235. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 68/12.04.2011 referitoare la aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finantarea programului sportivPromovarea  sportului de performanţă

236. Hotarâre privind acceptarea sponsorizării anuale a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte de către S.C. Tehnofarm Valleriana S.R.L.

237. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 146/2011 şi a H.C.L. nr. 179/2011

238. Hotarâre privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 233/28.10.2010 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

239. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare – strada Oltului din Municipiul Târgovişte”

240. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

241. Hotarâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

                                                                      

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 68/12.04.2011 referitoare la aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finantarea programului sportivPromovarea  sportului de performanţă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 04.11.2011, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Targoviste privind modificarea H.C.L. nr. 68/12.04.2011 referitoare la aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Targovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste, pentru finantarea programului sportivPromovarea  sportului de performanţă”;

§     Prevederile H.C.L. nr. 162/28.07.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§     Prevederile H.C.L. nr. 24/10.01.2011 privind utilizarea Bazei Sportive din incinta Stadionului Eugen Popescu de catre Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste;

§      Prevederile H.C.L. nr. 68/12.04.2011 privind aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Targovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste, pentru finantarea programului sportivPromovarea  sportului de performanţă”;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit.”a”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 68/12.04.2011 după cum urmează:

Art.1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă contribuţia financiara pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Targovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste in cuantum de 345.000 lei, pentru finantarea programului sportivPromovarea  sportului de performanţă”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 68/12.04.2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Club Sportiv Municipal Targoviste, Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste, Directia Economica şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.    235

   Tgv. 04.11.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea sponsorizării anuale a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte de către S.C. Tehnofarm Valleriana S.R.L.

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 04.11.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acceptarea sponsorizării anuale a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte de către S.C. Tehnofarm Valleriana S.R.L.;

§  Prevederile art. 4, alin 1, lit. „b” din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 1,5,6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se acceptă sponsorizarea, în cuantum de 20.000 lei/anual, reprezentând medicamente şi materiale sanitare, din partea S.C. Tehnofarm Valleriana S.R.L. către Clubul Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.    236

   Tgv. 04.11.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 146/2011

şi a H.C.L. nr. 179/2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 04.11.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 146/2011 şi a H.C.L. nr. 179/2011;

§  Adresele Asociaţiilor de proprietari;

§   Prevederile H.C.L. nr. 146/2011 referitoare la acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în seara zilei de 20.07.2011;

§   Hotărâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit d şi alin. 6, lit. „a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se înlătură poziţiile aflate la numerele 8-13 în Borderoul Devizelor de Oferte şi devizele aferente acestora, conform Anexei, care face parte integrantă din H.C.L. nr. 179/2011, după cum urmează:

 

NR.

CRT

DENUMIRE

LUCRARE

SUPRAFAŢĂ

VALOARE

LUCRARE

VALOARE

PE/MP - EURO

 

8.

Reparaţii acoperiş Bl. 22, Sc.D,

Str.Toma Georgescu,M3

 

480 mp

 

35 567,26 lei

 

17,43

 

9.

Reparaţii acoperiş Bl. 22, Sc.C,

Str.Toma Georgescu,M3

 

460 mp

 

35 006,33 lei

 

17,91

 

10.

Reparaţii acoperiş Bl. 22, Sc.B,

Str.Mr. Oprescu Adrian, M3

 

470 mp

 

35 286,80 lei

 

17,67

 

11.

Reparaţii acoperiş Bl. 22, Sc.A,

Str.Mr. Oprescu Adrian, M3

 

450 mp

 

34 839,83 lei

 

18.22

 

12.

Reparaţii acoperiş Bl. 23, Sc.A,

Str.Mr. Oprescu Adrian, M3

 

490 mp

 

35 764,98 lei

 

17.17

 

13.

Reparaţii acoperiş Bl. 23, Sc.B,

Str.Mr. Oprescu Adrian, M3

 

470

 

35 567,26 lei

 

17.43

 

 

Art. 2 Se completează Anexa sus menţionată cu 4 noi poziţii şi devizele aferente, după cum urmează:

NR.

CRT

DENUMIRE

LUCRARE

SUPRAFAŢĂ

VALOARE

LUCRARE

VALOARE

PE/MP - EURO

 

1.

Reparaţii acoperiş, Bl. 8, sc.A, str. Griviţei, M 9

314 mp

40 020,89 lei

29.44

 

 2.

Reparaţii acoperiş cu Lindab, Bl. D 4,

str. Libertăţii

 

200 mp

 

46 994,03 lei

 

54.27

 

3.

Reparaţii acoperiş, Bl. C 6,  str. Eroilor, M 3

276 mp

23 554,61 lei

19.71

4.

Reparaţii acoperiş – şarpantă, Calea Bucureşti, Bl. O2,  sc.B

350 mp

48 409,60 lei

32.16

 

TOTAL

1140 mp

158 979,13 lei

32,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, S.C. Municipal Construct, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.    237

   Tgv. 04.11.2011

 

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 233/28.10.2010 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 04.11.2011 având în vedere:

§       Raportul de specialitate prin care propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţiilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 536/2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

§       Prevederile H.C.L. nr. 233/28..10.2011 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile HCL. nr. 74/2011 referitoare la desemnarea unui reprezentant al CLM în Consiliul de Administaţie al Gradiniţei cu program prelungit nr. 14 Târgovişte;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 233/28.10.2010 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte, conform anexei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.L., reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    238

  Tgv. 04.11.2011

 

                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare – strada Oltului din Municipiul Târgovişte”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 04.11.2011 având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare – strada Oltului din Municipiul Târgovişte”;
  • Prevederile H.G. nr. 62/1996 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, cu modificările si completările ulterioare ;
  • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare ;
  • Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.G. nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare ;
  • Prevedeile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările si completările ulterioare ;
  • Prevederile H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 2, lit. a  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului “Extinderea reţelei de canalizare – strada Oltului din Municipiul Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici la obiectivul „ Extinderea reţelei de canalizare – strada Oltului din Municipiul Târgovişte”, după cum urmează:

            

             INDICATORI TEHNICI:

 

Reţeaua de canalizare se va realiza prin montarea unei conducte din PVC Dn+250 mm, în lungime de 200 ml.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie: 44. 980,00 lei 

   -Valoare C+M      :   44.980,00 lei 

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C. Compania de Apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.    239

   Tgv. 04.11.2011

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 11.11.2011, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 28.014//21.10.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011,

·      Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

·      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.797 mii lei, prin:

·      majorarea cu suma de 1.350  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 “ Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice “,

·      majorarea cu suma de 50  mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 “ Alte impozite si taxe “,

·      majorarea cu suma de 260  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 “Taxe speciale”,

·      majorarea cu suma de 137  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 “ Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.797 mii lei,prin:

·      Majorarea cu suma de 70 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ” , titlul ”Bunuri şi servicii”.

·      Majorarea cu suma de 1.330 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, titlul ”Bunuri şi servicii”, din care pe instituţii:

o     650 mii lei pentru suplimenatarea prevederilor bugetare la Clubul Sportiv Municipal (200 mii lei pentru majorarea cheltuielilor aferente disciplinei baschet )

o     680 mii lei pentru majorarea cheltuielilor destinate actiunilor culturale desfasurate de Primăria Târgovişte pentru organizarea actiunii Revelion 2012.

·      Majorarea cu suma de 137 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii si dezvoltare publica”, titlul ”Cheltuieli de capital”.

·      Majorarea cu suma de 260 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului” , titlul ”Bunuri şi servicii”, 

     Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Programul de investiţii pe anul 2011 rectificat este redat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.  240

            Tgv   11 .11.2011

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2011, având in vedere:

§      Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 29934/23.11.2011;

§      Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2010;

§      Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr.   168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

§      Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

§    Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§    Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§    Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§    Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale. Şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 30.06.2012.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Economica şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  241

   Tgv. 28.11.2011