ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

06.11.2015

 

281. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

282. Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale unor instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

          HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedința extraordinară, astăzi, 06.11.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016;

§ Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

§  Adresa nr. 44647/2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, conform anexelor I - V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ec. Maria Diculescu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   281

          Tgv. 06.11.2015

          Red. D.I./2 ex.                                                                                                               

                                                                                 

    HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și statului de funcții

ale unor instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 06.11.2015, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Prevederile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§ Prevederile HG nr. 1059/2013 – Norme metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§ Adresa Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 29618/22.10.2015;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea Compartimentului animale fără stăpân în Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în cadrul Direcției de Salubritate.

Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4  Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, conducerea Direcției de Salubritate și a Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ec. Maria Diculescu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   282

          Tgv. 06.11.2015

          Red. U.M./3 ex.

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

09.11.2015

 

283. Hotărâre privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016

284. Hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

 

    HOTĂRÂRE       

privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște
pentru anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 09.11.2015 având în vedere:

§ Prevederile art. 495, lit. “f” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de specialitate ale directiilor autoritatii locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

§ Prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§ Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

§ Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

§ Prevederile Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

§ Prevederile art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

§ Prevederile art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

§ Prevederile art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

§ Prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare,

§ Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;

§ Prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

§ Prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

§ Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 254/2007 privind stabilirea zonelor la nivelul municipiului Târgoviște cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile sunt prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2016, se acordă o bonificație de 10%.

(4) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa 1.

Art. 2. (1) Clădirile care sunt scutite de Consiliul Local de la plata impozitului/taxei pe clădiri în anul 2016 sunt prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenurile care sunt scutite de Consiliul Local de la plata impozitului/taxei pe teren în anul 2016, sunt prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Scutirea aferentă taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire sunt prevăzute în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2015, mai mici de 40 lei, se anulează. 

Art. 4. Pentru anul 2016 chiria pe terenul afectat de garaje si copertine auto este   de 2 lei/mp/lună.

Art. 5. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în anul 2016, conform anexelor 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            Termenul scadent este ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se datorează taxa (anexele 5a, 5b, 5c - pct. 7).

Pentru taxa prevăzută în anexa 5 d termenul scadent este data de 31 martie 2016.

Art. 6. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Directia de Salubritate în anul 2016 , confom anexei 6, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 7. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Direcția Grădina Zoologică pe anul 2016, conform anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 8. Se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate de către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște pe anul 2016, conform anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 9 Se majorează impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(2) Majorarea este aprobată de Consiliul Local prin act administrativ individual la propunerea primarului, care are la bază referatul Arhitectului Șef.

(3) Criteriile pentru încadrarea în categoria terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilan sunt prevăzute în anexa 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2016.

Art. 11. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 12. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ec. Maria Diculescu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   283

          Tgv. 09.11.2015

          Red. U.M./2ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile

interne in valoare de 18.020.000 lei de la

CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 09.11.2015, avand in vedere :

§ Prevederile art. 36, alin. (2) și alin. (4), lit. „b” , ale art. 45, alin. 2, art. 63, alin.1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”,alin.3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată,

§ Prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

§ Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

§ Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Tinând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții,

§ Luând acte de :

a)    Referatul de aprobare prezentat de catre primarul Municipiului Targoviste in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 31.523/06.11.2015.

b)   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 15.974/17.06.2015.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico – economică a fost aprobată prin Hotărârârile Consiliului Local nr. 196/04.09.2012, nr.197/04.09.2012, nr. 169/24.05.2012 și nr. 93/29.04.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Reparații capitale străzi în Municipiul Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului, adoptă prezenta

HOTARARE:

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK SA - SUCURSALA TARGOVISTE, cu o durată  de 120 de luni.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finanțatea obiectivului “Reparații capitale străzi în Municipiul Targoviste” a cărui documentatie a

fost aprobata conform HCL nr. 196/04.09.2012, nr.197/04.09.2012, nr. 169/24.05.2012 și nr. 93/29.04.2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Targoviste se asigura integral plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 4. Garantarea finantarii rambursabile contractate de la CEC BANK SA - SUCURSALA TARGOVISTE se asigura integral din veniturile proprii ale bugetului local

Art. 5.  – (1) Pe intreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgoviște;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

   f) plațile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizează in prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste cu semnarea contractului de credit intre Municipiul Targoviste si CEC BANK SA - SUCURSALA TARGOVISTE.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Târgoviște și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro

 

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ec. Maria Diculescu                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   284

          Tgv. 09.11.2015

          Red. D.P./2ex.

                                               

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

16.11.2015

 

285. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 16.11.2015, având în vedere:

·  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 32047/11.11.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

·  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completărileulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

     Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 10.895 mii lei, prin:

·     majorarea  cu suma de 10.887  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București  ".

·     majorarea cu suma de 8 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ".

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 10.895 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 10.093 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

źMajorarea prevederilor bugetare cu 8.730 mii lei la titlul Cheltuieli de personal.

źMajorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.363 mii lei la titlul Cheltuieli cu bunuri și servicii.

·     Majorarea cu suma de 802  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

źMajorarea prevederilor bugetare cu 202 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

źMajorarea prevederilor bugetare cu 600 mii lei la titlul Asistență socială, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

     Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                 Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

                 Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

     Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   285

          Tgv. 16.11.2015

          Red. D.P./2 ex.

 

                                                                                   

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

26.11.2015

 

286. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

287. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

288. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

289. Hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

290. Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale municipiului Târgoviște

291. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

292. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

293. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință cu spațiu comercial S+P+1 și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 299, beneficiar: Sima Marius

294. Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

295. Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

296. Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. , componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste

297. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri aferente imobilului fosta Policlinică II Zonală Sud,

situat în strada Cooperației nr. 2

298. Hotărâre privind respingerea solicitării schimbului de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Alimentara S.A. Târgoviște

299. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei Catedrala Eroilor a bunului imobil - teren str. Vlad Țepeș, nr. 6 B - Parohia Buna Vestire

300. Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord- SDEE Târgoviște a unei suprafețe de 12 mp teren aferent Sălii de sport, micro III, situat în str. Lt. Dragomirescu Liviu, nr. 2B

301. Hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 și scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a acesteia

302. Hotărâre privind înființarea a cinci posturi de asistenți medicali comunitari în cadrul Direcției de Asistență Social㠖 Serviciul Public de Asistență Socială

 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste și din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

§  Prevederile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§  Procesele-verbale finale ale concursului de promovare în grad profesional;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două funcții publice de execuție (consilier, clasa I, grad profesional asistent în post de consilier, clasa I, grad profesional principal și  consilier, clasa I, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional superior) din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste.

Art. 2 Se aprobă transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   286

          Tgv. 26.11.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul

              Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice vacante;

§ Prevederile art. 107, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

v o funcție publică vacantă de “polițist local, clasa I, grad profesional asistent” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad professional debutant”;

v o funcție publică vacantă de “polițist local, clasa I, grad profesional superior” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad profesional debutant”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Tîrgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   287

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale

Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§ Procesul-verbal final al concursului de promovare în grad profesional;

§  Adresa Instituției Prefectului - Județul Dîmbovița nr. 8362/28.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 30550/29.10.2015;

§  Prevederile Ordinului comun MDRAP/MTCS 332/4567/2015 prin care unității administrativ - teritoriale i-a fost repartizat un microbuz școlar tip 16+1 locuri;

§  Prevederile O.U.G. nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale;

§  Prevederile O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

§  Procesul verbal de predare - preluare, nr. 66528/06.08.2015 privind transmiterea fără plată a microbuzului marca OPEL MOVANO;

§  Prevederile Dispoziției nr. 2758/12.10.2015 privind gestionarea și administrarea de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat a activității legate de transportul elevilor la și de la instituțiile de învățământ; 

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă înființarea unui post de șofer, personal contractual, în cadrul Compartimentului Administrativ, pentru transportul elevilor pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 2 Se aprobă transformarea a două funcții publice de consilier, clasa I, grad principal în consilier, clasa I, grad superior, ca urmare a promovării în grad profesional, în cadrul Serviciului Rețele Locale.

Art. 3 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   288

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului burselor

pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, pentru anul școlar 2015-2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 154/09.07.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul școlar 2015 - 2016, cuantumul burselor municipale acordate elevilor din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște se stabilesc după cum urmează:

a)            Burse municipale de performanță - 400 lei;

b)            Burse municipale de merit - 100 lei;

Art. 2 Angajarea la plată a sumelor necesare acordării burselor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri se face din bugetul local de la capitolul 65.10 - Învățământ.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   289

          Tgv. 26.11.2015

          Red. D.I./2 ex.

  HOTĂRÂRE

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Biroului Administrativ privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli ale municipiului Târgoviște pentru carburant și convorbiri telefonice;

§  Prevederile Legii nr. 285/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă normativele proprii de cheltuieli ale municipiului Târgoviște pentru carburant - cinci autoturisme de serviciu în parc comun- în cuantum de 750 litri/lună, respectiv 150 litri/lună/autoturism și convorbiri telefonice în cuantum de 12610 lei/lună, astfel: 3410 lei/lună voce fixă, 9200 lei/lună voce mobil.

Art. 2 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin primarului municipiului Târgoviște privind organizarea și desfășurarea scrutinelor electorale, prezentele cote lunare pot fi suplimentate prin dispoziția acestuia, cu cote adiționale de până la 100%, în perioada desfășurării acestor scrutine.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administrativ, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   290

          Tgv. 26.11.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor 

la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum și a mandatului acestuia;

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                   

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

          Nr.   291

          Tgv. 26.11.2015

          Red. D.I./2 ex.

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa la H.C.L. nr. 291/26.11.2015

Consiliul Local                                                                                                                   

                                            

 

   PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.      Să aprobe constituirea garanției reale mobiliare asupra acțiunilor deținute de Consiliul Local Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  pentru contractarea unei linii de credit în valoare de 600.000 lei

 

 

 

 

 

            Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abținere___________     

                                                                                                                                            

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 33343/20.11.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completărileulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din LegeaAdministrațieiPublice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.445 mii lei, prin:

·          majorarea cu suma de 193  mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 - „Impozit pe profit de la agenți economici”;

·          majorarea cu suma de 48  mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 - „Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;

·          majorarea cu suma de 300  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 - "Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice",

·          majorarea  cu suma de 435  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 - „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”;

·          majorarea cu suma de 114  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 - „Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale”;

·          majorarea cu suma de 124  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 - „Alte Venituri”;

·          majorarea cu suma de 4  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 -  "Donații și sponsorizări";

·          majorarea cu suma de 227 mii lei a prevederilor la indicatorul  39.02.03 - „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului”;

·          diminuarea cu suma de 3.152  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”;

·          diminuarea  cu suma de 3.152  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”.

 

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.445 mii lei,prin:

·        Majorarea cu suma de 110 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 -“Ordine publica și siguranța națională”, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 110 mii lei la titlul Cheltuieli de personal în bugetul aferent Politiei Locale,

·        Majorarea cu suma de 4 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 - “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 4 mii lei la titlul Bunuri și servicii, prin suplimentarea prevederilor bugetare aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal,

·        Majorarea cu suma de 388  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 - “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.388 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 500 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź    Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cu suma de 1.500 mii lei, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·        Majorarea cu suma de 868 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 868 mii lei la titlul Bunuri și servicii, în vederea suplimentării sumelor destinate serviciilor de apă-canal.

·        Majorarea cu suma de 75 mii lei a prevederilor la capitolul  84.02 “ Transport și comunicații”, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.500  mii lei la titlul Bunuri și servicii în vederea suplimentării sumelor destinate lucrărilor de reparații și întreținere străzi.

ź    Diminuarea  prevederilor bugetare cu 1.425 mii lei la titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                  Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă  pe anul 2015 actualizată în mod corespunzător este redat în anexa nr.  4  la prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător donațiilor și/sau sponsorizărilor primite în anul 2015 este redată în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

                  Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

    Nr.   292

          Tgv. 26.11.2015

          Red. D.P./2 ex.

 

 

 

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință cu spațiu comercial S+P+1 și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 299,

beneficiar: Sima Marius

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi 26.11.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință cu spațiu comercial S+P+1 și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 299, beneficiar: Sima Marius;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință cu spațiu comercial S+P+1 și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 299, beneficiar: Sima Marius.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   293

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi de pe raza municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03. 2011, modificata si completata.

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ã R Â R E:

 

   Art. 1  Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de delegare a gestiunii    serviciului public de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi de pe raza municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă  a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu 2 ani si 6 luni.

Art. 2 Se împuternicește viceprimarul municipiului Târgoviște cu atribuții de primar, dl. Daniel-Cristian Stan, să semneze Actul Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi de pe raza municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, în forma prevazută în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   294

          Tgv. 26.11.2015

          Red. S.S./2 ex.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Targoviste către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03. 2011, modificata si completata;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ã R Â R E:

 

   Art. 1  Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de delegare a gestiunii   serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Targoviste către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu 2 ani si 6 luni.

Art. 2 Se împuternicește viceprimarul municipiului Târgoviște cu atribuții de primar, dl. Daniel-Cristian Stan, să semneze Actul Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Targoviste, către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, în forma prevazută în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   295

          Tgv. 26.11.2015

          Red. S.S./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. , componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. , componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03. 2011, modificata si completata;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 19 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ã R Â R E:

 

Art. 1  Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste, cu 2 ani si 6 luni.

Art. 2 Se împuternicește viceprimarul municipiului Târgoviște cu atribuții de primar, dl. Daniel-Cristian Stan, să semneze Actul Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Targoviste, în forma prevazută în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

         Nr.  296

          Tgv. 26.11.2015

          Red. S.S./2 ex.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri aferente imobilului fosta Policlinică II Zonală Sud,

situat în strada Cooperației nr. 2

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri aferente imobilului fosta Policlinică II Zonală Sud, situat în strada Cooperației nr. 2;

§ Prevederile art.  546 din Codul Civil al României, republicat;

§ Prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 239/28.10.2010 referitoare la acordul de principiu pentru desființarea Spitalului Municipal Târgoviște și înființarea, prin reorganizarea acestuia, ca Secție externă a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște;

§ Procolul nr. 952/2011 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri aferente imobilului fosta Policlinică II Zonală Sud, situat în strada Cooperației nr. 2, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre, în evidența patrimonială urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

          Nr.   297

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind respingerea solicitării schimbului de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Alimentara S.A. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciului cadastru imobiliar agricol, banca de date, registrul agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind respingerea solicitării schimbului de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Alimentara S.A.;

§ Adresa S.C. Alimentara S.A. Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 31611/09.11.2015;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” și art. 121, alin. 2 și alin. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se respinge solicitarea privind schimbul de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Alimentara S.A. Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism - Serviciul cadastru imobiliar agricol, banca de date, registrul agricol și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

         Nr.   298

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei Catedrala Eroilor a bunului imobil - teren str. Vlad Țepeș, nr. 6 B - Parohia Buna Vestire

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§  Adresa nr. 30403/29.10.2015 prin care Parohia Catedrala Eroilor solicită transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea sa, a terenului aferent Parohiei Buna Vestire, din str. Vlad Țepeș, nr. 6 B;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei Catedrala Eroilor a bunului imobil - teren str. Vlad Țepeș, nr. 6 B - Parohia Buna Vestire;

§  Prevederile Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§    Prevederile H.C.L nr. 90/11.04.2000 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției a suprafetei de 1500 m.p. către Parohia Catedrala Eroilor, teren situat în municipiul Târgoviște, cartier M XI, Piața Vlad Țepes, în vederea construrii unei biserici;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei Catedrala Eroilor din Târgoviște a bunului imobil - teren str. Vlad Țepeș, nr. 6 B - Parohia Buna Vestire, conform planului de situație anexat, cu următoarele date de identificare:

- Denumire:                             Teren str. Vlad Țepeș, nr. 6B - Parohia Buna Vestire;

- Adresa:                                 strada Vlad Țepeș, nr. 6 B, cvartal 211, parcela 1, număr cadastral provizoriu 3104-1;

- Suprafața:                             1564 mp;

- Număr inventar:                   700975;

- Valoare de inventar:             469.200 lei.

 

Art. 2 Imobilul se va transmite prin protocol și va fi folosit pentru desfășurarea activităților cu caracter de cult religios, Parohia respectând dispozițiile art. 4 din Legea nr. 239/2007.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Parohia Catedrala Eroilor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   299

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord- SDEE Târgoviște a unei suprafețe de 12 mp teren aferent Sălii de sport, micro III, situat în str. Lt. Dragomirescu Liviu, nr. 2B

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord- SDEE Târgoviște a unei suprafețe de 12 mp teren aferent Sălii de sport, micro III, situat în str. Lt. Dragomirescu Liviu, nr. 2B;

§  Adresa nr. 30816/02.11.2015 prin care S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord- SDEE Târgoviște își arată disponibilitatea de a realize o investiție proprie ce constă în construirea unui post de transformare PTAB 20/0,4 kv - 400 Kva;

§  Prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L nr. 373/25.09.2008 privind transmiterea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Școlar Târgoviște a obiectivului Sală Sport Micro III;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către SC FDEE  ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - SDEE TÂRGOVIȘTE, a unei suprafețe de 12 mp cota din imobilul  Teren aferent Sala de sport Micro III, situat în Strada locotenent major Dragomirescu Liviu nr. 2B, necesar amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton, conform planului de situație anexat.

Art. 2 Terenul proprietate publică a Municipiului Târgoviște, se acordă pe toată durata existenței instalațiilor, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - SDEE TÂRGOVIȘTE va avea  acces necondiționat la instalații precum și drept de servitute asupra terenului, pe durata existenței postului de transformare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Clubul Sportiv Școlar Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   300

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

 

  HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 și scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a acesteia

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi 26.11.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206;

§ Prevederile art. 1135 și art. 1138 din Codul Civil;

§ Certificatul de vacanță succesorală nr. 19/29.04.2015;

§ Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator bunuri mobile și imobile PFA Tudor Nicoleta pentru apartamentul nr. 8, etaj I, Calea Domnească, nr. 206;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206, valoarea aferentă cotei fiind de 19.872,50 lei (echivalentul a 4.491 euro).

Art. 2  În evidența contabilă a Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206.

Art. 4 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pătrașcu Eugen

Babeu Pavel

Art. 5  Prețul de început al licitației este de 19.872,50 lei (echivalentul a 4.491 euro).

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   301

          Tgv. 26.11.2015

          Red. U.M./2 ex.

   HOTĂRÂRE

privind înființarea a cinci posturi de asistenți medicali comunitari în cadrul Direcției de Asistență Social㠖 Serviciul Public de Asistență Socială

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.11.2015, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind înființarea a trei posturi de asistenți medicali comunitari în cadrul Direcției de Asistență Social㠖 Serviciul Public de Asistență Socială;

·      Adresa Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița nr. 11267/26.11.2015, înregistrată la Direcția de Asistență Socială cu nr. 42283/26.11.2015 ;

·      Prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

·      Prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

·      Prevederile HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

·      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu luna decembrie 2015, se aprobă se înființarea a cinci posturi de asistenți medicali comunitari în cadrul Direcției de Asistență Social㠖 Serviciul Public de Asistență Socială.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   302

          Tgv. 26.11.2015

          Red.D.I./2 ex.