285. Hotarâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

286. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

287. Hotarâre privind acordarea normei de hrană pentru politistii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

288. Hotarâre privind preluarea în proprietate, fără plată, a unui autocamion DAC 665T din gestiunea U.M. 01370 Târgoviste de către Consiliul Local Municipal Târgoviste, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă

289. Hotarâre privind modificarea si completarea HCL 258/30.09.2014 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

290. Hotarâre privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Târgovişte

291. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 221/14.08.2014 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM

292. Hotarâre transmiterea în folosinţă gratuită a unui bun proprietatea Municipiului Târgovişte către Clubul Sportiv Şcolar Targovişte

293. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 51/2014 referitoare la aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriasi

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii contractuale din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  26.11.2014 având în vedere :

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor într-o funcţie superioară celei deţinute;

§        Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 42 şi 43 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§        Procesul verbal final al examenului de promovare în funcţie superioară celei deţinute, pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                 

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.12.2014 se aprobă transformarea unor funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor într-o funcţie superioară celei deţinute, după cum urmează:

v   un post secretar în post de inspector de specialitate, gradul II, clasa de salarizare 35, gradaţia 5;

v   un post de casier în post de inspector de specialitate, gradul II, clasa de salarizare 33, gradaţia 3.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   285

           Tgv.  26.11.2014

          

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune reorganizarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare;

§Prevederile art. 29, alin. 1 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 2, 3, 99, 100, 107 şi 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Avizul nr. 48376/2014 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

§Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică nr. 28239 din data de 14.11.2014;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                       

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                     

  Nr.    286

  Tgv. 26.11.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea normei de hrană pentru politistii locali din cadrul

Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 14, alin. 1, lit. a, art. 14, alin. 2 și art. 351 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică nr. 28239 din data de 14.11.2014;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2015 se aprobă acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, în cuantum de 24 lei/zi calendaristică.

Art. 2 Sumele vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, la Capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, Subcapitolul 61.02.03.04 - Poliţie Locală, Titlul I - Cheltuieli de personal, art. 10.02.02 - norme de hrană.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                     

  Nr.    287

  Tgv. 26.11.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind preluarea în proprietate, fără plată, a unui autocamion DAC 665T din gestiunea U.M. 01370 Târgoviste de către Consiliul Local Municipal Târgoviste,

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transferul fără plată a unui autocamion DAC 665T din gestiunea U.M. 01370 Târgoviște de către Consiliul Local Municipal Târgoviște, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

§      Prevederile Legii nr. 481/2004 referitoare la protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Ordinului nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Ordinului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă preluarea în proprietate, fără plată, a autocamionului DAC 665 T, cu numărul de înmatriculare A-7853, din gestiunea U.M. 01370 Târgoviște de către Consiliul Local Municipal Târgoviște, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Art. 2 Consiliul Local Municipal Târgoviște se obligă să suporte cheltuielile ocazionate de înmatricularea, repunerea în stare de funcționare a autocamionului DAC 665 T, cu numărul de înmatriculare A-7853, precum și tranportul acestuia de la U.M. 01370 Târgoviște la sediul Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.   288

  Tgv. 26.11.2014

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL 258/30.09.2014 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 258/2014 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile H.C.L. nr. 115/07.06.2013 privind modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 116/2013 privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 269 – 285/2013 privind dotarea cu centrale proprii a blocurilor A.N.L şi a blocurilor sociale;

§ Prevederile HCL nr. 258/30.09.2014 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale HCL nr. 258/30.09.2014 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexelor republicate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 258/30.09.2014 rămân nemodificate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, unităţile şcolare de învăţământ, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   289

  Tgv. 26.11.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgovişte;

§ Nota justificativă nr. 27892/10.11.2014 întocmită de S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A prin care se propune modificarea Anexei nr. 6  la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul majorării tarifelor orare cel puţin cu rata inflaţiei pentru perioada ianuarie 2009 - septembrie 2014, respectiv un procent de 23,92%;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;   

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.2, lit.”cdin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul majorării tarifelor orare cel puţin cu rata inflaţiei pentru perioada ianuarie 2009 - septembrie 2014, respectiv un procent de 23,92%, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul includerii în lista bunurilor de retur, a mijlocului fix proprietate privată a Municipiului Târgovişte - Autoturism DACIA LOGAN PRESTIGE 1,5 cu numărul de înmatriculare DB 35 PMT şi valoarea de inventar = 39.087,62 lei, conform anexei republicate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Transmiterea se va efectua pe bază de Proces - verbal încheiat între Direcţia Administrarea Patrimoniului Public Privat şi SC Municipal Construct SA, în care se vor menţiona şi caracteristicile de identificare ale vehiculului.

Art. 4 Cheltuielile de exploatare şi întreţinere vor fi suportate de către utilizator, în evidenţele contabile se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 58/2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A și Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   290

  Tgv. 26.11.2014

 

Republicată în temeiul art. 1 al

                                                           HCL nr. 290/26.11.2014

 

 

ANEXA NR. 6

                 LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE

                                                                                              

Tarife pe capitole de deviz valabile la Contractul de concesiune:

 

1.      Manopera orara                                   11.72 lei/oră  ( tarif ce include taxele şi                             

                                                                  impozitele ce intră în obligaţiile angajatului) la                                                                                                                           

                                                      care se adaugă contribuţiile angajatorului la                                                         

                                                                   bugetele publice   HCL 11/07/2013                                                                                     

                  

2. Buldoexcavator KAMATSU                      78.94 lei/oră

3. Pikon                                                          93.90 lei/oră

4. Motostivuitor 3 to                                       41.72 lei/oră

5. Placă vibrocompactoare                              19.49 lei/oră

            6. Freză tăiat beton,asfalt                     23.36 lei/oră

            7. Grup sudură electrogen                               22,03 lei/oră

            8. Cilindru compactor 350 kg                          25.39 lei/oră

            9. Pichamar electric USH 27                           19.84 lei/oră

          10. Platformă autoridicatoare                            59.36 lei/oră

          11. Transport auto                                            1.27 lei/to/km

          12. Transp auto pentru materiale uşoare            8.01 lei/to/km

          13. Cheltuieli indirecte                                       12.5 %

          14. Profit                                                          5 %

          15. Cheltuieli de secţie pt. producţia secundară    59.98 % din manopera

          16. Cheltuieli de organizare de santier de 3 % pentru toate lucrările executate 

                                                                                   inclusiv activităţile de service, care

                                                                                   se aplică la totalul general înainte de  

                                                                                   calculul TVA.

          17. Tariful de 140.330.86 lei (fără TVA) /lună, pentru lunile în care se va furniza   

                  agent termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră şi pentru perioada  

                  efectuării concediilor de odihnă, dar nu mai mult de 8 luni/an

          18. Tariful de 39.835.47 lei (fără TVA) /lună pentru lunile în care se va furniza                                 

                  apă caldă menajeră.

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

Republicata in temeiul art 2 al HCL nr. 290/26.11.2014

 

ANEXA NR. 1

LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE

Lista bunurilor de retur transmise cu titlu gratuit in administrarea delegatului

Nr. crt.

Nr. inv.

Cod clasif.

Denumire mijloc fix

An PIF

Luna PIF

Durata norm

(luni)

Valoare inventar

(lei)

Valoare ramasa

(lei)

Valoare

amort

lunara (lei)

1

101189 (1206)

1.6.4.

Pavilion administrativ 1/2 parter - strada Radu de la Afumati nr. 7, suprafata 150 mp

2008

5

60

167.892

150.417

233

2

102201

1.6.4.

Sediu SC Municipal Construct SA - strada IC Bratianu nr. 38, suprafata utila 286 mp

1974

4

60

79.200

27.720

110

3

101192 (1209)

1.1.1.1

Statie spalatorie auto si decantor

2008

5

42

331.312,5

282.037,5

657

4

101193 (1210)

1.1.2

Atelier tamplarie

2008

5

24

22.275

16.500

77

5

101194 (1211)

1.5.3

Magazie electricieni

2008

5

36

3.375

2.775

8

6

101195 (1212)

1.6.4

Cabina poarta

2008

5

60

2.475

2.175

4

7

101196 (1213)

1.1.2.1

Pista fierari betonisti

2008

5

12

8.100

3.900

56

8

101197 (1214)

1.8.7

Retele canalizare

2008

5

48

13.000

11.275

23

9

101198 (1215)

1.9.2.2

Racord termoficare

2008

5

24

3.000

2.250

10

10

101199 (1216)

1.8.6

Retele apa

2008

5

36

6.000

4.950

14

11

101201 (1218)

1.6.3.2

Imprejmuire

2008

5

30

40.000

31.675

111

12

101200 (1217)

1.1.5.1

Drumuri si platforme betonate

2008

5

36

50.950

42.100

118

13

102248 (1032)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.250

0

0

14

102251 (1033)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.250

0

0

15

102252 (1034)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.250

0

0

16

102253 (1035)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.250

0

0

17

102249 (1049)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

8

1

2.250

0

0

18

102250 (1050)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

8

1

2.250

0

0

19

102242 (1137)

1.1.2.1

Baraca metalica

1999

11

3

2.250

0

0

20

102243 (1146)

1.1.2.1

Baraca metalica

2000

12

4

2.250

0

0

21

102244 (1147)

1.1.2.1

Baraca metalica

2000

12

4

2.250

0

0

22

102245 (1162)

1.1.2.1

Baraca metalica

2001

9

5

2.250

0

0

23

102246 (1163)

1.1.2.1

Baraca metalica

2001

9

5

2.250

0

0

24

102247 (1164)

1.1.2.1

Baraca metalica

2001

9

5

2.250

0

0

25

200614 (1230)

1.1.2

Linie de productie

2009

10

24

176.877

141.265

614

26

700929

 

Teren baza productie - strada Radu de la Afumati nr. 7, cvartal 203 parcela 24.1, suprafata 15.478 mp

 

 

 

4.643.400

4.643.400

0

27

102341

1.6.5.

Punct termic PT 1 Ciprian Porumbescu, cartier CFR, suprafata 303 mp

1992

1

24

61.357

61.357

0

28

80001625 (nr inv. DAPPP)

2.3.2.1.1

Autoturism DACIA LOGAN PRESTIGE 1,5; nr. inmatriculare DB 35 PMT

2008

5

72

39.087,62

0

0

 

 

 

TOTAL

 

 

 

5.675.301,12

 

5.423.796,5

 

2035

 

Notă : mijloacele fixe inscrise la pozitiile 26 si 27 sunt bunuri ale domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 221/14.08.2014 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  modificarea H.C.L. nr. 221/14.08.2014 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 221/14.08.2014 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM

§         Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 221/14.08.2014, după cum urmează:  

“Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 221/14.08.2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   291

  Tgv. 26.11.2014

 

                                                                                                

HOTĂRÂRE

transmiterea în folosinţă gratuită a unui bun proprietatea Municipiului Târgovişte către Clubul Sportiv Şcolar Targovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită a vestiarului C1, de sub tribuna oficială a Stadionului Municipal „Eugen Popescu” Târgovişte, pe o perioadă de 10 ani, către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte;

§ Adresa nr. 1053/23.10.2014 prin care Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte solicită Clubului Sportiv Municipal Târgovişte darea în folosinţă gratuită a a vestiarului C1, de sub tribuna oficială a Stadionului Municipal „Eugen Popescu” Târgovişte, pe o perioadă de 10 ani;

§ Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§ Prevederile H.C.L. nr. 65/12.03.2010 privind darea în administrare a Stadionului „Eugen Popescu” către Club Sportiv Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte, a spaţiului - Vestiar C1, din incinta Stadionul Municipal “Eugen Popescu”, str. Justiţiei, nr. 3, conform planului de amplasament anexat, cu următoarele date şi elemente de identificare:

- Denumire:                                         Vestiar C1 Stadionul Municipal “Eugen Popescu”;

- Adresa:                                              str. Justiţiei, nr. 3;

- Suprafaţă:                                          104 mp;

- Număr inventar:                                 102178;

- Valoare de inventar:                           40.190 lei.

Art. 2 Trasmiterea se va efectua în baza unui contract de comodat încheiat între Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte, în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

  Nr.   292

  Tgv. 26.11.2014

 

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 51/2014 referitoare la aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind modificarea HCL nr. 51/2014 referitoare la aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași,

§      Prevederile H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

§        Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§        Prevederile HCL nr. 51/2014 referitoare la aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Poziția nr. 3 din anexa la HCL nr. 51/2014 referitoare la aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași se modifică după cum urmează:

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Numele și prenumele solicitantului

Adresa

Nr. și data contractului de închiriere:

-actual

-inițial

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Legii nr. 61/1990

76/1994

1.

2915.

31.01.2014

NICOLAE

VALENTIN

Str. Dr. Oprescu Dumitru, nr. 8, bl. 22A, et. 1, ap. 8, MVI,

Su= 16,45mp

-1 camera

31895/

12.12.2012

D.P.8117/

29.11.2012

1972

2971 lei

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 51/2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  293

  Tgv. 26.11.2014