ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

06.10.2017

 

402. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

403. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 271/29.10.2015 referitoare la asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”

404. Hotărâre privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

   HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 06.10.2017, având în vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 30442/04.10.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

            I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 412 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma 412 de mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 " Alte venituri".

·        Majorarea cu suma 1 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Majorarea cu suma 1 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

 

              II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 412 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 410 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 410 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", prin majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal.

              Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.600 lei Bisericii Târgului în vederea dotării cu centrală termică. Suma se va acorda din bugetul Primăriei, de la capitolul 67.02, titlul Bunuri și servicii.

              În vederea desfășurării anului competițional 2017/2018 (acțiune multianuala)  se aprobă credite de angajament destinate cheltuielilor cu contractele jucătorilor, arbitrilor, staff ului tehnic, obținere vize, taxe  de înscriere alte cheltuieli destinate participării la competițiile sportive a Clubului Sportiv Municipal în valoare de 1.900 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 2 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Primăriei pentru finanțarea cheltuielilor privind Grupul de acțiune Locala „Târgoviștea egalității de șanse.„

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1 mii lei la titlul "Active financiare", aferente bugetului propriu în vederea participării la constituirea Patrimoniului Grupului de Acțiune Locală "Târgoviștea Egalității de Șanse".

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Programul de investitii pe anul 2017 rectificat in mod corespunzator este redat in anexa nr. 4.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    402

Tgv. 06.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 271/29.10.2015 referitoare la asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 06.10.2017, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 271/29.10.2017 referitoare la asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor  ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Local㔠 - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE;

§  Prevederile Ghidului Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Prevederile Ghidului specific privind depunerea și selecția strategiilor de dezvoltare locală etapa II a mecanismului DLRC;

§  Prevederile Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

§  Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și copletările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 271/29.10.2015 privind asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”;  

§  Prevederile H.C.L. nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”;                 

§    Prevederile art. 36, alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Art. 1 al H.C.L. nr. 271/29.10.2015 se modifică după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Asociației - Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”.

     După art. 1 se introduc următoarele articole:

Art. 11 Se aprobă Actul constitutiv al Asociației- Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aprobă Statutul Asociației - Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional 2014 – 2020”.

Art. 2 al H.C.L. nr. 271/29.10.2015 se modifică după cum urmează:

„Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel - Cristian Stan, să semneze din partea autorității publice locale, actele de înființare ale Asociației - Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”, conform anexelor 1 și 2 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

     

Nr.    403

Tgv. 06.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

§ Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.    404

Tgv. 06.10.2017

 Redactat 4 ex.

 jr. Diana Ion

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

 

                                                                      

Anexă la Hotărârea nr. 404/06.10.2017

 

            Datele de identificare a bunurilor ce completeaza Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Poz. inreg

 

 

Cod de clasi-

ficare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1812

 

Teren Strada Constantin Brâncoveanu

Strada Constantin Brâncoveanu, zona Piața Bărăției ; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – Strada Constantin Brâncoveanu; Sud – S.C. IMAR Club S.R.L., Vest – teren municipiu; suprafața = 1307 mp; Carte funciară 83118  număr cadastral 83118

1999

383.082

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

1813

 

Teren Strada Justiției

Strada Justiției, zona stadionul municipal; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – Stadionul Municipal, Est – teren municipiu; Sud – Strada Justiției, Vest – teren municipiu; suprafața = 505 mp; Carte funciară 83119  număr cadastral 83119

1999

148.015

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

1814

 

Teren Calea Ialomiței

Calea Ialomiței, zona complex de natație ; categoria de folosință - curți construcții, vecinătăți: Nord – Canal, Est – teren municipiu; Sud – teren municipiu și stația de pompare SPUN 2, Vest – Calea Ialomiței; suprafața = 1900 mp; Carte funciară 83120  număr cadastral 83120

1999

129.941

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

19.10.2017

 

405. Hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015

406. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

407. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

408. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

409. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

410. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

411. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 331/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 2 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

412. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 3 – strada Dr. Marinescu Gheorghe, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

413. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 6 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

414. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 336/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 7 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

415. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 339/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 10 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

416. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 12 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

                                                                            

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015  

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 19.10.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 30306 din data de 03.10.2017;

§ Prevederile Contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015;  

§ Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§ Prevederile HCL nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015, până la data de 31.12.2018.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                          

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ion Joița                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.    405

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

 

   HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 32229/17.10.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.183 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma 1.183 de mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor".

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.183 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 5 mii lei la capitolul 65.02 “ Invatamant”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 5  mii lei la titlul " Asistenta sociala",

·        Majorarea cu suma de 1.178 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 241 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal".

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 937 mii lei la titlul " Asistenta sociala".

 

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                          

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.    406

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 90/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița” ”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totala (INV), inclusiv TVA: 3.993.468,72 lei, din care:

                              constructii montaj (C+M): 2.641.090,64 lei.

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

- Anul I:       57.567,00 lei /               0,00 lei

- Anul II: 3.299.968,00 lei / 2.219.403,90 lei

 

      AN / semestru

   An1 / sem. 1

    An2 / sem. 2 +3

lei

Total

57.567,00

3.299.968,00

C+M

0

2.219.403,90

euro

Total

12.624,90

723.708,93

C+M

0

486.732,73

 

3. Durata de realizare (luni): 18 luni;

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

Dimensiuni constructie

Gradinita

Regim de inaltime

S+P+1E

Lungime

57,21 m

Latime

34,99 m

H cornisa

+7,10 m

H maxim Coama

8,55 m

Suprafata construita

962,00 mp

Suprafata constr. desfasurata

2034,00 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

 

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    407

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

 HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 91/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 114.585,67 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    408

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.CL. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 96/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, astfel:

 

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

 

1.  Valoare totala (INV), inclusiv TVA: 3.594.914,93 lei, din care:

- constructii montaj (C+M):            2.676.199,91 lei.

1.      Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA :

- Anul I:       28.167,00 lei /               0,00 lei;

- Anul II: 3.022.615,85 lei /  2.248.907,49 lei.

 

AN / semestru

An / sem. 1

An 2 / sem. 2 +3

lei

Total

28.167,00

2.994.448,85

C+M

0

2.248.907,49

euro

Total

6.177,24

656.706,18

C+M

0

493.203,10

 

2.      Durata de realizare (luni): 18 luni ;

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

Dimensiuni constructie

Gradinita

Regim de inaltime

S+P+1E

Lungime

57,40 m

Latime

35,00 m

H cornisa

+7,10 m

H maxim

8,57 m

Suprafata construita

936,00 mp

Suprafata constr. desfasurata

2.758,00 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz :

Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

 

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    409

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§  Prevederile H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 97/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu suma de 70.015,41 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    410

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 331/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 2 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 331/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 2 – strada Transilvaniei  micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Proiectul tehnic revizuit nr. 1058/2017;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 127/30.06.2016 privind completarea HCL nr. 331/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 331/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 2 – strada Transilvaniei  micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:   222.094  lei (fără TVA)     264.215   lei (cu TVA)

                din care C+M:                126.813 lei (fără TVA)     150.907   lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.”

 Art. II Articolul 21 al H.C.L. nr. 331/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic revizuit, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii– Lot 2 – strada Transilvaniei  micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște” - Proiect nr. 1058/2017, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 735 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 4 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc. 

-       Balansoar – 1 buc.

-       Căsuță persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 7 buc.

-       Rama groapa de nisip – 1 buc.

-       Carusel tip platforma-1 buc.

-       Tobogan – 1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Panou inscriptionat - 4 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.”

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    411

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 3 – strada Dr. Marinescu Gheorghe, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 332/2015 referitoare la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 3 – strada Dr. Marinescu Gheorghe, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Proiectul tehnic revizuit nr. 1059/2017;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 332/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

§  Prevederile H.C.L. nr. 128/30.06.2016 privind completarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 332/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 3 – strada Dr. Marinescu Gheorghe, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției: 224.587 lei (fără TVA)        267.171   lei (cu TVA)

          din care C+M: 128.404 lei (fără TVA)        152.801  lei (cu TVA)

Termen de execuție: 6 luni.”

 Art. II Articolul 21 al H.C.L. nr. 332/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic revizuit, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 3 – strada Dr. Marinescu Gheorghe, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște” - Proiect nr. 1059/2017, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 630 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Cocoș cu arc – 1 buc.

-       Tobogan – 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 8 buc.

-       Rama groapa de nisip – 1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Carusel tip platforma – 1 buc.

-       Complex de joaca – 1 buc.

-       Panou inscriptionat – 4 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.”

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    412

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 335/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 6 – intersecție strada Radu de la Afumați cu

strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 335/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 6 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Proiectul tehnic revizuit nr. 1062/2017;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 335/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 131/30.06.2016 privind completarea HCL nr. 335/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 335/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 6 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:   128.074 lei (fără TVA)      152.370   lei (cu TVA)

                din care C+M:                  86.057  lei (fără TVA)    102.408   lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.”

 

Art. II Articolul 21 al H.C.L. nr. 335/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic revizuit, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 6 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște” - Proiect nr. 1062/2017, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 707 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Echipamente existente care urmează a fi revizuite, după caz:

- masa de ping-pong-1 buc.

- banci - 7 buc.

- leagan cu 2 scaune-1 buc.

- balansoar cu 2 locuri- 2 buc.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări noi specifice printre care:

- Leagăn persoane cu dizabilitați – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Coș de gunoi – 5 buc.

-  Banc㠖 1 buc.

-       Stâlp de iluminat – 6 buc.

-       Carusel tip platforma-1 buc.

-       Rama groapa cu nisip- 1 buc.

-       Tobogan – 1 buc.

-       Suport pentru steag – 1 buc.

-       Panou inscriptionat – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.”

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    413

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 336/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 7 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 336/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 7 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Proiectul tehnic revizuit nr. 1063/2017;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 336/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 132/30.06.2016 privind completarea 336/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 336/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 7 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:   176.331  lei (fără TVA)        209.760   lei (cu TVA)

                din care C+M:                  88.826  lei (fără TVA)       105.703   lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.”

 Art. II Articolul 21 al H.C.L. nr. 336/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic revizuit, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 7 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște” - Proiect nr. 1063/2017, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 416 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Tobogan – 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 7 buc.

-       Stâlp de iluminat – 8 buc.

-       Carusel tip platforma-1 buc.

-       Delfin pe arc – 1 buc.

-       Foisor din lemn – 1 buc.

-       Rama groapa de nisip – 1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Panou inscriptionat - 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.”

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    414

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 339/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 10 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 339/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 10 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Proiectul tehnic revizuit nr. 1066/2017;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 135/30.06.2016 privind completarea HCL nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 339/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 10 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:   82.419  lei (fără TVA)       98.051   lei (cu TVA)

                din care C+M:                50.087    lei (fără TVA)    59.604   lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.”

Art. II Articolul 21 al H.C.L. nr. 339/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic revizuit, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 10 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște” - Proiect nr. 1066/2017”, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

     Suprafață parc amenajat (Sa) = 152 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Cocoș cu arc –  2 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc. 

-       Balansoar – 1 buc.

-       Coș de gunoi – 2 buc.

-       Stâlp de iluminat – 4 buc.

-       Tobogan – 1 buc.

-       Rama groapa de nisip – 1 buc.

-       Carusel tip platforma-1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Panou inscriptionat - 1 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.”

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.    415

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 341/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 12 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 341/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 12 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Proiectul tehnic revizuit nr. 1068/2017;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 341/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 137/30.06.2016 privind completarea HCL nr. 341/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 341/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot nr. 12 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției:   269.029 lei (fără TVA)      320.053   lei (cu TVA)

                din care C+M:                145.198 lei (fără TVA)     172.786  lei (cu TVA)

            Termen de execuție: 6 luni.”

 Art. II Articolul 21 al H.C.L. nr. 341/18.12.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic revizuit, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot nr. 12 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște” - Proiect nr. 1068/2017, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

            Suprafață parc amenajat (Sa) = 846 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-        Aparate de fitness – 3 buc.

-        Leagăn cu două scaune – 1 buc

-        Balansoar 2 locuri– 2 buc.

-        Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-        Cocoș cu arc –  2 buc.

-        Coș de gunoi – 5 buc.

-        Banc㠖 13 buc.

-        Stâlp de iluminat – 10 buc.

-        Rama groapa de nisip – 1 buc.

-        Tobogan – 1 buc.

-        Carusel tip platforma-1 buc.

-        Foisor din lemn- 1 buc.

-        Complex de joaca – 1 buc.

-        Aparat simulator mers- 1 buc.

-        Aparat interior posterior picioare – 1 buc.

-        Suport pentru steag-1 buc.

-        Panou inscriptionat - 4 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasa bordurata pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv portile si soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.”

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    416

Tgv. 19.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

27.10.2017

 

 

417. Hotărâre privind îndreptatea erorii materiale din H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”, cu modificările ulterioare

418. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», cu modificările ulterioare

419. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție “Extindere si amenajare Creșă în zona Gradinței nr. 8 Târgoviște”

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind îndreptatea erorii materiale din H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”, cu modificările ulterioare

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 27.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 cu modificările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Extindere P+1 Grădinița nr. 9 Târgoviște  - rest de executat”, prin modificarea Devizului general recalculat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Extindere P+1 Grădinița nr. 9 Târgoviște  - rest de executat”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 301/07.08.2017 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Extindere P+1 Grădinița nr. 9 Târgoviște  - rest de executat”, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale survenite în redactarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Extindere P+1 Grădinița nr. 9 - rest executat - Municipul Targoviste”, modificată prin HCL nr. 301/07.08.2017, după cum urmează:

La articolul 1, Indicatori economici, se va citi: Finanțare de la bugetul de stat: 585.854,22 lei în loc de 578.854,22 lei.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL 250/22.09.2015 modificată prin HCL 301/07.08.2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.    417

Tgv. 27.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», cu modificările ulterioare

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 27.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele allocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie;

§ Devizul general defalcat pe surse de finantare privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie;

§ Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 76/05.05.2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului: «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», după cum urmează :

 

 

Indicatori tehnici:

Suprafețe creșă - corp existent:

- Suprafața construită la sol: 188,00 m2        

- Suprafața desfășurată: 376,00 m2

- Suprafața utilă: 348,69 m2

- Suprafața locuibilă: 0,00 m2

Suprafețe creșă - corp propunere:

- Suprafața construită la sol: 417,33 m2        

- Suprafața desfășurată: 809,81 m2

- Suprafața utilă: 692,31 m2

- Suprafața locuibilă: 0,00 m2

Suprafețe creșă - total:

- Suprafața construită la sol: 605,33 m2        

- Suprafața desfășurată: 1.185,81 m2

- Suprafața utilă: 1.041,00 m2

- Suprafața locuibilă: 0,00 m2

² înălțimile clădirilor și numărul de niveluri

Corp existent:

Înălțimea în m:            - la streașină:               + 6,13 m

                                     - la coamă:                 + 8,74 m

Numărul de niveluri: 3 (Subsol tehnic parțial + parter + etaj)

Corp propunere:

Înălțimea în m:            - la streașină:              +   6,10 m

                                      - la coamă:               + 10,03 m

Numărul de niveluri: 2 (parter + etaj).

² procentul de ocupare a terenului - P.O.T.                                                                                          POT (SC/STx100) = 53,29 %

² coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.                                                                                       CUT (SD/ST) = 1,04.

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š        Valoare investiție: 2.488.376 lei.

š        C+M:                      1.700.252 lei.”

Art. II Art. 2 al H.C.L. nr. 76/05.05.2010 se modifică și va avea următorul cuprins: „Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.    418

Tgv. 27.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                  

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție “Extindere si amenajare

Creșă în zona Gradinței nr. 8 Târgoviște”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 27.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție“Extindere si amenajare creșă în zona Gradinței nr. 8 Târgoviște”;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017-2020;

§  Prevederile HCL nr. 266/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție “Extindere si amenajare Creșă în zona Gradinței nr. 8 Târgoviște”

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art.1 al H.C.L. nr. 266/28.07.2017 privind  aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiție “Extindere si amenajare creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 100.611 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.    419

Tgv. 27.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

31.10.2017

 

420. Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale vacante din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

421. Hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

422. Hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018

423. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

424. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

425. Hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște

426. Hotărâre privind încheierea contractului  de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L.

427. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2017

428. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: «Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, judetul Dâmbovița»

429. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Radu cel Mare”, beneficiar Municipiul Târgoviște

430. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Teilor, nr. 37 A, beneficiar Dumitrache Gheorghe și Dumitrache Florentina

431. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

432. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

433. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

434. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 20.10.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

435. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/20.10.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

436. Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului Clădire cămin - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, str. Gen. I.E.Florescu, nr. 18 și transmiterea acestuia în administrarea Complexului Turistic de Natație

                437. Hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului Târgoviște a investiției   „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul“

438. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

439. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 9 ani, a unui teren în suprafață de 28 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona Baia Comunală

440. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 36 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl.78, cvartal 104, parcela 74

441. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 50 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Colonel Băltărețu, cvartal 186, parcela 5

442. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 66 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Revoluției, bloc C6, parter

443. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 111 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung colț cu str. Basarabiei, cvartal 99, parcela 1 și parțial cvartal 99, parcela 2

444. Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”

445. Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște în calitate de acționar la înființarea societății ECOS Dâmbovița S.A., persoană juridică de drept privat, operator specializat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu obiect de activitate corespunzător scopului constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

446. Hotărâre privind aprobarea procedurilor de lucru pentru acordarea abonamentelor de călătorie pentru revoluționari, refugiați, deportați, deținuți politici, văduvele de război și veteranii de război din Municipiul Târgoviște

447. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/18.08.2016 republicată

               

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale vacante din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții contractuale de execuție, vacante, din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul Serviciului Financiar Contabil din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, nr. 7401/05.10.2017;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate II în casier, în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat (Serviciul Financiar Contabil - Compartimentul Caserie).

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  420 

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul - verbal final al examenului de promovare în grad profesional organizat la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea funcției publice de execuție de „consilier, clasa I, grad profesional principal” în funcție publică de „consilier, clasa I, grad profesional superior”, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.    421

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Târgoviște la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Biroului Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Municipiului Târgoviște la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018;

§ Prevederile Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019;

§ Prevederile H.C.L. nr. 222/26.05.2009 privind unele măsuri pentru reorganizarea parcului auto al Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei încetează folosința gratuită a autovehiculului DB 20 PMT, nr. inventar 4012839, valoare amortizată 40.000 lei.

Art. 2 Se aprobă casarea autovehicului marca Daewoo Nubira, cu numărul de înmatriculare DB 20 PMT, număr de identificare UU6JF69611D003453, anul fabricației 2001, serie CIV D 436217, numărul certificatului de înmatriculare D00066371B.

Art. 3 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018 – proprietar Municipiul Târgoviște.

Art. 4 Se aprobă achiziționarea unui autovehicul nou, Dacia Duster, prin Programul național de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2018.

Art. 5 Se aprobă ca Municipiul Târgoviște să solicite o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menționat, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a noului autovehicul fiind susținută din surse proprii (Bugetul local pentru anul 2018).

Art. 6 Începând cu data prezentei HCL nr. 222/26.05.2009 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    422

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

                                                

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 174/30.05.2017 privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște;

§ Prevederile Contractului nr. 9095/27.03.2017 încheiat cu FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.    423

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

                        Anexa  la HCL nr. 423/31.10.2017

                                                                                                         

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    numească pentru restul de mandat, respectiv până la data de 30.05.2021,  următorii membri ai Consiliului de Administrație al Municipal Construct S.A.:

1.      Ion Ponorîcă

2.      Ștefan Ioniță

 

Pentru  _____X_______           Împotrivă____________    Abținere___________    

 

2.    Să semneze, în calitate de reprezentant legal al acționarului majoritar al societății în Adunarea Generală a Acționarilor Municipal Construct S.A., contractele de mandat, cu dl. Ion Ponorîcă și dl. Ștefan Ioniță, membri în Consiliul de Administrație, în termenii și condițiile stabilite prin H.C.L. nr. 81/25.04.2013.

 

Pentru  ______X______           Împotrivă____________    Abținere___________    

 

                                                              

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

 la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 10, alin. 2 din O.G. nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Vasile - Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.    424

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

                                  Anexa 1 la HCL nr. 424/31.10.2017

                                                                                  

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ, născut la data de 11.07.1974, domiciliat în Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 123, posesor al C.I. seria DD nr. 780796 eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 27.07.2015 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2017, conform anexelor la prezentul mandat.

 

   Pentru  _____X______           Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ion Joița                                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

          

                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică

 al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică;

§ Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publică;

§ Prevederile art. 29, lit. c și art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

§ Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște, pentru anul 2017-2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliția Locală, Poliția Municipiului Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ion Joița                                                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    425

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind încheierea contractului  de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L.

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune încheierea unui contract de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște ca asociat unic și directorul Municipal Security S.R.L.;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Deciziei Camerei de Conturi Dâmbovița nr. 24/2017;

§ Prevederile art. 3 din Dispoziția Primarului nr. 2345/04.08.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L., dl. Constantin Tomescu, potrivit Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan,  să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, dl. Constantin Tomescu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   426

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                                              

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2017

 

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 32856/23.10.2017 privind aprobarea contului de executie la data de 30.09.2017;

§ Prevederile art. 49 alin.12 și alin.13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 30.09.2017, conform anexelor nr. 1 si  nr. 2  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuție a bugetului creditelor interne întocmit la data de 30.09.2017, conform anexei nr. 3  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   427

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: «Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, judetul Dâmbovița»

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: «Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, judetul Dâmbovița »;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “c” și art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit. „c” din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: «Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, judetul Dâmbovița», după cum urmează:

 

                Indicatori tehnici:

La nivelul întregii unitați de învățământ:

- suprafață incintă Colegiu national                                                8.769,00 m2       100,00 %

- suprafață construcții pentru învățământ            existente    3.106,50 m2                35,42 %

- suprafață construcții pentru învățământ            propuse     1.038,03 m2                  11,83 %

 

La nivelul zonei studiate pentru REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ:

- suprafață zonă studiată             teren reglementat               2.500,00 m2       100,00 %

- suprafață construcție sală de sport și anexă                           1.038,03 m2  41,52 %

- suprafață teren  și pista alergare în aer liber             484,07 m2    19,36 %

- suprafață platforme circulație                                        722,70 m2    28,90 %

- suprafață spații verzi amenajate                                                   255,20 m2    10,20 %

 

La nivelul construcției Sală de sport și anexă vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice

-   suprafață construită total = 1.038,03 m2 ;           

-   suprafață desfășurată total = 1.176,03 m2;

-   suprafață utilă total = 973,83 m2;

Din care:

-   suprafață construită sală sport = 884,00 m2;           

-   suprafață utilă sală sport = 847,52 m2;

-   locuri în gradene = 140 spectatori.

 

Durata de executie a proiectului

Durata minimă de realizare a investiției este de 24 luni și durata de executie a lucrarilor este de 18 luni.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :

DENUMIREA CAPITOLELOR SI

VALOARE

(FARA TVA)

TVA

VALOARE

(INCLUSIV TVA)

VALOARE

(FARA TVA)

SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

 LEI

 LEI

 LEI

 EURO

TOTAL DEVIZ GENERAL

2.817.607,54

531.099,68

3.348.707,22

612.657

TOTAL C+M

2.031.460,75

385.977,54

2.417.438,30

441.718

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   428

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Îmbunățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Radu cel Mare”,

beneficiar Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Radu cel Mare”, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Radu cel Mare”, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 11, zona Llu – zonă rezidențială cu clădiri mai mult de 3 (trei) niveluri, (peste 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max. = 40%; CUT = 1,0; Nr. niv. max. = P+2+M.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 Nr.    429

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Teilor,

nr. 37 A, beneficiar Dumitrache Gheorghe și Dumitrache Florentina

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Teilor, nr. 37 A, beneficiar Dumitrache Gheorghe și Dumitrache Florentina;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Teilor, nr. 37 A, beneficiar Dumitrache Gheorghe și Dumitrache Florentina.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: zona L- locuire și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,40; Nr. niv. max. = P.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  430

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către

Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea Anexei 4 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011;

§ Adresa Municipal Construct S.A nr. 7722/19.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 32817/23.10.2017;

§ Raportul de specialitate nr. nr. 33233 din data de 25.10.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se completează Anexa 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011, în sensul includerii mijloacelor fixe de natura altor active fixe corporale prevăzute în anexa I la prezenta hotărâre.

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe bază de Proces - verbal încheiat între Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Municipal Construct S.A.

Art. 3 Se modifică Anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011, conform anexei II la prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Municipal Construct S.A, Direcția Economică  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   431

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către

  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§  Adresa Municipal Construct S.A. nr. 7722/19.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 32817/23.10.2017;

§  Raportul de specialitate nr. 33233 din data de 25.10.2017;

§  Prevederile H.C.L. nr. 124/17.04.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către Municipal Construct S.A. Târgoviște ;

§  Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înființarea societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Targoviste;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14  din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târgoviște către Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 124/17.04.2014, conform anexei I la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se completează Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târgoviște către Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 124/17.04.2014, conform anexei II la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 124/17.04.2014 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Municipal Construct S.A, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   432

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 5/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§  Procesul - Verbal nr. 5 din data de 20.10.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - Verbal nr. 5 din data de 20.10.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 19 contracte de închiriere până la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 2 a Procesului – verbal nr. 5/20.10.2017.

Art. 3 Se aprobă repartiția unui număr de 23 de locuințe disponibile din recuperări, conform Anexei nr. 3 a Procesului – verbal nr. 5/20.10.2017.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    433

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 20.10.2017

al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

         Consiliul  Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 4 încheiat în data de 20.10.2017 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 3776/25.07.2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

                                                                                  HOTĂRÂRE:

     

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 și anexa acestuia din data de 20.10.2017 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 4 din data de 20.10.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

           VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Ion Joița                                                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    434

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/20.10.2017

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 4 din data de 20.10.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 20.10.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 3 (trei) contracte de închiriere până la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 1 la Procesul verbal nr. 4/20.10.2017.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

                                                                     

                                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Ion Joița                                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   435

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației imobilului Clădire cămin - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, str. Gen. I.E.Florescu, nr. 18 și transmiterea acestuia

în administrarea Complexului Turistic de Natație

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§  Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. 11667/27.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 29567/28.09.2017;

§  Adresa Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, nr. 5292/21.03.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 30215/03.10.2017;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu prin care se propune schimbarea destinației imobilului Clădire cămin - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, str. Gen. I.E.Florescu, nr. 18 și transmiterea acestuia în administrarea Complexului Turistic de Natație;

§  Prevederile art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 9 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației imobilului corp de clădire identificat conform Cărții Funciare nr. 80087, număr cadastral 80087 cu indicativul C1 și următoarele date: clădire cămin, tip S+P+3 E, suprafață construită 713 m2, suprafață desfășurată 3023 m2, nr. inventar: 1001167 și a terenului aferent, din clădire cămin aflat în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto în cămin sportiv în administrarea Complexului Turistic de Natație.

Art. 2 Imobilul se transmite în administrarea Complexului Turistic de Natație pe o perioadă de 10 ani.

Art. 3 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale, potrivit dispozițiilor art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4  În evidențele financiar - patrimoniale ale Liceului Tehnologic de Transporturi Auto și ale Complexului Turistic de Natație prevederile prezentei hotărâri se vor opera în mod corespunzător.

Art. 5 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto pot primi, la cererea expresă a acestora, folosința gratuită a căminului sportiv pe perioadă determinată pentru desfășurarea unor activități conexe procesului de învățământ.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Complex Turistic de Natație și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ion Joița                                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.    436

Tgv. 31.10.2017

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului Târgoviște a

investiției „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul“

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului Târgoviște a investiției „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul“

§ Prevederile art. 858 din Codul Civil republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17772/14.06.2017;

§ Prevederile HCL nr. 321/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul  „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul”;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

&nbs