282. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

283. Hotarâre privind constituirea unei comisii de analiză a termenelor şi condiţiilor de avalizare a biletelor la ordin emise de S.C. TERMICA S.A. in favoarea S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU în vederea realizării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”

284. Hotarâre majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 3.900.000 lei

285. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010 referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

286. Hotarâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

287. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

288. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

289. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

290. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

291. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

292. Hotarâre privind înfiinţarea Creşei Sagricom şi a unei creşe în str. Nicolae Filipescu, nr. 73 în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială - Serviciul Creşe

293. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 20.000 lei pentru Corala Appassionato

294. Hotarâre privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare dnei Iordache Marcela

295. Hotarâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

296. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire hală depozitare materiale feroase şi neferoase, sediu firmă şi împrejmuire teren” în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, T 17, P 112/3, beneficiar S.C. ANTERA STEEL SRL

297. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie GPL şi vulcanizare auto” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 92 - 94, beneficiar CRISTACHE FLORENTIN

298. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui număr de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

299. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către ASOCIAŢIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

300. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H. Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Calea Domnească, nr. 208

301. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 45, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.10.2012, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 27727/19.10.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012;

·        Adresa DGFP Dâmboviţa nr. 49854/49894//12.10.2012 privind repartizarea sumei de 566,52 mii lei în vederea aplicării prevederilor art. 7 din OG 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

·        Referatul Direcţiei Tehnice nr. 24367/14.09.2012;

·        Solicitarea Direcţiei de Salubritate nr. 27298/16.10.2012;

·        Solicitarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 29572/18.10.2012;

·        Solicitările Clubului Sportiv Municipal nr. 27320 şi 27321 din 16.10.2012;

·        Prevederile Legii Finanţelor Publice Locale,  nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

·        Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012;

·        Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.292,52  mii lei, prin:

 

·                          majorarea cu suma de 85 mii lei  a prevederilor la indicatorul  01.02. ’’Impozit pe profit de la agenţi economici’’;

·                          majorarea cu suma de 566,52 mii lei  a prevederilor la indicatorul 11.02.06’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetului local’’;

·                          majorarea cu suma de 520  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.01 - ’’Impozit şi taxa pe clădiri persoane fizice’’,

·                          majorarea cu suma de 500  mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - "Alte impozite şi taxe"“.

·                          majorarea cu suma de 8  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 - ’’Donaţii şi sponsorizari’’;

·                          majorarea cu suma de 600  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - ’’Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului’’

·                          majorarea cu suma de 13 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.34 - ’’Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri’’

 

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.292,52  mii lei, prin:

 

o                        Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital cu suma de 100 mii lei

o                        Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii”  cu suma de 2.027 mii lei , din care:

·        1.927 mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Clubului Sportiv Municipal,

·        100 mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Primăriei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri şi servicii  cu suma de 800 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenţă socială  cu suma de 513 mii lei,

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri şi servicii  cu suma de 585 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital cu suma de 100 mii lei

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 928,84 mii lei.

o       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile” cu suma de 969 mii lei.

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital cu suma de 400 mii lei,

o       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Subvenţii cu suma de 437,68  mii lei

o       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”cu suma de 3.500 mii lei.

 

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri este redat în anexele nr. 1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Programul de investiţii pe anul 2012 rectificat este redat în anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   282

  Tgv. 22.10.2012

 

                                                                                                                                     

H O T A R A R E

privind constituirea unei comisii de analiză a termenelor şi condiţiilor de avalizare a biletelor la ordin emise de S.C. TERMICA S.A. in favoarea S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU în vederea realizării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.10.2012, având în vedere:

·  Solicitarea SC TERMICA SA nr. 22185/14.08.2012;

·  Prevederile HCL 271/16.12.2011 privind aprobarea executării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi garantarea plăţilor cu bilet la ordin a acestuia;

·  Prevederile HCL 199/16.09.2011 privind aprobarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie-etapa I”;

·  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „b”, alin.6, pct.14 şi cele ale art. 54, alin. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b şi art. 115, alin. 1, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză a termenelor, condiţiilor şi valorilor propuse a fi avalizate a biletelor la ordin emise de S.C. TERMICA S.A. in favoarea S.C. GRUP TERMLOC S.A. BACAU în vederea realizării proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” în următoarea componenţă:

Ţuţuianu Ioan – preşedinte

Liţă Ion - membru

Rădulescu Cătălin - membru

Bozieru Cosmin -membru

Art. 2 Comisia constituită potrivit dispoziţiilor art. 1 va negocia cu SC GRUP TERMLOC S.A BACAU  şi va supune spre aprobare noile termene, condiţii şi valori ale biletelor ce urmează a fi avalizate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul Secretarului Municipiului Târgovişte, Primarului, Direcţiei Economice, SC TERMICA SA, membrilor comisiei constituite şi Prefectului Judeţului Dâmboviţa.

                           

  Nr.   283

  Tgv. 22.10.2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                          

H O T A R A R E

majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de

3.900.000 lei

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.10.2012, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. Târgovişte cu suma de 3.900.000 lei, reprezentând 1.560.000 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 2,5 lei.

Art. 2 Se mandatează dl. Popescu Ion, director general să efectueze toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea prezentei hotărâri precum şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, S.C. TERMICA S.A. Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   284

  Tgv. 22.10.2012

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010 referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 67/13.04.2010  referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect şi revocarea HCL nr. 251/2011 referitoare la modificarea HCL nr. 67/13.04.2010;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”; sub-măsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

§  Prevederile Legii nr. 350/2001 referitoare la amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referiatoare la calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile H.G. nr. 224 din 5 martie 2008 referitoare la stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G nr. 74 din 17 iunie 2009 referitoare la gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR si FEP si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru modificarea unor acte normative;

§  Prevederile O.U.G. 34/2006 referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 67/13.04.2010 privind aprobarea și instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 67/13.04.2010, referitoare la aprobarea şi instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, precum şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect, după cum urmează:

            Art. 8”, va avea următorul cuprins :

Se aprobă finanţarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului, în cazul obţinerii finanţării nerambursabile solicitate:

Valoare totală proiect (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA) : 4.480.761 lei din care :

§        cheltuieli eligibile:     3.593.702 lei

§        cheltuieli neeligibile: 27.873 lei

§        TVA:                         859.186 lei

Finanţarea proiectului se va realiza astfel:

§        Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală = 2.874.961,6 lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului) + 859.186 lei (TVA);

§        Bugetul de stat = 718.740,40 lei (20% din valoarea eligibilă a proiectului);

§        Bugetul Local = 27.873 lei (cheltuieli neeligiblie)

            Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 251/12.12.2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

             Nr.   285

  Tgv. 25.10.2012

 

 

            H O T A R A R E

privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 25.10.2012, având in vedere:

§      Propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind numarul, denumirea si componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§      Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§      Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 252 din 26.09.2012 referitoare la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Bozieru Cosmin Petruţ;

§      Prevederile HCL 254 din 26.09.2012 referitoare la validarea mandatului de consilier local al dlui.Dobândă Ion;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei se completează H.C.L. nr. 174/10.07.2012 după cum urmează:

 

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.  Enache Lucian -  USL

2.  Ţuţuianu  Ioan  USL

3.  Babeu Pavel -  PDL

4.  Cioacă Nicolae Gabriel - PDL

5.  Bozieru Cosmin Petruţ   PP-DD

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.  Bănescu Rodica - USL

2.  Georgescu Alen - USL

3.  Răducanu Tudorică - PDL

4.  Liţă Ion - PDL

5.  Dobândă Ion   PP-DD

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 174/10.07.2012 rămân neschimbate.

Art. 3 Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   286

Tgv. 25.10.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice din cadrul

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

al Municipiului Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  25.10.2012 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar  de Evidenţă a Persoanelor;

§    Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 5 din Anexa 1, Cap.I, lit. B.  din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, după cum urmează:

     1 (un) post de “consilier, clasa I, grad asistent” în post de “consilier, clasa I, grad principal”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   287

  Tgv. 25.10.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  25.10.2012 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a patru funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§    Prevederile art. 64, alin. 2 şi 107 din Legea nr. 188/1999 - Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 1173/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

§    Prevederile art. 5 din Anexa 1, Cap.I, lit. B.  din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă transformarea a patru funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, după cum urmează:

v   Două posturi de “consilier, clasa I, grad profesional principal” în posturi de “consilier, clasa I, grad profesional superior”;

v   Două posturi de “consilier, clasa I, grad profesional asistent” în posturi de “consilier, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

               

  Nr.  288

  Tgv. 25.10.2012

                                   

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii

al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 25.10.2012 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 63 şi 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 şi 144, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    

§  Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.11.2012 se modifică statul de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 11 (unsprezece) posturi de funcţionari publici astfel:

v   1 post de “poliţist local, clasa III, grad asistent” în post de “poliţist local, clasa III, grad principal”;

v   3 posturi de “poliţist local, clasa III, grad principal” în posturi de “poliţist local, clasa III, grad superior;”

v   4 posturi de “poliţist local, clasa III, grad principal” în posturi de “poliţist local, clasa I, grad asistent”;

v   3 posturi de “poliţist local, clasa III, grad superior” în posturi de “poliţist local, clasa I, grad asistent”.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

                                              

  Nr.   289

  Tgv. 25.10.2012

                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 25.10.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea şi finanţarea Centrului Social Integrat  de către Direcţia de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.10.2003;

§   Prevederile art. 28, 29 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2013, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria», la 828.89 lei/lună.

Art. 2 Contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» este de 60% din venitul lunar net pentru persoanele vârstnice şi de 10% din venitul lunar net pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire.

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei lunare de întretinere a persoanelor cu handicap şi a persoanelor fără venituri.

Art. 4 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 5 Începând cu data intrării în vigoarea a prezentei, HCL nr. 243/12.12.2011, se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte., Direcţia Economică, Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   290

  Tgv. 25.10.2012

 

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 214/2005 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Vârstnici “Sfânta Elena” respectiv a Centrului de Asistenţă şi Informare pentru Tineri;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 25, alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 din Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Începând cu anul 2013, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena», în cuantum de 697.22 lei/lună.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» la nivelul a 60% din venitul lunar net al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 697.22 lei/lună.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Începând cu data intrării în vigoarea a prezentei, HCL nr. 244/12.12.2011 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, Direcţia Economică, Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului. 

           

             Nr.   291

  Tgv. 25.10.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Creşei Sagricom şi a unei creşe în str. Nicolae Filipescu, nr. 73 în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială - Serviciul Creşe

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 25.10.2012 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înfiinţării Creşei Sagricom şi a creşei din str. Nicolae Filipescu, nr. 73, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială - Serviciul Creşe;

§    Prevederile art. 2 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

§    Prevederile Legiii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Certificatul de Acreditare nr. 0009874 al Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Dâmboviţa;

§    Prevederile Anexei 1, pct. 1.4 din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

§    Prevederile H.C.L. nr. 138/30.05.2007 privind preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste, precum si a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepând cu data de 01.09.2013 se aprobă înfiinţarea Creşei Sagricom şi a unei creşe în str. Nicolae Filipescu, nr. 73, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială- Serviciul Creşe.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   292

  Tgv. 25.10.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 20.000 lei

 pentru Corala Appassionato

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având in vedere:

§  Solicitarea Coralei Appassionato privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 euro pentru participarea la International Choir Festival of popular and Jazz  Music, Spirutual and Gospel de la Praga, în perioada 8 - 11 noiembrie 2012;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 euro pentru Corala Appassionato;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 20.000 lei pentru Corala Appassionato, în vederea participării la International Choir Festival of popular and Jazz  Music, Spirutual and Gospel de la Praga, în perioada 8 - 11 noiembrie 2012.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.   293

  Tgv. 25.10.2012

  

                                                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare

dnei Iordache Marcela

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având în vedere:

§    Cererea dnei Iordache Marcela, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 26507/05.10.2012, prin care solicită autorităţii publice locale acordarea unei despăgubiri în sumă de 4366,6 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a defectării celor doi stâlpi cu senzori, cu care este prevăzută parcarea Primăriei Târgovişte, pentru autoturismul marca BMW, cu nr. de inmatriculare CT 03 CRY, aflat în proprietate sa;

§    Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea despăgubirilor financiare dnei. Iordache Marcela;

§    Prevederile art. 1376 din Codul Civil;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă despăgubiri în cuantum de 4366,6 lei, doamnei Iordache Marcela CNP 2730829151772, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a defectării celor doi stâlpi cu senzori, cu care este prevăzută parcarea Primăriei Târgovişte, pentru autoturismul marca BMW, cu nr. de inmatriculare CT 03 CRY, aflat în proprietatea sa.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    294

  Tgv. 25.10.2012

 

           

H O T Ă R Â R E     

privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor

din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 25.10.2012 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu privire la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 125, alin. 2, lit. “d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi ale alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se scutesc de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice şi juridice din Municipiul Târgovişte, care îşi achită integral toate obligaţiile fiscale principale restante, către Consiliul Local Municipal Târgovişte, până la data de 30.11.2012, inclusiv.

Art. 2 Scutirea majorărilor de întârziere se va face conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică prin Serviciul de Constatare, Urmărire Impozite şi Taxe Locale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   295

  Tgv.  25.10.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire hală depozitare materiale feroase şi neferoase, sediu firmă şi împrejmuire teren” în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, T 17,

P 112/3, beneficiar S.C. ANTERA STEEL SRL

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire hală depozitare materiale feroase şi neferoase, sediu firmă şi împrejmuire teren” în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, T 17, P 112/3, beneficiar S.C. ANTERA STEEL SRL;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire hală depozitare materiale feroase şi neferoase, sediu firmă şi împrejmuire teren” în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, T 17, P 112/3, beneficiar S.C. ANTERA STEEL SRL.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                             

  Nr.    296

  Tgv.  25.10.2012

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie GPL şi vulcanizare auto” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 92 - 94, beneficiar CRISTACHE FLORENTIN

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie GPL şi vulcanizare auto” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 92 - 94, beneficiar CRISTACHE FLORENTIN;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie GPL şi vulcanizare auto” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 92 - 94, beneficiar CRISTACHE FLORENTIN.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                             

  Nr.    297

  Tgv.  25.10.2012

 

                                                                                  

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui număr de 4 (patru) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui număr de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui număr de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titular de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                          

  Nr.    298

  Tgv. 25.10.2012

                                                                                              

                                                                                  

                                                     H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către ASOCIAŢIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 25.10.2012 având în vedere:

§  Adresa Asociaţiei Valleriana înregistrată la Primăria Municipiului Târtgovişte sub nr. 21719/07.08.2012, prin care solicită folosinţa gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unor imobile teren şi construcţii aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către ASOCIAŢIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu;

§  Prevederile H.G. nr. 866/18.02.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 142/28.07.2010 referitoare la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a imobilului compus din teren şi construcţii ce a aparţinut fostului Spital „Mănăstirea Dealu, în vederea dezvoltării unor centre de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor cu probleme sociale;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile  art. 36, alin. 7, lit. “a” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Asociaţia Valleriana a imobilelor aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu, în vederea înfiinţării unei unităţi spitaliceşti sub denumirea SPITALUL MÂNĂSTIREA DEALU, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Bunurile transmise vor fi folosite în mod exclusiv pentru înfiinţarea unor secţii de geriatrie, gerontologie, psihiatrie, a unui centru de recuperare medicală şi a unui centru de pregătire pentru personalul medico - sanitar cu studii medii.

Art. 3 Asociaţia se obligă ca în termen de maxim 2 ani de la data preluării în folosinţă a imobilului să finalizeze investiţia şi să ofere gratuităţi pentru următoarele servicii:

-   investigaţii medicale de specialitate conform pachetului de bază în limita a 10% din capacitatea autorizată de funcţionare a secţiilor respective;

-   servicii de recuperare medicală pentru sportivii de performanţă şi alte persoane care reclamă tratament de specialitate în limita a 10% din capacitatea autorizată de funcţionare a centrului medical;

-   internarea şi tratarea bolnavilor în limita a 10% din numărul de paturi autorizate;

-   şcolarizarea gratuită a unui număr de cursanţi în limita a 10% din numărul total al cursantilor din fiecare sediu.

     Persoanele ce vor beneficia de aceste servicii vor fi stabilite pe baza unor criterii stabilite de către Direcţia de Asistenţă Socială şi consemnate într-un protocol de colaborare ce va fi semnat între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Valleriana.

Art. 4 Dacă în termen 2 ani de la data preluării în folosinţă a imobilelor prevăzute la art. 1, nu se finalizează investiţia, prezenta hotărâre este revocată de drept.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia de Asistenţă Socială, Asociaţia Valleriana şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    299

    Tgv. 25.10.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca „I.H. Rădulescu” a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte,

 situat în Calea Domnească, nr. 208

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având în vedere:

§  Adresa nr. 30552/30.11.2011 prin care Biblioteca « I.H.Rădulescu » solicită, pentru Secţia de copii « I. Al. Brătescu – Voineşti », un spaţiu mai mare pentru diversificarea funcţiilor bibliotecii ;

§  Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca « I.H.Rădulescu » a unei părţi din imobilul proprietate publică a Municipiului Târgovişte situat în Calea Domnească, nr. 208, având o suprafaţă de 200 mp;

§  Prevederile H.C.L. nr. 134/28.07.2010 privind înfiinţarea Tetrului Municipal Târgovişte,  institutie publică de cultură cu personalitate juridică constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,,Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret ,,Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultura ,,I.G. Vasiliu”;

§  Prevederile art. 874 din Codul Civil;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c »  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, pentru Secţia de copii ,,I. Al. Brătescu Voineşti”, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 200 mp, aferent imobilului situat în Calea Domnească, nr. 208, în valoare de 112.105 lei, compus din :

a)   cota parte din etajul I, cu intrare dinspre Calea Domnească, în suprafaţă de 189 mp, formată din 6 camere, balcon, casa scării şi terasă, în valoare de 105.940 lei;

b)   grupul sanitar situat la parterul clădirii, cu intrare separată, în suprafaţă de 11 mp, în valoare de 6.165 lei.

Art. 2 Transmiterea spatiului către Biblioteca ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovita se va efectua prin contract de comodat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Biblioteca ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovita, în care vor fi stipulate şi condiţiile de folosinţă.

Art. 3 Teatrul Municipal Târgovişte va opera, în mod corespunzător, în evidenţele financiar-contabile modificările survenite.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Biblioteca ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Teatrul Municipal şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    300

 Tgv. 25.10.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 45, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 45, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 45, etaj I, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pătraşcu Eugen

Diaconu Diana

Cioacă Gabriel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    301

    Tgv. 25.10.2012