302. Hotarâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

303. Hotarâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

304. Hotarâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA

305. Hotarâre privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

306. Hotarâre privind revocarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. si desemnarea unui nou reprezentant

307. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H. Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208

308. Hotarâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

309. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

310. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului LIŢĂ ION

311. Hotarâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

312. Hotarâre privind aprobarea numirii dirigintelui de şantier pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”

313. Hotarâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor aprobate prin H.C.L. nr. 271/26.09.2012

314. Hotarâre privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece 2012 - 2013

315. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire bază sportivă” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T 44, P 636/1, beneficiar CHIVU PETRE

316. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

317. Hotarâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului „Staţie Epurare Cartier Priseaca” şi concesionarea acestuia către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A

318. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 12, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

319. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 7b, etaj II, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ

320. Hotarâre privind prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a unei părţi din imobilul - Clădire Internat 2 cu cantină - proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situat în incinta Seminarului Teologic din Bdul. Unirii, nr. 28

 

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 02.11.2012, având în vedere:

· Dispozitiile art. 28 din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

· Prevederile art. 54, alin. 7 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată;

· Expunerea de motive intocmita de 10 consilieri locali USL;

· Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art. 1. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

-         verificarea activitatii Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte incepand cu data de 01.02.2011 si pana in prezent, din punct de vedere al respectarii drepturilor personalului incadrat pe functii publice si pe functii contractuale;

-         verificarea activitatii Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte incepand cu data de 01.02.2011 si pana in prezent, din punct de vedere al necesitatii si oportunitatii utilizării resurselor băneşti de care a dispus.

Art. 2. Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.11.2012 – 20.11.1012.

Comisia va fi formata din 6 consilieri locali si un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic.

Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Biroul Contencios-Juridic.

 

Art. 3 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

1.Stan Daniel Cristian

2.Rădulescu Cătălin

3.Georgescu Alen

4.Diculescu Maria

5.Păunescu Andrei

6.Bozieru Cosmin

Comisia va lucra valabil in prezenta a 4 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

Art. 4 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic va fi desemnat de Primar, prin dispozitie, cel tarziu la data de 05.11.2012.

Art. 5 Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Contencios-Juridic şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     302

Tgv.  02.11.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 02.11.2012, având în vedere:

· Dispozitiile art. 28 din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

· Prevederile art. 54, alin. 7 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată;

Calitatea de asociat unic al Consiliul Local Municipal Targoviste la S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte.

· Expunerea de motive intocmita de 10 consilieri locali USL;

· Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3, lit. c din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art. 1. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

-         verificarea activitatii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte incepand cu data de 04.10.2010 si pana in prezent, din punct de vedere al respectarii drepturilor personalului angajat;

-         verificarea activitatii S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. incepand cu data de 04.10.2010 si pana in prezent, din punct de vedere al necesitatii si oportunitatii utilizării resurselor băneşti de care a dispus precum si din punct de vedere al respectarii de catre organele de conducere a societatii a dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Art. 2. Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.11.2012 – 20.11.1012.

Comisia va fi formata din 6 consilieri locali si un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic.

Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Biroul Contencios-Juridic.

Art. 3 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

    1.  Stan Daniel Cristian

               2.  Rădulescu Cătălin

     3.  Georgescu Alen

4.      Diaconu Diana

5.      Păunescu Andrei

6.      Bozieru Cosmin

Comisia va lucra valabil in prezenta a 4 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

Art. 4 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic va fi desemnat de Primar, prin dispozitie, cel tarziu la data de 05.11.2012.

Art. 5 Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Contencios-Juridic şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

Nr.     303

Tgv.  02.11.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 02.11.2012, având în vedere:

· Dispozitiile art. 28 din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

· Prevederile art. 54, alin. 7 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată;

Calitatea de asociat majoritar al Consiliul Local Municipal Targoviste la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA. Târgovişte.

· Expunerea de motive intocmita de 10 consilieri locali USL;

· Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3, lit. c din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

-         verificarea activitatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA. Târgovişte incepand cu data de 31.01.2011 si pana in prezent, din punct de vedere al respectarii drepturilor personalului angajat;

-         verificarea activitatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA. incepand cu data de 31.01.2011 si pana in prezent, din punct de vedere al necesitatii si oportunitatii utilizării resurselor băneşti de care a dispus precum si din punct de vedere al respectarii de catre organele de conducere a societatii a dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Art. 2. Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.11.2012 – 20.11.1012.

Comisia va fi formata din 6 consilieri locali si un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic.

Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Biroul Contencios-Juridic.

Art. 3 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

1.      Enache Lucian

2.      Pătraşcu Eugen

3.      Bănescu Rodica

4.      Diculescu Maria

5.      Bozieru Cosmin

6.      Păunescu Andrei

 

Comisia va lucra valabil in prezenta a 4 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

Art. 4  Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic va fi desemnat de Primar, prin dispozitie, cel tarziu la data de 05.11.2012.

Art. 5 Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Contencios-Juridic şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     304

Tgv.  02.11.2012

 

 

HOTĂRÂRE  

privind infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activitatii Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 02.11.2012, având în vedere:

·      Dispozitiile art. 28 din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

·      Prevederile art. 54, alin. 7 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit carora consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată;

·      In conditiile in care Clubul Sportiv Municipal Târgovişte este persoană juridică de drept public, organizata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

·      Expunerea de motive intocmita de 10 consilieri locali USL;

·     Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

            Art. 1. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

-         verificarea activitatii Clubului Sportiv Municipal Târgovişte incepand cu data de 01.01.2011 si pana in prezent, din punct de vedere al necesitatii si oportunitatii utilizării resurselor bănesti de care a dispus.

Art. 2. Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.11.2012 – 20.11.1012.

Comisia va fi formata din 6 consilieri locali si un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic.

Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Biroul Contencios-Juridic.

Art. 3 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

   1.  Patrascu Eugen

               2.  Rădulescu Cătălin

     3. Georgescu Alen

4.      Stan Daniel Cristian

5.      Păunescu Andrei

6.      Bozieru Cosmin

Comisia va lucra valabil in prezenta a 4 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

Art. 4  Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic va fi desemnat de Primar, prin dispozitie, cel tarziu la data de 05.11.2012.

Art. 5 Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Contencios-Juridic şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     305

Tgv.  02.11.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. si desemnarea unui nou reprezentant

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 02.11.2012, având în vedere:

§  Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în Societatea Comercială „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S. A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, cu sediul in Targoviste, B-dul I.C. BRATIANU, nr. 50, jud. Dambovita, CUI 10084149;

§  Expunerea de motive intocmita de 10 consilieri locali USL;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se revoca dl. Casandroiu Adrian din calitatea de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 2 Se desemnează dl. Popa Radu Mihai, legitimat cu C.I. seria RR, nr. 811707, CNP 1761116520026, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 3 Prevederile HCL nr. 331/21.08.2008 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., dl. Popa Radu Mihai şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     306

Tgv.  02.11.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H. Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 02.11.2012, având în vedere:

§  Solicitarea Secretarului Municipiului Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 28741 din data de 02.11.2012 prin care propune modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H.Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208;

§  Prevederile H.C.L. nr. 300/25.10.2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H.Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c »  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 300/25.10.2012, în sensul introducerii alineatului 2 la art. 2, cu următorul cuprins:

„Din suprafaţa de 200 mp, suprafaţa de 47,5 mp, formată din două încăperi şi balcon, va fi utilizată în comun de către Biblioteca „I.H.Rădulescu” şi Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Biblioteca ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    307

 Tgv. 02.11.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având in vedere:

§      Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 29923/16.11.2012;

§      Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr.  168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 117/2011 referitoare la prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A., conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 250/26.09.2012 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§   Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§   Prevederile art. 1166 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 30.06.2013.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Economica şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

  Nr.    308

  Tgv.  22.11.2012

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 30245/21.16.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012;

·        OUG 61/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

·        Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 54.562/07.11.2012.

·        Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 54.644/15.11.2012.

·        Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 58164/58165//21.11.2012

·        Adresa CJ Dâmboviţa nr. 15996/15.11.2012

·        solicitarea Teatrului Municipal  nr. 845/15.10.2012,

·        Solicitările Clubului Sportiv Municipal nr. 27.973/24.10.2012;

·        Prevederile Legii Finanţelor Publice Locale,  nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

·        Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 4.523,68  mii lei, prin:

 

·                          majorarea cu suma de 300 mii lei  a prevederilor la indicatorul  01.02. ’’Impozit pe profit de la agenţi economici’’;

·                          diminuarea cu suma de 32 mii lei  a prevederilor la indicatorul 11.02.02 ’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti’’;

·                          majorarea cu suma de 2.557,68 mii lei  a prevederilor la indicatorul 11.02.06’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetului local’’;

·                          majorarea cu suma de 650  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 - ’’Impozit şi taxa pe clădiri persoane fizice’’;

·                          majorarea cu suma de 289  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01 - ’’Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice’’;

·                          majorarea cu suma de 474  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02 - ’’Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice’’;

·                          majorarea cu suma de 17  mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50 - "Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise “;

·                          majorarea cu suma de 9  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.01 - "Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive “;

·                          majorarea cu suma de 250  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 - " Taxe speciale“;

·                          majorarea cu suma de 9  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 - ’’Donaţii şi sponsorizari’’;

·                          majorarea cu suma de 2.384  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.20 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN’’;

·                          diminuarea cu suma de 2.384 mii lei a prevederilor la indicatorul 45.02. - "Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari" – 45.02.01.01 "Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent’’

 

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 4.523,86  mii lei, prin:

 

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 110 mii lei

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 215,83 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 40 mii lei

o       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 702 mii lei

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 70 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 260 mii lei

o       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 360 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii”  cu suma de 9 mii lei

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul ” titlul ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile””  cu suma de 60 mii lei ,

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 359 mii lei

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 350 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenţă socială  cu suma de 400 mii lei,

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’ cu suma de 30 mii.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 1.067,02 mii lei,

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’ cu suma de 200 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 788,97 mii lei,

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 63,41 mii lei

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Subvenţiii’’  cu suma de 122,45 mii lei

o       Diminuarea cu suma de 60 mii lei a prevederilor bugetare la titlul ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”.

 

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii   pe anul 2012 după cum urmează :

 

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 30  mii lei, prin:

 

·                          majorarea cu suma de 30 mii lei  a prevederilor la indicatorul  36.10. ’’Alte venituri’’;

 

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 30  mii lei, prin:

 

o       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 40 mii lei

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 40 mii lei.

o       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Cheltuieli de personal’’   cu suma de 30 mii lei

o        Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’  cu suma de 60 mii lei,

 

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole este redat în anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.       

Programul proiectelor cu finantare nerambursabila  pe anul 2012 finantate din bugetul general  rectificat este redat în anexa nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   309

            Tgv   22 .11.2012

             

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului LIŢĂ ION

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 22.11.2012, având in vedere:

§    Demisia dlui. Liţă Ion din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 28395 din data de 29.10.2012;

§    Raportul de specialitate nr. 28389/09.11.2012 întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Liţă Ion.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PDL, ocupat până în prezent de domnul Liţă Ion.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    310

   Tgv. 22.11.2012

 

                                                                                         

 

H O T A R A R E

privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Fond Locativ prin care se propune completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 19 lit. e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

           

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică şi se completează art. 2 al HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996, prin desemnarea dlui. Prisăcaru Ciprian - consilier municipal PDL şi a dlui. Bozieru Cosmin – consilier municipal PP-DD pentru a face parte din comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 195/2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

                                                        

  Nr.   311

  Tgv. 22.11.2012

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea numirii dirigintelui de şantier pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune numirea dlui. Iulian Căpăţână ca diriginte de şantier din partea firmei S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L., pe perioada implementării proiectuluiModernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviște, judeţul Dâmbovița” ,

§      Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§      Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§      Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      H.G. nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

§      OUG nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR si FEP si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului;

§      Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;

§      O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 67/2010 referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se numeşte domnul Iulian Căpăţână, diriginte de şantier din partea firmei S.C. ARHORIZONT  G-A S.R.L., pe perioada implementării proiectuluiModernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, Bugetul de Stat şi Bugetul Local, conform Ghidului de Finanțare.

          Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    312

   Tgv. 22.11.2012

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului total al lucrărilor aprobate

prin H.C.L. nr. 271/26.09.2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§      Referatul S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A prin care se propune aprobarea devizului total al lucrărilor aprobate prin H.C.L. nr. 271/26.09.2012 referitoare la acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012;

§      Prevederile  HCL nr. 271/26.09.2012 referitoare la la acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit d şi alin. 6, lit. „a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă devizul lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012, aprobate prin HCL nr. 271/26.09.2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. Municipal Construct S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

    Nr.    313

    Tgv. 22.11.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece 2012 - 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece 2012 - 2013;

§  Prevederile art. 7, alin. 2, art. 8, alin. 6-8, art. 33, alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

§  Prevederile H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

§  Prevederile HCL nr. 207/2011 referitoare la aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece noiembrie 2011 - martie2012;

§  Prevederile HCL nr. 247/2011 referitoare la aprobarea preţului mediu ponderat pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile HCL nr. 1/2012 referitoare la aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru perioada sezonului rece 2012 - 2013 se menţine nivelul sprijinului acordat de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 207/28.09.2011 referitoare la aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece noiembrie 2011 – martie 2012.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.     314

Tgv.  22.11.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire bază sportivă” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T 44, P 636/1, beneficiar CHIVU PETRE

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire bază sportivă” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T 44, P 636/1, beneficiar CHIVU PETRE;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire bază sportivă” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T 44, P 636/1, beneficiar CHIVU PETRE.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                             

  Nr.    315

  Tgv.  22.11.2012

  

                                                                                              

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                        

  Nr.    316

  Tgv. 22.11.2012


                                                                                                                                              Anexă la HCL nr. 316/22.11.2012

 

 

TABEL NOMINAL

 

întocmit în baza H.C.L. nr. 59, art. 2 din data de 30.03.2001 cu locuinţele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce urmează a fi vândute chiriaşilor conform prevederilor Decretului - Lege nr. 61/1990

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nr.

înregistrare

 

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

 

 

Adresa

Nr. şi data contractului de închiriere

-    actual

-    iniţial

 

Anul

construcţiei

blocului

 

 

Preţ apartament calculat conform Legii nr. 61/1990

 

 

1.

 

27509/

18.10.2012

 

BELDIAN

GHEORGHE

Str. Diaconu Coresi, nr. 4, bl. 7, et. 10, ap. 44, M IV

3 camere

 

15394/25.08.1999

1613/15.08.1989

 

 

1977

 

 

5.937 lei

 

 

 

 

 

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR MUNICIPIU

                            jr. Stan Daniel Cristian                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea   

 


 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului „Staţie Epurare Cartier Priseaca” şi concesionarea acestuia către

S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului „Staţie Epurare Cartier Priseaca” şi concesionarea acestuia către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A;

§  Prevederile H.C.L. nr. 25/14.02.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivulReabilitare infrastructură zona urbană Cartier Priseaca - Staţie de Epurareprecum şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai acestui obiectiv;

§  Prevederile Anexei nr. 3, lit. „c” din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§   Prevederile art. 1, alin. 2, lit. „b” şi art. 25, alin. 1, lit „a” şi alin. 2 al art. 25  din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi concesionarea către S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovita” a obiectivului - STAŢIE EPURARE CARTIER PRISEACA – compus din urmatoarele bunuri:

a)   STAŢIE EPURARE CARTIER PRISEACA – zona cartier Priseaca, alcătuită din construcţii, reţele şi echipamente tehnologice, prezentate în Anexa nr.1 şi planul de situaţie atasate - valoare statie = 1.872.179,42 lei.

b)  TEREN AFERENT STAŢIE EPURARE CARTIER PRISEACA - zona Priseaca, cvartalul 27, parcela 386/1/9.1 - suprafaţa = 672 mp, valoare = 37.827 lei

Art. 2 Transmiterea obiectivului către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., se va efectua prin Proces – verbal, ca act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din data de 29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 şi HCL nr. 316/2009, care va cuprinde şi predarea obiectelor de inventar în valoare de 1.789,30 lei, înscrise în Anexa nr. 2.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    317

Tgv.  22.11.2012

 

 

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 12, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 12, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 12, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Păunescu Mihai Andrei

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

    Nr.    318

    Tgv. 22.11.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 7b, etaj II, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 22.11.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 7b, etaj II, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 7b, etaj II, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Păunescu Mihai Andrei

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    319

    Tgv. 22.11.2012

   

HOTĂRÂRE

privind prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a unei părţi din imobilul - Clădire Internat 2 cu cantină - proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situat în incinta Seminarului Teologic din Bdul. Unirii, nr. 28

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.11.2012, având în vedere:

§             Adresa nr. 26704/09.10.2012 prin care Universitatea « Valahia » din Târgovişte solicită prelungirea contractului existent pentru continuarea proiectelor europene aflate în desfăşurare;

§             Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea « Valahia » din Târgovişte a unei părţi din imobilul  - Clădire internat 2 cu cantină - proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situat în incinta Seminarului Teologic din Bdul. Unirii, nr. 28;

§             Prevederile H.C.L. nr. 73/29.03.2007 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a unor spaţii situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitare către UniversitateaValahiaTârgovişte;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§             Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită către Universitatea « Valahia » din Târgovişte a unei părţi din imobilul Clădire Internat 2 cu cantină, proprietatea publică a Municipiului Târgovişte, situat în incinta Seminarului Teologic, din Bulevardul Unirii, nr. 28, compusă din cotă parte parter Clădire internat = 323 mp + 4 E Clădire internat = 2760 mp, indicativul C 7 conform planului anexat, cu valoare de inventar = 1.868.915 lei.

Art. 2 Se acordă folosinţa gratuită a bunului până la data de 26.10.2029, având ca destinaţie asigurarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat, după separarea utilităţilor, pe cheltuiala Universităţii Valahia, în care vor fi stipulate condiţiile de folosinţă, Universitatea „Valahia” şi Seminarul Teologic operând corespunzător în evidenţa contabilă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Universitatea « Valahia », Seminarul Teologic şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    320

Tgv.  27.11.2012