217. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 217/2010 referitoare la aprobarea  proiectului

<< Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolul XVI, din Targoviste>>

218. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

219. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

220. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

221. Hotarâre privind propunerea de numire a dlui. Andrei Gheorghe în funcţia de conducere de director al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

222. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2011

223. Hotarâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLIV - a

224. Hotarâre privind aprobarea listei de beneficiari ai sprijinului financiar stabilit prin HCL nr. 62/2011 cu modificările ulterioare

225. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 100.000 lei  Arhiepiscopiei Târgovişte, în vederea finanţării obiectivului Centrul Social Creştin din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 261

226. Hotarâre privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local a contributiei de 20%, reprezentand cota parte a AsociatiIor de proprietari pentru executia lucrarilor de reabilitare termica la blocurile de locuinte din Municipiul Targoviste, participante la Programul national multianual privind cresterea performantei energetice

227. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE GARAJ - P” în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3 A, beneficiar STOICA VASILE

228. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a mijlocului fix - Fantana arteziana Club Upet - pentru scoaterea din functiune in vederea casarii

229. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

230. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 14.10.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

231. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Târgovişte, în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, Bdul. Unirii, nr. 20

232. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în Târgovişte, str. Laminorului, în vederea amenajării unui spaţiu pentru vulcanizare şi spălătorie auto

233. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 490 mp, situat în Târgovişte, în vecinătatea râului Ialomiţa, pentru amplasarea unei microhidrocentrale şi a unui punct de transformare

234. Hotarâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Târgovişte

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 217/2010 referitoare la aprobarea  proiectului

<< Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolul XVI, din Targoviste>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune modificarea hotărârii nr. 217/2010 referitoare la aprobarea  proiectului << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste>> ;

§   Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selectie pentru proiectele finantate în cadrul Axei prioritare la Programul Operaţional Regional;

§    Adresa nr. 5632/18.08.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind clarificări în etapa de evaluare tehnică şi financiară;

§    Prevederile HCL nr. 217/2010 privind aprobarea proiectului << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste>>

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică indicatorii economici ai proiectului  << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste>>, aprobati prin HCL nr. 217/2010, după cum urmează:

 

a)                      indicatori economici  

 

I

Valoarea totală în lei a proiectului, din care :

878 974,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

15 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

693 850,00

c.

TVA

170 124,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

28 877,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

13.877,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

15 000,00

III

TVA*

170 124,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

679 973,00

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

              

   Nr.   217

   Tgv. 25.10.2011

  

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 25.10.2011,  având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 26890//21.10.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011,

§         Prevederile HG nr. 1001/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011 pentru unele unităţi administraiv teritoriale;

§         Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

 

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.513 mii lei, prin:

·                   majorarea cu suma de 150  mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02 “ Impozit pe profit“,

·                   majorarea cu suma de 190  mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 “ Impozit si taxa pe cladiri “

·                   majorarea cu suma de 120  mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01 “ Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“,

·                   majorarea cu suma de 120  mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 “ Alte impozite si taxe “,

·                   majorarea cu suma de 380  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 “Taxe speciale”,

·                   majorarea cu suma de 210  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 “ Alte venituri“,

·                   majorarea cu suma de 43  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.07 “ Donatii si sponsorizari”,

·                   majorarea cu suma de 300  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 “ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”,

 

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.513 mii lei, prin:

 

·                   Diminuarea cu suma de 477 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ”Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale”, titlul ”Fondul de rezerva”,

·                   Majorarea cu suma de 477 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 61.02 ”Ordine publica si siguranta nationala”, subcapitolul 61.02.05 ”Protectie civila şi

protecţia contra incendiilor”, titlul ”Alte cheltuieli ” ( 59.02Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale),

·                   Majorarea cu suma de 1212 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ”, titlul ”Bunuri şi servicii”,

·                   Diminuarea cu suma de 1.592 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, din care pe titluri:

o                  Majoararea creditelor bugetare  titlul ”Bunuri şi servicii” cu suma de 121 mii lei,

o                  Diminuarea creditelor bugetare  titlul ”Cheltuieli de capital” cu suma de 1.713 mii lei

·                   Diminuarea cu suma de 161 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul ”Cheltuieli de capital”,

·                   Majorarea cu suma de 81 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul ”Cheltuieli de capital”,

·                   Majorarea cu suma de 156 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

o                  Majoararea creditelor bugetare  titlul ”Bunuri şi servicii” cu suma de 380 mii lei,

o                  Diminuarea creditelor bugetare  titlul ”Cheltuieli de capital” cu suma de 224 mii lei

·                    Majorarea cu suma de 140 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 81.02 “Combustibili si energie”, titlul ”Cheltuieli de capital”,

·                   Majorarea cu suma de 1.677 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “ Transporturi”, din care pe titluri:

o                  Majoararea creditelor bugetare  titlul ”Subventii” cu suma de 200 mii lei,

o                  Majoararea creditelor bugetare  titlul ”Cheltuieli de capital” cu suma de 1.477mii lei

            Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Programul de investiţii pe anul 2011 rectificat este redat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 

       Nr.     218

      Tgv.   25 .10.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  25.10.2011 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§    Prevederile art. 14 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§    Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§    Prevederile Anexei 1, pct. B. art. 5, alin. 1 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, astfel:

     1 (un) post de referent, clasa III, grad superior în post de consilier, clasa I, grad asistent

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  Nr.   219

  Tgv. 25.10.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice din cadrul

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  25.10.2011 având în vedere :

§       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

§    Prevederile art. 14 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§    Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§    Prevederile Anexei 1, pct. B. art. 5, alin. 1 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, astfel:

     1 (un) post de referent, clasa III, grad superior în post de consilier, clasa I, grad asistent

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   220

  Tgv. 25.10.2011

 

                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind propunerea de numire a dlui. Andrei Gheorghe în funcţia de conducere de director al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 25.10.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care se propune numirea dlui. Andrei Gheorghe în funcţia de conducere de director al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind infiintarea S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 69/2011 privind desemnarea directorului interimar la S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte;

§   Procesul verbal final nr. 25834 din 10.10.2011 al concursului organizat în vederea ocupării postului de director la S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile art. 16, alin. 1 din Actul Constiututiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” ,  alin. 3 lit. „c  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 Art. 1 Se propune numirea dlui. Andrei Gheorghe în funcţia de conducere de director al S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte, începând cu data de 12.10.2011.

Art.  2 Numirea dlui. Andrei Gheorghe în funcţia de conducere de director al S.C. Municipal Security S.R.L. Targovişte se va face prin Dispoziţia Primarului Municipiului Târgovişte pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

   Art.  3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, dl. Andrei Gheorghe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    221

 Tgv. 25.10.2011

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 25.10.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 26890/21.10.2011 privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2011;

§  Prevederile art 49 alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 30.09.2011, conform anexelor 1A si 1B  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat la data de 30.09.2011, conform anexelor 2A si 2B care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe si interne la data de 30.09.2011, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

  Nr.    222

  Tgv.  25.10.2011

 

                                                                                                                                              HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”,

ediţia XLIV - a

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.10.2011 având în vedere:

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Festivalul Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLIV - a, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Festivalul Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLIV - a, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

  Nr.   223

  Tgv. 25.10.2011

 

 

                                                                                                           

H O T A R Â R E

privind aprobarea listei de beneficiari ai sprijinului financiar stabilit prin HCL nr. 62/2011 cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenta Sociala privind aprobarea listei de beneficiari ai sprijinului financiar stabilit prin HCL nr. 62/2011 cu modificările ulterioare;

§  Prevederile art 33, alin 1, lit. „a” din  Legea 47/2006 – privind sistemul national de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 62/24.03.2011 referitoare la acordarea semestriala a unui sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala cu 800 lei;

§     Prevederile H.C.L. nr. 94/2011 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/2011;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se aprobă lista de beneficiari ai sprijinului financiar stabilit prin HCL nr. 62/2011 cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenta Sociala, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

      Nr.   224

      Tgv. 25.10.2011

                                                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 100.000 lei  Arhiepiscopiei Târgovişte, în vederea finanţării obiectivului Centrul Social Creştin din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 261

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 25.10.2011 având în vedere:

§   Adresa Arhiepiscopiei Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 26636/19.10.2011 ;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 100.000 lei  Arhiepiscopiei Târgovişte în vederea finanţării obiectivului Centrul Social Creştin din str. Calea Domnească, nr. 261;

§   Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2011 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2011;

§   Prevederile HCL nr. 116/2011 referitoare la aprobarea repartizării alocaţiilor bugetare ale Consiliului Local Municipal Târgovişte către Arhiepiscopia Târgovişte ;

§  Prevederile art..36, alin. 6, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se acordă un sprijin financiar în cuantum de de 100.000 lei Arhiepiscopiei Târgovişte, în vederea finanţării obiectivului Centrul Social Creştin din str. Calea Domnească, nr. 261.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhiepiscopia Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                                             

               Nr.   225

   Tgv. 25.10.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local a contributiei de 20%, reprezentand cota parte a AsociatiIor de proprietari pentru executia lucrarilor de reabilitare termica la blocurile de locuinte din Municipiul Targoviste, participante la Programul national multianual privind cresterea performantei energetice

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local a contributiei de 20%, reprezentand cota parte a AsociatiIor de proprietari, pentru executia lucrarilor de reabilitare termica la blocurile de locuinte din Municipiul Targoviste, participante la Programul national multianual privind cresterea performantei energetice;

§       Adresa nr. 24260/EC/24.03.2011 transmisa Municipiului Targoviste;

§       Prevederile Ordinului MDRT nr. 1158/11.03.2011 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2011;

§       Prevederile Contractului de finantare nr.1179/24.05.2011 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Municipiul Targoviste;

§       Prevederile Actului aditional nr. 1 la Contractul de finantare nr.1179/24.05.2011 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Municipiul Targoviste;

§       Prevederile Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;

§       Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG 18/2009 privind cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile O.G. 22/2008-privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea de la bugetul local a contributiei de 20% in valoare de 6.619.851,12 lei, reprezentand cota parte a Asociatiilor de proprietari la executia lucrarilor de reabilitare termica, participante in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte.

Art. 2 Se aprobă ca sumele alocate de la bugetul local pentru plata contributiei de 20% a Asociatiilor de proprietari sa fie decontate pe durata derularii lucrarilor de reabilitare termica si sa fie recuperate integral ulterior de la Asociaţiile de proprietari, conform prevederilor legale.

Celelalte cote, de 30 % de la bugetul local si 50 % de la bugetul de stat pentru finantarea lucrarilor sa ramana neschimbate, conform prevederilor OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică, Asociaţiile de Proprietari, și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

      Nr.   226

      Tgv. 25.10.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE GARAJ - P” în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3 A,

beneficiar STOICA VASILE

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRIRE GARAJ - P”, în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3 A, beneficiar STOICA VASILE;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „CONSTRIRE GARAJ - P”, în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3 A, beneficiar STOICA VASILE.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 6 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                                      

          Nr. 227

          Tgv. 25.10.2011

         

                                                                                              

    HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a mijlocului fix - Fantana arteziana Club Upet - pentru scoaterea din functiune in vederea casarii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a mijlocului fix - Fantana arteziana Club Upet - pentru scoaterea din functiune in vederea casarii;

§   Prevederile Anexei nr. 3, lit. g) din HG nr. 548/1999 referitoare la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§   Prevederile H.G. nr. 1350/2001 referitoare la atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§   Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a mijlocului fix - FANTANA ARTEZIANA CLUB UPET – corespunzator pozitiei 640 din HG nr. 1350/2001, pentru scoaterea din functiune in vederea casarii, cu urmatoarele elemente de identificare:

            - adresa: Bulevardul Mircea cel Batran

            - numarul de inventar 1007559

- valoarea de inventar de 59.000 lei

In evidenta contabila a D.A.P.P.P.se va opera in mod corespunzator.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  228

  Tgv. 25.10.2011

                                                                                              

 

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  229

  Tgv. 25.10.2011

              

                                                                                              

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal din data de 14.10.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§   Procesul Verbal încheiat la data de 14.10.2011 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6 pct.19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal din data de 14.10.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2  Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi in anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                   

  Nr.   230

  Tgv. 25.10.2011           

 

 

                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Târgovişte, în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, Bdul. Unirii, nr. 20

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Târgovişte, în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, Bdul. Unirii, nr. 20;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Târgovişte, în incinta Grupului Şcolar „Constantin Brâncoveanu”, Bdul. Unirii, nr. 20.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Matei Gheorghe

Răducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.     231

    Tgv. 25.10.2011

 

 

                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în Târgovişte, str. Laminorului, în vederea amenajării unui spaţiu pentru vulcanizare şi spălătorie auto

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa de îndată, astăzi, 25.10.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în Târgovişte, str. Laminorului, în vederea amenajării unui spaţiu pentru vulcanizare şi spălătorie auto;

§ Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în Târgovişte, str. Laminorului (cvartal 256, parcela 23), în vederea amenajării unui spaţiu pentru vulcanizare şi spălătorie auto.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Matei Gheorghe

Răducanu Tudorică

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 26 lei/mp/an – zona III

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

          

    Nr.  232

    Tgv. 25.10.2011

   

                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 490 mp, situat în Târgovişte, în vecinătatea râului Ialomiţa, pentru amplasarea unei microhidrocentrale şi a unui punct de transformare

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa de îndată, astăzi, 25.10.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 490 mp, situat în Târgovişte, în vecinătatea râului Ialomiţa pentru amplasarea unei microhidrocentrale şi a unui punct de transformare;

§ Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 490 mp, situat în Târgovişte, în vecinătatea râului Ialomiţa, (tarla 3, parcela 19/1) pentru amplasarea unei microhidrocentrale şi a unui punct de transformare

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Matei Gheorghe

Răducanu Tudorică

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 26 lei/mp/an

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                             

    Nr.  233

    Tgv. 25.10.2011

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.10.2011, având în vedere:

§      Adresa S.C. Termica S.A. înregistrata la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 23230 din data de 12.09.2011 ;

§  Referatul privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile OG nr. 36/2006 referitoare la instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modicările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Începând cu 01.11.2011 preturile locale ale energiei termice facturate populaţiei vor fi preţurile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice aprobate prin HCL Târgovişte nr. 71/28.04.2011.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 72/28.04.2011 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. TERMICA S.A. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    234

   Tgv. 25.10.2011