408. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

409. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 3655 lei RON, domnului Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihail Popescu, Bloc 32, Scara B, Etaj 1, Apartament 7, pentru efectuarea unui consult medical in Italia in vederea tratarii unei tumore a glandei pineale

410. Hotarâre privind defalcarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement, dupa rectificarea bugetara

411. Hotarâre privind aprobarea Nomenclatorului privind termenele de pastrare a documentelor aflate in arhivele Primariei Municipiului Targoviste si D.A.P.P.P.

412. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe 2005 si a Programului de investitii din surse proprii, aferent bugetului

413. Hotarâre privind schimbarea denumirii Grupului Scolar Constructii Montaj Targoviste

414. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de catre 2 cetateni ai Municipiului Targoviste

415. Hotarâre privind acordarea sumei de 700 lei RON pentru tinuta de reprezentare functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca care lucreaza cu publicul, din directiile si serviciile subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, inclusiv Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste

416. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 1.000 lei RON, doamnei Olaru Elisabeta, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Trandafirilor, Bloc P4, Apartament 10

417. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii decembrie 2005

 

Aviz nr. 4 privind achizitionarea suprafetei de 2762 m.p., situata intre Biserica Geartoglu si B.R.D. - filiala Municipiului Targoviste

 

Acord nr. 2 privind achizitionarea bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 298 (fosta 208) – Casa Parvulescu

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.11.2005 având în vedere:

-         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 8278/22.11.2005 privind alocarea unor sume Consiliului Local Targoviste

-         Raportul de specialitate al Direcției economice – Serviciul Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste ;

-         Solicitarile privin acordarea unor ajutoare

-         Prevederile OG 45/2003 a finanțelor publice locale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 328 / 2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2005, rectificat prin H.C.L. nr. 107 / 24.07.2005, H.C.L. nr. 155 / 27.04.2005, H.C.L. nr 177 / 31.05.2005, H.C.L. nr. 253 / 27.07.2005, H.C.L. nr.  327 / 31.08.2005 ;  

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215 / 2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal  Targoviste pe anul 2005, dupa cum urmeaza :

 

1. Majorarea  veniturilor totale cu suma de 2.414 mii lei RON prin :

-         Majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 1.197 mii lei RON.

-         Majorarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal in invatamantul preuniversitar de stat cu 807 mii lei RON

-         Majorarea sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea persoanelor cu handicap cu suma de 130 mii lei RON.

-         Majorarea  sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 280 mii lei RON.

 

2.Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.414 mii lei RON, din care pe capitole :

 

2.1 majorarea creditelor la capitolul 51.02 Autoritati Publice cu suma de 103 mii lei RON, din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal, diminuarea cu suma de 325mii lei RON ;

            * titlul Cheltuieli materiale, majorarea cu suma de 328 mii lei RON ;

* titlul Subventii, majorarea cu suma de 100 mii lei RON.

 

2.2  diminuarea creditelor la capitolul 55.02 Ordine publica si siguranta nationala cu suma de 319 mii lei RON, din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal majorarea cu suma de 350 mii lei RON ;

            * titlul Cheltuieli materiale diminuarea cu suma de 669 mii lei RON.

 

2.3  majorarea creditelor la capitolul 57.02 Invatamant cu suma de 1.865.,37 mii lei  RON,

din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal majorarea cu suma de 807 mii lei RON ;

            * titlul Cheltuieli materiale majorarea cu suma de 1058,37 mii lei RON.

 

2.4 majorarea creditelor la capitolul 58.02 Sanatate cu suma de 18,62 mii lei RON, din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal majorarea cu suma de 18,62 mii lei RON.

           

2.5 diminuarea creditelor la capitolul 60.02 Asistenta sociala cu suma de 276,6  mii lei RON;

din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal diminuarea cu suma de 446,6 mii lei RON ;

            * titlul Cheltuieli materiale majorarea cu suma de 170 mii lei RON.

 

2.6 majorarea creditelor la capitolul 63.02 Servicii de dezvoltare publica cu suma de 250,2 mii lei RON, din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal diminuarea cu suma de 566 mii lei RON ;

            * titlul Cheltuieli materiale majorarea cu suma de 816,2 mii lei RON.

 

2.7 diminuarea creditelor la capitolul 64.02 Mediu si ape cu suma de 320,99 mii lei RON, din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal diminuarea cu suma de 1.19 mii lei RON ;

            * titlul Cheltuieli materiale diminuarea cu suma de 319.80 mii lei RON.

 

2.8 majorarea creditelor la capitolul 68.02 Transport si comunicatiii cu suma de 1281,0 mii lei RON, din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli materiale majorarea cu suma de 1281,0 mii lei RON.

 

2.9 majorarea creditelor la capitolul 72.02 Alte actiuni cu suma de 1,20 mii lei RON din care pe titluri :

            * titlul Cheltuieli de personal majorarea cu suma de 1,20 mii lei RON.

 

2.10 majorarea creditelor la capitolul 76.02 Fond de garantare cu suma  0,20 mii lei RON.

 

2.11 diminuarea creditelor la capitolul 88.02 Dobanzi cu suma de 189 mii lei RON.

 

Bugetul Local rectificat  este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 328 / 2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgoviște pe anul 2005, se aplică în mod corespunzător.

Art.3 Bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste cu modificarile corespunzatoare, sunt redate in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr.    408

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 3655 lei RON, domnului

Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihail Popescu,

Bloc 32, Scara B, Etaj 1, Apartament 7, pentru efectuarea unui consult medical in Italia in vederea tratarii unei tumore a glandei pineale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astãzi 30.11.2005, având in vedere:

-         Adresa înaintata de domnul Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihail Popescu, Bloc 32, Scara B, Etaj 1, Apartament 7, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3655 lei RON pentru efectuarea unui consult medical in Italia, in vederea tratarii unei tumore a glandei pineale; 

-         Propunerea d-lui cons. Teodor Vasiliu de a acorda un sprijin financiar in valoare de 3655 lei RON, domnului Vlasceanu Florin Sorin, pentru efectuarea unui consult medical in Italia, in vederea tratarii unei tumore a glandei pineale;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3655 lei RON domnului Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihail Popescu, Bloc 32, Scara B, Etaj 1, Apartament 7, pentru efectuarea unui consult medical in Italia in vederea tratarii unei tumore a glandei pineale.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 al Directiei de Asistenta Sociala.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia de Asistenta Sociala, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

            

Nr.    409

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind defalcarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei de Sport, Tineret,

Turism si Agrement, dupa rectificarea bugetara

           

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.11.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.S.T.T.A. prin care se propune initierea unei hotarari privind defalcarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement, dupa rectificarea bugetara ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-          Prevederile H.C.L. nr. 253/2005 privind rectificarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pe anul 2005;

-          Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba defalcarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement, dupa rectificarea bugetara, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Programul cu actiunile organizate de Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement pe trimestrul IV, conform anexei 2 din prezenta hotarare

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.S.T.T.A., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    410

Tgv. 30.11.2005

 

 

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 410/30.11.2005

Defalcarea bugetului propriu al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

in urma rectificarii bugetare aprobate (350.000 lei RON)

 

-          Micsorarea fondului de premiere existent cu suma de 4000 lei RON si redistribuirea acestor fonduri astfel:  

1.      1500 lei RON – box

2.      1000 lei RON – sah

3.      1500 lei RON – lupte

-          Distribuirea celor 350.000 lei RON astfel:

1.      110.000 lei RON – fotbal

2.      60.000 lei RON – cheltuieli cu utilitatile Stadionului Eugen Popescu

3.      23.000 lei RON – fond de rezerva

4.      150.000 lei RON - baschet

 

 

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 410/30.11.2005

Program cu actiunile organizate de Directiei pentru Sport, Turism,

Tineret si Agrement pe trimestrul IV

 

-          Cupa 1 decembrie la sah – 1.000 lei RON

-          Organizarea unui concurs cu tema “Cel mai bin ghid insotitor” adresat Colegiului Economic Ion Ghica, clasa de turism, cu deplasare in zona orasului Targoviste, cu prezentarea traseului, a monumentelor istorice si excursie la Sinaia, unde se vor vizita Manastirea Sinaia, Muzeul Peles si se va servi masa de pranz, asigurandu-se transportul – 2.000 lei RON

-          10 – 11.12.2005 – Masters la tenis de camp in sala pentru veterani, categoriile +35 ani, +40 ani (primii 8 pe fiecare categorie de varsta) – 2.000 lei RON

-          16 – 18.12.2005 – Cupa Mos Craciun la volei, handbal, baschet si fotbal – 3.000 lei RON

-          Premierea celor mai buni sportivi ai anului 2005 – 15.000 lei RON

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Nomenclatorului privind termenele de pastrare a documentelor aflate in arhivele Primariei Municipiului Targoviste si D.A.P.P.P.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.11.2005, avand in vedere:

§         Raportul comun de specialitate al Serviciului Administratie Publica locala si D.A.P.P.P.  prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea Nomenclatorului privind termenele de pastrare a documentelor aflate in arhivele Primariei Municipiului Targoviste si D.A.P.P.P.;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale modificata si completata de Legea nr. 328/2002

§         Prevederile H.C.L. nr. 55/24.04.1997 pentru aprobarea Nomenclatorului dosarelor;

§         Procesul verbal nr. 8539/04.05.2004 intre Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Sucursala Dambovita si Primaria Municipiului Targoviste

§         Dispozitiile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Nomenclatorul privind termenele de pastrare a documentelor aflate in arhivele Primariei Municipiului Targoviste si D.A.P.P.P., conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 H.C.L. nr. 55/24.04.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului dosarelot se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Administratie Publica Locala, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    411

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe 2005 si a Programului de investitii din surse proprii, aferent bugetului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința ordinara, astăzi 30.11.2005, având in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe 2005 si a Programului de investitii din surse proprii aferent bugetului;

-          Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul A.N.R.S.C. nr. 3.369/26.08.2005;

-          Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 51 respectiv 52 / 24.02.2005 privind aprobarea B.V.C. al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005 si a Programului de Investitii din surse proprii;

-          Prevederile H.C.L. nr. 391/ 31.10.2005 privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canalizare furnizate de catre R.A.G.C. Targoviste;

-          Prevederile O.U.G. 79 / 31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico – financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „d” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2005, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba rectificarea Programului de investitii din surse proprii al R.A.G.C. Targoviste, aferent bugetului, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 51 /24.02.2005 respectiv H.C.L. 52 / 24.02.2005, se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                   

Nr.    412

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind schimbarea denumirii Grupului Scolar Constructii Montaj Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.11.2005, avand in vedere:

-                      Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste, prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Grupului Scolar Constructii Montaj;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-                      Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ;

-                      Avizele Comisiei de atribuire de Denumiri de pe langa Prefectura Judetului Dambovita

-                      Prevederile art. 38 lit. «u» din Legea nr. 215/2001 ;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba atribuirea denumirii de „Grupul Scolar Constructii Nicolae Mihaescu”, Grupului Scolar Constructii Montaj Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Grupul Scolar Constructii Montaj Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                       

Nr.    413

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de catre 2 cetateni ai Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.11.2005,avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de catre 2 cetateni ai Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste urmatoarelor persoane:

1. Tabirca Maria domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Tineretului, bloc 28, scara D, apartament 61:

§         Scutire impozit aferent lunilor  noiembrie – decembrie 2005 in suma de 11 lei RON

§         Scutire de dobanzi de intarziere in suma de 85 lei RON

§         Scutire de penalitati de intarziere in suma de 18 lei RON

2. Corcodel Ramona - Giorgiana domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Tineretului, bloc 29, scara D, apartament 73:

§         Scutire de dobanzi de intarziere in suma de 195 lei RON

§         Scutire de penalitati de intarziere in suma de 36 lei RON

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

              

Nr.    414

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea sumei de 700 lei RON pentru tinuta de reprezentare functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca care lucreaza cu publicul, din directiile si serviciile subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, inclusiv Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astãzi 30.11.2005, având in vedere:

-         Referatul intocmit de Jr. Pirneci Constantin, liderul Sindicatului Liber „Cetatea” al salariatilor din Primaria Municipiului Targoviste, prin care se propune adoptarea unei hotarari care sa completeze H.C.L. nr. 329/2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor public si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste, prevazute in Contractul/Acordul Colectiv de Munca;

-         Propunerile facute de catre consilierii municipali, de modificare a H.C.L. nr. 328/2004 in sensul acordarii sumei de 700 lei RON pentru tinuta de reprezentare, tuturor salariatilor (functionari publici sau cu contract individual de munca) care lucreaza cu publicul, atat din Primaria Municipiului Targoviste, cat si din directiile si serviciile subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, inclusiv Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Regulamentelor de Ordine Interioara ale directiilor si serviciilor din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si din cadrul Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, completate si modificate conform articolului 2 din H.C.L. nr. 46/2005;

-         Prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 329/2004 privind aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor public si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste, prevazute in Contractul/Acordul Colectiv de Munca;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 46/2005 privind respingerea Recursului Gratios al Prefecturii Judetului Dambovita privind H.C.L. nr. 329/21.12.2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste, prevazute in Contractul / Acordul Colectiv de Munca;

-         Prevederile Deciziei civile nr. 2224/08.09.2005 prin care s-a constatat in mod definitiv si irevocabil legalitatea art. 1 al H.C.L. nr. 329;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „e” si „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu anul in curs, se acorda anual, suma de 700 lei RON - contravaloarea tinutei de reprezentare, si pentru functionarii publici si salariatii cu contract individual de munca, care lucreaza cu publicul, din directiile si serviciile subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, inclusiv Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2  Functionarii publici si salariatii cu contract individual de munca care lucreaza cu publicul, beneficiari ai tinutei de reprezentare, sunt cei prevazuti in organigramele si statele de functii ale directiilor si serviciilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, inclusiv Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Functionarii publici si salariatii cu contract individual de munca care prin natura activitatii lor beneficiaza de echipament de lucru nu intra sub incidenta efectelor prezentei hotarari.

Art. 4 Sumele necesare pentru tinuta de reprezentare sunt suportate de bugetele fiecarei directii si serviciu subordonat Consiliului Local Municipal Targoviste, din contul „Cheltuieli Materiale”.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, directiile si serviciile subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                         

Nr.   415

Tgv. 30.11.2005

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 1.000 lei RON,

doamnei Olaru Elisabeta, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Trandafirilor, Bloc P4, Apartament 10

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astãzi 30.11.2005, având in vedere:

-         Adresa înaintata de doamna Olaru Elisabeta, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Trandafirilor, Bloc P4, Apartament 10, privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 1.000 lei RON; 

-         Propunerea d-lui cons. Teodor Vasiliu de a acorda un sprijin financiar, in valoare de 1.000 lei RON, doamnei Olaru Elisabeta, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Trandafirilor, Bloc P4, Apartament 10;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar, in valoare de 1.000 lei RON, doamnei Olaru Elisabeta, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Trandafirilor, Bloc P4, Apartament 10.

Acordarea acestui ajutor financiar este conditionata de concluziile anchetei sociale ce se va efectua la domiciliul numitei Olaru Elisabeta.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 al Directiei de Asistenta Sociala.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia de Asistenta Sociala, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

            

Nr.    416

Tgv. 30.11.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii decembrie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.11.2005, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, general Pana Nicolae,  in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii decembrie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, general Pana Nicolae, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    417

Tgv. 30.11.2005

 

 

 A V I Z

privind achizitionarea suprafetei de 2762 m.p., situata intre Biserica Geartoglu si B.R.D.- filiala Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30 nov. 2005, a analizat raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind oportunitatea achizitionarii suprafetei de 2762 m.p., situata intre Biserica Geartoglu si B.R.D., proprietari Soava Monica Ligia (1775 m.p.), Dumitru Cristian (247 m.p.), Constantinescu Elena (360 m.p.), Emanuel Ortensia (380 m.p.).

In acest sens, se va numi un expert autorizat, agreat de ambele parti, pentru evaluarea bunurilor imobile in cauza.

De asemenea, se va numi o comisie de negociere de catre primar, din care vor face parte, pe langa reprezentantii executivului, si presedintii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste.

Raportul de evaluare, pretul bunului si modalitatea de plata a acestora vor fi supuse spre analiza si aprobare in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna decembrie 2005.

 

Nr.    4

Tgv. 30.11.2005

 

 

 

 

 A C O R D

privind achizitionarea bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 298 (fosta 208) – Casa Parvulescu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30 nov. 2005, a analizat raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind oportunitatea achizitionarii bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 298 (fosta 208) – Casa Parvulescu, si este de acord ca Primaria Municipiului Targoviste sa declanseze procedura de cumparare a acestor bunuri imobile.

In acest sens, se va numi un expert autorizat, agreat de ambele parti, pentru evaluarea bunurilor imobile in cauza.

Raportul de evaluare, pretul bunurilor si modalitatea de plata a acestora vor fi supuse spre analiza si aprobare in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna decembrie 2005.

 

Nr.    2

Tgv. 30.11.2005