Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

368. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 314 / 2006 referitoare la impozitele si taxele locale pentru anul 2007

369. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

370. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ACVILA PREST S.R.L. Targoviste

371. Hotarâre privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.

372. Hotarâre privind aprobarea listei definitive ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 6  din data de 27.11.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere

373. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului

374. Hotarâre privind abrogarea H.C.L. nr. 430/2005 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

375. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 17 (saptisprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

376. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 256/27.07.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale

377. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui teren in suprafata de 12 m.p., situat in Strada George Cair - in incinta „Colegiului Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

378. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani  a spatiului in suprafata de 6,50 m.p., situat in incinta Scolii Generale “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial-papetarie

379. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 8 m.p.  situat in Bdul. Unirii-adiacent Bl. 69, Sc. B, Ap. 45 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial si cabinet stomatologic

380. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 6,5 m.p. situat in B-dul. Tudor Vladimirescu adiacent Bl. 5, Sc. A, Ap. 2 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial

381. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in Strada Nicolae Radian adiacent Bl. T2 pentru extindere spatiu consultanta economica

382. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 3 m.p. situat in Strada Cpt. Stanica Ilie, adiacent Bl. 44, scara B, micro XI, pentru alee de acces

383. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru construirea de locuinte si activitati complementare locuirii – centru comercial, prestari servicii, intretinere, invatamant, sanatate; centru de afaceri si zona de cazare – 5 hoteluri” in Municipiul Targoviste, in zona Bazei de Agrement „Crizantema”, Strada Calea Ialomitei

384. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti, pentru construirea unei „Hale de productie tamplarie P.V.C. si locuinta de serviciu”  beneficiar Udrescu Vasile Sorin si a unei „Hale productie agroalimentara si locuinta de serviciu” beneficiar Pulbere Gabriel Mihai

385. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Petru Cercel, pentru ”SHOWROOM si SERVICE AUTO”in Municipiul Targoviste, Str. Petru Cercel, Tarla 20, Parcela 287/59/58, beneficiar S.C. TOP BRAND S.R.L.

386. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere spatiu comercial P+3E-fost MAGAZIN CHINDIA in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 2 beneficiar S.C. METROPOL S.R.L.

387. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Cladire multifunctionala S+P+4+M amplasata in Municipiul Targoviste, B-dul. Independentei nr.17A, beneficiar Dumitru Cristinel 

388. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare parcela 3126-Calea Campulung, Tarla 45, Parcela 643/18/20, beneficiar Stefan Mirica”

389. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Depozit de materiale pentru constructii”-beneficiar S.C. MARAHAMI PROD S.R.L.

390. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Service Auto-Spatii de prezentare”- beneficiar Mitcu Daniel

391. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere spatiu comercial P+1 – Spatiu comercial in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 172, beneficiar Sabac Constantin

392. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Hala productie carton si ambalaje din carton, amenajare incinta, imprejmuire, retele interioare si racorduri la retelele tehnico – edilitare existente, amenajare zone verzi, semnale –reclame”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului, beneficiar S.C. RONDOCARTON S.R.L. Cluj

393. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase”, in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia, beneficiar S.C. HEVECO S.R.L. – Jud. Prahova

394. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Administrarea Patrimoniului Public si Privat

395. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

396. Hotarâre privind aprobarea planului de functii publice la nivelul Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007

397. Hotarâre privind prelungirea Parteneriatului social incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Parohia « Catedrala Eroilor Neamului », in baza H.C.L. nr. 283/28.07.2005

398. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Eftene Florin

399. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Stanescu Iulian

400. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor fizice de pe raza Municipiului Targoviste care nu au beneficiat de subventie pentru perioada sezonului rece noiembrie 2006 – martie 2007 si care au depus solicitari legale in acest sens

401. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

402. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 100 m.p.  situat in B-dul Tudor Vladimirescu – adiacent cladirii punctului termic nr. 7, pentru amplasarea unei statii de baza pentru telefonie mobila

403. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru 4 (patru) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

404. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii decembrie 2006

Aviz privind sustinerea de principiu a proiectului cultural "Babel Fast" initiat de Teatrul Municipal "Tony Bulandra" din Targoviste

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 314 / 2006 referitoare la impozitele si taxele locale pentru anul 2007

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

 • rapoartele serviciilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privnd stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;
 • rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;
 • prevederile art.5 pct.2 din OG 45/2003 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare
 • prevederile H.G. nr. 44/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
 • prevederile H.G. nr. 1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
 • prevederile H.C.L. nr. 314 / 2006 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007;
 • prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
 • prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 • prevederile H.C.L. 93/2002 privind aprobarea zonelor de impozitare  si  categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul municipiului Targoviste in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pe anul 2003  cu modificarile si completarile ulterioare si H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

-     Prevederile art. 38, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006 ;

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se modifica anexa 1 care face parte integranta din cuprinsul H.C.L. nr. 314 / 2006 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007.

Art. 2 Celelalte prevederi si anexele 2, 3 si 4 din cuprinsul H.C.L. nr. 314 / 2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Directia Gradini Publice, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare .

           

Nr.  368

Tgv. 29.11.2006

 

ANEXA NR. 1

 

 

 IMPOZITE SI TAXE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA

STABILITE PENTRU ANUL 2007

 

 

1. Impozitul pe clădiri (art.249 – art. 255 din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare)      

a) În cazul persoanelor fizice,

-    H     impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii.

-         valoarea impozabila a unei clădiri, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare, exprimata in lei/mp, prevazuta in ANEXA la H.G. nr. 1514/25.10.2006 .

        - valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. de mai sus cu coeficientul de corectie din tabelul de mai jos:

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii  - II

A

2,4

B

2,3

C

2,2

D

2,1

 

-         b) În cazul persoanelor juridice

                              1) pentru clădirile apartinand persoanelor juridice  - cota de impozit  este de 1,4% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii.

                              2) pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta  - cota de impozit este de 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat reevaluarea. Impozitului  astfel calculat  va fi majorat cu 20%, conform art.287.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabilii, persoane fizice, pana la 31 martie a anului respectiv, se va acorda o bonificatie de 10%.

 

2. Impozitul  pe teren (art. 256– art.260)

 

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual.

            Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria   de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

             Municipiul Targoviste se incadreaza in categoria localitatilor de rang II, conform Legii nr. 351/2001/06.07.2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localităti.

            I. Nivelul impozitului pe terenul situat in intravilan - terenuri cu constructii - pe ranguri de localitati, pentru anul 2007 , se stabileste prin înmultirea numărului de metri pătrati ai terenului cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Zona  in cadrul Minicipiului Targoviste

IMPOZIT

2007

–ron/ha-

A

5.500

B

3.800

C

2.400

D

1.300

 

 

 

II. Impozitul pentru terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii pentru  anul 2007 se va majora  cu maxim 20% conform art.287 din Legea 571/2003, fata de prevederile din H.G. 1514/25.10.2006, conform tabelul de mai jos:

 

Categoria de folosinta

Impozit  2007

Zona (lei/ha)

I

II

III

IV

1

Teren arabil

24

18

15

13

2

Pasune

18

15

13

10

3

Faneata

18

15

13

10

4

Vie

39

30

24

15

5

Livada

45

39

30

24

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

18

15

13

7

Teren cu ape

13

10

7

x

8

Drumuri si cai ferate

x

x

x

X

9

neproductiv

x

x

x

x

 

Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientul 4 - corespunzator rangului II al localitatii.

       Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului din cadrul localitatii  asa cum a fost pentru cladirile persoanelor fizice.

            Pentru anul 2007 sumelor prevazute in Anexa la HG 1514/2006 se vor majora cu maxim 20% , conform tabelului de mai jos:

 

Nr.crt

 

CATEGORIA DE FOLOSINTA

IMPOZIT 2007

ZONA (LEI/HA)

A

B

C

D

1

Teren cu constructii

26

24

21

19

2

Arabil                                                              

43

40

38

36

3

Pasune                                                              

24

21

19

16

4

Faneata                                                              

24

21

19

16

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1

48

45

43

40

5.1

Vie pana la intrarea pe rod                                          

X

X

X

x

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1             

48

45

43

40

6.1

Livada pana la intrarea pe rod                                       

X

X

X

X

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

14

12

9

7

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie  

X

X

X

X

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole                 

4

3

2

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole                                        

28

26

24

21

9

Drumuri si cai ferate                                                 

X

X

X

x

10

Teren neproducti

X

X

X

X

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la 31 martie inclusiv respectiv, se va acorda o bonificatie de 10%.

 

3 . Impozit asupra mijloacelor de transport (art. 261 – art.265)

 

 Impozitul asupra mijloacelor de transport pentru anul 2007 se va stabili in conformitate cu prevederile art.261-265 din L.571/2003 cu modificarile ulterioare.

Art.263.alin.(2)   Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

MIJLOC DE TRANSPORT

Impozit 2007

LEI/AN/200 cmc sau fractiune

 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600cm3 , inclusiv

         7

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  1601 la 2000 cm3

       15

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  2001 la 2600 cm3

   32

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  2601 la 3000 cm3

  66

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de  peste 3001 cm3

138

Autobuze, autocare, microbuze

  22

Alte autovehicule de până la 12 tone inclusiv, precum si autoturimele de teren din productia interna

  25

Tractoare inmatriculate

  15

 

Pentru :

v     autovehicule de transport marfă cu masa totală  autorizată de peste 12 tone - Art.263.alin.(4) 

v     combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone - Art.263 alin (5)

v     remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule - Art.263 alin (6)

v     mijloace de transport pe apa - Art.263 alin (6)

Impozitele sunt cele stabilite prin H.G. 1514/25.10.2006

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabilii, persoane fizice, pana la 31 martie a anului respectiv, se va acorda o bonificatie de 10%.

4.  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

 

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie, trebuie sa achite la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia, taxa stabilita prin Hotararea Consiliului Local.

Pentru anul 2007 taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor sunt cuprinse in tabelul de mai jos:

 

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

 

TAXA 2007

LEI/MP             

            1 până la 150 m˛ inclusiv

4

            2. între 151 si 250 m˛ inclusiv

6

            3. între 251 si 500 m˛ inclusiv

8

            4. între 501 si 750 m˛ inclusiv

9

            5. între 751 si 1.000 m˛ inclusiv

10

            6. peste 1.000 m˛

10+0,01 lei/ m˛ pentru fiecare m2 care depaseste suprafata de 1.000 m2

Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări

6 lei/mp

Art.267 alin.(7).Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe căile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor.

6 lei/mp

 Art.267 alin.(11).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu.

la 9 lei / bransament

 Art.267 alin.(12).Taxa pentru eliberarea avizarea certificatului de urbanism de catre  comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene.

la 11 lei / aviz

Art.267 alin.(13).Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

7 lei/ certificat

Art.268 alin.(1).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice.Taxa de viza  reprezinta 50% din taxa.

57 lei

Art.268 alin.(2).Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare.

14 lei

Art.268 alin.(3).Taxa pentru eliberarea de  copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale.

23 lei/mp sau fractiune

 Art.268 alin.(4).Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

57 lei

Art.268 alin.(5).Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea unei actiuni de alimentatie publica-clasa 5530 si 5540 cod CAEN. Taxa este datorata bugetului local; in a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

3.000 lei

 

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE (art. 270 – art. 272)

 

Art.270. Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 2%  din contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana.

Art.271 alin.(2) Taxa pentru  afisaj in scop de reclama si publicitate.

 

Taxa pentru afisaj

 in scop de reclama si publicitate

Taxa pentru 2007

- lei/m˛ sau fractiune de m2

 1.in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 

23

2.in cazul oricarui panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

 

17

Contribuabili persoane fizice si juridice care datoreaza taxa de afisaj in scop reclama si publicitate au  obligatia  sa depuna declaratia anuala de impunere la compartimentul de specialitate pana la data de 31  decembrie a anului curent pentru anul urmator. Pentru orice modificare se va depune declaratia rectificativa in termen de 30 de zile .

 

6.      IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 273 – art. 277)

 

In conformitate cu prevederile art.273 alin 1 – orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva,are obligatia de a plati impozit denumit-impozit pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica,competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Art.275 alin.(2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:

Impozit  2007

lei/m2

1. in cazul videotecilor

1

2. in cazul discotecilor

2

Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite cu coeficientul corespunzator rangului localitatii. Municipiul Târgoviste este localitate de rangul II (coeficient=4).

 

7.      TAXA HOTELIERA (art. 278 – art. 281)

 

In conformitate cu prevederile art.278 alin 1. -Consiliul Local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, in localitatea asupra isi exercita autoritatea, care se numeste taxa hoteliera

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarofele de cazare precticate si este cuprinsa intre 0,5 -5 %.

Pentru sederea in municipiul Târgoviste taxa hoteliera pentru anul 2007 este de 2 % si se aplica la tarifele practicate de unitatile hoteliere.

 

8.      ALTE TAXE

 

Art.283 alin (1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie aceste taxe sunt stabilite in anexele 1, 2 si 3, de catre DAPPP, Administratia Piete si Directia de Gradini Publice.

 In conformitate cu prevederile Art.283. alin (3).  pentru anul 2007 - Taxa anuala pentru vehicule lente va fi de 34 lei/an.

             

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.11.2006, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 935/23.11.2006

§         Adresa Ministerului Taransporturilor, Constructiilor si Turismului nr 3027/31.10.2006

§         Prevederile H.G. 1617/2006  privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara  la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul pe anul 2006, pentru unele judete ;

§         Prevederile H.G. 1620/2006  privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara  la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul pe anul 2006, pentru unele unitati administrativ teritoriale, in vederea  organizarii  si desfasurarii, in perioada 24 decembrie 2006 – 1 ianuarie 2007 a manifestarilor  ocazionate  de aderarea  Romaniei la Uniunea Europeana

§         Prevederile H.G. 1521/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

§         Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2006, rectificat prin HCL 107/30.03.2006, HCL 134/27.04.2006, HCL 172/31.05.2006, HCL 236/27.07.2006 ; HCL 287/30.08.2006 ;  HCL 313/28/.09.2006 ; HCL 346/31.10.2006

§         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. a  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 8.376,06 mii lei, prin :

1.1 majorarea  prevederilor la indicatorul Cote defalcate din impozitul pe venit cu 1.694 mii lei

1.2 majorarea  prevederilor la indicatorul Cote defalcate din TVA  cu  6.515 mii lei, din care :

 • majorarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor cu suma de 5.643 mii lei ;
 • majorarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea  bugetelor locale cu suma de 750  mii lei ;
 • majorarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru pentru dezvoltarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural  cu suma de 122  mii lei ;

1.3 majorarea  prevederilor la indicatorul Subventii de la bugetul de stat 167,06 mii lei

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 8.376,06 mii lei, din care pe capitole :

2.1 capitolul 51.02 AUTORITATI PUBLICE pe titluri :

- cheltuieli de personal -  diminuarea creditelor cu  suma de 300 mii lei

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 300 mii lei

2.2 capitolul 65.02 INVATAMANT majorarea creditelor cu suma de 5.843 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal -  majorarea creditelor  cu  5.643 mii lei

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 200 mii lei

2.3 capitolul 66.02 SANATATE  majorarea creditelor cu suma de 20 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal -  majorarea creditelor  cu  20 mii lei

2.4 capitolul 67.02 CULTURA majorarea creditelor cu suma de 250 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal -  diminuarea creditelor cu  342 mii lei

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 592 mii lei

2.5 capitolul 70.02 LOCUINTE, SERV SI DEZVOLTARE PUBLICA majorarea creditelor totale cu suma de 1.263,06 mii lei, din care pe titluri

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 1141,06 mii lei

- cheltuieli de capital cu suma de 122 mii lei

2.6 capitolul 81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE, majorarea creditelor totale cu suma de 600 mii lei, din care pe titluri :

- ‘’Subventii ‘’  majorarea creditelor cu suma de 600 mii lei,

2.7 capitolul 84.02 TRANSPORT, majorarea creditelor totale cu suma de 400 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli materiale -  majorarea creditelor  cu suma de 300 mii lei

- Subventii -   majorarea creditelor cu suma de 100 mii lei

   Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, rectificat, este redat in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Lista obiectivelor de investitii  este redata in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare

   Bugetul  institutiilor publice finantate integral din venituri proprii este redat in anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare

Bugetul  institutiilor publice finantate l din venituri proprii si subventii este redat in anexa 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 cu completarile si modificarile ulterioare,  se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    369

Tgv  29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ACVILA PREST S.R.L. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ACVILA PREST S.R.L. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Targoviste in domeniul privat al Municipiului Targoviste a doua terenuri in suprafata de 1502 m.p. respectiv 700 m.p., identificate conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ACVILA PREST S.R.L. Targoviste, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Suprafetele care fac obiectul prezentei hotarari sunt:

  1. Pentru modernizarea terenului 2 – antrenament din cadrul Stadionului Municipal „Eugen Popescu”:   

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste cedeaza 1502 m.p. (delimitare pe schita de amplasament cu rosu) si primeste de la S.C. ACVILA PREST S.R.L.  1502 m.p. (delimitare schita de amplasament cu verde)

  1. Pentru creare drum de acces:

§         Consiliul Local Municipal Targoviste cedeaza 700 m.p. (delimitare pe schita de amplasament cu rosu) si primeste de la S.C. ACVILA PREST S.R.L.  1401 m.p. (delimitare schita de amplasament cu verde)

Art. 4 Dupa efectuarea schimbului, terenul in suprafata de 2903 m.p. (1502 + 1401 m.p.) intra in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si va fi dat in administrarea Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement pe baza de proces verbal sau protocol.

Art. 5 Primaria Municipiului Targoviste va realiza din surse financiare proprii drumul de acces si va asigura utilitatile in zona.

Planul urbanistic zonal existent va fi modificat si completat conform prevederilor prezentei hotarari.

Art. 6 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, d-l Primar, ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar, jr. Vasile Avanu.

Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, S.C. ACVILA PREST S.R.L. si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    370

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte construite si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

§         Prevederile art. 26, Anexa nr. 3 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

§         Prevederile art. 1 pct. 14 din H.G. nr. 60/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§         Prevederile H.C.L. nr. 251/2002 privind preluarea cu titlu gratuit a blocului nr. 17 micro VI si a caminului de nefamilisti nr. 2 micro VI si cedarea acestora catre A.N.L. pentru reabilitare si amenajare in vederea punerii in circuitul locuibil al fondului locativ

§         Prevederile art. 38 pct. 5 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Targoviste a terenurilor pe care sunt construite blocurile de locuinte pentru tineri construite prin A.N.L., aflate pe raza Municipiului Targoviste, conf. Legii nr. 152/1998 modificata si completata prin H.G. nr. 962/2001 si H.G. nr. 60/2004

Terenurile care fac obiectul prevederilor de la alineatul 1, sunt identificate in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Se aproba includerea blocurilor de locuinte pentru tineri construite prin A.N.L. in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea lor in administrarea D.A.P.P.P. pe baza unui protocol de predare – primire.

Blocurile de locuinte pentru tineri construite prin A.N.L., care fac obiectul prevederilor de la alineatul 1, sunt identificate in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Blocurile de locuinte pentru tineri, construite prin A.N.L. situate in zona SAGRICOM, vor fi inregistrate in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste, dupa ce valorile de inventar ale acestor bunuri vor fi comunicate de catre A.N.L. Bucuresti

Art. 4 Imobilul „Camin de nefamilisti nr. 2”, situat in Bulevardul Unirii nr. 6-8, constructie S+P+3E, in suprafata desfasurata de 2830 m.p., se incadreaza in categoria locuintelor sociale conf. Legii 213/1998.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   371

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei definitive ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 6  din data de 27.11.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea listei definitive ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 6  din data de 27.11.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

§         Prevederile H.G. nr. 816 / 2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba lista definitiva privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 6 din data de 27.11.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere.

Procesul verbal ce cuprinde lista definitiva privind ordinea de prioritate cu persoanele care detin dosare complete pentru locuinte A.N.L. si punctajele obtinute, este cuprins in anexa 1 din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba repartizarea unui numar de 151 de locuinte cu chirie, construite  prin A.N.L., in conditiile stabilite de Comisia de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere, prin Procesul Verbal nr. 6 din 27.11.2006, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  372

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Contabilitate prin care se propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.J.D. nr. 78/2006 privind transmiterea imobilului – Policlinica II Zonala Sud, situata in Targoviste, Str. Cooperatiei nr. 2 – din proprietatea publica a Judetului Dambovita, in proprietatea publica a Municipiului Targoviste;

§         Prevederile H.C.J.D. nr. 79/2006 privind transmiterea unui imobil –cladiri si terenul aferent- situat in Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, din domeniul public al judetului Dambovita si din administrarea Spitalului Judetean Dambovita in domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru Spitalul Municipal de specialitate

§         Prevederile H.C.L. nr. 325/2006 referitoare la preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza  H.C.L. nr. 325/2006 dupa cum urmeaza :

Se va insera un nou articol 5 cu urmatorul continut :

«  Reabilitarea imobilului se va realiza prin alocarea de la Bugetul local a sumei de 2.800.000 lei (fara TVA), respectiv din sume alocate de catre Ministerul Sanatatii Publice, din care 1.000.000  lei pentru trimestrul IV 2006.

Obligatiile ce revin Primariei si Spitalului Municipal Manastirea Dealu privind finantarea lucrarilor de reabilitare, procedura de plata si modalitatea de monitorizare a situatiei de lucrari vor fi stabilite printr-un protocol semnat de catre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si ai Spitalului Municipal Manastirea Dealu.

O copie a contractului incheiat intre Primaria Targoviste si prestatorul de lucrari va fi inaintata si conducerii Spitalului Municipal Manastirea Dealu. »

 In urma renumerotarii, articolul 5 va deveni articolul 6.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 325/2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    373

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind abrogarea H.C.L. nr. 430/2005 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind abrogarea H.C.L. nr. 430/2005 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste
 • Prevederile H.C.L. nr. 430/2005 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste
 • Prevederile H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste
 • Prevederile H.C.L. nr. 302/2006 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste, conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006
 • Prevederile O.G.  nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;
 • Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public    local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;
 • Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „d”  si alin. 6 lit. „a” pct. 13  din Legea nr. 215, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se abroga H.C.L. nr. 430/2005 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 293/2005, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin H.C.L. nr. 302/2006, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 374

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 17 (saptisprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 17 (saptisprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    375

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 256/27.07.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 256/27.07.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 256/27.07.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale;

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica H.C.L. nr. 256/27.07.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale, dupa cum urmeaza:

 

    Articolul 1 va avea urmatorul continut:

 

Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 5 terenuri in suprafata de cate 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale, dupa cum urmeaza:

-          Str. Tineretului – adiacent Bl. 26

-          Str. Porumbeilor

-          Str. Aleea Sinaia –intersectia cu Str. Aleea Manastirea Dealu

-          Str. Laminorului

-          Str. Benone Georgescu – adiacent Bl. 82

Planurile de amplasament reprezinta anexe la prezenta hotarare.

Pretul minim de pornire a licitatiei este de 20 euro/m.p./luna.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 256/2006 se aplica in mod corespunzator..

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   376

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui teren in suprafata de 12 m.p., situat in Strada George Cair - in incinta „Colegiului Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 29.11.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 12 m.p., situat in Strada George Cair - in incinta „Colegiului Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin 5 lit. “a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pentru o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 12 m.p., situat in Strada George Cair - in incinta „Colegiului Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial in vederea vanzarii produselor ambalate destinate consumului exclusiv al elevilor.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Danciulescu Ion

3.      Briceag Paul

4.      Dobanda Ion

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P, Serviciul Administratie Publica Locala,.comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.  377

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani  a spatiului in suprafata de 6,50 m.p., situat in incinta Scolii Generale “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial-papetarie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 6,50 m.p., situat in incinta Scolii Generale “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial-papetarie

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin 5 lit. “a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 6,50 m.p., situat in incinta Scolii Generale “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial-papetarie

 Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Danciulescu Ion

3.      Briceag Paul

4.      Dobanda Ion

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr. 378

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 8 m.p.  situat in Bdul. Unirii-adiacent Bl. 69, Sc. B, Ap. 45 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial si cabinet stomatologic

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 8 m.p. situat in Bdul. Unirii-adiacent Bl. 69, Sc. B, Ap. 45 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial si cabinet stomatologic

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 8 m.p. situat in Bdul. Unirii-adiacent Bl. 69, Sc. B, Ap. 45 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial si cabinet stomatologic

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Boriga Gabriel

2.      Dragan Sebastian

3.      Coroliu Nicolae

4.      Georgescu Mugurel

5.      Diculescu Maria

6.      Grozavu Gabriel

7.      Vasiliu Teodor

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 379

Tgv. 29.11.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 6,5 m.p. situat in B-dul. Tudor Vladimirescu adiacent Bl. 5, Sc. A, Ap. 2 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 6,5 m.p. situat in B-dul. Tudor Vladimirescu adiacent Bl. 5, Sc. A, Ap. 2 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de de 6,5 m.p. situat in B-dul. Tudor Vladimirescu adiacent Bl. 5, Sc. A, Ap. 2 pentru realizarea unei scari de acces si a unei rampe pentru persoane cu handicap la spatiu comercial

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Boriga Gabriel

2.      Dragan Sebastian

3.      Coroliu Nicolae

4.      Georgescu Mugurel

5.      Diculescu Maria

6.      Grozavu Gabriel

7.      Vasiliu Teodor

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 380

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in Strada Nicolae Radian adiacent Bl. T2 pentru extindere spatiu consultanta economica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in Strada Nicolae Radian adiacent Bl. T2 pentru extindere spatiu consultanta economica
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 12 m.p. situat in Strada Nicolae Radian adiacent Bl. T2 pentru extindere spatiu consultanta economica

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Boriga Gabriel

2.      Dragan Sebastian

3.      Coroliu Nicolae

4.      Georgescu Mugurel

5.      Diculescu Maria

6.      Grozavu Gabriel

7.      Vasiliu Teodor

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 381

Tgv. 29.11.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 3 m.p. situat in Strada Cpt. Stanica Ilie, adiacent Bl. 44, scara B, micro XI, pentru alee de acces

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 3 m.p. situat in Strada Cpt. Stanica Ilie, adiacent Bl. 44, scara B, micro XI, pentru alee de acces
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 3 m.p. situat in Strada Cpt. Stanica Ilie, adiacent Bl. 44, scara B, micro XI, pentru alee de acces.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Boriga Gabriel

2.      Dragan Sebastian

3.      Coroliu Nicolae

4.      Georgescu Mugurel

5.      Diculescu Maria

6.      Grozavu Gabriel

7.      Vasiliu Teodor

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 382

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru construirea de locuinte si activitati complementare locuirii – centru comercial, prestari servicii, intretinere, invatamant, sanatate; centru de afaceri si zona de cazare – 5 hoteluri” in Municipiul Targoviste, in zona Bazei de Agrement „Crizantema”, Strada Calea Ialomitei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru construirea de locuinte si activitati complementare locuirii – centru comercial, prestari servicii, intretinere, invatamant, sanatate; centru de afaceri si zona de cazare – 5 hoteluri” in Municipiul Targoviste, in zona Bazei de Agrement „Crizantema”, Strada Calea Ialomitei;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru construirea de locuinte si activitati complementare locuirii – centru comercial, prestari servicii, intretinere, invatamant, sanatate; centru de afaceri si zona de cazare – 5 hoteluri” in Municipiul Targoviste, in zona Bazei de Agrement „Crizantema”, Strada Calea Ialomitei.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    383

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti, pentru construirea unei „Hale de productie tamplarie P.V.C. si locuinta de serviciu”  beneficiar Udrescu Vasile Sorin si a unei „Hale productie agroalimentara si locuinta de serviciu” beneficiar Pulbere Gabriel Mihai

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “ Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti, pentru construirea unei „Hale de productie tamplarie P.V.C. si locuinta de serviciu”  beneficiar Udrescu Vasile Sorin si a unei „Hale productie agroalimentara si locuinta de serviciu” beneficiar Pulbere Gabriel Mihai

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti, pentru construirea unei „Hale de productie tamplarie P.V.C. si locuinta de serviciu”  beneficiar Udrescu Vasile Sorin si a unei „Hale productie agroalimentara si locuinta de serviciu” beneficiar Pulbere Gabriel Mihai

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   384

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Petru Cercel, pentru ”SHOWROOM si SERVICE AUTO”in Municipiul Targoviste, Str. Petru Cercel, Tarla 20, Parcela 287/59/58, beneficiar S.C. TOP BRAND S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Petru Cercel, pentru”SHOWROOM si SERVICE AUTO”in Municipiul Targoviste, Str. Petru Cercel, Tarla 20, Parcela 287/59/58, beneficiar S.C. TOP BRAND S.R.L.”

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Petru Cercel, pentru”SHOWROOM si SERVICE AUTO” in Municipiul Targoviste, Str. Petru Cercel, Tarla 20, Parcela 287/59/58, beneficiar S.C. TOP BRAND S.R.L.”

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    385

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere spatiu comercial P+3E-fost MAGAZIN CHINDIA in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 2 beneficiar S.C. METROPOL S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Extindere spatiu comercial P+3E-fost MAGAZIN CHINDIA in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 2 beneficiar S.C. METROPOL S.R.L.”

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Extindere spatiu comercial P+3E-fost MAGAZIN CHINDIA in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 2 beneficiar S.C. METROPOL S.R.L”.

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    386

Tgv. 29.11.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Cladire multifunctionala S+P+4+M amplasata in Municipiul Targoviste, B-dul. Independentei nr.17A, beneficiar Dumitru Cristinel 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Cladire multifunctionala S+P+4+M amplasata in Municipiul Targoviste, B-dul. Independentei nr.17A, beneficiar Dumitru Cristinel 

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Cladire multifunctionala S+P+4+M amplasata in Municipiul Targoviste, B-dul. Independentei nr.17A, beneficiar Dumitru Cristinel”

  Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    387

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare parcela 3126-Calea Campulung, Tarla 45, Parcela 643/18/20, beneficiar Stefan Mirica”

  

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Lotizare parcela 3126-Calea Campulung, Tarla 45, Parcela 643/18/20, beneficiar Stefan Mirica”

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

    Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Lotizare parcela 3126-Calea Campulung, Tarla 45, Parcela 643/18/20, beneficiar Stefan Mirica”

   Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    388

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Depozit de materiale pentru constructii”-beneficiar S.C. MARAHAMI PROD S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Depozit de materiale pentru constructii”-beneficiar S.C. MARAHAMI PROD S.R.L.”

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Depozit de materiale pentru constructii”-beneficiar S.C. MARAHAMI PROD S.R.L.”

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    389

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Service Auto-Spatii de prezentare”- beneficiar Mitcu Daniel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Service Auto-Spatii de prezentare”- beneficiar Mitcu Daniel;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Soseaua Gaesti pentru construirea unui „Service Auto-Spatii de prezentare”- beneficiar Mitcu Daniel.

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    390

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere spatiu comercial P+1 – Spatiu comercial in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 172, beneficiar Sabac Constantin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere spatiu comercial P+1 – Spatiu comercial in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 172, beneficiar Sabac Constantin;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru extindere spatiu comercial P+1 – Spatiu comercial in Municipiul Targoviste, Calea Campulung nr. 172, beneficiar Sabac Constantin.

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    391

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Hala productie carton si ambalaje din carton, amenajare incinta, imprejmuire, retele interioare si racorduri la retelele tehnico – edilitare existente, amenajare zone verzi, semnale –reclame”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului, beneficiar S.C. RONDOCARTON S.R.L. Cluj

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Hala productie carton si ambalaje din carton, amenajare incinta, imprejmuire, retele interioare si racorduri la retelele tehnico – edilitare existente, amenajare zone verzi, semnale –reclame”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului, beneficiar S.C. RONDOCARTON S.R.L. Cluj;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Hala productie carton si ambalaje din carton, amenajare incinta, imprejmuire, retele interioare si racorduri la retelele tehnico – edilitare existente, amenajare zone verzi, semnale –reclame”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului, beneficiar S.C. RONDOCARTON S.R.L. Cluj.

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    392

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase”, in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia, beneficiar S.C. HEVECO S.R.L. – Jud. Prahova

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase”, in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia, beneficiar S.C. HEVECO S.R.L. – Jud. Prahova;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

  Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase”, in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia, beneficiar S.C. HEVECO S.R.L. – Jud. Prahova.

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    393

Tgv. 29.11.2006

 

 

      H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Administrarea Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Administrarea Patrimoniului Public si Privat;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

o       Prevederile O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006

o          Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

o       Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Directiei pentru Administrarea Patrimoniului Public si Privat prin transformarea unui post de consilier grad profesional debutant, in consilier, grad profesional asistent, treapta III.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    394

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 7 alin. 2 din cuprinsul O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului din sectorul bugetar;

o          Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

o       Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste prin transformarea unui post de referent debutant in referent trapta II.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   395

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea planului de functii publice la nivelul Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea planului de functii publice la nivelul Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 21 din cuprinsul Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

o       Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin care se reglementeaza elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 

o       Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba planul de functii publice la nivelul Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.P.P.P., Aparatul de Specialitate al Primarului, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    396

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind prelungirea Parteneriatului social incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Parohia « Catedrala Eroilor Neamului », in baza H.C.L. nr. 283/28.07.2005

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarea unei hotarari privind prelungirea Parteneriatului social incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Parohia « Catedrala Eroilor Neamului », in baza H.C.L. nr. 283/28.07.2005
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala;

§         Prevederile H.C.L. nr. 283/2005 privind realizarea unui parteneriat social intre Parohia “Catedrala Eroilor Neamului” si Consiliul Local Municipal Targoviste in vederea realizarii unui Centru social pentru batrani

§         Dispozitiile art. 38 alin. 4 lit. „e” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea prin act aditional a Parteneriatului social incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Parohia “Catedrala Eroilor Neamului” in vederea realizarii unui „Centru social pentru varstnici”, in conditiile si in termenii stabilite prin H.C.L. nr. 283/2005.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serv. Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 397

Tgv. 29.11.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Eftene Florin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Eftene Florin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Targoviste in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unui teren in suprafata de 162 m.p., identificat conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numitul Eftene Florin, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste - 162 m.p. (delimitare pe schita de amplasament cu verde);

2.      Dl. Eftene Florin – 357 m.p. (delimitare schita de amplasament cu rosu).

Art. 4 Dupa efectuarea schimbului, terenul in suprafata de 357 m.p. intra in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si va fi dat in administrarea Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement pe baza de proces verbal sau protocol.

Art. 5 Primaria Municipiului Targoviste va realiza din surse financiare proprii drumul de acces si va asigura utilitatile in zona.

Planul urbanistic zonal existent va fi modificat si completat conform prevederilor prezentei hotarari.

Art. 6 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, d-l Primar, ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar, jr. Vasile Avanu.

Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, dl. Eftene Florin si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    398

Tgv. 29.11.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Stanescu Iulian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Stanescu Iulian;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

§   Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numitul Stanescu Iulian, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste - 3246 m.p. (delimitare pe schita de amplasament cu verde);

2.      Dl. Stanescu Iulian – 5.500 m.p. (delimitare schita de amplasament cu rosu).

Art. 3 Dupa efectuarea schimbului, terenul in suprafata de 5.500 m.p. intra in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si va fi pus la dispozitia Comisiei municipale de repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 .

Art. 4 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, d-l Primar, ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar, jr. Vasile Avanu.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, dl. Stanescu Iulian si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    399

Tgv. 29.11.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor fizice de pe raza Municipiului Targoviste care nu au beneficiat de subventie pentru perioada sezonului rece noiembrie 2006 – martie 2007 si care au depus solicitari legale in acest sens

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.11.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor fizice de pe raza Municipiului Targoviste care nu au beneficiat de subventie pentru perioada sezonului rece noiembrie 2006 – martie 2007 si care au depus solicitari legale in acest sens;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile H.G. nr. 1010/2006 privind Normele de aplicare a legii venitului minim garantat

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare persoanelor fizice de pe raza Municipiului Targoviste care nu au beneficiat de subventie pentru perioada sezonului rece noiembrie 2006 – martie 2007 si care au depus solicitari legale in acest sens, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    400

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.11.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare pentru 2 (doua) persoane fizice aflate in dificultate din municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, aflate in dificultate din punct de vedere social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    401

Tgv. 29.11.2006

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicita sprijin financiar din partea C.L.M. Targoviste

                    

Nr. Crt.

Nume si prenume

Solicitare

Propunere |Biroul de Ajutor Social

Suma acordata CL

Observatii

1

Turculet Ioana

1.500

1.500

1.500

Situatie sociala dificila intrucat sotul, unic intretinator al familiei a decedat de curand

2

Nuta Mihai Daniel

3.500

3.500

3.500

Adolescent nevazator, situatia financiara precara a familiei nu ii ingaduie achzitionarea unui computer

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 100 m.p.  situat in B-dul Tudor Vladimirescu – adiacent cladirii punctului termic nr. 7, pentru amplasarea unei statii de baza pentru telefonie mobila

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 100 m.p.  situat in B-dul Tudor Vladimirescu – adiacent cladirii punctului termic nr. 7, pentru amplasarea unei statii de baza pentru telefonie mobila

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 100 m.p.  situat in B-dul Tudor Vladimirescu – adiacent cladirii punctului termic nr. 7, pentru amplasarea unei statii de baza pentru telefonie mobila.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Boriga Gabriel

2.      Dragan Sebastian

3.      Coroliu Nicolae

4.      Georgescu Mugurel

5.      Diculescu Maria

6.      Grozavu Gabriel

7.      Vasiliu Teodor

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 402

Tgv. 29.11.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare pentru 4 (patru) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.11.2006 avand in vedere:

-         Propunerea formulata de catre domnul consilier Vasiliu Teodor de acordare a unor spirjine financiare in valoare de 500 lei/persoana pentru 4 cetateni cu situatie sociala si materiala dificila, de pe raza Municipiului Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 4 (patru) persoane fizice din Municipiul Targoviste, aflate in dificultate din punct de vedere social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   403

Tgv. 29.11.2006

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicita sprijin financiar din partea C.L.M. Targoviste

                    

Nr. Crt.

Nume si prenume

Solicitare

Propunere |Biroul de Ajutor Social

Suma acordata CL

Observatii

1

Baltag M. Gheorghe

500

-

500

Singur, 81 de ani, pensie de 230 lei, solicita ajutor financiar pentru o operatie, fiind bolnav de cataracta

2

Dumitrescu Elena

500

-

500

Bolnava, afectiuni psihice, solicita ajutor financiar pentru achizitionarea unor medicamente 

3

Tinca Constantina

500

-

500

Sprijin financiar pentru repararea acoperisului

4

Bucaloiu Ana Varvara

500

-

500

Sprijin financiar pentru achizitionarea unor medicamente

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii decembrie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

-          In temeiul art. 38 alin. 9 din Legea 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Nicoara Calin, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii decembrie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Nicoara Calin si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   404

Tgv. 29.11.2006

 

 

A V I Z

privind sustinerea de principiu a proiectului cultural « BABEL FAST », initiat de Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.XI.2006, a analizat Proiectul cultural „Babel Fast – Festivalul artelor spectacolului Targoviste”, initiat de catre Teatrul Municipal Tony Bulandra” Targoviste.

In temeiul art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006, Consiliul Local Municipal Targoviste avizeaza Proiectul cultural “Babel Fast – festivalul artelor spectacolului Targoviste”, urmand ca initiatorul sa prezinte intr-o sedinta viitoare planul de finantare precum si modul detaliat de organizare ale acestor manifestari culturale.

 

Nr.    8

Tgv  29.11.2006