419. Hotarâre privind restructurarea pachetului contractual existent intre Consiliul Local Municipal Targoviste, S.C. Termica S.A., NUON BY NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM

420. Hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

421. Hotarâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste”

422. Hotarâre privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI-S.A., a terenului in suprafata de 3.300 mp., situate in strada G-ral I.E.  Florescu nr.8, pe durata construirii obiectivului “Sala de sport – 150 locuri”

423. Hotarâre privind trecerea din domeniu public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 3.000 m.p. situat in incinta Liceului “I.H. Radulescu” Targoviste, in vederea transmiterii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii CNI – S.A., pentru realizarea obiectivului de investitie “Bazin de inot didactic – scolar”

424. Hotarâre privind transmiterea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, catre Compania Nationala de Investitii – CNI- S.A., a terenului in suprafata de 3.000 mp., proprietate privata a Municipiului Targoviste, situat in incinta Liceului “I.H. Radulescu” Targoviste, in vederea amplasarii obiectivului “Bazin de inot didactic – scolar”

425. Hotarâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA

426. Hotarâre privind aprobarea modificării indicatorilor economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 1/15.01.2009 pentru proiectul “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional   

Constantin Carabella ( corp A+B) Târgovişte

427. Hotarâre privind aprobarea valorii proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea obiectivului “ Îmbunătăţirea capacităţii administrative a  Municipiului  

Târgovişte

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind restructurarea pachetului contractual existent intre Consiliul Local Municipal Targoviste, S.C. Termica S.A., NUON BY NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 09.11.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Administratorului Public al Municipiului Târgovişte prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind restructurarea pachetului contractual existent între Consiliul Local Municipal Târgovişte, S.C. TERMICA S.A., NUON/ NUON ENERGY S.R.L. şi Agenţia Guvernamentală Olandeză Senter Novem”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 289/04.08.2005 privind aprobarea încheierii Acordului de realizare a Proiectului “Cogenerare Municipală Târgovişte“ şi a Acordului de Garantare aferent;

§  Prevederile art. 36 alin. 4 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se mandatează o comisie municipală pentru deschiderea procedurilor de negociere în vederea restructurării pachetului contractual existent între Consiliul Local Municipal, S.C. Termica S.A. , NUON BY NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia Guvernamentală Olandeză SENTER NOVEM, după cum urmează:

 

1.                                    Briceag Paul Robert

2.                                    Frăţilă Ion Cezar

3.                                    Moţoc Honorius

 

            Art. 2  Se împuternicesc domnul Constantinescu Marius ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte, şi domnul Tabacu Viorel, ca reprezentant al  S.C. Termica S.A. Târgovişte pentru semnarea contractelor modificate în urma negocierilor.

            Art. 3  Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, membrii comisiei mandatate, persoanele împuternicite cu semnarea contractelor negociate, conducerea S.C. Termica S.A., Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

                                       

  Nr.    419

  Tgv.  09.11.2009

              

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 09.11.2009, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune initiereea unei hotarari privind aprobarea privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice ;

§  Prevederile H.G. nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§  Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba documentatia tehnico-economice pentru obiectivul “Complex Turistic de Natatie Targoviste”.

Art. 2 Se aproba proiectul si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

  Indicatori tehnici:

  Complex turistic de natatie este impartit pe zone astfel:

1.    Strand: 480 sezlonguri si 4 bazine

2.    Bazin acoperit: dimensiuni 50m x 25m

3.    Locuri parcare: 225

4.    Terenuri de mini-fotbal: 2 buc

5.    Terenuri baschet: 1 buc

6.    Terenuri tenis: 3 buc

7.    Locuri joaca copii: 2 buc

-       Suprafata construita totala = 41.254,06 mp.

-       Suprafata desfasurata = 45.475,47 mp.

 

Indicatori economici:

Valoare totala a investitiei: 83.324.478,73 lei inclusiv T.V.A

                     Din care C+M: 53.253.737,75 lei inclusiv T.V.A

Durata de realizarea a investitiei este de 24 luni

 Art. 3 Se aproba proiectulComplex Turistic de Natatie Targoviste”, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect. Valoarea totala a investitiei: 83.324.478,73 lei inclusiv T.V.A

Art. 4 Se aproba depunerea cererii de finantare a proiectulComplex Turistic de Natatie Targoviste”, in cadrul Programulu Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice .

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectulComplex Turistic de Natatie Targoviste”, in conditiile impuse de Programulu Operational Regional si legislatia in vigoare dupa cum urmeaza:

-  Valoare eligibila a proiectului 64.593.104,88 lei

-  Valoare neeligibila a proiectului 5.533.252,13 lei

-  T.V.A. 13.198.121,72 lei

Art. 6 Se aproba finantarea din Bugetul Local a sumei de 32.296.552,44 lei, reprezentand contributia proprie in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea sumei de 11.303.793,35 lei din Bugetul Local pe anul 2010, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2010.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 13.198.121,72 lei reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului Complex Turistic de Natatie Targoviste”, din Bugetul Local, urmand a se recupera TVA afferent cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

 Art. 10 Se aproba integral cheltuielile de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

             Art. 11 Se aproba ca proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s- a acordat finantare sa fie mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

            Art. 12 Se aproba ca pe durata pregatirii si implemantarii proiectului sa se respecte prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniu egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetic, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

            Art. 13 Incepand cu data prezentei H.C.L. nr. 233/20.06.2009

            Art. 14 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

                                        

  Nr.    420

  Tgv.  09.11.2009

 

                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste”

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 09.11.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Proiecte Dezvoltare Comunitara prin care se solicita adoptarea unei hotărâri privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul “Restaurarea conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste” ;

§  Studiu de fundamentare istorico- stiintific intocmit de Asociatia Targovistenilor si Dambovitenilor;

§  Contractul nr. 25082/16.10.2009 incheiat intre Primaria Targoviste si Asociatia Targovistenilor si Dambovitenilor;

§  Programul Operational Regional, Axa Prioritara 5, domeniul major de interventie 5.1-Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea structurilor conexe“.

§  Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ala acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba tema de proiectare pentru proiectul “Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoarea si promovarea turistica a Fortificatiilor medievale ale orasului Targoviste”.

Art. 2 Sursele de finantare ale proiectului sunt: Fonduri Nerambursabile ale Uniunii Europene, bugetul de stat, bugetul local, alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica,  Directia Economica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste

           

  Nr.    421

  Tgv.  09.11.2009

             

                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI-S.A., a terenului in suprafata de 3.300 mp., situate in strada G-ral I.E.  Florescu nr.8, pe durata construirii obiectivului “Sala de sport – 150 locuri”

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 09.11.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice –prin care se solicita adoptarea unei hotărâri privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii - CNI-S.A., a terenului in suprafata de 3.300 mp., situate in strada G-ral I.E.  Florescu nr.8, pe durata construirii obiectivului “Sala de sport – 150 locuri” ;

§  Prevederile H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Sali de sport“ prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. ;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ala acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1, alin. 1 din O.G. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii – CNI- S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ala acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI-S.A., a terenului in suprafata de 3.300 mp., situate in strada G-ral I.E.  Florescu nr.8, pe durata construirii obiectivului “Sala de sport – 150 locuri”, identificat potrivit planului de situatie si extrasului de Carte Funciara nr. ________, al Cartii Funciare nr._______, nr. Topo_______, anexate si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea imobilului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de predare – primire intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Compania Nationala de Investitii – C.N.I.- S.A.

Art. 3 Se imputernicesc Primarul Municipiului Targoviste, jr. Gabriel Boriga si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Chiru Cătălin Cristea pentru semnarea actelor privind transmiterea bunului ce face obiectul prezentei hotarari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica,  Directia Economica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    422

  Tgv.  09.11.2009

 

                                                 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea din domeniu public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 3.000 m.p. situat in incinta Liceului “I.H. Radulescu” Targoviste, in vederea transmiterii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii CNI – S.A., pentru realizarea obiectivului de investitie “Bazin de inot didactic – scolar”

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 09.11.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. –prin care se solicita adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniu public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 3.000 m.p. situate in incinta Liceului “I.H. Radulescu” Targoviste, in vederea transmiterii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii CNI – S.A., pentru realizarea obiectivului de investitie “Bazin de inot didactic – scolar” ;

§  Prevederile H.G. nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Bazine de inot“ realizat prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. ;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ala acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare;

§  Prevederile art.7 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ala acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniu public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 3.000 m.p., situate in Bulevardul Unirii, nr.28, cvartalul 97, parcela 30, identificat conform planului anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Terenul va fi transmis in folosinta gratuita catre S.C. Compania Nationala de Investitii CNI – S.A., pe toata durata realizarii investitie “Bazin de inot didactic – scolar”. In evidentele contabile se va opera in mnod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica,  Directia Economica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    423

  Tgv.  09.11.2009

 

                         

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, catre Compania Nationala de Investitii – CNI- S.A., a terenului in suprafata de 3.000 mp., proprietate privata a Municipiului Targoviste, situat in incinta Liceului “I.H. Radulescu” Targoviste, in vederea amplasarii obiectivului “Bazin de inot didactic – scolar”

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 09.11.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice –prin care se solicita adoptarea unei hotărâri privind transmiterea in folosinta gratuita pe perioada derularii investitiei, catre Compania Nationala de Investitii – CNI- S.A., a terenului in suprafata de 3.000 mp., proprietate privata a Municipiului Targoviste, situat in incinta Liceului “I.H. Radulescu” Targoviste, in vederea amplasarii obiectivului “Bazin de inot didactic – scolar;

§   Adreasa Companiei Nationale de Investitii S.A. nr. 1899/17.03.2008

§  Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizarea a acestora . ;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile H.G. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Bazine de inot“ realizat prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. ;Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se transmite in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, catre Compania Nationale de Investitii – CNI- S.A., a terenului in suprafata de 3.000 mp  proprietate privata a Municipiului Targoviste, situat in Judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, Bld. Unirii, nr. 28, in incinta Liceului “I.H. Radulescu” identificat potrivit Planului de Situatie si Extrasului de Carte Funciara nr.________, al Cartii Funciare nr.________, care fac parte integranta din prezenta hotarare, in vederea amplasarii obiectivului “Bazin de inot didactic – scolar”

Art. 2 Terenul identificat la art.1 care face parte integranta din domeniul privat al Municipiului Targoviste si se transmite in folosinta gratuita catre S.C. Compania Nationala de Investitii – CNI- S.A., pe durata construirii Bazinului de inot.

Art. 3 Predarea imobilului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de predare-primire intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Compania Nationala de Investitii – CNI- S.A.

Art. 4 Se imputernicesc Primarul Municipiului Targoviste, jr. Gabriel Florin Boriga si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Chiru Cătălin Cristea pentru semnarea actelor privind transmiterea bunului ce face obiectul prezentei hotarari.

Art. 5 Sursele de finantare ale proiectului sunt : bugetul local si bugetul de stat prin Compania Nationala de Investitii – CNI- S.A.

Art. 6 Incepand cu data prezentei hotarari H.C.L. nr. 122/27.03.2008 se revoca.

Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica,  Directia Economica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    424

  Tgv.  09.11.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile

interne in valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.11.2009, având in vedere:

§                 Raportul de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea initierii unei hotarari  privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA

§                 Prevederile H.C.L nr. 381 din data de 30.09.2009

§                 Raportul procedurii privind finalizarea procedurii de licitatie in vederea contractarii unui imprumut  sub nr. 27816/13.11.2009

§                 Prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§                 Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

§                 Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

§                 Prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,

§                 Prevederile art. 36 alin. (2)  lit. (b) si alin. (4) lit. b) si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum din din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu o maturitate  de 4 ani.

Art. 2 Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes local prevazute in anexa 1 la prezenta.

-Lista obiectivelor de investitii prevazute in anexa 1 la prezenta poate fi modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local

-Finantarea obiectivelor de investitii mentionate in anexa se va face in limita creditului aprobat pe baza situatiilor de lucrari acceptate la plata.

Art. 3 Din bugetul local al Municipiului Targoviste se asigura integral plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;

 

 c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1.

 Art. 4 Garantarea finantarii rambursabile contractate de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA se asigura integral din veniturile proprii ale bugetului local

 Art. 5. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Targoviste urmatoarele date:

   a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finantarii rambursabile contractate;

   c) gradul de indatorare a Municipiului Targoviste;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

   e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

   f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 6 Se aprobă contractul cadru de împrumut prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre.

 Art. 7. Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste cu semnarea contractului de credit intre Municipiul Targoviste si BANCA COERCIALA ROMANA SA

 Art. 8. Cu Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare si executare.

  Nr.    425

  Tgv 24 .11.2009

           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării indicatorilor economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 1/15.01.2009 pentru proiectul “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella ( corp A+B) Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,24.11.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei Tehnice-Biroul Investiţii prin care propune aprobarea modificării indicatorilor economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 1/15.01.2009 pentru proiectul “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella ( corp A+B) Târgovişte”;

§   Prevederile H.G nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizarea a acestora  cu completările şi modificările ulterioare

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G.811/2006 privind finanţarea din Bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice finanţabile  prin programul operaţional regional 2007-2013

§   Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” domeniul major de intervenţie 3.4. “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formare profesională continuă” ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit.b şi 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorii economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 1/15.01.2009 pentru proiectul “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella ( corp A+B) Târgovişte, după cum urmează:

           Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

      -Valoare C+M : 8.802.667,52  lei

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 1/15.01.2009, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                       

  Nr.    426 

  Tgv 24.11.2009

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea obiectivului “ Îmbunătăţirea capacităţii administrative a  Municipiului Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.11.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice -  Birou Proiecte Dezvoltare Comunitară prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea valorii proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea obiectivului “ Îmbunătăţirea capacităţii administrative a  Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare

§  Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare

§  Prevederile O.G nr.34/2006 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

§   Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1., Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politicii publice, Domeniul major de intervenţie – 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Operaţtiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiei publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă iniţierea procedurilor de depunere a cererii  de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea capacităţii administrative a Municipiului Târgovişte” în cadrul PO DCA, Axa Prioritară Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politicii publice, Domeniul major de intervenţie – 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Operaţtiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiei publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”

Art. 2   Valoarea investiţiei este de 895.000,00 lei din care :

Ř      98% din valoarea investiţiei (877.100,00 lei) -  finanţare nerambursabilă;

Ř      2% din valoarea investiţiei ( 17.900,00 lei ) -  contribuţie proprie;

                Valoarea  T.V.A aferentă cheltuielilor eligibile este de 122.080,80 lei

  Art. 3   Sursele de finanţare sunt : Fonduri nerambursabile PO DCA, Bugetul Local  şi   alte surse atrase.   

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    427 

  Tgv 24 .11.2009