ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.10.2015

 

266. Hotărâre privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

267. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și

a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul:

„ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 13.10.2015, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§ Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

§ Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Contractul de finantare nr. 12.585/27.08.2015 inregistrat la Municipiul Targoviste cu nr. 23.947/04.09.2015;

§ Prevederile HCL nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, indicatorii economici aprobați prin HCL nr. 250/22.09.2015 pentru obiectivul:„ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat) se modifică astfel:

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

-Valoare investitie: 1.245.412,91  lei  (valoare rest de executat documentație reactualizată+valoare decontată în anul 2008) din care decontat în anul 2008 321.772,91 lei.

         Valoare investiție rest de executat : 923.640,00 lei

         Valoare C+M rest de executat : 821.440,00 lei

         Finanțarea de la bugetul de stat : 873.960,00 lei din care finanțat pe anul 2015 :

464.830,73 lei și solicitat pe anul 2016 : 409.129,27 lei.

         Finanțarea de la bugetul local : 49.680,00 lei

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 250/22.09.2015 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   266

          Tgv. 13.10.2015

          Red. D.I./2 ex.            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.10.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Tehnice privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

      HOTĂRÂRE :

 

Art 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”-146 unități locative, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Finanțarea de la bugetul Municipiului Târgoviște (conform devizului general) în valoare totală inclusiv TVA de 1.749.258 lei din care C+M 1.550.417 lei, este destinată pentru:

-          Obținere avize, taxe, acorduri și autorizații;

-          Studii teren (geo, topo);

-          Contravaloare proiectare (Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii execuție pentru utilități).

-          Lucrări edilitare - alei acces, trotuare pietonale, platforme betonate și parcări;

-          Amenajări spații verzi;

-          Rețele alimentare cu apă;

-          Dotări;

-          Rețele canalizare;

-          Alimentare cu energie electrică;

-          Branșamente gaze;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

              

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   267

          Tgv. 13.10.2015

    Red. P.C./3 ex          

                                                                       

                                                                       

                                                                                    Anexă la H.C.L. nr. 267/13.10.2015

 

                                                Denumirea obiectivului de investiții :

            „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom,

 strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  AI PROIECTULUI :

 

Indicatori economici :

 

  1. Valoarea totală estimată a investiției = 30.822.977 lei ( inclusiv TVA)

     Din aceasta finanțată de la A.N. L.     = 29.073.719 lei ( inclusiv TVA) 

                          din care C+M                  = 24.442.727 lei ( inclusiv TVA)

 

 

2. Durata de execuție – 24 de luni

 

Indicatori tehnici :

 

         Locuințele propuse se compun din 8 blocuri (9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 și 16),  cu regim de înălțime  S+P+2E/3E+M, care însumează  146 apartamente distribuite astfel:

 

Total ampl

Bloc

 9

Bloc

 10

Bloc

11

Bloc

 12

Bloc

13

Bloc

14

Bloc

15

Bloc

 16

Nr. u.l.

146

20

13

20

20

13

20

20

20

1 cam.

64

8

8

8

8

8

8

8

8

2 cam.

82

12

5

12

12

5

12

12

12

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

21.10.2015

 

268. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

269. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului locotenent IONUȚ ALIN MARINESCU, pentru merite deosebite

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI)

și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul:

„ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 21.10.2015, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

§ Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

§ Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat), după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Lucrari de reparatii si modernizare – rest de executat

·      inlocuirea tamplariei interioare existente din lemn – usi interioare cu tamplarie din PVC cu geam termorezistent(acolo unde nu au fost schimbate);

·      pardoseli noi astfel: la holuri cat si in grupurile sanitare – pardoseli din gresie de trafic (unde este cazul si unde gresia veche este deteriorata);

·      curatarea peretilor interiori si realizarea unor zugraveli interioare lavabile pe gleturi de ipsos la pereti si tavane(la etaj).

Lucrari noi:

·      se va realiza termoizolarea corespunzatoare a podului cu placi semirigide din vata minerala de 20 cm, fara protectie, fiind imposibila realizarea unei sape de protectie in pod;

·      se va realiza termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada in grosime de 10 cm, iar la soclu cu grosimea de 8 cm extrudat, peste care se vor fixa plase din fibra de sticla si grund adeziv, iar ultimul strat va fi cel de vopsea decorativa;

·      se va realiza termoizolarea placii de pardoseala a parterului aplicandu-se pe tavanul subsolului polistiren expandat de 10 cm grosime;

·      realizarea de trotuare de protectie in jurul cladirii pe o latime de 1,00 m din  beton cu pantecatre exterior de 3% si cu dop de bitum la alipirea de cladire;

·      vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei la stresini.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.466.803 lei (valoare rest de executat documentatie reactualizata + valoare decontata in 2008) din care decontat in 2008 - 448.527 lei

  Valoare investitie rest de executat 1.018.276,71 lei

  Valoare C+M rest de executat :892.677 lei

             Finantare de la bugetul de stat : 985.360,47 din care finanțat pe 2015 : 403.616,00 lei și solicitat pe 2016 : 581.744,47 lei

             Finantare de la bugetul local :32.916,24 lei

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                                                                                                                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   268

          Tgv. 21.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului locotenent IONUȚ ALIN MARINESCU,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 21.10.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 28978 din data de 16.10.2015;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului locotenent IONUȚ ALIN MARINESCU, pentru merite deosebite.

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

         Nr.   269

          Tgv. 21.10.2015

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

29.10.2015

 

270. Hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială

271. Hotărâre privind asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”

 272. Hotărâre privind acordarea de facilități fiscale contribuabililor din Municipiul Târgoviște

273. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2015

274. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

275. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea valorificării a unor mijloace fixe ale Direcției de Salubritate, aprobate la casare

276. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, în vederea scoaterii din funcțiune și casării a bunului imobil “Pivniță alimente - Grădinița cu program prelungit nr. 13”

277. Hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Salubritate a bunurilor imobile situate în comuna Brănești, sat Priboiu

278. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 22.10.2015 al    comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

279. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

280. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială;

§  Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 15/19.01.2006 referitoare la  preluarea activitatii Centrului de zi pentru copii cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copii cu risc de institutionalizare “Danut” de catre Directia de Asistenta Sociala

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 15/19.01.2006 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   270

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                                                                   

      HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea asocierii Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”;

§  Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și copletările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”.

Art. 2 Se împuternicește dl. jr. Daniel-Cristian Stan – viceprimar, să semneze din partea autorității publice locale, actele de înființare a Grupului de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”, conform anexei care este face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   271

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de facilități fiscale contribuabililor

din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice – Serviciul de Impozite și Taxe Locale cu privire la acordarea de facilități fiscale contribuabililor din Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 12, alin. 2 din OUG nr. 44/21.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se scutesc, în cotă de 73%, de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice și juridice din Municipiul Târgoviște, care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante, precum și diferența de 27% din majorările de întârziere către Consiliul Local Municipal Târgoviște, în perioada 02.11.2015-30.11.2015, inclusiv.

Art. 2 Scutirea se aplică tuturor majorărilor ce izvorăsc din neplata la termenul scadent a taxelor și impozitelor locale, exceptându-se cele ce sunt de natură contractuală și se realizează conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică prin Serviciul de Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

          Nr.   272

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 29371/20.10.2015 privind aprobarea contului de executie la data de 30.09.2015;

§ Prevederile art 49 alin.12 și alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 30.09.2015, conform anexelor 1A și 1B  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne la data de 30.09.2015, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   273

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.P./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 29372/20.10.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

§ O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.334 mii lei, prin:

·     majorarea cu suma de 498  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.02 - "Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice",

·     majorarea cu suma de 351  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 - "Alte Venituri",

·     majorarea cu suma de 419  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·     majorarea cu suma de 66 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12  - " Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit".

·     diminuarea cu suma de 1.930  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·     diminuarea  cu suma de 1.930  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.334 mii lei,prin:

·     Majorarea  cu suma de 155  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorități publice ”, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 100  mii lei la titlul Bunuri și servicii în vederea acoperirii cheltuielilor cu participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism .

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 55  mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe.

·     Diminuarea cu suma de 200 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale ”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul Rambursări de credite.

·     Diminuarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 55.02 “ Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi ”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 100 mii lei la titlul Dobânzi.

·     Majorarea cu suma de 170 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica și siguranța naționala”, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 170 mii lei la titlul Cheltuieli de personal în bugetul aferent Politiei Locale,

·     Diminuarea cu suma de 144  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź  Diminuarea  prevederilor bugetare cu 144 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe.

·     Rectificarea prevederilor la capitolul  66.02 “ Sănătate”, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 120  mii lei la titlul Cheltuieli de personal în bugetul aferent Direcției de Asistență Socială.

ź  Diminuarea  prevederilor bugetare cu 120  mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent Direcției de Asistență Socială.

·     Diminuarea cu suma de 408 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 89 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, din care pe instituții:

v  majorarea cu suma 45 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Direcției Gradina Zoologică,

v  majorarea cu suma 44 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Teatrului  Municipal,

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.000 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

v  majorarea cu suma 1.000 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal,

ź  Diminuarea  prevederilor bugetare cu 1.500 mii lei la titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 3 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Clubului Sportiv Municipal.

·     Majorarea cu suma de 1.440  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź  Majorarea  prevederilor bugetare cu 1,440 mii lei la titlul Asistență socială, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·     Majorarea cu suma de 241 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu 100 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 141 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe, din care pe instituții:

v  majorarea cu suma 326 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Primăriei Târgoviște,

v  diminuarea cu suma 185 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,

·     Majorarea cu suma de 180  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecția mediului “, titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Salubritate.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște peanul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                  Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște este redat în anexa nr. 3 ce face parte dinprezentahotărâre.

                  Programul de investiții pe anul 2015 rectificat este redat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă  pe anul 2015 actualizată în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5  la prezenta hotărâre.

                  Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   dr. Ion Dobândă                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   274

Tgv. 29.10.2015

Red. D.P./2 ex.

                                                                     

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea valorificării

 a unor mijloace fixe ale Direcției de Salubritate, aprobate la casare

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea valorificării a unor mijloace fixe, aprobate la casare;

§  Prevederile H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

§  Prevederile HCL nr. 94/29.04.2015 referitoare la casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției de Salubritate și scoaterea din evidența contabilă a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din Parcul Mihai Bravu;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „ și cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă organizarea unei licitații publice cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe ale Direcției de Salubritate, aprobate la casare: tractor U650 și remorcă 5t.

Art. 2 Prețul de pornire al licitației este cel stabilit prin raportul de expertiză tehnică,  astfel:

-       tractor U 650 cu o valoare de 4.000,00 lei

-       remorcă 5 t cu o valoare de    1.282,05 lei

Art. 3 Se aprobă caietul de sarcini pentru această licitație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Din comisia de organizare și desfăsurare a licitației vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Pantea Viorel

Răducanu Tudorică

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   275

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, în vederea scoaterii din funcțiune și casării a bunului imobil “Pivniță alimente - Grădinița cu program prelungit nr. 13”

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Targoviste, pentru scoaterea din funcțiune în vederea  casării a bunului imobil “Pivniță alimente - Grădinița cu program prelungit nr. 13”;

§  Solicitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. nr. 26407/28.09.2015, prin care se propune ca bunul imobil PIVNIȚĂ ALIMENTE situat în Strada Tineretului nr. 10, să fie trecut din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște și scos din funcțiune, în vederea casării;

§  Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995;                    

§  Prevederile art. 2 al O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a bunului imobil: PIVNIȚĂ ALIMENTE, din incinta GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 TÂRGOVIȘTE, situată în Strada Tineretului nr. 10, ce corespunde poziției 852 din Anexa nr. 4 la HG 1350/2001, având următoarele elemente de identificare:

            PIVNIȚĂ ALIMENTE

·      construcție subterană, în suprafață de 89 mp

·      număr de inventar 1001052, an PIF 1986

·      Valoare de inventar 8.550 lei, conform ultimei reevaluări (2014).

 

Art. 2 Se aprobă eliminarea bunului imobil - PIVNIȚĂ ALIMENTE din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzător poziției nr. 852 din H.G. nr. 1350/2001.

Art. 3 Casarea se va efectua de către o comisie desemnată prin dispoziția primarului.

Art. 4 În evidența contabilă se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   276

          Tgv. 29.10.2015

          Red. U.M./2 ex.

                                                          

                                                      HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Direcției de Salubritate a bunurilor imobile situate în comuna Brănești, sat Priboiu

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentul Evidența Patrimoniului privind transmiterea în administrarea Direcției de Salubritate a bunurilor imobile situate în comuna Brănești, sat Priboiu (fosta U.M. Lăculețe);

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Prevederile H.C.L. nr. 65/31.03.2004 privind preluarea din proprietatea publică a Județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște și în administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște a unor bunuri – clădiri și teren aferent – situate în comuna Brănești, satul Priboiu (fost Lăculețe);

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Salubritate asupra bunurilor imobile, proprietate publică și privată a Municipiului Târgoviște, situate în Comuna Brănești, sat Priboiu, identificate conform Listei de inventariere și Planului de situație, anexate.

Art. 2 Bunurile se transmit în administrarea Direcției de Salubritate în vederea amenajării unui adăpost pentru câinii fără stăpân.

Art. 3 Transmiterea se va efectua pe bază de protocol în care se vor stipula condițiile de folosință, în evidența patrimonială a Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și a Direcției de Salubritate urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   277

          Tgv. 29.10.2015

          Red.U.M./3 ex.

 

                                                           HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 22.10.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 3 încheiat în data de 22.10.2015 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1371/25.05.2015;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 373/2015 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 22.10.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 3 din data de 22.10.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015 este de 1.691,29 lei/mp inclusiv T.V.A.” si se stabilește anual, în conformitate cu prevederile legislatiei in materie”.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   278

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2015

al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri

prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.10.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1372/25.05.2015;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.10.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă anularea unui număr de 39 de repartiții, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.10.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă un număr de 50 de locuințe disponibile, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.10.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă repartiția unui număr de 47 de locuințe disponibile din recuperări, conform Anexei nr. 3 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.10.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.  279

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.

                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2015

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 4 din data de 23.10.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 23.10.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 8 contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 8 locuințe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 dr. Ion Dobândă                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   280

          Tgv. 29.10.2015

          Red. D.I./2 ex.