ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

11.11.2016

 

338. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”

339. Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște

340. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște”

341. Hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște”

342. Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște

343. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”

344. Hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”

345. Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște

346. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”

347. Hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”

348. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 10 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”, astfel:

 

Indicatori tehnici:

 Regim de înălțime Sp+P+1E+Mp, Hmax=14,70 m

Aria construită la sol a clădirii: 349,10 mp

Aria construită desfășurată: 720,05 mp

Volum construcție: 2750 mc

Aria terenului: 1514 mp

Indicatori economici :

 

3.925.928,00 lei cu TVA, din care :

C+M : 2.926.244,00 lei (cu TVA)

 

Art. 2 Descrierea investiției din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu se constituie în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                   

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                           

Nr.  338

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.          

 

HOTĂRÂRE

privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea participării la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult pentru obiectivul: Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  339

Tgv. 11.11.2016

Red. U.M./2 ex.             

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna”

 din municipiul Târgoviște”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște”.

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului, după cum urmează:

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  - 567.328 mii lei (în prețuri – luna noiembrie, anul 2016, 1 euro = 4,5015 lei), din care:

- construcții-montaj (C+M);  189.911 mii lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) 

- anul I – 567.328 mii lei /189.911 mii lei lei inclusiv TVA

 

Durata de realizare (luni)  - Durata de realizare a investitiei va fi de 10 luni. Aceasta durata nu include și activitățile premergatoare semnării contractului de finanțare, în cursul careia se derulează activități de achiziție servicii proiectare și realizare proiect tehnic.

Capacități (în unități fizice și valorice)

- Sistem panouri solare complet echipat (33 buc + instalații și echipamente aferente) + lucrări conexe

- Valoare totală, inclusiv TVA – 567.328 mii lei /(C+M) – 189.911 mii lei inclusiv TVA

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

     

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.  340

Tgv. 11.11.2016

Red. U.M./2 ex.      

HOTĂRÂRE

privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Municipiul Târgoviște”, în valoare de 99.587,59 lei, reprezentând:

-           51.971,16 lei contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile (10%);

-           47.616,43 lei contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

   farm. Georgeta-Carmen Holban                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.  341

Tgv. 11.11.2016

Red. U.M./2 ex.                   

HOTĂRÂRE

privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea participării la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult pentru obiectivul: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

   farm. Georgeta-Carmen Holban                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  342

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”

din municipiul Târgoviște”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului, după cum urmează:

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  - 822,180 mii lei

(în prețuri – luna noiembrie, anul 2016, 1 euro = 4,5015 lei), din care:

            - construcții-montaj (C+M);  409,217 mii lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) 

- anul I – 822,180 mii lei inclusiv TVA/ 409,217 mii lei inclusiv TVA

 

Durata de realizare (luni)  - Durata de realizare a investitiei va fi de 10 luni. Aceasta durata nu include și activitățile premergatoare semnării contractului de finanțare, în cursul careia se derulează activități de achiziție servicii proiectare și realizare proiect tehnic.

 

Capacități (în unități fizice și valorice)

- Sistem panouri solare complet echipat (33 buc + instalații și echipamente aferente) + lucrări conexe

- Valoare totală, inclusiv TVA – 822,180 mii lei/(C+M) – 409,217 mii lei inclusiv TVA

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,             

   farm. Georgeta-Carmen Holban             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.  343

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgoviște”, în valoare de 140.958,13 lei, reprezentând:

-           75.691,32 lei contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile (10%);

-           65.266,81 lei contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.  344

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ - teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea participării la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult pentru obiectivul: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, pentru obiectivul Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.  345

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

                                        

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”

din municipiul Târgoviște”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”.

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului, după cum urmează:

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  - 942,998 mii lei

(în prețuri – luna noiembrie, anul 2016, 1 euro = 4,5015 lei), din care:

            - construcții-montaj (C+M);  427,436 mii lei   inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) 

- anul I – 942,998 mii lei /427,436 mii lei inclusiv TVA

 

Durata de realizare (luni) -10 luni. Aceasta durata nu include și activitățile premergatoare semnării contractului de finanțare, în cursul careia se derulează activități de achiziție servicii proiectare și realizare proiect tehnic.

 

Capacități (în unități fizice și valorice)

- Sistem panouri solare complet echipat (50 buc + instalații și echipamente aferente) + lucrări conexe

- Valoare totală, inclusiv TVA – 942,998 mii lei/(C+M) – 427,436 mii lei inclusiv TVA

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.  346

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 11.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult;

§ Prevederile Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”b” și alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, pentru proiectul: „Instalarea sistemelor de încălzire 1a care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgoviște”, în valoare de 158.361,05 lei, reprezentând:

-           87.181,92 lei contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile (10%);

-           71.179,13 lei contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                            

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.  347

Tgv. 11.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedința extraordinară, astăzi, 11.11.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 31989/11.11.2016 al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1350/2001privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

§ Prevederile punctului 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 856, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției nr. 1; clădire din cărămidă S + D + P+ 1E + M, învelită cu tablă; suprafața construită = 907 mp; suprafața desfășurată = 1996 mp; Carte funciară număr 82644 număr cadastral 82644”;

- la poziția 857, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Revoluției nr. 3; clădire din cărămidă P+ 1E + M, învelită cu tablă; suprafața construită = 286 mp; suprafața desfășurată = 850 mp; Carte funciară număr 82645 număr cadastral 82645 ”.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 307/27.10.2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.  348

Tgv. 11.11.2016

Red. U.M./3 ex                                 

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                                       Anexă la Hotărârea nr. 348/11.11.2016

 

Datele de identificare a bunurilor  care completeaza Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Poz. inreg

 

 

 

Cod de clasificare

 

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1805

1.6.2.

Cinematograf Independența

Bulevardul Libertății  nr. 2 C; clădire din cărămidă, număr nivele 1, subsoluri 1, acoperiș terasă bitumată; suprafața construită = 1445 mp;  Carte funciară număr 76204 număr cadastral 76204

2010

1.039.500

Domeniul public al municipiului Târgoviște Legea nr. 303/2008; Legea nr. 213/1998

1806

1.6.2.

Teren Cinematograf Independența

Bulevardul Libertății nr. 2 C; categoria de folosință - curți construcții; vecinătăți: Nord - teren municipiu, Est - bulevardul Libertății , Sud - teren municipiu,  Vest - teren municipiu; suprafața = 2.066 mp; Carte funciară număr 76204 număr cadastral 76204

2010

619.800

Domeniul public al municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

1807

 

 

Teren Bulevardul Libertății nr. 2

(Lot 1)

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord - bulevardul Libertății, Est - bulevardul Libertății, Sud - teren municipiu Lot 2 număr cadastral 83032, Vest -  număr cadastral 5104; suprafața = 568 mp; Carte funciară 83031 număr cadastral 83031;

2001

170.400

Domeniul public al municipiului Târgoviște;  Legea nr. 213/1998

 

1808

 

 

 

Teren Bulevardul Libertății nr. 2

 ( Lot 2 )

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord - număr cadastral 5104, teren municipiu Lot 1 număr cadastral 83031, Est - bulevardul Libertății, Sud - teren municipiu Lot 3 număr cadastral 83030, Vest -  număr cadastral 5104; suprafața = 840 mp; Carte funciară 83032 număr cadastral 83032

2001

252.000

Domeniul public al municipiului Târgoviște;  Legea nr. 213/1998

 

 

 

1809

 

Teren Bulevardul Libertății nr. 2

( Lot 3 )

Categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord - teren municipiu Lot 2 număr cadastral 83032,

Est - Cinematograf Independenta număr cadastral 76204, bulevardul Libertății, teren aferent bloc A1; Sud - teren aferent bloc A1, Vest - teren aferent bloc A1, Piața Tricolorului număr cadastral 74327, număr cadastral 5104 ; suprafața = 1747 mp; Carte funciară 83030 număr cadastral 83030

2001

524.100

Domeniul public al municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

1810

1.6.4.

Teren Sediu Primărie corp A

Strada Revoluției nr. 1; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord - teren municipiu, Est - teren municipiu,  Sud - strada Revolutiei , Vest - strada poet Grigore Alexandrescu; suprafața = 1167 mp; Carte funciară 82644 număr cadastral 82644

1999

350.100

Domeniul public al municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

1811

1.6.4.

Teren Sediu Primărie corp B

Strada Revoluției nr. 3; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord - strada IC Vissarion, Est - teren municipiu; Sud - teren municipiu, Vest - teren municipiu; suprafața = 384 mp; Carte funciară 82645 număr cadastral 82645

1999

115.200

Domeniul public al municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

  farm. Georgeta-Carmen Holban                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

25.11.2016

 

349. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

350. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

351. Hotărâre privind modificarea organigramei, a regulamentului de organizare și funcționare și aprobarea statului de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație

352. Hotărâre privind organizarea Concursului de Înot ”Cupa Târgoviștei”

353. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

354. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

355. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

356. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

357. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgoviște

358. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”

359. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

360. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire garaj (două locuri) parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Suseni, nr. 20, beneficiari:  Blaga Daniel Codruț și Blaga Elena Adriana

361. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P + 1”, municipiul Târgoviște, str. Tabaci, nr. 4 A, beneficiar:  Bucur Rodica

362. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din locuiță în pensiune”, municipiul Târgoviște, str. Cetatea Albă, nr. 14, beneficiari:  Mărășescu Petre și Mărășescu Vasilica

363. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații birouri P+2”, municipiul Târgoviște, str. Justiției, nr. 31, beneficiar:  S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L

364. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru Fitness”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 8, beneficiar:  S.C. FAMOUS MODELS S.R.L.

365. Hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

366. Hotărâre privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște - Punct Termic PT 1, micro XI, situat în str. Ion Ciorănescu

367. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unui bun imobil

368. Hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Stație de pompare ape uzate - SPUN 2”

369. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

370. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,07 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

371. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 13,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Halei din Piața Vlad Țepeș

372. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafață totală de 12 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării de panouri publicitare de tip backlight

373. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

        

                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al

Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 32253 din data de 15.11.2016;

§ Prevederile art. 26 alin. 3 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, prin transformarea unor posturi ca urmare a promovării, după cum urmează:

§  6 (șase) posturi actor S II în 6 (șase) posturi de actor S I

§  1 (un) post de muncitor calificat-tâmplar III în 1 (un) post de muncitor calificat-tâmplar II

§  1 (un) post de muncitor calificat-mânuitor decor III în 1 (un) post de muncitor calificat- mânuitor decor II.

 

Art. 2 Se aprobă transformarea unui post vacant de muncitor lumini II în post de iluminist scenă debutant.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   349

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./2 ex.                                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Prevederile art. 26 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activității S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   350

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a regulamentului de organizare și funcționare și aprobarea statului de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a regulamentului de organizare și funcționare și aprobarea statului de funcții;

§  Prevederile HCL nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Complex Turistic de Natație, conform anexelor 1 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă statul de funcții al Direcției Complex Turistic de Natație, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   351

Tgv. 25.11.2016

Red.U.M./2 ex.                                       

                                                          

HOTĂRÂRE

privind organizarea Concursului de Înot ”Cupa Târgoviștei”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație privind organizarea Concursului de Înot ”Cupa Târgoviștei” în cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, în data de 03.12.2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6, din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă organizarea de către Direcția Complex Turistic de Natație a Concursului de Îînot ”Cupa Târgoviștei” în data de 03.12.2016.

Art. 2 Se aprobă finanțarea evenimentului cu suma de 15.000 lei din bugetul Direcției Complex Turistic de Natație.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   352

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./2 ex.                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Legea 292/2011 privind legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§  H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

§  Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§  Ordinul nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

§  HCL nr. 319/18.12.2015 privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Începând cu anul 2017, prevederile art. 1,2,7,8 ale HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

”Art. 1 Pentru anul 2017, in cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/ reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” cu o capacitate de 40 locuri, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in cuantum de 3357 lei, cu o contributie lunara de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele varstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru tinerii proveniti din institutiile de ocrotire si scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 40288 lei.

Art. 2 Pentru anul 2017, in cadrul Căminului pentru persoane  vârstnice ”Sfânta Elena” cu o capacitate de 15 locuri, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in cuantum de 5264 lei si cu o contributie lunara de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 63164 lei.

Art. 7 Pentru anul 2017, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati cu o capacitate de 124 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 17421 lei.

Art. 8 Pentru anul 2016, in cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down cu o capacitate de 50 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 11458.2 lei.”

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 319/18.12.2015 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,               

     farm. Georgeta-Carmen Holban                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   353

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./2 ex.                      

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  la

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.,  în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   354

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./2 ex.                                       

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                               Anexa 1 la HCL nr. 354/25.11.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.Să aprobe rectificarea clauzelor contractului de mandat încheiat de societate cu fiecare dintre membrii consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., în sensul înlăturării din cadrul art. 9 lit. b, a sintagmei ”oricând acesta hotărăște” și adăugării sintagmei ”în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011.”

 

   Pentru  _____X______          Împotrivă____________       Abținere___________

 

2.      Să semneze în numele și pe seama societății un act adițional la contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre membrii consiliului de administrație

 

Pentru  ____X_______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

3.    Înființarea unor puncte de lucru după cum urmează:

 

a.      Punct de lucru Stația de captare și tratare apă Gâlma-Răteiu, situat pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița

 

   Pentru  _____X______    Împotrivă____________       Abținere___________

 

b.      Punct de lucru Fieni, situat în Fieni, Piața Centrală a orașului, județul Dâmbovița

 

   Pentru  _____X______    Împotrivă____________       Abținere___________

 

c.      Punct de lucru- Fieni 1, situat în Fieni, str. ing. Aurel Rainu- anexa clădirii Primăriei, județul Dâmbovița

 

    Pentru  _____X______    Împotrivă____________       Abținere___________

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,                

   farm. Georgeta-Carmen Holban                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul de Impozite și Taxe Locale prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la adoptarea procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Prevederile art. 456 alin. 2 și alin. 3, ale art. 464 alin. 2 și alin. 3 și ale art. 469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 În anexele 1, 2 și 10 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016 se înlocuiesc sintagmele “pentru anul fiscal 2016” și “în anul 2016” cu sintagma “începând cu anul fiscal 2016”, iar sintagma “veniturile realizate lunar în anul 2015” se înlocuiește cu sintagma “veniturile realizate lunar în anul depunerii cererii și a documentelor justificative”.

Art. 2 După art. 19 din H.C.L. 31/05.02.2016 se intoduc articolele 191 și 192, cu următorul cuprins:

“Art. 191 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, declarate de utilitate publică în condițiile legii, conform Anexei 20, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 192 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii pentru clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 21, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 3 Se elimină termenul de depunere a cererilor și a documentelor justificative prevăzute în art. 2 din anexele 1, 2 și 10 ale H.C.L. nr. 31/05.02.2016.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 31/05.02.2016 rămân neschimbate, iar anexele în cauză vor fi republicate potrivit modificărilor aduse de prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                          

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   355

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                       

Anexa 1 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016

                                                                                                                                                                                                                                           republicată în baza

                                                                                                                                                                                                                                             HCL nr. 355/25.11.2016

 

 

procedura de acordare a scutirii

pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social

 

Art. 1 (1) Începând cu anul fiscal 2016, nu se datorează impozit pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, în condițiile prezentei proceduri.

(2) Scutirea se acordă doar persoanelor care se încadrează în prevederile alin.(1) si care nu dețin și alte proprietăți imobiliare cu excepția celor dobândite prin moștenire.

Art. 2 Scutirea de impozit se acordă pe bază de cerere (model anexat), care se depune la Serviciul Taxe și Impozite, la care se anexează copii ale documentelor justificative care atestă situația respectivă, certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și se aplică pentru anul fiscal următor celui în care a fost depusă cererea.

Art. 3 Documente justificative care se vor anexa cererii:

a)   copie carte de identitate proprietar și/sau coproprietar;

b)   copie act de proprietate/coproprietate;

c)    adeverință de venituri, cupoane de pensie sau orice alte documente justificative din care să rezulte  veniturile lunare realizate în anul depunerii cererii, atât pentru proprietar cât și pentru coproprietari, după caz;

d)   document din care să rezulte că beneficiază de ajutor de somaj sau ajutor social (dacă este cazul);

e)   declarație, cu veniturile realizate lunar în anul depunerii cererii și a documentelor justificative, dată de fiecare proprietar și/sau coproprietar (model anexat).

Art. 4 Scutirea se aplică doar pentru clădirile rezidențiale.

Art. 5 Pentru a beneficia de scutirea de la plata a impozitului prevazută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, proprietarul și/sau  coproprietarul nu trebuie să figureze în evidențele Primariei Municipiului Târgoviște cu debite restante.

Art. 6 Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducerea impozitului, Directia Economica, prin serviciul de specialitate va emite o decizie fiscală care va curprinde modul de soluționare a cererii.

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

                       

 

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016

                                                                                                                                                                                                                                            republicată în baza

                                                                                                                                                                                                                                               HCL nr. 355/25.11.2016

 

 

procedura de acordare a scutirii

PENTRU clădirile care, potrivit legii,

sunt clasate ca monumente istorice,

de arhitectură sau arheologice,

muzee ori case memoriale

 

 

Art. 1. Începând cu anul fiscal 2016 nu se datorează impozit pentru clădirile care sunt clasate ca monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale.

Art. 2 Pentru a beneficia de scutire, proprietarii clădirilor, vor depune o cerere la Serviciul Taxe și Impozite, însoțită de următoarele documente:

a)   Copie carte de identitate proprietar/coproprietar, CUI;

b)   Actul de proprietate al clădirii;

c)    Documentul emis de către compartimentul de specialitate al Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale.

Art. 3 (1) În cazul muzeelor sau caselor memoriale scutirea se aplică pentru perioada în care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

(2) Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice.

 

 

 

                                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,                

    farm. Georgeta-Carmen Holban                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

ANEXA 10 LA H.C.L. NR. 31/05.02.2016

                                                                                                                                                                                                                                          republicată în baza

                                                                                                                                                                                                                                       HCL nr. 355/25.11.2016

 

procedura de acordare a scutirii

pentru TERENURILE aflatE în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social

 

Art. 1 (1) Începând cu anul fiscal 2016, nu se datorează impozit pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, în condițiile prezentei proceduri.

(2) Scutirea se acordă doar persoanelor care se încadrează în prevederile alin.(1) si care nu dețin și alte proprietăți imobiliare cu excepția celor dobândite prin moștenire.

Art. 2 Scutirea de impozit se acordă pe bază de cerere (model anexat), care se depune la Serviciul Taxe și Impozite, la care se anexează copii ale documentelor justificative care atestă situația respectivă, certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și se aplică pentru anul fiscal următor celui în care a fost depusă cererea.

Art. 3 Documente justificative care se vor anexa cererii:

a)        copie carte identitate proprietar și/sau coproprietar;

b)        copie act de proprietate /coproprietate;

c)         adeverință de venituri, cupoane de pensie sau orice alte documente justificative din care să rezulte  veniturile lunare realizate în anul depunerii cererii și a documentelor justificative,  atât pentru proprietar cât și pentru coproprietari, după caz;

d)        document din care să rezulte ca beneficiază de ajutor de somaj sau ajutor social (dacă este cazul);

e)        declarație, cu veniturile realizate lunar în anul depunerii cererilor, dată de fiecare proprietar și/sau coproprietar (model anexat).

Art. 4 (1) Pentru a beneficia de scutirea de la plata a impozitului prevazută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, proprietarul nu trebuie să figureze in evidențele Primariei Municipiului Târgoviște cu debite restante.

Art. 5 Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducerea impozitului, Directia Economica, prin serviciul de specialitate va emite o decizie fiscală care va curprinde modul de soluționare a cererii.

 

                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                        Anexa 20 la HCL nr. 31/05.02.2016

                                                                                                                                                                                                                                                      aprobată în baza

                                                                                                                                                                                                                                                 HCL nr. 355/25.11.2016

 

 

procedura de acordare a scutirii

pENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE DE ORGANIZAȚII NONPROFIT,

DECLARATE DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN CONDIȚIILE LEGII,

FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU ACTIVITȚI FĂRĂ SCOP LUCRATIV

 

Art. 1. (1) Organizațiile nonprofit, declarate de utilitate publică în condițiile legii, care dețin în proprietate sau utilizeaza clădiri folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ, beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri;

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a)   Clădirea să fie în proprietatea sau în folosința organizației nonprofit;

b)   Organizațiile nonprofit trebuie să depună dovada desfășurării obiectului de activitate în clădirea pentru care se solicită scutirea.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă :

a)   elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;

b)   elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea;

c)    documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:

a)   Actul de înființare al organizației;

b)   Statutul organizației;

c)    Actul de proprietate;

d)   Actul în baza căruia organizația folosește clădirea.

Art. 5. Scutirea nu se aplică pentru clădirile folosite pentru activități economice.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Anexa 21 la HCL nr. 31/05.02.2016

                                                                                                                                                                                                                                                      aprobată în baza

                                                                                                                                                                                                                                                     HCL nr. 355/25.11.2016

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII

PENTRU CLĂDIRILE noi cu destinație de locuință, realizatE în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirile cu destinație de locuință, realizatE pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe

 

Art. 1. (1) Pentru clădirile noi cu destinație de locuință realizate în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru clădirile cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, se acordă scutire de la plata a impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 10 ani;

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele condiții:

1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 din Legea nr.114/1996, actualizată sau clădirea cu destinație de locuință realizată pe bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994, actualizată;

2) clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996, respectiv O.G. nr.19/1994;

3) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante și ratele scadente (dacă este cazul).

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă :

a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;

b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea;

c) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. nr.19/1994.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

  farm. Georgeta-Carmen Holban                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” S.A cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 35/25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 5 al H.C.L. nr. 35 din data de 25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

„Art. 5 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Targoviste în valoare de 1.172,313 mii lei cu TVA.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 35 din data de 25.02.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   356

Tgv. 25.11.2016

Red. C.P./3 ex.                                       

  

HOTĂRÂRE

 privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgoviște;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgoviște si S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin.2, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu luna decembrie 2016 se aprobă modificarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul majorării manoperei orare de la 11,72 lei/oră la 13,97 lei/oră (tarif ce include taxele și impozitele ce intră în obligațiile angajatului) la care se adaugă contribuțiile angajatorului la bugetele publice. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 58/2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

     

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   357

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Adresa Universității “Valahia” din Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 29056 din data de 14.10.2016;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște a sumei de 450.000 lei pentru următorii 3 ani, după cum urmează: 238.000 lei - 2017, 112.000 lei - 2018 și 100.000 lei - 2019, în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                   

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   358

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./3 ex.                                       

                    

                                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§  Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 32409/17.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează :

 

            Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 2.920  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 349 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 "Impozit pe profit de la agenți economici";

·      Majorarea cu suma de 105 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 "Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal";

·      Majorarea cu suma de 847 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice";

·      Majorarea  cu suma de  1.500  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București";

·      Majorarea cu suma de 50 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.31 "Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică";

·      Majorarea cu suma de 60 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare";

·      Majorarea cu suma de 9 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 "Donații și sponsorizări".

 

            Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.920  mii lei, prin:

·      Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 230 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive si legislative“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu 230  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

·      Diminuarea  prevederilor bugetare cu suma de 295 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 55  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 350 mii lei la titlul  "Rambursări de credite".

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 55 mii lei la capitolul 61.02 “Alte servicii publice generale“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 125  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetul Poliției Locale;

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 70 mii lei la titlul  "Alte cheltuieli".

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 1.500 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

·       Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 210 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu 579  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal", din care :

o  Diminuarea creditelor destinate cheltuielilor de personal în bugetul Direcției Gradina Zoologică cu suma de 17 mii lei;

o  Diminuarea creditelor destinate cheltuielilor de personal în bugetul Direcției Complex Turistic de Natație cu suma de 530 mii lei;

o  Diminuarea creditelor destinate cheltuielilor de personal în bugetul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” cu suma de 32 mii lei.

Ø Majorarea creditelor bugetare la titlul "Bunuri si servicii" cu suma de 269 mii lei, din care:

o  Diminuarea creditelor destinate cheltuielilor cu bunurile și serviciile în bugetul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” cu suma de 145 mii lei;

o  Majorarea creditelor destinate cheltuielilor cu bunurile și serviciile  în bugetul Primăriei  cu suma de 105 mii lei, din care 80 mii lei sume destinate pentru cheltuieli cu încălzirea bisericilor și suma de 25 mii sume reprezentând sprijin financiar acordat Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea;

o  Majorarea creditelor destinate cheltuielilor cu bunuri și servicii în bugetul Clubului Sportiv Municipal cu suma de 309 mii lei.

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 100  mii lei la titlul "Alte cheltuieli", prin majorarea cu suma de 100  mii lei a sumelor alocate pentru plata cotizației către AFC Chindia;

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 2.250 mii lei la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 1.400 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetul Direcției de Asistență Socială.

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 850 mii lei la titlul "Asigurări și asistență socială", în bugetul Direcției de Asistență Socială.

·      Majorarea cu suma de 50 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, din care pe titluri:

Ø Majorarea prevederilor bugetare cu 50 mii lei la titlul "Active fixe"

·      Diminuarea cu suma de 200 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

Ø Diminuarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în bugetul Direcției de Salubritate.

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Programul proiectelor culturale modificat  în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2016 este redată în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul de investiții rectificat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Defalcarea pe subcapitole, articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în  bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare. 

                                                                                

                                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   359

Tgv. 25.11.2016

Red. D.P./2 ex.                                       

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire garaj (două locuri) parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Suseni, nr. 20, beneficiari:  Blaga Daniel Codruț

și Blaga Elena Adriana

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  „Construire garaj (două locuri) parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Suseni, nr. 20, beneficiari:  Blaga Daniel Codruț și Blaga Elena Adriana;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire garaj (două locuri) parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Suseni, nr. 20, beneficiari:  Blaga Daniel Codruț și Blaga Elena Adriana.

Art. 2 Se stabilește regim de înălțime parter = 5 m, funcțiunea dominantă: LMu1 – zona rezidențială cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 38%; CUT = 0,38; Nr. niv. Max. = P.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,                 

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   360

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./3 ex.                                       

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P + 1”, municipiul Târgoviște, str. Tabaci, nr. 4 A, beneficiar:  Bucur Rodica

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  „Construire locuință P + 1”, municipiul Târgoviște, str. Tabaci, nr. 4 A, beneficiar:  Bucur Rodica;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P + 1”, municipiul Târgoviște, str. Tabaci, nr. 4 A, beneficiar:  Bucur Rodica.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 4, funcțiunea dominantă: LMu1 – subzonă locuințe individuale și următorii indicatori urbanistici: POT max = 45%; CUT = 0,90; Hmax coamă = 10 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   361

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./3 ex.                                       

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Schimbare destinație din locuiță în pensiune”, municipiul Târgoviște,

str. Cetatea Albă, nr. 14, beneficiari:  Mărășescu Petre și Mărășescu Vasilica

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  „Schimbare destinație din locuiță în pensiune”, municipiul Târgoviște, str. Cetatea Albă, nr. 14, beneficiari:  Mărășescu Petre și Mărășescu Vasilica;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din locuiță în pensiune”, municipiul Târgoviște, str. Cetatea Albă, nr. 14, beneficiari:  Mărășescu Petre și Mărășescu Vasilica.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă: ISt – zona construcții pentru turism și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT max = 30,93%; CUT = 0,56; regim de înălțime P + 1, Hmax cornișă = 8 m, Hmax coamă = 10 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   362

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./3 ex.                                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire spații birouri P+2”, municipiul Târgoviște, str. Justiției, nr. 31,

beneficiar:  S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat  „Construire spații birouri P+2”, municipiul Târgoviște, str. Justiției, nr. 31, beneficiar:  S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spații birouri P+2”, municipiul Târgoviște, str. Justiției, nr. 31, beneficiar:  S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea în UTR 3, funcțiunea dominantă IS – zona pentru instituții publice, servicii de interes general, funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici:  POT = 30,0%, CUT = 0,9, regim de înălțime P+2, H max cornișă 10,0 m și Hmax coamă=12 m

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   363

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./3 ex.                                       

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire Centru Fitness”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 8,

beneficiar:  S.C. FAMOUS MODELS S.R.L.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat ”Construire Centru Fitness”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 8, beneficiar:  S.C. FAMOUS MODELS SRL;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Construire Centru Fitness”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 8, beneficiar:  S.C. FAMOUS MODELS S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 30, funcțiunea dominantă: IS – zonă pentru instituții publice, servicii de interes general, funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT 50,0%, CUT =1,0 regim de înălțime P+1, Hmax cornișă= 7,0 m, H coamă max= 10, 0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                       

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   364

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./3 ex.                                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriași

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Prevederile HCL nr. 184/2011 referitoare la aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE :

Art. 1  Se revocă în parte HCL nr. 184/31.08.2011, respectiv poziția nr. 2 din anexa la hotărâre, privind pe Varga Jan, celelalte prevederi ale hotărârii susmenționate rămânând neschimbate.

Art. 2 Se aprobă vânzarea a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   365

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./4 ex.                                       

Anexa la HCL nr. 365/25.11.2016

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuințele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriașilor conform prevederilor

Decretului - lege nr. 61/1990

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

Numele și prenumele solicitantului

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Nr. și data contractului de închiriere

 

 

 

 

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Decretului-lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

 

1.

 

 

 

27722/

30.09.2016

 

 

 

MARIN

IONICA

Str.

Diaconu Coresi, nr. 1, bl. 13, sc. D, et. 4, ap. 80, M IV, Su - 39,78 mp - 2 camere

 

 

 

24222 a/

14.12.2004

 

 

 

1976

 

 

 

8.884 lei

 

 

 

2.

 

 

 

30927/

02.11.2016

 

 

 

VARGA

JAN

Str. Moldovei, nr. 10, bl. 52, sc. C, et. 4, ap. 59,

M VI,

Su - 39,98 mp - 2 camere

 

 

 

 

16353 a/

13.09.1999

 

 

 

 

1974

 

 

 

 

8.926 lei

 

       VIZAT DE LEGALITATE,                                                       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              farm.  Georgeta - Carmen Holban                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște - Punct Termic PT 1, micro XI, situat în str. Ion Ciorănescu

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§  Adresa Direcției de Asistență Socială înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 31932/11.11.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște - Punct Termic PT 1, micro XI, situat în str. Ion Ciorănescu;

§ Prevederile art. 861, alin. 3 și art. 866 - 868 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și actualizarea datelor pentru imobilul Punct termic PT 1 Micro XI, înscris în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște după cum urmează:

-  coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu; construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafața = 347 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.845”

Art. 2 Se aprobă transmiterea către Direcția de Asistență Socială, pe bază de protocol, a dreptului de administrare asupra imobilului Punct termic PT 1 Micro XI, proprietate publică a municipiului Târgoviște,  în vederea înființării și amenajării unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordine.

Art. 3 Datele de identificare ale bunului ce se transmite în administrare conform prevederilor art. 2, sunt următoarele:

- Denumire:                                         Punct termic PT 1 Micro XI;

- Adresa:                                             Strada Ion Ciorănescu

- Elemente descriptive:                         construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafața = 347 mp;

- Număr inventar                                 101028;

- Valoare:                                          46.845 lei;

- An PIF :                                           1978.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                              

                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   366

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./3 ex.                                       

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unui bun imobil

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unui bun imobil;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1222/27.04.2006 prin care Municipiul Târgoviște a achiziționat Casa Fusea - Pârvulescu situată în Calea Domnească, nr. 208;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a bunului imobil “Grup sanitar“ aferent imobilului Casa Fusea Pârvulescu din Calea Domnească nr. 208,  cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște a bunului prevazut la art 1.

Art. 3 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare a bunului imobil trecut în domeniul privat al municipiului Târgoviște, conform prevederilor art.1.

Art. 4 Casarea bunului se va efectua de către o comisie desemnată prin dispoziția primarului.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 156/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   367

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./3 ex.                                                                   

 

Anexă la Hotărârea nr. 367/25.11.2016

 

Datele de identificare a bunului  imobil ce trece din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune  în vederea casării

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod rep.

Nr. inventar

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare inventar (lei)

An PIF

Durata normala de functionare

(ani)

1.6.1.1.

102237

Grup sanitar Biblioteca I.H. Rădulescu - Secția de copii I. A.  Brătescu Voinești

Calea Domnească nr. 208, WC cu trei incăperi, tip P, suprafață construită = 11 mp; înscris in Cartea funciară nr. 83080, indicativul C2

3.465

1980

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Stație de pompare ape uzate - SPUN 2”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului„Stație de pompare ape uzate - SPUN 2”;

§ Prevederile art. 3, alin. 4 și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

§ Prevederile art. 858 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 32/05.02.2016 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “STAȚIE DE POMPARE APE UZATE - SPUN 2”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului “ Statie de pompare ape uzate – SPUN 2 “, în valoare de 637.728 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora către Direcția Complex Turistic de Natație, pe baza de protocol.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște se actualizeaza în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                       

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   368

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                                       

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 368/25.11.2016

 

Datele de identificare a obiectivului “ Statie de pompare ape uzate – SPUN 2 ” ce se include în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 

Nr. crt.

 

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

 1.8.12.

Stație de pompare ape uzate  SPUN 2

Calea Ialomiței; construcție tip cheson îngropat cu diametrul de 4 metri, 3 electropompe sumersibile Qtotal = 100 l/s; tablou general TG, tablou T- SPUN 2; colector PVC SN8 Dn 315 mm în lungime  = 72,9 metri, PVC SN8 Dn 400 mm în lungime  = 7,1 metri, conducta PE 100 PN 6 De 315 mm în lungime = 15 metri; 4 cămine de vizitare; împrejmuire gard metalic = 75,2 metri; rețea iluminat incintă  = 4 stâlpi metalici echipați cu lămpi

 

 

2016

637.728

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

Proces verbal de recepție nr. 29101/

14.10.2016

 

                                                                                                         

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 368/25.11.2016

 

Datele de identificare a bunurilor  ce  completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște și se transmit în administrare către

Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște

 

Poziție înreg.

 

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3117

 1.8.12.

Stație de pompare ape uzate – SPUN 2

Calea Ialomiței; construcție tip cheson îngropat cu diametrul de 4 metri, 3 electropompe sumersibile Qtotal = 100 l/s; tablou general TG, tablou T- SPUN 2; colector PVC SN8 Dn 315 mm în lungime  = 72,9 metri, PVC SN8 Dn 400 mm în lungime  = 7,1 metri, conducta PE 100 PN 6 De 315 mm în lungime = 15 metri; 4 cămine de vizitare; împrejmuire gard metalic = 75,2 metri; rețea iluminat incintă  = 4 stâlpi metalici echipați cu lămpi

2016

637.728

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

Proces verbal de recepție nr. 29101/14.10.2016

3118

 

Teren Stație de pompare ape uzate – SPUN 2

Calea Ialomiței; categoria de folosinț㠖 construcții; suprafața = 331 mp

 

2016

23.170

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

                                                                                             

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Protocolul nr. 30647/31.10.2016 încheiat între Consiliul Județean Dâmbpvița și Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea pozițiilor - 1753 Capela Geartoglu, 1754 Teren Capela Geartoglu, 1771 Centru de Tineret ce corespunde poziției 1053 din HG nr. 166/2007, 1776 Teren Calea Domnească nr. 216 ce corespunde poziției 1054 din HG nr. 166/2007, 1916 Clădire Școala Mihai Viteazul ce corespunde poziției 712 din HG nr.1350/2001, 1917 Teren Școala Mihai Viteazul ce corespunde poziției 679 din HG nr.1350/2001, 2537 Teren Calea Ialomiței Zona Baza de Agrement - înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1753, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Stelea nr. 17; construcție cărămidă tip P; suprafața construită = 103 mp, Carte funciară număr 83130 număr cadastral 83130 ”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “127.000 “ ;

- la poziția 1754, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Stelea nr. 17; categoria de folosință - curți construcții; vecini: Nord - număr cadastral 71497, proprietate privată Ștefan Adrian, Est - Strada Stelea, Sud - număr cadastral 76121, Vest - teren municipiu, suprafața = 1024 mp; Carte funciară număr 83130 număr cadastral 83130 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 307.200 “

- la poziția 1771, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Sediu Direcția Asistență Social㠔, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 216; construcție din caramida P+1E+M; suprafața construită = 125 mp; suprafața desfășurată = 375 mp; Carte funciară număr 71497 număr cadastral 71497 “

- la poziția 1776, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Sediu Direcția Asistență Social㠓,  coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Domnească nr. 216; categoria de folosință - curți construcții; vecini: Nord - teren municipiu, Est – proprietate privată Stefan Adrian, Sud – biserica Geartoglu, Vest - teren municipiu, suprafața = 279 mp; Carte funciară număr 71497 număr cadastral 71497 “ , iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 83.700 “

- la poziția 1916, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire Școala gimnazială Mihai Viteazul ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 1; construcție de beton in cadre cu caramida, tip P+ 2E, cu sală sport = 503 mp; suprafața construită = 1762 mp; suprafața desfășurată =  4332 mp; Carte funciară număr 83075 număr cadastral 83075 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 3.264.359 “

- la poziția 1917, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Școala gimnazială Mihai Viteazul ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 1; categoria de folosință - curți construcții; vecini: Nord – teren municipiu, cale acces, Est - Strada profesor Alexandru Vasilescu, Sud - teren municipiu, alee, Vest - teren municipiu, cale acces; suprafața 9507 mp; Carte funciară număr 83075 număr cadastral 83075 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 2.852.100 “

- la poziția 2537, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință - construcții;  adiacent stație pompare SPUN;  suprafața = 1569 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 109.830 “

Art. 2 Se aprobă eliminarea pozițiilor 1774 Teren aferent Centru de tineret  și 1388 Parcare Calea Ialomiței Zona Baza de Agrement, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 156/2014.

Art. 3  Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa, parte din prezenta hotărâre.

Art. 4  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   369

Tgv. 25.11.2016

Red. D.I./2 ex.                                       

Anexă la Hotărârea nr. 369/25.11.2016

 

            Datele de identificare a bunurilor  care completeaza Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

Poz. inreg

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situatia juridica actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3120

 

 

Teren UM Gară

Bulevardul Regele Carol I nr. 51; categoria de folosință - curți construcții; suprafața = 4200 mp

2016

363.167,70

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 18/2016; HCJ Dâmbovița nr. 119/2016; Protocol nr. 30647/31.10.2016

3121

1.5.14.

Clădire UM Gară

Bulevardul Regele Carol I nr. 51; clădire din cărămida tip P  suprafața = 227 mp

1985

18,97

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 18/2016; HCJ Dâmbovița nr. 119/2016; Protocol nr. 30647/31.10.2016

3122

1.5.2

Spații comerciale și grup sanitar - Capela Geartoglu

Strada Stelea nr. 17, construcție din cărămidă tip P, formată din  patru încăperi, dotată cu centrală termică și grup sanitar, suprafață = 38 mp; Carte funciară număr 83130 număr cadastral 83130.

2001

69.090

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

Proces verbal de recepție nr. 23971/19.11.2001

3123

1.6.5

Anexă multifuncțională - Capela Geartoglu

Strada Stelea nr. 17, construcție din cărămidă tip P,  formată din două încăperi, dotată cu centrală termică și grup sanitar, suprafață = 22 mp; Carte funciară număr 83130 număr cadastral 83130.

2014

86.009,03

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 12712/23.05.2014

                                                

                                       

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                          

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,07 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,07 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etajul 1, modulul nr. 9;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,07 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etajul 1, modulul nr. 9.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Gherghescu Constantin

Oprescu Virgil-Ciprian

Păunescu Mihai-Andrei

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

farm. Georgeta-Carmen Holban                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   370

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                       

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 13,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Halei din Piața Vlad Țepeș

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii octombrie 2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 13,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Halei din Piața Vlad Țepeș;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 13,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Halei din Piața Vlad Țepeș.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Gherghescu Constantin

Oprescu Virgil-Ciprian

Păunescu Mihai-Andrei

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   371

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                       

                                                          

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unor terenuri în suprafață totală de 12 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării de panouri publicitare de tip backlight

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 6 (șase) terenuri de 2 mp fiecare - suprafață ocupată la sol, în suprafață totală de 12 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării de panouri publicitare de tip backlight;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 106/17.04.2014 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 6 (șase) terenuri de 2 mp fiecare - suprafață ocupată la sol, în suprafață totală de 12 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării de panouri publicitare de tip backlight, în următoarele locații:

·        Bdul. Mircea cel Bătrân - zona BCR - sector 0;

·        Bdul. Mircea cel Bătrân - după magazinul Muntenia - sector 0;

·        Bdul. Independenței - zona magazin Altex - sector 0;

·        Str. Constantin Brâncoveanu, zona blocului 19 - sector 0;

·        Bdul. Unirii - zona Sala Polivalentă - sector 0;

·        Bdul. Unirii, vis - a - vis de magazinul Profi, cvartal 106, parcela 38.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Gherghescu Constantin

Oprescu Virgil-Ciprian

Păunescu Mihai-Andrei

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 550 lei/lună/amplasament.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                          

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,                  

  farm. Georgeta-Carmen Holban                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   372

Tgv. 25.11.2016

Red. U.M./2 ex.                                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.11.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al  Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 după cum urmează:

 

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”-146 unități locative, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Finanțarea de la bugetul municipiului Târgoviște (conform devizului general) în valoare totală inclusiv TVA de 1.570.197,60 lei din care C+M 1.398.861,60 lei, este destinată pentru :

-  Obținere avize, taxe, acorduri și autorizații;

-  Studii teren (geo, topo);

-  Contravaloare proiectare (Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii execuție pentru utilități).

-  Lucrări edilitare - alei acces, trotuare pietonale, platforme betonate și parcări;

-  Amenajări spații verzi;

-  Rețele alimentare cu apă;

-  Rețele canalizare;

-  Alimentare cu energie electrică;

-  Branșamente gaze”.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

              

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,                    

arm. Georgeta-Carmen Holban                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   373

Tgv. 25.11.2016

Red. C.P./3 ex.                                       

Anexă la H.C.L. nr. 373/25.11.2016

 

 

              Denumirea obiectivului de investiții:

            „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom,

 strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  AI PROIECTULUI :

 

Indicatori economici :

 

  1. Valoarea totală estimată a investiției = 29.898.892,18 lei (inclusiv TVA)

     Din aceasta finanțată de la A.N. L.      = 28.328.694,58 lei (inclusiv TVA)  

                          din care C+M                  = 23.924.568,74 lei (inclusiv TVA)

 

2. Durata de execuție – 24 de luni

 

Indicatori tehnici :

 

         Locuințele propuse se compun din 8 blocuri (9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 și 16),  cu regim de înălțime  S+P+2E/3E+M, care însumează  146 apartamente distribuite astfel:

 

 

Total ampl

Bloc

 9

Bloc

 10

Bloc

11

Bloc

 12

Bloc

13

Bloc

14

Bloc

15

Bloc

 16

Nr. u.l.

146

19

13

20

23

11

20

20

20

1 cam.

73

8

8

8

17

8

8

8

8

2 cam.

73

11

5

12

6

3

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,                   

 farm. Georgeta-Carmen Holban                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Red. C.P./3 ex.