea subvenției pentru anul 2019 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Cererea nr. 16182/01.10.2018 a Fundației Catedrala Eroilor, Căminul pentru persoane vârstnice, privind acordarea subvenției de la bugetul local, pentru anul 2019, in baza Legii 34/1998, pentru Serviciul social “Cămin pentru persoane vârstnice” al Fundației “Catedrala Eroilor” din Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru anul 2019 pentru asociațiile/fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență sociala, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ HCL nr. 458/23.11.2017 privind aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială;

§ Grila de evaluare nr. 22454/B/23.10.2018 întocmită de comisia pentru evaluarea și selecționare asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) și d), alin. (3), lit.b) și alin. (6), lit. a), pct. 1 și 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul 2019, prin bugetul Direcției de Asistență Socială, a unei subvenții în valoare de 417 lei/persoană/lună, în limita a 50.000 lei, pentru maxim 10 beneficiari cu domiciliul/reședința în municipiul Târgoviște, Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”, în vederea completării resurselor financiare ale Caminului.

Art. 2  Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3 Se împuternicește dna. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială să semneze Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială persoanelor vârstnice.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Fundația Catedrala Eroilor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  449

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                                                            

HOTĂRĂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște și  stabilirea cuantumului bursei de ajutor social

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște și a HCL nr. 276/2016 privind stabilirea cuantumului burselor;

§ HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște;

§ Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul nr. 3480/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2) și d) și alin. (6), lit. a), pct. 1 și 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

         În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din  Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 154/2013, după cum urmează:

    „Art. 1. Pot aplica pentru această bursă elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat care studiază, au domiciliul în Municipiul Târgoviște și îndeplinesc condițiile prezentului regulament.”

Art. 2 Se aprobă completarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște cu un nou articol, având următorul cuprins:

„ Art. 6. Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi:

a)  orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;

b)  elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

1.  nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane, depozite bancare mai mari de 3000 lei.

c) bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o data pe an, si elevilor ale caror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul minim net pe economie. Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

    Bursa de ajutor social poate fi cumulată cu oricare din celelalte burse.”

Art. 3 Prin grija Secretarului Municipiului și a Aparatului Permanent al Consiliului Local, textul Regulamentului se va republica cu modificările aduse de prezenta hotărâre.

Art. 4 Începând cu data prezentei se stabilește cuantumul de 100 lei/lună pentru bursa de ajutor social.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistența Socială, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  450

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                                                                        

               

                                                                                      

HOTĂRĂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2) și b) și d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă următoarele măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Târgoviște:

1.  Implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Târgoviște începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2019.

2.  Alocarea din bugetul local, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2019, a sumei de 1.200.000 lei/an pentru proiectele selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă. Suma alocată va fi distribuită pentru trei proiecte/an, cu o valoare de maxim 400.000 lei/proiect.

3.  Se aprob㠄Regulamentul privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,      

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                     ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  451

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Târgoviște în vederea reprezentării Consiliului Local Municipal Târgoviște în fața instanțelor judecătorești

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Biroului Contencios Juridic privind necesitatea adoptării unei hotărâri pentru acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului Municipiului din partea Consiliului Local al municipiului Târgoviște în toate litigiile în care acesta este parte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 21 alin. (2) și alin. (3), art. 36, alin. (1) și art. 62, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se mandatează Primarul municipiului Târgoviște să reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Târgoviște în toate litigiile prezente și viitoare în care acesta este parte, aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Art. 2(1) În temeiul mandatului de reprezentare, Primarul municipiului Târgoviște va semna toate actele procedurale care se vor emite în numele și pe seama Consiliului Local Municipal Târgoviște, iar Secretarul municipiului Târgoviște le va contrasemna pentru legalitate.

                (2) Mandatul este dat pentru actele judecății, inclusiv formularea de cereri de chemare în judecată, căi de atac ordinare și extraordinare, acte de renunțare la judecată, tranzacții, executare silită și altele asemenea.

Art. 3 Primarul municipiului Târgoviște va putea împuternici la rândul său o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Târgoviște în justiție.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Contencios Juridic și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  452

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A.,

conform contractului de credit nr. RQ16090307842584 din data de 12.09.2016

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 36541 din data de 23.11.2018;

§ Prevederile Contractului de credit nr. RQ16090307842584 din data de 12.09.2016;  

§ Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§ Prevederile HCL nr. 125/30.06.2016 privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

    Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2019, a perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A. în sumă de 65.000.000 lei, conform contractului de credit nr. RQ16090307842584 din data de 12.09.2016, destinată finanțării proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea actului aditional la contractul de credit nr. RQ16090307842584 din data de 12.09.2016 precum și a contractelor de garanții accesorii contractului de credit.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                          

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  453

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște nr. 35724/15.11.2018;

§  Hotărârea A.D.I. nr. 266/30.10.2018 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2019;

§  Hotărârea A.D.I. nr. 268/30.10.2018 privind stabilirea și aprobarea cotizației, la nivel județean, pentru anul 2019;

§  Hotărârea A.D.I. nr. 267/30.11.2018 privind modificarea și completarea Hotărârilor nr. 214/28.07.2017, 236/21.11.2017 și 261/23.05.2018 privind Metodologia de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare;

§  Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§  Hotărârea A.D.I. nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare A.D.I.;

§  Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 484 și 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile art. 16 alin. 4 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 11, 12, 36 alin. 1, alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Începand cu data de 01.01.2019 se stabilește cuantumul taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, astfel:

·        21 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 1,25 lei/lună/gospodărie);

·        12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie  (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodărie);

·        100 lei/lună/instituții publice finanțate de la buget (incluzând comisionul de administrare 5,95 lei/lună/instituție).

Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situațiile prevăzute art. 485, alin 1, lit  „a”, „b” și „f” din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.

      De prezenta scutire beneficiază gospodăriile formate din maxim două persoane.

      Pentru plata integrală a taxei de habitat pentru anul 2019 până la data de 31 martie se acordă o bonificație de 10%.

Art. 3 Gospodăriile care dețin două sau mai multe contoare electrice la aceeași adresă și deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 4 Taxa specială încasată potrivit prezentului act administrativ reprezintă venit al bugetului local și se folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetățenilor și instituțiillor publice de pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 5 Cotizația pentru anul 2019 a Municipiului Târgoviște este de 738.168 lei și se va achita în 12 rate egale lunare.

Art. 6 Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  454

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile Cocorilor și Ion Neculce, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§  Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită  implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe străzile Cocorilor și Ion Neculce, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile Cocorilor și Ion Neculce, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§   Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§  Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile Cocorilor și Ion Neculce, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile Cocorilor și Ion Neculce, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală estimată a investiției (Strada Cocorilor, în lungime de 69 ml și Strada Ion Neculce, în lungime de 51 ml) este de 19.335,12 lei cu TVA, din care investiția suportată de Municipiul Târgoviște având o valoare de 12.898,41 lei cu TVA.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  455

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§  Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§   Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§  Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală estimată a investiției (strada Oltului, în lungime de 332 ml) este de 49.120,82 lei cu TVA, din care investiția suportată de Municipiul Târgoviște având o valoare de 43.527,82 lei cu TVA.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  456

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind declararea de utilitate publică a  obiectivului de investiții „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște"

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru declararea de utilitate publică a  obiectivului de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște"

§Prevederile art. 3 din Procedura privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole, aprobată prin Ordinul Ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1056 / 2018;

§   Programul Operațional Regional 2014-2020, Cerințele Ghidului specific Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se declară de utilitate publică obiectivul de investiții „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște".

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  457

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

 HOTĂRÂRE

                                         privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spălătorie ecologică și stație GPL”, Bdul. Eroilor, nr. 30, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar Societatea ONCAS COM S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire spălătorie ecologică și stație GPL, Bdul. Eroilor, nr. 30, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ONCAS COM S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spălătorie ecologică și stație GPL, Bdul. Eroilor, nr. 30, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ONCAS COM S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 29, funcțiunea dominantă: IS-zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax.=30%; CUTmax=0,30, Rhmax=P, Hmax=6,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  458

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 HOTĂRÂRE

                                         privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 23A, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar POPA ALEXANDRU-LAURENȚIU

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 23A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar POPA ALEXANDRU-LAURENȚIU;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 23A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar POPA ALEXANDRU-LAURENȚIU.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LMu-Zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10,00 m) cu clădiri de tip urban și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 30%; CUTmax = 0,60, RHM= P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

      Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                                                                 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  459

Tgv. 28.11.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 14.11.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 4 din data de 14.11.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit d), alin. (6), lit. a), pct. 17 și alin. (6), lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 14.11.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 7 (șapte) locuințe sociale, conform anexei la Procesul verbal nr. 4/14.11.2018.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,    

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  460

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

             

                                                                                                                    HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 6 din data de 14.11.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 6 încheiat astăzi, 14.11.2018 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a) , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 6 din data de 14.11.2018 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartiția unui număr de 30 de locuințe, conform anexei nr. 3 a Procesului – verbal nr. 6/14.11.2018

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  461

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

       

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințele ANL ce urmează a fi vândute chiriașilor;                                            

§  Procesul Verbal nr. 5 încheiat astăzi, 18.09.2018 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 5396/31.07.2018 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și (6), lit. a), pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (3) Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 9 (nouă) locuințe A.N.L. către actualii titulari de contract de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în anexă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  462

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a bunurilor ce compun imobilul din Municipiul Târgoviște, strada General I.E. Florescu nr. 8 - fosta școală nr. 12 Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu nr. 34101/05.11.2018 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reglementarea situației juridice a bunurilor ce compun imobilul din Municipiul Târgoviște, strada General I.E. Florescu nr. 8 - fosta școală nr. 12 Târgoviște;

§ Actul de dezmembrare nr. 3488/07.11.2018

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale

§  Prevederile Capitolului III din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 417 / 29.10.2009 privind aprobarea transmiterii unui imobil - fosta Școală nr. 12 Târgoviște - proprietate publică a Municipiului Târgoviște, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, pentru Poliția Municipiului Târgoviște

§ Prevederile H.C.L. nr. 195/31.05.2005 privind darea în administrare către Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, a imobilului compus din punct termic - stație hidrofor și garaj din administrarea Școlii nr. 12 Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 255/ 2.12.2011 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița a unui teren în suprafață de 25 m2, proprietatea Municipiului Târgoviște, situat în strada Gral. I.E. Florescu;

§  Prevederile H.C.L. 156/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Târgoviște, poziția 1782 - „teren Școala nr. 12”, corespunzătoare poziției 680 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 urmând a avea următorul cuprins: „Strada g-ral I. E. Florescu nr. 8; Vecinătăți: Nord - teren municipiu număr cadastral 75818, Est - teren municipiu numerele cadastrale 80087 și 80088, Sud - teren municipiu numerele cadastrale 84584 și 84585, Vest - teren municipiu număr cadastral 84585; suprafața totală = 5446 m2 din care 4999 m2 teren categoria curți - construcții și 447 m2 teren drum de servitute; Carte funciară nr. 84583 număr cadastral 84583”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “953.050 lei “.

Art. 2 Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Târgoviște, poziția 1797 - teren „Școala nr. 12”, corespunzătoare poziției 680 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada g-ral I. E. Florescu, nr. 8B; teren categoria curți –construcții; Vecinătăți: Nord - teren MAN număr cadastral 70944 și teren municipiu alee de acces, Est - teren municipiu număr cadastral 84583, Sud - teren municipiu număr cadastral 84584 și teren MAN număr cadastral 70944, Vest - teren MAN număr cadastral 70944; suprafața = 4910 m2; Carte funciară nr. 84585 număr cadastral 84585”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “859.250 lei “.

Art. 3 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil teren în suprafață de 3300 m2, situat în Strada general I.E. Florescu nr. 8A, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Începând cu data prezentei, încetează dreptul de administrare asupra construcțiilor „punct termic” (C1), „garaj” (C2), „stație hidrofor” (C3), înscrise în cartea funciară 84585, constituit pentru Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște prin H.C.L. nr. 195/31.05.2005. 

Art. 5 Începând cu data prezentei, încetează dreptul de administrare asupra construcției „cabină poart㔠(C4), bun imobil înscris în cartea funciară 84585, constituit pentru Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, conform art. 2 poziția 2 din  H.C.L. nr. 417/29.10.2009.

Art. 6 Se aprobă modificarea articolului 2 poziția 3 din H.C.L. nr. 417/29.10.2009, în sensul diminuării suprafeței de teren aflată în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, de la 6000 m2 la 5446 m2, conform cărții funciare 84583.

Art. 7 Începând cu data prezentei, încetează dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de teren de 25 m2 situate în strada g-ral I. E. Florescu, constituit pentru Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița prin H.C.L. nr. 255/12.12.2011.

Art. 8 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, a următoarelor imobile de natura construcțiilor:

a)  cabină poart㠖 construcție tip P din zidărie în suprafață de 11 m2; număr inventar 1001071, valoare inventar 1.934 lei;

b)  punct termic + stație hidrofor  – construcție tip P din zidărie, compusă din două încăperi, în suprafață totală  de 121 m2, din care punct termic = 81 m2 și stație hidrofor = 40 m2; număr inventar 1001070, valoare inventar = 13.724,50 lei;

c)   garaj - construcție tip P din zidărie în suprafață de 117 m2; număr inventar 1001072, valoare inventar 21.233 lei.

Art. 9 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 10 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  463

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri proprietate privată a Municipiului Târgoviște

 

              Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri proprietate privată a Municipiului Târgoviște;

§Adresa societății Municipal Construct S.A. nr. 32431/19.10.2018;

§Prevederile Capitolului III din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

§Prevederile H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște , cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare a bunurilor proprietate privată a Municipiului Târgoviște prevăzute anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Procedura de casare și valorificare a bunurilor va fi efectuată de către societatea Municipal Construct S.A., sumele rezultate din casare urmând a se constitui venit la bugetul local.

Art. 3  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, societatea Municipal Construct S.A., Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  464

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 59 Strada Câmpului, corespunzătoare poziției 151 din HG nr. 1350/2001, 63 Strada Dâmboviței, corespunzătoare poziției 159 din HG nr. 1350/2001, 140 Strada Prisecii, corespunzătoare poziției 158 din HG nr. 1350/2001 și 156 Strada Soarelui, corespunzătoare poziției 137 din HG nr. 1350/2001, 493 - Spațiu Stație hidrofor PT C - Zona Centrală, 1860 - Punct Termic C - CSM Târgoviște, 1784 - Clădire Școala nr. 12 (Poliția Municipiului Târgoviște), 1796 - Spațiu - Clădire Școala nr. 12, 2615 -  Teren Bulevardul Libertății, 2429 - Teren Strada Laminorului nr. 10 A, 2849 - Teren aferent Strada Teilor, 3019 -  Dispecerat monitorizare video, 3128 - Teren aferent Strada Pădurii, 3667 - Teren drum - zona Complex Turistic de Natație, 3695 - Teren Aleea Grivița, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada Soarelui și se înfundă; lungime = 435,62 metri; suprafața = 2.178,1 mp; categoria funcțională - DC - drumuri comunale“

- la poziția 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din strada Crângului și se înfundă; Balastată; lungime = 978,53 metri; suprafața = 4.892,65 mp; Asfaltată; lungime = 559,19 metri; suprafața = 2.795,95 mp; lungime totală = 1.537,72 metri; suprafața totală = 7.688,6 mp; categoria funcțională - DC - drumuri comunale “iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “597.862,75 lei“

- la poziția 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cartier Priseaca; Balastată lungime = 554,09 metri; suprafața = 2.770,45 mp; Asfaltată lungime = 488,65 metri; suprafața = 2.443,25 mp; lungime totală = 1.042,74 metri; suprafața totală = 5.213,7 mp; categoria funcțională - DC - drumuri comunale “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “490.086,94 lei“

- la poziția 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada Calea Crângului ; Cartier Priseaca; lungime = 1.351,78 metri; suprafața = 6.758,90 mp; categoria funcțională - DC - drumuri comunale “

- la poziția 493, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției nr. 8 B; suprafața = 34 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.354 lei“

- la poziția 1784, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general Ion Emanoil Florescu nr.8, construcție tip S+P+3E din zidărie, învelitoare din țiglă, suprafață construită = 459 mp; suprafața desfășurata = 3287 mp, inclus în Carte funciară nr. 84583, număr cadastral 84583”

- la poziția 1796, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada General I.E. Florescu nr. 8, cota parte din parterul  aferent imobilului Clădire Școala nr. 12, compus din 6 incăperi in suprafața de 163 mp, inclus în Carte funciară nr. 84583, număr cadastral 84583”

- la poziția 1860, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției nr. 8 B , construcție din BCA, tip P, acoperiș terasă bitumată, utilităti: energie electrică, alimentare cu apă, centrala termică proprie, canalizare, suprafața construită = 263 mp, Carte Funciară nr. 84465, număr cadastral 84465”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “53.347 lei“;

- la poziția 2615, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Revoluției nr. 8B“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC – curți construcții; Vecinătăți: Nord, Est, Sud, Vest – teren municipiu; suprafața = 263 mp, Carte Funciară nr. 84465, număr cadastral 84465“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “77.086 lei“

- la poziția 2429, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 257; parcela 11; Vecinătăți: Nord - SC Rematholding CO SRL; Sud - număr cadastral 73995; Est - Strada Laminorului; Vest -  număr cadastral 73995; suprafața = 2.468 mp; Carte Funciară 84549, număr cadastral 84549“,

- la poziția 2849, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum, format din: Lotul 1 în suprafață de 5.328 mp, de la strada Crângului în strada Soarelui, Carte Funciară nr. 83649 număr cadastral  83649; Lotul 2 în suprafață de 5.540 m, Carte Funciară nr. 83771 număr cadastral  83771; Lot în suprafață de  425 mp, Carte Funciară nr. 84564, număr cadastral 84564; Lot în suprafață de  338 mp, Carte Funciară nr. 84563, număr cadastral 84563; suprafața totală = 11.631mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Teilor“,

- la poziția 3019, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spațiu compus din două încăperi, la parterul imobilului Cladire Școala nr. 12, din Strada general Ion Emanoil Florescu nr. 8, suprafața = 85 mp, inclus în Carte funciară nr. 84583, număr cadastral 84583”

- la poziția 3128, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum; suprafața = 7.415 mp; Carte Funciară 84485, număr cadastral 84485“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.300 lei“

- la poziția 3667, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum; începe din teren proprietate municipiu număr cadastral 83120 și se înfundă, lungime 440 metri, suprafața = 2.547 mp; coloana 5 va avea următorul cuprins: “174.187 lei“

- la poziția 3695, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC- Curți construcții; cvartal 20/94; parcela 103/2; Vecinătăți: Nord - teren municipiu, Est - teren municipiu, Sud - teren municipiu, suprafața = 179 mp; Carte Funciară 84575, număr cadastral 84575“

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile imobile având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  465

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 4 al Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având următoarele date de identificare:

 

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare de inventar

-lei-

Documente justificative

0

1

2

3

4

1

Teren Calea Ialomiței

Categoria A – Arabil, Tarla 9, parcela 164, Vecinătăți: Nord – teren municipiu, număr cadastral 84314 și 83120, Est – proprietate particulară, Sud - proprietate particulară număr cadastral 7064, Vest – Calea Ialomiței, suprafața = 1998 mp

139.860

Adresă Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol nr. 31003/02.11.2018, Plan de amplasament și delimitare a imobilului

2

Teren Calea Câmpulung

Categoria A – Arabil, Tarla 26, parcela 376, Vecinătăți: Nord – Calea Câmpulung, Est – proprietate particulară, Vest - proprietate particulară, suprafața = 905 mp

61.884

Adresă Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol nr. 31003/02.11.2018, Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  466

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

         HOTĂRÂRE

  privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Dâmbovița,

asupra unui teren cotă parte indiviză de 21/353 m2

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35499/14.11.2018 prin care Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Dâmbovița, solicită acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit, asupra terenului cotă parte indiviză aferent apartamentului nr. 21, bl. 4, sc. B, str. Constantin Brâncoveanu;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Dâmbovița, asupra terenului cotă parte indiviză de 21/353 m2, aferent apartamentului nr. 21, bl. 4, sc. B, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 41;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 866 și 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1033/2008 privind recunoașterea Asociației Nevăzătorilor din România, din România ca fiind de utilitate publică;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România pentru Filiala Dâmbovița, asupra terenului proprietate publică, în cotă parte indiviză de 21/353 m2, aferent apartamentului nr. 21, bl. 4, sc. B, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 41 nr. cadastral 1220/0/21, cu valoarea de inventar de 3156 lei.

Art. 2 Dreptul de de folosință cu titlu gratuit se atribuie pentru perioada în care Asociația Nevăzătorilor din România își păstrează statutul de utilitate publică, deține spațiul în proprietate, dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 3 Drepturile și obligațiile părților asupra spațiului vor fi prevăzute în contractul de comodat ce se va încheia la predarea-primirea acestuia.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                  

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  467

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

     

      

    HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, spre Grădina Zoologică, Aleea jocuri pentru copii, pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 5h a HCL nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, spre Grădina Zoologică, Aleea jocuri pentru copii, pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Păunescu Mihai-Andrei

Ion Neli

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 44 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  468

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

      HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, spre Lacul Chindia, pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 5h a HCL nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, spre Lacul Chindia, pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Păunescu Mihai-Andrei

Ion Neli

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 44 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  469

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

      HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6,5 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6,5 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, vizavi de locul de joacă pentru copii, pentru desfășurarea activității de prestări servicii;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 5h a HCL nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de unui teren în suprafață de 6,5 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, vizavi de locul de joacă pentru copii, pentru desfășurarea activității de prestări servicii.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Păunescu Mihai-Andrei

Ion Neli

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 33 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,     

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  470

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,17 m2, situat în Municipiul Târgoviște,

 Piața Vlad Țepeș, str. Căpitan Stănică Ilie, nr. 2

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,17 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Căpitan Stănică Ilie, nr. 2, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,17 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Căpitan Stănică Ilie, nr. 2, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Păunescu Mihai-Andrei

Ion Neli

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 92 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  471

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 4,25 m2, situat în Municipiul Târgoviște,

str. Constantin Brâncoveanu, nr. 64A, cvartal 42, parcela 36

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 4,25 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 64A, cvartal 42, parcela 36;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 4,25 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 64A, cvartal 42, parcela 36, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Păunescu Mihai-Andrei

Ion Neli

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 68 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  472

Tgv. 28.11.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 139 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Dinu Lipatti, bl. 35B, cvartal 44, parcela 1

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 139 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Dinu Lipatti, bl. 35B, cvartal 44, parcela 1, în vederea amenajarii ca spațiu verde;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 139 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Dinu Lipatti, bl. 35B, cvartal 44, parcela 1, în vederea amenajarii ca spațiu verde.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Păunescu Mihai-Andrei

Ion Neli

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 4 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,