318. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

319. Hotarâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia a XLVI - a

320. Hotarâre privind asocierea/parteneriatul dintre Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI-a

321. Hotarâre privind demararea procedurilor pentru achizitionarea unor centrale termice individuale pentru unele unităti scolare

322. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

323. Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

324. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal Târgoviste

325. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

326. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiintării Clubului Sportiv Municipal Târgoviste

327. Hotarâre privind accesul gratuit al copiilor cu dizabilităti si al voluntarilor la Bazinul de Înot

328. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

329. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

330. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

331. Hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

332. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Universitatea Valahia-Cladirea A» - procurare echipamente

333. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Universitatea Valahia-Cladirea B1 » - procurare echipamente

334. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Universitatea Valahia-Cladirea B2 » - procurare echipamente

335. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”

336. Hotarâre privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte

337. Hotarâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

338. Hotarâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 5.179.751  lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 1" prin avalizarea de bilete la ordin

339. Hotarâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 2.959.596  lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 2" prin avalizarea de bilete la ordin

340. Hotarâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 11.689.208 lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 3" prin avalizarea de bilete la ordin

341. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2013

342. Hotarâre privind aprobarea devizului pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”

343. Hotarâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona ”Protectia Plantelor” Municipiul Târgovişte

344. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPATIU COMERCIAL S+P+1+M”  (cu locuinta la etaj) în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăretu, nr. 19, beneficiar ANDREI GEORGETA

345. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII (SPATIU COMERCIAL, DEPOZIT, BIROURI)” în Municipiul Târgovişte, T45, P643/15 beneficiar OLTEANU NICULINA

346. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPATIU PRESTĂRI SERVICII P+1, DEPOZIT P, LOCUINTĂ DE SERVICIU P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T39, P550/1/11, beneficiar BADICA GHEORGHE si BADICA ELENA

347. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 22.10.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

348. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 21.10.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

349. Hotarâre privind aprobarea încheierii contractului de cofinantare pentru executarea lucrărilor în vederea racordării la sistemul de distributie gaze naturale a obiectivului Complex Turistic de Natatie –Târgoviste”, cu cedarea investitiei în patrimoniul GDF SUEZ Energy România

350. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A.

351. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă de 3 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

352. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a opt terenuri în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a opt panouri publicitare de tip ”BECKLIT”

353. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 45, în vederea desfăsurării activitătii de comert cu produse alimentare si nealimentare

354. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani si 8 luni a 2 terenuri în suprafată de 2,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, in vederea extinderii unor constructii provizorii pentru desfăsurarea activitătii de vânzare pâine si produse de panificatie

355. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 76 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independentei – zona Baia Comunală, în vederea desfăsurării activitătii de comert

356. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spatiu în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei, în vederea desfăsurării de servicii medicale veterinare

357. Hotarâre privind majorarea numărului de salariati ai S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

358. Hotarâre privind achizitionarea de servicii de asistentă juridică la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 17.10.2013, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 26097/16.10.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

·   Adresa Directiei Generale a Finanţelor Publice Dambovita nr. 90697/04.10.2013;

·   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2013 după cum urmează :

 

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.050 mii lei, prin:

· majorarea cu suma de 115 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 -"Impozit pe profit de la agenţi economici",  

·  majorarea cu suma de 85 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 - " Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ",

· majorarea cu suma de 600 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor",

· majorarea cu suma de 50 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50-" Alte impozite si taxe"

· majorarea cu suma de 20 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50-" Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise "

· majorarea cu suma de 14 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

· majorarea cu suma de 166 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului",

· diminuarea cu suma de 20  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

· majorarea  cu suma de 20 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.050 mii lei, prin:

 

· Majorarea cu suma de 420 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli  de personal  cu suma de 60 mii lei.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 360 mii lei

· Diminuarea cu suma de 2.200  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale“, din care pe titluri:

-   Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Rambursari de credite  cu suma de 2.200 mii lei

· Majorarea cu suma de 150 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranta nationala“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli  de personal  cu suma de 100 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului Poliţiei Locale.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 50 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului ISU.

· Majorarea cu suma de 700 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli  de personal  cu suma de 600 mii lei.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 100 mii lei.

· Majorarea cu suma de 6  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli  de personal  cu suma de 6 mii lei,  din care:

o   3 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent bugetului Clubului Sportiv Municipal.

o   3 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent bugetului Direcţiei Gradina Zoologica.

· Majorarea cu suma de 640 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 640 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului Directiei de Asistentă Socială.

· Majorarea cu suma de 1.050  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 950 mii lei..

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 100 mii lei.

· Majorarea cu suma de 184  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 184 mii lei. Majorarea se aplică în mod corespunzător asupra bugetului Directiei de Salubritate.

· Majorarea cu suma de 100  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transport şi comunicatii”, din care pe titluri:

-  Majorarea  prevederilor bugetare la titlul Subvenţii  cu suma de 100 mii lei .

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat este redat în anexele nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investirii pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

                    Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.           

 

  Nr.  318

  Tgv.  17.10.2013

                                                                                                                                              HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”,

ediţia XLVI - a

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 17.10.2013 având în vedere:

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Festivalul Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI - a, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Festivalul Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI-a, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Teatrul Municipal Târgoviște, şi,  pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

   Nr.   319

   Tgv.17.10.2013

 

 

FESTIVALUL  NAŢIONAL  DE  INTERPRETARE A ROMANŢEI

„CRIZANTEMA DE AUR„ - TÂRGOVIŞTE 2013   

 

Vineri, 18 octombrie  2013  

 

Ora 18.00 - Hol

Conferinţă de presă

Deschiderea oficială 

 

Ora 19.00 - Sala Mare

Prima parte   Concursul de interpretare

 

CRISTINA MIHAELA  DAN - Târgovişte, Dâmboviţa

Te-aştept pe-acelaşi drum    Muzica: Aurel Maxiny, Versurile: Harry Negrin

Dor pribeag  Muzica şi versurile: Marioara Fărcaşu

 

VERONICA IONELA NECULA - Vişina, Dâmboviţa

Îţi aminteşti   Muzica: Alexandru Corfescu,  Versurile: Harry Negrin

Nu te supăra, iubite   Muzica: Ionel Bratu Voicescu, Versurile ***

 

ALEXANDRU RUSU - Chişinău,  Republica  Moldova

Car frumos cu patru boi   Muzica: ***, Versurile: Vasile Militaru

Romanţa înstrăinării             Muzica: Paraschiv Oprea, Versurile: Eugen Rotaru

 

DIANA CIOBANU - Chişinău, Republica Moldova

De ce-ţi mai numeri anii  Muzica: ***, Versurile: Veronica Micle

A venit aseară mama Muzica: ***, Versurile: Vasile Militaru

 

VOICHIŢA REGOŞ - Baia Mare,  Maramureş

Inimă de ce nu vrei să-mbătrâneşti   Muzica: Nicolae Kirculescu, Versurile: Puiu Maximilian

De ce nu vii?   Muzica: Nelu Danielescu, Versurile: ***

 

ALEXANDRU CHIRIAC – Constanța

De ce m-aţi dus de lângă voi Muzica: ***, Versurile: Octavian Goga

Să-mi cânţi cobzar Muzica şi versurile ***

 

ELENA DRAGOMIR - Valea Lungă, Dâmboviţa

Vioara     Muzica şi versurile:  Mia Braia

Romanţa toamnei  Muzica: Dan Mizrahy ; Versurile: Tania Lovinescu

 

Acompaniază orchestra “ROMANTICII”   

Conducerea muzicală   Dan  Ardelean

 

P a u z ă

Partea a doua

Ora 21.00  - Sala Mare

Gheorghe Leordean  (câştigătorul Trofeului Crizantema de Aur 2012)Recital

Vlad Miriţă – Recital

Florin Georgescu – Recital

Matilda Pascal Cojocăriţa – Recital

 

Sâmbătă, 19 octombrie  2013

 

Ora 18.00 – Hol

Prezentare și degustare de vinuri – Cramele Anastasia

 

Ora 19.00 - Sala Mare

Prima parte   Concursul de interpretare

 

LILICA IONIŢA - Buzău,  Buzău

Mi-ai scris  Muzica: Mircea Ciugudean, Versurile: Svetlana Arau

S-a scris de mult romanţa mea şi-a ta   Muzica: Alexandru Corfescu,Versurile: Ion Athanasiu

 

MARIA MIRABELA POPESCU - Târgovişte, Dâmboviţa

Nu mai veni daca nu rămâi  Muzica: Constantin Bardan ; Versuri: Angela Georgică

Mi-e tare dor Muzica: Angela Moldovan, Versurile: Mircea Block

 

GJERGI MANI - Bucureşti

Trubadurul  Muzica: Mihăilescu Toscani ; Versurile: Ionel Băjescu Oardă

Îţi mai aduci aminte doamnă  Muzica: Ionel Fernic ; Versurile: Cincinat Pavelescu

 

ANA GHIBEA  - Târgovişte,  Dâmboviţa

Dragoste, buruiană rea  Muzica:Vasile Vasilache, Versurile: N. Stroe şi Ştefan Cristodulo

Pe lângă boi Muzica: Vespasian Vasilescu, Versurile: George Coşbuc

 

SABINA STRĂCHINARU  - Iaşi, Iaşi

Îmi pare rău Muzica şi versurile: Titel Popovici

Vioara     Muzica şi versurile:  Mia Braia

 

ŞTEFĂNEŢ ANDREI - Chişinău, Republica Moldova

Trecută-i…    Muzica şi versurile: Dorian Conea              

Călugărul din vechiul schit  Muzica***, Versurile: Traian Demetrescu

 

NEACŞU CRISTINA - Târgovişte,               Dâmboviţa

Dragoste, scumpă comoară   Muzica şi versurile: Vasile Chiuriuc

Nici o dragoste nu-i trecătoare  Muzica: Svetlana Badrajan, Versurile: Ianoş Ţurcanu

 

Acompaniază orchestra “ROMANTICII”   

Conducerea muzicală   Dan  Ardelean

 

P a u z ă

Partea a doua

Ora 21.00 - Sala Mare

Pilar Diaz Romero (Spania) – Recital flamenco

Grupo Fados Para Sempre Coimbra (Portugalia) – Recital fado

Natalia Tudosie (R. Moldova) – Recital romanţă rusească

Marco Finotto (Italia) – Recital canzonete

Szőllősi Emese (Ungaria) – Recital romanţă ungurească

 

Duminică, 20 octombrie  2013

 

Ora 19.00 - Sala Mare

Prima parte

GALA   LAUREAŢILOR

Concertul   laureaţilor

 

Acompaniază orchestra “ROMANTICII”   

Conducerea muzicală   Dan  Ardelean

                       

P a u z ă

Partea a doua

Ora 21.00 – Sala Mare         

Paris, Mon Amour – Teatrul Naţional de Operetă “Ion Dacian”           

 

 

CRIZANTEMA  DE  AUR

Deviz estimativ

 

 

Cheltuieli locație spectacol

Chirie sală                                                                                                                                         10.000

Decor     (scenă, hol, exterior, flori)                                                                                                             80.000

Curățenie                                                                                                                                             7.000

Sonorizare + Lumini                                                                                                                         45.000

 

Cheltuieli artistice

Regie + Scenografie                                                                                                                          50.000

Orchestră                                                                                                                                          60.000

Prezentatori                                                                                                                                      20.000

Artiști                                                                                                                                                 70.000

 

Cheltuieli organizatorice

Cazare + Masă                                                                                                                                  70.000

Premii                                                                                                                                                 13.000

Onorariu Juriu                                                                                                                                  17.000

Coafura + Machiaj                                                                                                                             3.000

Generator                                                                                                                                            4.500

Salvare                                                                                                                                                 5.000

Transport                                                                                                                                           19.000

Colaboratori                                                                                                                                     20.000

 

Cheltuieli promovare

Tipărituri                                                                                                                                           20.000

Pr  + Televiziune                                                                                                                                35.000

Trofee + Diplome                                                                                                                              20.000

 

 

UCMR – ADA                                                                                                                                         5.000

Neprevăzute                                                                                                                                      15.000

 

TOTAL                                                                                                                                                 591.500

 

 

SURSE Finanțare

Consiliul Local                                   500.000

Consiliul Județean                               50.000

 

Surse atrase

Sponsorizări                                         15.000

Bilete                                                      30.000

TOTAL                                                   600.000

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea/parteneriatul dintre Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI-a

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa extraordinară, astăzi, 17.10.2013, având in vedere:

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 118/2006 referitoare la înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea/parteneriatul dintre Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării  Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI-a, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceste primarul,  jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Directia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   320

   Tgv.17.10.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind demararea procedurilor pentru achizitionarea unor centrale termice individuale pentru unele unităti scolare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 17.10.2013, având în vedere:

§  Adresa Universitătii Valahia Târgoviste înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviste cu nr. 24186 din data de 30.09.2013;

§  Adresa Inspectoratului de Politie Judetean Dâmbovita înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviste cu nr. 25115 din data de 08.10.2013;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

§  Avizul conform nr. 12.920 din data 02.12.2009 al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării ;

§  Prevederile HCL nr. 115/07.06.2013 referitoare la modificarea Programului de investiții pentru anul 2013;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «b», alin. 4, lit. «e» din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor pentru achiziţionarea unor centrale termice individuale pentru unele unităti scolare, după cum urmează:

a)imobilul situat în strada I.E. Florescu, nr. 8 (Scoala nr. 12)

                       b)clădirea A situată în Bdul. Unirii 18-20, Micro VI (Universitatea Valahia)

c)clădirea B1, situată în Bdul. Unirii 18-20, Micro VI (Universitatea Valahia)

d)clădirea B2, situată în Bdul. Unirii 18-20, Micro VI (Universitatea Valahia)

Art. 2 Prin grija Directiei Tehnice se vor întocmi studiile de fezabilitate si proiectele tehnice pentru imobilul mentionat la art. 1, lit. a) si prin grija Universitătii Valahia Târgoviste pentru imobilele mentionate la art. 1, lit b-d, iar Consiliul Local Municipal Târgoviste va aproba indicatorii tehnico-economici într-o sedintă ulterioară.

Art. 3 Programul de investitii pentru anul 2013, aprobat prin HCL nr. 115/07.06.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   321

   Tgv. 17.10.2013

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§   Dosarul nr. 2053/120/2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   322

   Tgv. 31.10.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014;

§    Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

               Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, conform anexelor I-V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Politia Locală a Municipiului Târgoviste, Serviciul Public Local de Evidentă a Persoanelor si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   323

   Tgv. 31.10.2013

 

 

HOTĂRÂRE

          privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal Târgoviste privind modificarea statului de functii;

§ Sentinta civilă 708/2013 prin care s-a dispus anularea deciziei nr. 263/2010 emisă de Casa de Cultură a Municipiului si reîncadrarea dnei. Nicută Roxana Rodica;

§ Prevederile art. 261 și 262 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două posturi vacante din cadrul Teatrului Municipal Târgoviste, după cum urmează:

-   un post de referent, S II de la Compartimentul Evenimente în post de referent S I la Compartimentul de Informare si Marketing

-   un post de secretar literar S I în post de referent specialitate S debutant la Compartimentul administrativ.

  Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane, Teatrul Municipal Târgoviste, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   324

   Tgv. 31.10.2013

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice din cadrul

              Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Politiei Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor functii publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Târgoviste;

§   Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a sapte funcţii publice din cadrul Politiei Locale, după cum urmează:

v  5 funcţii publice de politist local, clasa III, grad principal se transformă în functii publice de politist local, clasa III, grad superior;

v  2 functii publice de politist local, clasa I, grad principal se transformă în functii publice de politist local, clasa I, grad superior.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Politia Locală a Municipiului Tîrgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   325

  Tgv. 31.10.2013

 

                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la

 aprobarea înfiintării Clubului Sportiv Municipal Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§  Referatul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§   Prevederile HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de inspecție economico-financiară nr. 37789/07.06.2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. a, pct 1,5,6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, art. 2 din HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște va avea următorul cuprins:

            ”Se aprobă ca activitatea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște să fie finanțată integral din bugetul local”.

Art. 2  Începând cu data prezentei, art. 5 și art. 6 din regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște vor avea următorul cuprins:

         Art. 5 (1) Clubul Sportiv Municipal Targoviste este finantat prin bugetul anual propriu, care este administrat in conditiile prevazute de normele privind finantele publice locale pentru alocatiile primite de la bugetul local.

  (2) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:

a) sumele destinate finantarii unor programe de utilitate publica;

b) alocatii de la bugetul local acordate de Consiliul Local al Municipiului Targoviste;

c) alte surse.

  (3) Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal Targoviste se aproba de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

  (4) Intrucat este o structura sportiva fara scop lucrativ, Clubul Sportiv Municipal Targoviste  este scutit de taxe si impozite locale.

  (5) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului Clubului Sportiv Municipal Targoviste se reporteaza in anul urmator.

Art. 6. (1) Veniturile obtinute din activitatea Clubului Sportiv Municipal Targoviste, nu sunt impozabile si includ:

(a)          cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor;

(b)          donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizari;

(c)          veniturile obtinute din reclame si publicitate;

(d)          venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;

(e)          venituri din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestuia;

(f)           indemnizatii obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

(g)          indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.

   (2) Veniturile obtinute din activitatile Clubului Sportiv Municipal Targoviste  se varsa la bugetul local.

Art. 3 Celelalte prevederi ale regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște se republică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Direcția Economică, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

  Nr.   326

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E     

privind accesul gratuit al copiilor cu dizabilităti si al voluntarilor

 la Bazinul de Înot

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§      Adresa Asociatiei ”EU POT” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20316 din data de 19.08.2013;

§      Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind accesul gratuit al copiilor cu dizabilități și al voluntarilor la Bazinul de Înot;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” şi ale alin. 6, lit. “a”, pct. 2,3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art. 1 Se aprobă accesul gratuit al copiilor cu dizabilităti fizice si intelectuale si al voluntarilor ce-i însotesc la Bazinul de Înot, în fiecare zi de joi, între orele 1200-1400.

            Art. 2 Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Târgoviste si Asociatia ”EU POT”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Acordul de Parteneriat cu Asociaţia “EU POT”.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviste, Directia de Asistentă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   327

  Tgv. 31.10.2013

 

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în

 Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 25, alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 din Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2014, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena», în cuantum de 613,85lei/lună.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» la nivelul a 60% din venitul lunar net al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 613.85 lei/lună.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, Direcţia Economică, Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   328

   Tgv. 31.10.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 31.10.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

§  Prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 28, 29 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2014, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria», la 522,07 lei/lună.

Art. 2 Contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» este de 60% din venitul lunar net pentru persoanele vârstnice şi de 10% din venitul lunar net pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire.

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei lunare de întretinere a persoanelor cu handicap şi a persoanelor fără venituri.

Art. 4 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 5 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte., Direcţia Economică, Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,      

               av. Livia Mocanu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

   Nr.   329

   Tgv. 31.10.2013

  

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 11.11.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 28.11.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   330

  Tgv. 31.10.2013

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                   Anexa nr. 1 la HCL nr. 330 /31.10.2013

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 11.11.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.11.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să analizeze situatia debitorilor societătii pe categoriile mentionate în informările nr. 29871/30.09.2013, nr. 30054/0231.10.2013 si nr. 30083/0231.10.2013 (insolvabili, aflati sub incidenta legii insolventei, radiati de la Oficiul Registrului Comertului, urmare a insolventei, chiriasi ai Primăriei)

 

2. Să aprobe trecerea pe costuri a sumei de 77.174,61 lei mentionată în informarea nr. 30054/0231.10.2013 a Biroului Consiliere Juridică si Analiză Economică cu care figurează în evidentele contabile ale S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. debitorii radiati de la Oficiul Registrului Comertului, urmare a insolventei.

 

 

Pentru  ____X_______      Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

                       

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa nr. 2 la HCL nr. 330 /31.10.2013

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 28.11.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.11.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.      Să aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. pe anul 2013

 

 

Pentru  ______X_____      Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

2.      Să aprobe rectificarea Programului de investitii din surse proprii pe anul 2013 al  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Pentru  _____X______         Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

3.      Să aprobe planul anual al achizitiilor pe anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Pentru  _____X______         Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţiilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

§      Prevederile art. 33 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005 cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se numesc reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţiilor şcolare din Municipiul Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Administratie Publică Locală, reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

Nr.  331

                Tgv. 31.10.2013

 

ANEXA la H.C.L. nr. 331/ 31.10.2013

 

 

Reprezentantii Consiliului Local Municipal Târgoviste

 în Consiliile de Administratie din unitătile de învătământ

 

 

I.     Colegii nationale, licee, grupuri scolare

 

1.        Colegiul Naţional „Ion Ghica” – Honorius Moţoc, Oltei George

2.        Colegiul National „Ienachita Vacarescu” – Cristea Chiru Cătălin, Mihai Magdalena, Georgescu Anca

3.        Colegiul National „Constantin Carabela” – Ioniţă Ştefan, Vlăsceanu Daniela

4.        Colegiul National „Constantin Cantacuzino” – Stancu Ferezia, Stoia Sorin Ion, Niculescu Iuliana Cecilia

5.        Liceul de  Arte „Balasa Doamna” – Bobeică Mariana, Oprescu Virgil - Ciprian, Dan Radu

6.        Liceul Teoretic „ Petru Cercel” – Mitrescu Gabriel, Mihai Valentin, Tudor Corina

7.        Liceul I.H.Radulescu – Petre Ana - Maria, Ciocirlan Adrian - Dumitru, Petrescu Mircea

8.        Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gura de Aur” – Baicu Adrian, Zamfirescu Crina Elena

9.        Grup Scolar Industrial „Nicolae Cioranescu” – Nica Ionuţ, Marin Sandu, Mihai Stan

10.    Grup Scolar „Voievodul Mircea” – Toboşaru Cosmin George, Staicu Constantin - Dan - Dorin, Ticsa Florina Elena

11.    Grup Scolar „Constantin Brâncoveanu” – Lunescu Cosmin, Miriţă Petre

12.    Grup Scolar de Constructii „Nicolae Mihăescu” – Savu Daniel, Bercu Adrian

13.    Grup Scolar Electrotehnic „Spiru Haret” – Prisăcaru Eduard Dănuţ, Dumbravă Ionuţ Marius, Păunescu Andrei

14.    Liceul Tehnologic de Transporturi Auto “Mr. Scarlat Lăzureanu” – Ianculescu George, Apostolescu Andreea - Tania

 

II.  Scoli cu clasele I-VIII

 

1.      Scoala Gimnazială, “Vasile Carlova” – Becheanu Mihaela, Codreanu Lucian

2.      Scoala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu Voineşti” – Dumitru Roxana, Mocănescu Irina

3.      Scoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” – Costache Lucia, Nistor Iuliana

4.      Scoala Gimnazială „Coresi” – Pantea Viorel, Grigorescu Doina

5.      Scoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” – Mitroi Izabela, Petrescu Victor

6.      Scoala Gimnazială „Mihai Viteazul” – Dragomir Elena, Mosor Sorina

7.      Scoala Gimnazială „Grigore Alexandrescu” – Chiru Oana, Cirstian Mirela

8.      Scoala Gimnazială „Radu cel Mare” – Valentin Marian, Tomescu Constantin

9.      Scoala Gimnazială „Paul Bănică” – Tica Dan Alexandru, Ioniţă Gheorghe Marian

10.  Scoala Gimnazială „Matei Basarab” – Vitiuc Nicolae, Vasilica Mihai

11.   Scoala Gimnazială Specială Târgovişte – Păunescu Carmen - Elena

12.   Palatul Copiilor – Babeu Pavel

13.  Club Sportiv Şcolar –Prisăcaru Ciprian

 

 

III.        Gradinite

 

1.      Gradinita cu program prelungit nr. 1 – Andrei Daniela

2.      Gradinita cu program prelungit nr. 2 – Costache Violeta

3.      Gradinita cu program prelungit nr. 3 – Anghelescu Gabriela

4.      Gradinita cu program prelungit nr. 8 „Raza de Soare” – Vulpoiu Mariana Mihaela, Dudea Cristian

5.      Gradinita cu program prelungit nr. 9 „Alexandrina Simionescu Ghica” – Păunescu Gavriel

6.      Gradinita cu program prelungit nr. 13 – Popescu Isabella Florina

7.      Gradinita cu program prelungit nr. 14 – Vasile Avanu

8.      Gradinita cu program prelungit nr. 15 – Apostoiu Gurau Mihaela Florentina.

9.      Gradinita cu program prelungit nr. 16 – Albu Laurenţiu.

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

 “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Universitatea Valahia-

Cladirea A» -procurare echipamente

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Universitatea Valahia-Cladirea A” -procurare echipamente

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 321/17.10.2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziționarea unor centrale termice individuale pentru unele unități școlare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

AMPLASAMENT

Centrala  va fi amplasata in incinta Universitatii Valahia -Cladirea A

Centrala termica va cuprinde urmatoarele echipamente :

 

- centrală termică 300KW;   - 54.132ron/buc

- automatizare;

- cos evacuare - 5.040ron/buc

- pompa recirculare electronică Q16.6 - 6.523ron/buc - 2x6.523ron = 13.046ron

- pompă recirculare electronică Q 6.6. - 1x3.202 - 3.202ron

- pompă recirculare electronică Q 1.5 - 2x897 = 1.794ron

- vană 3 căi - 1x1.225 = 1.225ron

- butelie egalizare ppr160 - 1x3.250 = 3.250ron

- vas expansiune 100l - 1x949= 949ron

 

 

                     INDICATORI ECONOMICI: (Valori exclusiv TVA)

 

  Total valoare procurare echipamente: 82.638 lei

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   332

  Tgv. 31.10.2013

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

 “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Universitatea Valahia-

Cladirea B1 » -procurare echipamente

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Universitatea Valahia-Cladirea B1” -procurare echipamente

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 321/17.10.2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziționarea unor centrale termice individuale pentru unele unități școlare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

AMPLASAMENT

Centrala  va fi amplasata in incinta Universitatii Valahia -Cladirea B1

Centrala termica va cuprinde urmatoarele echipamente :

 

- centrală termică 300KW;   - 54.132ron/buc

- automatizare;

- coș evacuare - 5.040ron/buc

- pompa recirculare electronică Q16.6 - 6.523ron/buc - 2x6.523ron = 13.046ron

- pompă recirculare electronică Q 6.6. - 1x3.202 - 3.202ron

- pompă recirculare electronică Q 1.5 - 2x897 = 1.794ron

- vană 3 căi - 1x1.225 = 1.225ron

- butelie egalizare ppr160 - 1x3.250 = 3.250ron

- vas expansiune 100l - 1x949= 949ron

 

 

                     INDICATORI ECONOMICI: (Valori exclusiv TVA)

 

  Total valoare procurare echipamente: 82.638 lei

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   333

  Tgv. 31.10.2013

 

                                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

 “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Universitatea Valahia-

Cladirea B2 » -procurare echipamente

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Universitatea Valahia-Cladirea B2” -procurare echipamente

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 321/17.10.2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziționarea unor centrale termice individuale pentru unele unități școlare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

AMPLASAMENT

Centrala  va fi amplasata in incinta Universitatii Valahia -Cladirea B2

Centrala termica va cuprinde urmatoarele echipamente :

 

- centrală termică 300KW;   - 54.132ron/buc

- automatizare;

- coș evacuare - 5.040ron/buc

- pompa recirculare electronică Q16.6 - 6.523ron/buc - 2x6.523ron = 13.046ron

- pompă recirculare electronică Q 6.6. - 1x3.202 - 3.202ron

- pompă recirculare electronică Q 1.5 - 2x897 = 1.794ron

- vană 3 căi - 1x1.225 = 1.225ron

- butelie egalizare ppr160 - 1x3.250 = 3.250ron

- vas expansiune 100l - 1x949= 949ron

 

 

                     INDICATORI ECONOMICI: (Valori exclusiv TVA)

 

  Total valoare procurare echipamente: 82.638 lei

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   334

  Tgv. 31.10.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala nr. 12,

str. I.E.Florescu, nr. 8”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Adresa Instituției Prefectului înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 26727/21.10.2013;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Școala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”

§ Avizul conform nr. 12.920 din data 02.12.2009 al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării ;

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 321/17.10.2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziționarea unor centrale termice individuale pentru unele unități școlare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Școala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”.

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

AMPLASAMENT

Centrala  va fi amplasata in incinta școlii

 

      In  scopul asigurarii agentului termic destinat incalzirii spatiilor si a apei calde de consum menajer se propune montajul  a patru cazane murale, ce functioneaza in condensare, cu combustibil gaz metan, tiraj fortat si camera de ardere etansa. Cazanele de incalzire vor functiona in cascada si vor fi prevazute cu accesorii de automatizare.

      Pentru realizarea necesarului de apa calda de consum , in centrala termica se vor monta doua boilere cu o serpentina, care vor avea ca agent primar apa calda preparata de cazane.

 

                                               INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   380.000  lei, din care

                            -Valoare C+M      :     88.294  lei

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   335

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători

în Municipiul Târgovişte

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 31.10.2013, având în vedere:

§   Adresa Asociaţiei Investitorilor Transport Târgovişte înregistrată la Primăria Târgoviște cu nr. 26158 din data de 16.10.2013;

§   Prevederile H.C.L. nr. 17/28.01.2010 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte ;

§   Prevederile art. 17 și art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.11.2013 se aprobă tarifele pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte, după cum urmează:

 

Bilet/abonament

 

TARIF

(CU T.V.A.)

Bilet 1 călătorie

2 lei

Abonament lunar

 2 călătorii/zi urban

 

78 lei

Abonament lunar

număr nelimitat de călătorii/zi urban

 

100 lei

Abonament 2 săptămâni

2 călătorii/zi urban

39 lei

Abonament 2 săptămâni

număr nelimitat de călătorii/zi urban

50 lei

Abonament 1 zi

călătorii nelimitate

6 lei

Art. 2  Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Directia Economică, Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 Nr.   336

 

 

H O T Ă R Â R E     

privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor

din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu privire la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 125, alin. 2, lit. “d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi ale alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se scutesc de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice şi juridice din Municipiul Târgovişte, care îşi achită integral toate obligaţiile fiscale principale restante către Consiliul Local Municipal Târgovişte, în perioada 01.11.2013-13.12.2013, inclusiv.

Art. 2 Scutirea se aplică tuturor majorărilor ce izvorăsc din neplata la termenul scadent a taxelor si impozitelor locale, exceptându-se cele ce sunt de natură contractuală si se realizează conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică prin Serviciul de Impozite şi Taxe Locale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   337

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 5.179.751  lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 1" prin avalizarea de bilete la ordin

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Raportul Directiei Economice nr. 27.120/24.10.2013 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 5.179.751 lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 1" prin avalizarea de bilete la ordin;

§ HCL 196/04.09.2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul  "Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte  - Pachet 1",

§ Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§ Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

§ Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. b şi alin.6 pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b şi art. 115 alin. 1 lit. b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie pentru contractarea unui credit furnizor în valoare de maxim 5.179.751 lei pentru o perioadă de 3 ani şi garantarea acestuia prin avalizarea de  bilete la ordin. 

Art. 2 Garantarea finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiei publice de interes public "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 1"

Art. 3 În scopul garantării finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se aprobă avalizarea de către Municipiul Târgoviste a biletelor la ordin emise de către câştigătorul procedurii de atribuire  a contractului de execuţie referitoare la realizarea

proiectului "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 1".

Art. 4. – Garantarea finantarii prevăzute la art. 1 se asigura integral din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 5. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Targoviste urmatoarele date:

   a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finantarii rambursabile garantate;

   c) gradul de indatorare a Municipiului Targoviste;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

   e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

   f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 6 Se mandateză primarul municipiului Târgovişte cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul secretarului municipiului Târgovişte, primarului, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe  pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

  Nr.   338

  Tgv. 31.10.2013

 

                                                                                                                                            

 

H O T A R A R E

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 2.959.596  lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 2" prin avalizarea de bilete la ordin

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§      Raportul Directiei Economice nr. 27.121/24.10.2013 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 2.959.596 lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 2" prin avalizarea de bilete la ordin

§      HCL 197/04.09.2012 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul  "Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte  - Pachet 2",

§      Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§      Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

§      Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§      Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. b şi alin.6 pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b şi art. 115 alin. 1 lit. b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie pentru contractarea unui credit furnizor  în valoare de maxim 2.959.596 lei pentru o perioadă de 2 ani şi garantarea acestuia prin avalizarea de bilete la ordin. 

Art. 2 Garantarea finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiei publice de interes public "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 2"

Art. 3 În scopul garantării finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se aprobă avalizarea de către Municipiul Târgoviste a biletelor la ordin emise de către câştigătorul procedurii de atribuire  a contractului de execuţie referitoare la realizarea

proiectului "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 2.

Art. 4. – Garantarea finantarii prevăzute la art. 1 se asigura integral din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 5. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Targoviste urmatoarele date:

   a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finantarii rambursabile garantate;

   c) gradul de indatorare a Municipiului Targoviste;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

   e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

   f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 6 Se mandateză primarul municipiului Târgovişte cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul secretarului municipiului Târgovişte, primarului, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe  pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

  Nr.   339

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 11.689.208 lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 3" prin avalizarea de bilete la ordin

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Raportul Directiei Economice nr. 27.122/24.10.2013 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  maxim 11.689.208 lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 3" prin avalizarea de bilete la ordin;

§ HCL 168/24.05.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul  "Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte  - Pachet 3",

§ Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§ Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

§ Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. b şi alin.6 pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b şi art. 115 alin. 1 lit. b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie pentru contractarea unui credit furnizor  în valoare de maxim 11.689.208 lei pentru o perioadă de 4 ani şi garantarea acestuia prin avalizarea de  bilete la ordin. 

Art. 2 Garantarea finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiei publice de interes public "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 3"

Art. 3 În scopul garantării finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se aprobă avalizarea de către Municipiul Târgoviste a biletelor la ordin emise de către câştigătorul procedurii de atribuire  a contractului de execuţie referitoare la realizarea

proiectului "Reparatii capitale strazi în Municipiul Targoviste  - Pachet 3", după cum urmează:

Art. 4. – Garantarea finantarii prevăzute la art. 1 se asigura integral din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 5. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Targoviste urmatoarele date:

   a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finantarii rambursabile garantate;

   c) gradul de indatorare a Municipiului Targoviste;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

   e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

   f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 6 Începând cu data prezentei, prevederile HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Se mandateză primarul municipiului Târgovişte cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul secretarului municipiului Târgovişte, primarului, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe  pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

  Nr.   340

  Tgv. 31.10.2013

                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2013

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 31.10.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 27119/24.10.2013 privind aprobarea contului de executie la data de 30.09.2013;

§  Prevederile art 49 alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 30.09.2013, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local la data de 30.09.2013, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne la data de 30.09.2013, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   341

   Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea devizului pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§   Nota justificativă întocmită de S.C. Municipal Construct S.A. privind aprobarea devizului pentru „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”;

§   Prevederile HCL nr. 100/28.05.2013 referitoare la aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36,  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice   Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă devizul lucrării „Reabilitare pasaj superior în zona căilor ferate –Gara Târgovişte Sud- DN 72”, astfel:

1.              Reparații infrastructură prin torcretare la stâlpi– valoare 55.222,98 lei

2.              Reparații infrastructură prin torcretare la rigle – valoare 376.148,07 lei

3.              Reparații infrastructură prin torcretare la culee – valoare  35.247,28 lei

Art. 2 Suma de 466.618.33 lei fără T.V.A. va fi suportată de la capitolul 84.02. Transporturi, titlul Bunuri şi servicii.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C. Municipal Construct S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   342

   Tgv. 31.10.2013

  

                                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumire unui drum de acces

din zona ”Protectia Plantelor” Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Serviciului Cadastru Imobiliar privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din zona ”Protecția Plantelor”, Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Prevederile HCL nr. 133/2011 referitoare la acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung – Zona “Protecţia Plantelor”, în suprafaţă de 2507 mp., proprietate dlui. Dumitru Cristinel;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada Plantelor unei străzi nou create în Municipiul Târgovişte, zona Protectia Plantelor, cu o lungime de 420 m, care începe din DN 72A i se înfundă,  identificată conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Imobilele de pe strada Plantelor vor fi incluse in zona de impozitare B.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Dâmbovita si Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Serviciul Taxe si Impozite şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   343

  Tgv. 31.10.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPATIU COMERCIAL S+P+1+M”

 (cu locuinta la etaj) în Municipiul Târgovişte,

str. Col. Dumitru Băltăretu, nr. 19, beneficiar ANDREI GEORGETA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL S+P+1+M” (cu locuința la etaj) în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltărețu, nr. 19, beneficiar ANDREI GEORGETA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „„SPATIU COMERCIAL S+P+1+M” (cu locuinta la etaj) în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăretu, nr. 19, beneficiar ANDREI GEORGETA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.  344

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII (SPATIU COMERCIAL, DEPOZIT, BIROURI)” în Municipiul Târgovişte, T45, P643/15

beneficiar OLTEANU NICULINA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI SERVICII (SPAȚIU COMERCIAL, DEPOZIT, BIROURI)” în Municipiul Târgovişte, T45, P643/15, beneficiar OLTEANU NICULINA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI SERVICII (SPATIU COMERCIAL, DEPOZIT, BIROURI)” în Municipiul Târgovişte, T45, P643/15, beneficiar OLTEANU NICULINA .

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   345

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPATIU PRESTĂRI SERVICII P+1, DEPOZIT P, LOCUINTĂ DE SERVICIU P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T39, P550/1/11, beneficiar BADICA GHEORGHE si BADICA ELENA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII P+1, DEPOZIT P, LOCUINȚĂ DE SERVICIU P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T39, P550/1/11, beneficiar BADICA GHEORGHE și BADICA ELENA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPATIU PRESTĂRI SERVICII P+1, DEPOZIT P, LOCUINTĂ DE SERVICIU P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, T39, P550/1/11, beneficiar BADICA GHEORGHE si BADICA ELENA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   346

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 22.10.2013

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§ Procesul Verbal încheiat în data de 22.10.2013 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 7237/15.11.2012.;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 22.10.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   347

   Tgv. 31.10.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 21.10.2013

al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri

 prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 5 din data de 21.10.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  3074 din 07.08.2013;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 21.10.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 86 de contracte de închiriere până la data de 30.09.2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 30 unităti locative ANL din recuperări, până la data de 30.10.2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   348

   Tgv. 31.10.2013

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea încheierii contractului de cofinantare pentru executarea lucrărilor în vederea racordării la sistemul de distributie gaze naturale a obiectivului ”Complex Turistic de Natatie –Târgoviste”, cu cedarea investitiei în patrimoniul GDF SUEZ Energy România

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 31.10.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru executarea lucrărilor în vederea racordării la sistemul de distribuție gaze naturale a obiectivului ”Complex Turistic de Natație –Târgoviște”, cu cedarea investiției în patrimoniul GDF SUEZ Energy România;

§ Prevederile art. 108 și 151 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

  Art. 1 Se aprobă contractul de cofinantare pentru executarea lucrărilor în vederea racordării la sistemul de distributie gaze naturale a obiectivului ”Complex Turistic de Natatie–Târgoviste”.

Art. 2  Se aprobă predarea în patrimoniul GDF SUEZ Energy România cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra retelei nou executate, în conditiile art. 121 din Legea nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Finantarea executării extinderii retelei de gaze în vederea alimentării obiectivului ”Complex Turistic de Natatie –Târgoviste” este asigurată din bugetul contractului de finantare nerambursabilă 1413/26.03.2011, în cadrul Programului Operational 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului, domeniul de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitătii serviciilor turistice.

              Valoarea estimată a extinderii retelei de gaze din  Calea Bucuresti până la obiectivul situat în Calea Ialomitei nr. 9 este de 295.482,08 lei cu TVA, defalcată astfel:

-  investitia suportată de GDF Suez este de 26.655,04  lei cu TVA

-  investitia suportată de municipiul Târgoviste este de 268.827,04 lei cu TVA

Art. 4 Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgoviste, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze contractul de cofinantare mentionat la art. 1.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Directia Economică, Directia Tehnică si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

  Nr.  349

  Tgv. 31.10.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A.

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 31.10.2013, având în vedere:

§      Notele de fundamentare întocmite de S.C. Municipal Construct S.A.;

§      Prevederile HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică pozitia 1 din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/2011,cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 

 

Nr. inv.

Cod clasif.

Denumire mijloc fix

An PIF

Luna

PIF

Dur. Norm.

Val. inv.

Val. rămasă

Val. amort. lunară

 

 

1206

 

 

1.6.4.

Pavilion administrativ ˝ parter

2008

5

60

 

167892

160994

 

 

461

Sediu I.C. Brătianu, nr. 38, 126 mp

1975

4

60

225792

225792

 

 Art. 2 Se modifică valoarea totală a redeventei prevăzută la art. 7 din contractul de         delegare de gestiune a serviciului public de constructii edilitar gospodaresti încheiat între municipiul Târgoviste si S.C. Municipal Construct S.A. de la 6243 lei la 6495 lei.

    Art. 3 Anexa nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/2011, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu următoarele pozitii:

 

    17. Cheltuielile de organizare de santier de 3% pentru toate lucrările executate, inclusiv activitătile de service care se aplică la totalul general înainte de calculul T.V.A.

   18. Tariful de 140.330,86 lei (fără TVA)/lună pentru lunile în care se va furniza agent termic, pentru încălzire si apă caldă menajeră, pentru efectuarea concediilor de odihnă, dar nu mai mult de 8 luni/an.

   19. Tariful de 39.835,47 lei(fără TVA)/lună pentru lunile în care se va furniza apă caldă menajeră.

    Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 58/2011 se aplică în mod corespunzător, urmând ca anexa nr. 1 si anexa nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., să se republice potrivit modificărilor prezentei hotărâri.

        Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Directia Economică, S.C. Muncipal Construct S.A., si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   350

  Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă de 3 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui trei terenuri în suprafaţă de 3 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă de 3 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, lângă Grădina Zoologică, aleea spre locurile de joacă pentru copii, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Pătrascu Eugen

            Bozieru Cosmin

            Pantea Viorel

          Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

   Nr.   351

   Tgv. 31.10.2013

  

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a opt terenuri în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a opt panouri publicitare de tip ”BECKLIT”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a opt terenuri în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a opt panouri publicitare de tip BECKLIT;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a opt terenuri în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a opt panouri publicitare de tip ”BECKLIT”, în următoarele locatii:

1.      Bdul. I.C. Brătianu – zona cale ferată, cămin nefamilisti UPET

2.      Calea Bucuresti – zona bl. O1-O2

3.      Calea Câmpulung – zona Sala Sporturilor

4.      Soseaua Găesti – zona Mechel (COS)

5.      Str. Ctin. Brâncoveanu- zona ANL

6.      Bdul. Eroilor – zona bl. B11

7.      Str. Petru Cercel – intersectie cu Bdul. I.C. Brătianu

8.      Bdul. Unirii – în fata sediului BCR

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Pătrascu Eugen

            Bozieru Cosmin

            Pantea Viorel

         Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 550 lei/lună/amplasament

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

   Nr.   352

   Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp situat în incinta

Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 45,

în vederea desfăsurării activitătii de comert cu produse alimentare si nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 45, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spatiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp situat în incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 45, în vederea desfăsurării activitătii de comert cu produse alimentare si nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Pătrascu Eugen

            Bozieru Cosmin

            Pantea Viorel

         Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   353

   Tgv. 31.10.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani si 8 luni a 2 terenuri în suprafată de 2,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, in vederea extinderii unor constructii provizorii pentru desfăsurarea activitătii de vânzare pâine si produse de panificatie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani și 8 luni, a 2 terenuri în suprafață de 2,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, in vederea extinderii unor construcții provizorii pentru desfășurarea activității de vânzare pâine și produse de panificație;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani si 8 luni, a 2 terenuri în suprafată de 2,5 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independentei, adiacent bl. 8 si Bdul. Unirii, zona Pavcom, in vederea extinderii unor constructii provizorii pentru desfăsurarea activitătii de vânzare pâine si produse de panificatie

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Pătrascu Eugen

            Bozieru Cosmin

            Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Arhitectul Sef al Municipiului, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   354

   Tgv. 31.10.2013

 

                

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 76 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independentei – zona Baia Comunală,

 în vederea desfăsurării activitătii de comert

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni,  a unui teren în suprafaţă de 76 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenței – zona Baia Comunală, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 76 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independentei – zona Baia Comunală, în vederea desfăsurării activitătii de comert, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Păunescu Andrei

            Diaconu Diana

            Bănescu Rodica

            Babeu Pavel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

   Nr.   355

   Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spatiu în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei, în vederea desfăsurării de servicii medicale veterinare

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spațiu în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției, în vederea desfășurării de servicii medicale veterinare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spatiu în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei, în vederea desfăsurării de servicii medicale veterinare, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Păunescu Andrei

            Diaconu Diana

            Bănescu Rodica

            Babeu Pavel

       Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 58 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

   Nr.   356

   Tgv. 31.10.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind majorarea numărului de salariati ai

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§      Adresa nr. 32537 din data de 28.10.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. privind majorarea numărului de personal al societății;

§      Prevederile art. 53, alin. 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă majorarea numărului de salariati ai S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. de la 591 la 644 salariati, urmarea extinderii activitătii societătii si a ariei de operare a serviciilor de apă si/sau canalizare.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. si  Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   357

   Tgv. 31.10.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind achizitionarea de servicii de asistentă juridică la  

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.10.2013 având în vedere:

§  Adresa nr. 3253 din data de 28.10.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. privind achiziționarea de servicii de asistență juridică la   S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2013 se aprobă achizitionarea de servicii de asistentă juridică si reprezentare în instantă a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. pentru litigii izvorâte ca urmare a raporturilor de control ale Curtii de Conturi, pentru litigii ce derivă din activitatea societătii în cadrul proiectului POS Mediu 1 ”Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dâmbovita”, ce privesc valori mai mari de 1.000.000 lei, precum si pentru activitatea de recuperare a creantelor de la debitorii societătii prin una din procedurile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 2 În cazul în care  pentru această activitate se va încheia un contract cu o valoare anuală globală, valoarea pentru un dosar predat în vederea recuperării debitului nu va depăsi suma de 200 lei.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. si  Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.   358

   Tgv. 31.10.2013