359. Hotarâre privind încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999

360. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an a unui schimbător de căldură M10

361. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

362. Hotarâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Centrul Naţional „România Digitală” şi Municipiul Târgovişte

363. Hotarâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte cu privire la cesiunea întregului pachet de acţiuni, respectiv a celor 1.229.463 acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A.

364. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate

365. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

366. Hotarâre privind aprobarea sumei de 47.800 lei pentru produse igienico-sanitare ce urmează să fie distribuite unor familii defavorizate din zona Romlux

367. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

368. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 30.10.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

369. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto

370. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (modul nr. 48)

371. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.  

372. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar de urgentă Asociaţiei de proprietari nr. 175

373. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

374. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ - şi transmiterea acestuia în proprietatea Judeţului Dâmboviţa

 

                                                                                                                             

HOTARARE

privind încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.11.2013, avand in vedere:

§  Adresa Cabinetului Individual de practician în insolvență ”Constantin Iulian”, înregistrată la Primăria municipiului Târgoviște cu nr. 27661/29.10.2013;

§  Prevederile HCL nr. 219/22.11.1999 referitoare la aprobarea contractului de concesionare a activității de producere, transport și distribuție a energiei termice și a bunurilor proprietate publică a municipiului Târgoviste;

§  Contractul de concesiune înregistrat la Consiliul Local Municipal Târgoviște cu nr. 21351a/Dos. I/17 din data de 30.11.1999 și la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535 din data de 30.11.1999;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999, ca urmare a imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata.

Art. 2 Se aprobă preluarea de către Municipiul Târgoviște prin Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de concesiune menționat la art. 1.

Art. 3 Prin dispoziția Primarului se va constitui comisia de preluare-predare a bunurilor.

               Din comisia de preluare a bunurilor vor face parte și următorii consilieri:

Georgescu Alen

Pătrașcu Eugen

Babeu Pavel

Păunescu Andrei

Art. 4 Predarea-primirea bunurilor ce au făcut obiectul contractului de concesiune se va efectua pe bază de protocol încheiat între S.C. TERMICA S.A. și comisia constituită în acest sens.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, comisia de preluare-predare a bunurilor, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

              

   Nr.   359

   Tgv. 07.11.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an

a unui schimbător de căldură M10

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 07.11.2013, având în vedere:

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an a unui schimbător de căldură M10.

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Rădulescu Cătălin

Răducanu Tudorică

           Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 500 lei/lună+TVA

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   360

   Tgv. 07.11.2013

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 14.11.2013, având in vedere:

§ Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§ Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§ Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§ Dosarul nr. 2053/120/2013;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§ Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   361

   Tgv. 14.11.2013

                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre

Centrul Naţional „România Digitală” şi Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 14.11.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune semnarea unui protocol de colaborare între Centrul Naţional „România Digitală” şi Municipiul Târgovişte, constituirea unui grup de lucru pentru identificarea procedurilor administrative, organizarea unor sesiuni de instruire şi configurarea procedurilor în Punctul de Contact Unic electronic naţional (PCUe);

§ Prevederile H.G. nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare între Centrul Naţional „România Digitală” şi Municipiul Târgovişte, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă constituirea unui grup de lucru pentru identificarea procedurilor administrative, organizarea unor sesiuni de instruire şi configurarea procedurilor în Punctul de Contact Unic electronic naţional (PCUe)

Art. 3 Se împuterniceste primarul,  jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste protocolul de colaborare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   362

   Tgv. 14.11.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte cu privire la cesiunea întregului pachet de acţiuni, respectiv a celor 1.229.463 acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.11.2013, având in vedere:

§      Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 17944/22.07.2013 prin care S.C. PAVCOM S.A. înştiinţează autoritatea locală că acţionarul S.C. METEX S.A. şi-a declarat intenţia şi disponibilitatea de a achiziţiona acţiunile deţinute de S.C. EXPONENTA SRL şi de a prelua alte pachete de acţiuni;

§      Adresa Primăriei Târgoviște 23402/DosIX;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte cu privire la cesiunea întregului pachet de acţiuni, respectiv a celor 1.229.463 acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A.;

§ Art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. PAVCOM S.A.;

§ Raportul de evaluare întocmit de expert autorizat Groza Vergil;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cesiunea întregului pachet de acţiuni, respectiv a celor 1.229.463 acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A., la preţul de 0,91 lei/acţiune către S.C. METEX S.A., urmând ca cesionarul să suporte şi impozitul pe profit stabilit pe diferenţa dintre valoarea nominală a unei acţiuni şi valoarea de tranzacţionare.

Art. 2 Prezenta ofertă este valabililă 30 de zile de la data comunicării, dată după care poate fi adresată terţilor.

Art. 3 Pentru semnarea contractului de cesiune şi a tuturor formalităţilor necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sau a oricăror altor instituţii se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, S.C. PAVCOM S.A., S.C. METEX S.A., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   363

  Tgv. 14.11.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

ale Direcţiei de Salubritate

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.11.2013 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții;

§  Prevederile art. 26, alin 3, alin 4 si alin 5 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

§  Prevederile art. 43, alin 3 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind criteriile de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual platit din fonduri publice;

§  Prevederile HCL nr. 164/26.07.2013 referitoare la aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.12.2013 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

· transformarea unui post de inspector specialitate grad I in inspector specialitate grad IA in cadrul compartimentului Protectia Mediului;

· transformarea unui post de consilier juridic grad II in consilier juridic grad I si a unui post de referent grad II in referent grad I in cadrul compartimentului Juridic, Contracte, SSM si SU;

· transformarea a doua posturi de inspector specialitate grad I in inspector  specialitate grad IA in cadrul serviciului Financiar Contabil;

· transformarea a unui post de inspector specialitate grad II in inspector  specialitate I, a trei posturi de mecanic utilaje II in mecanic utilaje I, a doua posturi de mecanic auto II in mecanic auto I, a unui post de lacatus mecanic II in lacatus mecanic I, a unui post de electrician auto II in electrician auto I si a unui post de electromecanic II in electromecanic I in cadrul sectie Mecanizare;

· transformarea a unui  post de mecanic circulatie II in mecanic I in cadrul compartimentului Marcaj Rutier;

· transformarea a unui post de sef sector grad I in sef sector grad II, a trei posturi de referent I in referent IA si a unui post de referent II in referent I in cadrul sectorului Cimitire;

· transformarea unui post de sef compartiment grad I in sef comp. grad II, a cinci posturi de floricultor IV in floricultor III si a unui post de fochist IV in fochist III in cadrul sectiei Spatii Verzi, Agrement, Sere si Animale fara Stapan;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   364

  Tgv. 14.11.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

ale Direcţiei de Asistenţă Socială

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.11.2013 având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială;

§ Prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.12.2013 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială prin înfiintarea a două posturi de sofer si transferarea a patru salariati în interiorul serviciilor directiei, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   365

  Tgv. 14.11.2013

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 47.800 lei pentru produse igienico-sanitare ce urmează să fie distribuite unor familii defavorizate din zona Romlux

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.11.2013 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea sumei de 47.800 lei pentru produse igienico-sanitare ce urmează să fie distribuite unor familii defavorizate din zona Romlux;

§      Adresa nr. 30471/01.11.2013 a Directiei de Asistenta Sociala Targoviste;

§      Adresa nr.7470/05.11.2013  a Directiei de Sanatate Publica Dambovita;

§      Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale ;

§       Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr.162/2008;

§      Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014;

§      Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă suma de 47.800 lei pentru acordarea de produse igienico-sanitare pe o perioada de doua luni, (100 pachete/lună) pentru 100 de familii defavorizate din cartierul Romlux.

Art. 2 Sursa de finantare a proiectului este bugetul local.

           Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   366

  Tgv. 14.11.2013

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.11.2013, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 29165/13.11.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

· Prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2013 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 4.849 mii lei, prin:

·                         majorarea cu suma de 161 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 -"Impozit pe profit de la agenţi economici",  

·                         majorarea cu suma de 70 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 - " Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ",

·                         majorarea cu suma de 50 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50-" Alte impozite si taxe"

·                         majorarea cu suma de 4.336 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor

·                         majorarea cu suma de 11 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50-" Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise "

·                         majorarea cu suma de 109  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-" Alte venituri"

·                         majorarea cu suma de 12  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donatii si sponsorizari "

·                         majorarea cu suma de 8 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

·                         majorarea cu suma de 92 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului",

·                         diminuarea cu suma de 2.442 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·                         majorarea  cu suma de 2.442 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 4.849 mii lei, prin:

·                         Majorarea cu suma de 388 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 388 mii lei

·                         Majorarea cu suma de 4.265 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli  de personal  cu suma de 4.020 mii lei.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 245 mii lei.

·                         Majorarea cu suma de 667  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul titlul Bunuri şi servicii cu suma de 667 mii lei,  din care:

o                        500 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent bugetului Clubului Sportiv Municipal.

o                        100 mii lei pentru suplimentarea sumelor destinate achitării cotizaţiei la Asociaţia Fotbal Club Chindia

o                        67 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent bugetului Primăriei Targoviste.

·                         Majorarea cu suma de 671 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 500 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului Directiei de Asistentă Socială.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenta socială cu suma de 171 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului Directiei de Asistentă Socială.

·                         Majorarea cu suma de 750  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 750 mii lei..

·                         Majorarea cu suma de 450  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 450 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului Directiei de Salubritate.

·                         Diminuarea cu suma de 2.342  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transport şi comunicatii”, din care pe titluri:

-  Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul ”Proiecte cu finanţare  din fonduri externe nerambursabile” cu suma de 2.342 mii lei .

 

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

            Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat este redat în anexele nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 se aplică în mod corespunzător.

 

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                       

  Nr.   367

  Tgv. 14.11.2013

 

                                                                                                          

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 30.10.2013

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 14.11.2013, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 4  din data de 30.10.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 195/2012 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 şi ale HCL nr. 311/2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 30.10.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 16 contracte de închiriere până la data de 30.06.2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile şi punctajele în vederea repartizării locuinţelor sociale conform Legii Locuinţei, nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 6 locuinţe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   368

  Tgv. 14.11.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.11.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui loc de parcare, situat în Municipiul Târgovişte, str. Ialomiţei, în parcarea din incinta poligonului auto.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Pătrascu Eugen

            Bozieru Cosmin

            Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 66 lei/lună/loc de parcare + TVA.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   369

   Tgv. 14.11.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (modul nr. 48)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.11.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (modul nr. 48);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 6,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (modul nr. 48).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Pătrașcu Eugen

            Bozieru Cosmin

            Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   370

   Tgv. 14.11.2013

  

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.          

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.11.2013 având în vedere:

§      Dosarul nr. 3879/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal;

§      Notificarea Cabinetului individual de practician in insolvenţă „CONSTANTIN IULIAN”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 27661/29.10.2013;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., după cum urmează:

   Se desemnează dl. NICOARĂ CĂLIN NICOLAE în calitate de administrator special al S.C. TERMICA S.A. ce urmează să participe la procedura insolvenţei societăţii, respectiv la îndeplinirea atribuţiilor preăzute de Legea nr. 85/2006.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentanţii Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. TERMICA S.A., administratorul special, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   371

  Tgv. 14.11.2013

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar de urgentă

Asociaţiei de proprietri nr. 175

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.11.2013, având în vedere:

§    Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sun nr. 29964/22.11.2013 prin care Asociaţia de proprietari nr. 175 solicită remedierea daunelor rezultate în urma incendiulu ce a avut loc în data de  20.11.2013;

§   Procesul Verbal de intervenţie nr. 325/20.112013 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Basarab I » Dâmboviţa întocmit ca urmare a incendiului ce a avut loc în data de 20.11.2013 în casa scării D a blocului nr. 56 situat în str. Moldovei, Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordardă un sprijin financiar de urgenţă în cuantum de 11.141 lei Asociaţiei de proprietri nr. 175 pentru refacerea şi repunerea în funcţie a instalaţiei de distribuţie gaze aferentă blocului 56, sc. D, str. Moldovei, Târgovişte.

Art. 2 Suma va fi suportată din bugetul local, Capitolul 61.02 - „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, art. 59 - „Alte Cheltuieli”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   372

   Tgv. 25.11.2013

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.11.2013, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30.079/22.11.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

·   Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 110416/21.11.2013 privind suplimentarea plafonului aferent cheltuielilor de personal

·   Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 99013/29.10.2013 privind suplimentarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,

·   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2013 după cum urmează :

 

1.1. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.385 mii lei, prin:

·                         majorarea cu suma de 150 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 - "Impozit pe profit de la agenţi economici",  

·                         majorarea cu suma de 883 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 - "Impozit pe cladiri de la persoane fizice",

·                         majorarea cu suma de 367 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 -"Impozit pe teren de la persoane fizice"

·                         majorarea cu suma de 300 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02. - "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor"

·                         majorarea cu suma de 180 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01 - "Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice"

·                         majorarea cu suma de 218 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02 - "Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice"

·                         majorarea cu suma de 22 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - "Alte impozite si taxe"

·                         majorarea cu suma de 10 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50 - "Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"

·                         majorarea cu suma de 225  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 - "Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale"

·                         majorarea cu suma de 30 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 - "Alte venituri"

 

1.2. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.385 mii lei, prin:

·                         Majorarea cu suma de 435  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice“, titlul Cheltuieli de personal. 

·                         Majorarea cu suma de 172  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranta nationala“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 172 mii lei. Majorarea se reflectă în mod corespunzător în bugetul  Poliţiei Locale.

·                         Majorarea cu suma de 300  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, titlul Cheltuieli de personal.

·                         Majorarea cu suma de 70 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, titlul Cheltuieli de personal, din care:

-  35 mii  lei pentru majorarea titlului Cheltuieli de personal aferent bugetului Direcţiei Gradina Zoologica.

-  35 mii  lei pentru majorarea titlului Cheltuieli de personal aferent bugetului Clubului Sportiv Municipal.

·                         Majorarea cu suma de 1.014  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 614 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii salariilor  Directiei de Asistentă Socială

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenta socială cu suma de 400 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate platii indemnizaţiilor persoanelor cu handicap de către   Directia de Asistentă Socială

·                         Majorarea cu suma de 101   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul Cheltuieli de personal. Majorarea se reflectă în mod corespunzător în bugetul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat .

·                         Majorarea cu suma de 293  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, titlul Cheltuieli de personal. Majorarea se reflectă în mod corespunzător în bugetul Directiei de Salubritate.

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii    pe anul  2013 după cum urmează :

 

2.1.Majorarea veniturilor totale cu suma de 80  mii lei, prin:

·                         majorarea cu suma de 80 mii lei  a prevederilor la indicatorul  36.10.50’’ Alte venituri’’;

2.2 Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 80  mii lei, prin:

· Diminuarea cu suma de 100 mii lei la capitolul 67.10 “ Cultura, recreere şi religie”, titlul Cheltuieli de personal.

· Majorarea cu suma de 180 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.10 “ Cultura, recreere şi religie”, titlul Bunuri şi servicii.

 

Art. 3 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local  Municipal Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  4A ŞI 4B  care face parte din prezenta  hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat este redat în anexele nr. 3 la prezenta hotărâre.

Programul actiunilor culturale derulate de Teatrul Municipal, completat este redat în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                     

   Nr.   373

   Tgv. 25.11.2013

 

                                                                                            

H O T Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ - şi transmiterea acestuia în proprietatea Judeţului Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.11.2013, având în vedere:

§ Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 29368/15.11.2013, prin care Consiliul Judeţean Dâmboviţa solicită aprobarea transmiterii unui teren în suprafaţă de 10 ha din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa ;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ ;

§ Prevederile Anexei nr. 2, poziţia 408 din H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

§ Prevederile art. 4 şi art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de vânzare - cumpărare nr. 373/1999, prin care Municipiul Târgovişte deţine în proprietatea sa bunul imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ - în suprafaţă de 100.000 mp, situat pe raza comunei Aninoasa ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ identificat potrivit art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Târgovişte în domeniul privat al Judeţului Dâmboviţa a bunului imobil – Teren groapă gunoi oraş – corespunzător poziţiei 408 la Anexa nr. 2 din HG nr. 1350/2001.

Art. 3 Datele şi elementele de identificare ale terenului ce se transmite sunt urmatoarele:

a) Denumire:                                          Teren groapă gunoi oraş

b) Amplasament:                                    Comuna Aninoasa, sat Viforata

c) Suprafaţa:                                          100.000 mp, conform planului anexat

d) Număr inventar:                                 7007108

e) Valoarea de inventar:                          1.732.000 lei.

Art. 4 Transmiterea se va efectua pe baza de protocol, în evidenţa patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   374

   Tgv. 25.11.2013