222. Hotarâre privind infiintarea  S.C  MUNICIPAL   SECURITY  S.R.L.  avand ca actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste

223. Hotarâre  privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

225. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

226. Hotarâre  privind  modificarea si completarea  art. 3 din H.C.L. 222/2010 referitoare la infiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. avand ca actional unic Consiliul Local Municipal Targoviste

227. Hotarâre  privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli, pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010

228. Hotarâre  privind neexercitarea dreptului de preemptiune la pretul de 1.000.000 Euro, pentru imobiliul monument istoric Muzeul Tiparului si Cartii Vechi Romanesti situat in Targoviste, Stada Justitiei nr. 7, inscris in Lista Monumentelor istorice, pozitia 582, cod de identificare: LMI/ 2004 DB II-m- A- 17273

229. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 484/2008, referitoare la constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”

230. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

231. Hotarâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

232. Hotarâre privind reorganizarea  comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

233. Hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

234. Hotarâre privind modificarea H.C.L. 61/07.03.2006, referitoare la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23.196,06 mp., situat în Municipiul Târgovişte, cartier Sagricom

235. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 219/30.09.2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>

236. Hotarâre privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate

237. Hotarâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

238. Hotarâre privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la B.C.R. S.A, conform contractului nr. DM.93/14.12.2009

239. Hotarâre privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Municipal Târgovişte  şi înfiinţarea , prin reorganizarea acestuia, ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

240. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

241. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4, din data de 12.08.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

242. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5, din data de 14.10.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

243. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 05.09.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 8748/12.10.2009

244. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

245. Hotarâre privind vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Tudor Dumitru

246. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării  terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Independenţei – adiacent bl. 12 ICMD

247. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 1 mp., situat în str. Justiţiei – zona Stadionului Municipal  în vederea amplasării unui automat pentru băuturi calde

248. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a  unui număr de 12 spaţii comerciale şi depozite, situate în Piaţa Băraţiei din Municipiul Târgovişte

249. Hotarâre privind scoatera la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne

250. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 19 ani, cu posibilitatea de prelungire de 9 ani si 6 luni a spaţiului în suprafaţă de 91,24 mp., situat în  PT2 M VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea realizării unui centru de consiliere şi formare copii şi tineri

 

251. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani , a spaţiului în suprafaţă de 11,20 mp., situat în  str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78A, Sc. D, Ap. 61, în vederea extinderii locuinţei

252. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Str. Libertăţii – în spatele ACR Dâmboviţa, adiacent Bl. C4, în vederea amplasării unui atelier de cizmărie

253. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Piata 1 Mai – adiacent Bl. 12 IPJ in vederea amenajarii unui spatiu comercial pentru produse de patiserie si Fast-Food

254. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1,55 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătrân, bl. XI A- parter, în vederea închiderii sas intrare în spaţiu comercial

255. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 ani către Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa, a suprafeţei de 285 mp., situată în PT 3 Micro VIII, str. Nicolae Iorga

256. Hotarâre privind transmiterea fără plată a două suprafeţe de  teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”

257. Hotarâre privind declanşarea procedurilor în vederea realizării cadastrului general pe teritoriul Municipiului Targoviste

258. Hotarâre privind declanşarea procedurilor în vederea realizării cadastrului verde pe teritoriul Municipiului Targoviste

259. Hotarâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 17 (şaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

260. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 192 din data de 27.04.2009 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

261. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

262. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi numitul Cojocaru N.Nicolae

263. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

264. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe existente in Baza de Agrement Crizantema

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 H O T A R A R E

privind infiintarea  S.C  MUNICIPAL   SECURITY  S.R.L.  avand ca actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta de indata astazi,04.10.2010 avand in vedere:

§     Referatul de specialitate intocmit de Politia Comunitara a Municipiului Targoviste;

§     Prevederile art. 2,art. 3 alin (3), art. 7, art. 11 alin (1), art. 17, art. 191 alin 1, art. 191, ind. 1, alin (1) din Legea nr. 31/1990 – privind societatile comerciale;

§     Prevederile    Legii     nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

§      Prevederile art. 2, alin (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§     Prevederile  art. 169 alin (1) si (2)  din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§     Prevederile Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a si d, si alin. 5 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se   aproba infiintarea S.C. MUNICIPAL   SECURITY S.R.L. , avand

actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste.

 Art. 2 Se aproba Actul constitutiv,  organigrama, numarul de personal si statul de functii ale S.C. MUNICIPAL  SECURITY S.R.L., potrivit anexelor 1 , 2 si 3,  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  Obiectul principal de activitate al noii societati va fi paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, prevazute in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 4 Activitatea  S.C. MUNICIPAL   SECURITY S.R.L. va fi finantata din venituri proprii si  din alte surse de venituri potrivit prevederilor legale.

Art. 5 Pentru reprezentare in fata Registrului Comertului si a celorlalte  organe

competente in  legatura   cu    inmatricularea   si   infiintarea   noii  societati se

imputerniceste  numitul   Dumitru  Ion  Adrian,  legitimat   cu  C.I. seria  D..D,

nr. 141253.

 

Art. 6  Se   atribuie   in   folosinta   gratuita    pe  durata    existentei  societatii S.C. MUNICIPAL  SECURITY S.R.L. etajul imobilului situat  in Targoviste, str. Calea Ploiesti nr. 85, cu destinatia de sediu social al societatii.

Art. 7  Personalul  necesar  desfasurarii  activitatii va  fi transferat  din  cadrul Politiei   Comunitare   a   Municipiului   Targoviste   catre      S.C.  MUNICIPAL  SECURITY S.R.L., cu incadrarea in numarul de personal aprobat potrivit art. 4 din prezenta hotarare.

Art. 8  Cu  aducerea la indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  obliga Primarul, Polita Comunitara  a Municipiului Targoviste, d-nul Dumitru Ion Adrian, si  pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

  

  Nr.  222

  Tgv. 04.10.2010

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de indata, astăzi, 04.10.2010, având în vedere:

·                   Raportul de  specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

·        Hotărârea Guvernului nr. 977/01.10.2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA  pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive în spaţiul rural pe anul 2010 instituit prin OG7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive în spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial nr. 671/01.10.2010.Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

I.   Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.337 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor la  indicatorului Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  bazelor sportive din spaţiul rural (cod  11.02.07 ) cu suma de 1.337 mii lei;

II.                Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.337 mii lei,prin:

·        Majorarea creditelor la capitolul 74.02 Protecţia mediului , subcapitolul 74.02.06 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, titlul cheltuieli de capital, cu suma de 1.337 mii lei

    Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Programuşl de investiţii rectificat în mod corespunzător este redat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

    Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                      

  Nr 223 

  Tgv. 04.10.2010

             

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2010, având în vedere:

·            Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 26659/15.10.2010 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

·            Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 12177/04.10.2010

·            Adresa DSP Dambovita nr.26823/19.10.2010

·            Ordinul Ministerului Administratiei si internelor 218/2010 - privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - tranşa a III-a, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

·            OMFP 1661bis/2003

·            HCL 222/04.10.2010 privind infiintarea SC. Municipal Security S.A.

·            HCL nr. 167/28.07.2010 privind aprobarea modificării si completării anexei la HCL 425/24.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne in valoare de 10.000.000 lei de la BCR SA

·            HCL nr. 168/28.07.2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA

 Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

III.              Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.667 mii lei, prin:

·           Diminuarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din bugetul local pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) cu suma de 21 mii lei,

·           Majorarea prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari ( cod 37.02.01) cu suma de 10 mii lei,

·           Majorarea prevederilor la indicatorul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (cod 42.02.20) cu suma de 24 mii lei

·           Majorarea prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod 42.02.32) cu suma de 1.500 mii lei,

·           Majorarea prevederilor la indicatorul Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (cod 42.02.41) cu suma de 154 mii lei,

IV.Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 13 mii lei,prin:

·           Majorarea cheltuielilor la capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe, titlul 20 Bunuri si servicii cu suma de 53 mii lei, 

·           Diminuarea cheltuielilor la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, cu suma de 446, din care pe titluri:

o           titlul 20 Bunuri şi servicii majorarea creditelor cu suma de 4 mii lei,

o           titlul 50 Fonduri de rezerva diminuarea creditelor cu suma de 450 mii lei

·           Majorarea cheltuielilor la capitolul 65.02 Invatamant cu suma de 197 mii lei,  din care pe titluri:

o           titlul 20 Bunuri si servicii majorarea creditelor cu suma de 37 mii lei,        

o           titlul 56 Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare majorarea creditelor cu suma de 60 mii lei,

o           titlul 70 Cheltuieli de capital majorarea creditelor 100 mii lei,

·           Majorarea cheltuielilor la capitolul 66.02 Sanatate, titlul 10 Cheltuieli de personal  cu suma de 154 mii lei,

·           Diminuarea cheltuielilor la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie cu suma de 353 mii lei , din care pe titluri:

o           titlul 20 Bunuri si servicii majorarea creditelor cu suma de 447 mii lei,      

o           titlul 51 Transferuri catre instituţii publice majorarea creditelor cu suma de 450 mii lei,

o           titlul 70 Cheltuieli de capital diminuarea creditelor cu suma de 1250 mii lei,

·      Majorarea cheltuielilor la capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala cu suma de 488 mii lei,  din care pe titluri:

o      titlul 20 Bunuri si servicii majorarea creditelor cu suma de 14 mii lei,           

o      titlul 56 Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare majorarea creditelor cu suma de 24 mii lei,

o      titlul 57 Asistenta sociala majorarea creditelor cu suma de 450 mii lei,

·      Majorarea cheltuielilor la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, cu suma de 254 mii lei, din care pe titluri:

o      titlul 20 Bunuri si servicii majorarea creditelor cu suma de 241 mii lei,         

o      titlul 70 Cheltuieli de capital majorarea creditelor 13 mii lei,

·      Majorarea cheltuielilor la capitolul 74.02 Protectia mediului, cu suma de 127 mii lei, din care pe titluri:

o      titlul 20 Bunuri si servicii majorarea creditelor cu suma de 115 mii lei,         

o      titlul 70 Cheltuieli de capital majorarea creditelor 12 mii lei

·      Majorarea cheltuielilor la capitolul 81.02 Combustibili si energie, titlul 40 Subventii cu suma de 1.500 mii lei,

·      Diminuarea  cheltuielilor la capitolul 84.02 Transporturi, titlul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 307 mii lei.

    Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice  finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010 după cum urmează:

 I .      Majorarea veniturilor totale  cu suma de 450 mii lei, prin majorarea prevederilor la indicatorul Subventii pentru institutii publice (cod 43.10.09).

II. Majorarea cheltuielilor totale  cu suma de 450 mii lei, titlul 67.10 Cultură, recreere şi religie din care pe titluri:

·    Majorarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 450 mii lei,

    Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2010 după cum urmează:

·                     Diminuarea  creditelor la capitolul 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, titlul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 1.150 mii lei mii lei

·                     Majorarea  creditelor la capitolul 84.07 Transporturi, titlul 70 Cheltuieli de capital cu suma de 1.150 mii lei mii lei

            Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Programul de investiţii rectificat în mod corespunzător este redat în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Bugetul institutiilor publice  finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010 este redat in anexa nr. 3.

            Bugetul creditelor interne pe anul 2010 rectificat este redat în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Bugetele instituţiilor subordonate Consiliului Local rectificate sunt redate în anexele 5a, 5b şi 5c.

            Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite in anul 2010 este redată in anexa 6 care face parte din prezenta hotărâre.

            Programul  actiunilor culturale pe anul 2010 este redat in anexa 7 care face parte din prezenta hotărâre.

            Sinteza  proiectelor cu finantare nerambursabila  pe anul 2010 este redata in anexa 8 care face parte din prezenta hotărâre.

            Lista proiectelor cu finantare nerambursabila finantate in anul 2010 este redata in anexa 9 care face parte din prezenta hotărâre.

    Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

    Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.    225

 Tgv    19.10.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea si completarea  art. 3 din H.C.L. 222/2010 referitoare la infiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. avand ca actional unic Consiliul Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 19.10.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate nr. 05/12.10.2010 al S.C. Municipal Security S.R.L., prin care se solicită elaborarea unei hotărâri privind aprobarea tarifului de pază în cuantum de 11,35 lei/oră pentru serviciile prestate de  S.C. Municipal Security S.R.L.;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/2010, privind înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţiile comerciale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.;

§   Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare.;

§        Prevederile Legii concurentei nr. 21/1996 ;

§   Prevederile O.U.G nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi completarile ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a” pct.7 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

H O T Â R Â R E :

Art. 1 Se aproba modificarea si completarea art. 3 din H.C.L. 222/2010 referitoare la infiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L., acesta avand urmatorul cuprins:

     (1)  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L. pe anul 2010 conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

     (2) Se aproba tariful maximal de paza  în cuantum de 15 lei/oră cu TVA, pentru serviciile prestate de către S.C. Municipal Security S.R.L., iar obiectul principal  de activitate  il constituie paza obiectivelor, bunurilor si valorilor.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari  se obligă Primarul,  S.C. Municipal Security S.R.L. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

                               

  Nr.   226

  Tgv   19  .10.2010

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli, pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi,19.10.2010 având în vedere:

§      Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli, pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă Programul Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli, pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare a Romanţei « Crizantema de Aur » ediţia 2010 conform  Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

  Nr.  227

  Tgv. 19.10.2010

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTARARE

privind neexercitarea dreptului de preemptiune la pretul de 1.000.000 Euro, pentru imobiliul monument istoric Muzeul Tiparului si Cartii Vechi Romanesti situat in Targoviste, Stada Justitiei nr. 7, inscris in Lista Monumentelor istorice, pozitia 582, cod de identificare: LMI/ 2004 DB II-m- A- 17273

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 19.10.2010, având in vedere:

 

§      Adresa Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 2422/30.08.2010;

§      Adresa Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniul National Dambovita Targoviste, inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 24539/23.09.2010;

§      Adresa Baroului Bucuresti, Cabinet Avocat Niculescu Ionut, inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 25896/07.10.2010;

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea doptarii unei hotarari privind neexercitarea dreptului de preemptiune la pretul de 1.000.000 Euro, pentru imobiliul monument istoric Muzeul Tiparului si Cartii Vechi Romanesti situat in Targoviste, Stada Justitiei nr. 7, inscris in Lista Monumentelor istorice, pozitia 582, cod de identificare: LMI/ 2004 DB II-m- A- 17273;

§           Raportul de avizare   al comisiei de specialitate din Consiliul Local Municipal;

§      Prevederile art. 8 din Legea 422/2001 republicata privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1. Consiliul Local  nu isi exercita dreptul de preemptiune la pretul de 1.000.000 Euro, pentru imobiliul monument istoric Muzeul Tiparului si Cartii Vechi Romanesti, situat in Targoviste, Stada Justitiei nr. 7, inscris in Lista Monumentelor istorice, pozitia 582, cod de identificare: LMI/ 2004 DB II-m- A- 17273.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, D.A.P.P.P., si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

                              

  Nr.   228

  Tgv   19.10.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 484/2008, referitoare la constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 484/2008, referitoare la constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală” ;

§    Prevedrerile H.C.L.nr. 189/2010 privind constatarea incetarii  de drept, a mandatului de consilier municipal, al domnului Ana George Bogdan

§  Prevedrerile H.C.L.nr. 190/2010 privind constatarea demisiei, din funcţia de  viceprimar, a domnului Ana George Bogdan

§      Prevederile H.C.L. nr. 191/30.09.2010 privind alegerea dlui. Motoc Honorius, în funcţia de viceprimar al  Municipiului Târgovişte

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§     Prevederile art. 1, alin. 4 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea  H.C.L. nr. 484/2008, referitoare la constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”, după cum urmează:

prof. Honorius Moţoc – viceprimar – preşedinte

ing. Cerasela Paraschiva – consilier - secretar

ing. Stănescu Iulian - consilier municipal- membru

ec. Păunaş Maria Roxana -consilier municipal- membru

ec. Diculescu Maria - consilier municipal- membru

jr. Paraschiv Cornelia - consilier municipal- membru

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 484/2008, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

     Nr.   229

     Tgv. 28.10.2010

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§    Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 189/30.09.2010 privind constatarea incetarii  de drept, a mandatului de consilier municipal, al domnului Ana George Bogdan;

§    Prevederile H.C.L. nr.192/30.09.2010 privind validarea mandatului de consilier municipal al domului Iorga Liviu;

§    Prevederile HCL nr. 241/27.06.2008 privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începand cu data prezentei, componenţa comisiilor de specialitate nr. 2 şi nr. 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

 

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

 

1.                    ing. Ilie Valentin – PDL

2.                    ing. Stănescu Iulian - PDL

3.                    ing. Ţuţuianu Ioan – PSD

4.                    ec. Tănase Silviu Gabriel- PNL

5.                    ing. Iorga Liviu - PDL

 

COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

1.                   jr. Fraţila Ioan Cezar – PSD

2.                   Şerban Alexandru – PDL

3.                   prof. Rusescu Gheorghe – PDL

4.                   jurnalist Vasiliu Teodor – PSD

5.                   ing. Iorga Liviu – PDL.

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   230

Tgv. 28.10.2010

 

 

                                                                                      

H O T A R A R E

privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor

pentru tineri, construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi,28.10.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Fond Locativ prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Referatul nr. 20405/26.10.2010 al  Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se nomonalizează drept reprezentant d-na dir. Adj. Iordache Marcela;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L. .;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6 pct.19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., în următoarea componenţă:

1. ing. Briceag Paul Robert - viceprimar – preşedinte

2. prof. Rusescu Gheorghe- consilier local – membru

 3. Şerban Alexandru - consilier local – membru

 4. as. Liţă Ion- consilier local – membru

 5. ing. Pantea Viorel - consilier local – membru

6.  jurnalist Vasilu Teodor- consilier local – membru

7.  jr. Paraschiv Cornelia - consilier local – membru

8.  ing. Maican Dorin- director D.A.P.P.P. – membru

9.  jr. Rujoiu Dana – cons. Serv. Juridic – membru

10. jr. Iordache Marcela- dir. adj.  D.A.S.– membru

11. ec. Paicu Mariana - consilier A.P.P.P. – membru

12. Baltasiu Victoriţa – ref. A.P.P.P.- secretar(fără drept de vot)

Membrii de rezervă : - jr. Epurescu Elena – şef Birou Contecios juridic

- ing. Negoiţă Aurelia – consilier A.P.P.P.

Art. 2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 14/28.01.2010 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

                                                           

  Nr. 231 

  Tgv. 28.10.2010

 

 

                                                                                         

H O T A R A R E

privind reorganizarea  comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale,

conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Compartimentului Fond Locativ prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Referatul nr. 20405/26.10.2010 al  Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se nominalizează drept reprezentant d-na dir. Adj. Iordache Marcela;

§    Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 15 /28.01.2010 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§    Prevederile H.C.L. nr. 189/30.09.2010 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Ana George Bogdan ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 191/30.09.2010 privind constatarea demisiei, din funcţia de  viceprimar, a domnului Ana George Bogdan;

§      Prevederile H.C.L. nr. 191/30.09.2010 privind alegerea dlui. Motoc Honorius, în funcţia de viceprimar al  Municipiului Târgovişte

§    Prevederile H.C.L. nr. 192/30.09.2010 privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnului  Iorga Liviu ;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

                                                                                                          

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, înfiinţată în baza Legii nr. 114/1996, în următoarea componenţă:

1. prof. Moţoc Honorius - viceprimar – preşedinte

2. Răducanu Tudorică - consilier local – membru

3. Iorga Liviu - consilier local – membru

4 ec. Badiu Cristina Minerva - consilier local – membru

5. ing. Babeu Pavel - consilier local – membru

6.  ing. Ţuţuianu Ioan - consilier local – membru

7. ing. Dănciulescu Ion - consilier local – membru

8. ec. Tănase Silviu Gabriel - consilier local – membru

9. ec. Păunaş Maria Roxana - consilier local – membru

10. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P. – membru

11. jr. Alina Şuică – cons.Serv.juridic – membru

12. jr. Iordache Marcela- dir. adj.  D.A.S.– membru

13 Costache Niculina - ref. A.P.P.P.- membru

14. Baltasiu Victoriţa – ref. A.P.P.P.- secretar (fără drept de vot)

Membrii de rezervă:  - jr. Epurescu Elena – şef Birou Contecios juridic

- ing. Negoiţă Aurelia – consilier A.P.P.P.

Art. 2   Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 15 /28.01.2010 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare  

                                                                            

  Nr. 232

  Tgv. 28.10.2010

 

 

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.L. prin care propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanţiilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile Ordinului nr. 4925/2005, al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a universităţiilor de învăţământ preuniversitar;

§      Prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluI;

§      Prevederiel art. 33 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se numesc reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţiilor şcolare din Municipiul Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.L., reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

  Nr.    233

  Tgv. 28 .10.2010

 

 

ANEXA la H.C.L. nr.233/ 2010

Reprezentantii Consiliului Local Municipal in Consiliile de Administratie din unitatile de invatamant

 

I.     Colegii nationale, licee, grupuri scolare

1.        Colegiul Economic „Ion Ghica” – Cristian Eremia- dir. adj – Directia Economica a Primariei

2.        Colegiul National „Ienachita Vacarescu” – Costi Gherghescu – dir. adj. Compania de Apa Targoviste

3.        Colegiul National „Constantin Carabela” – Ilie Valentin – consilier municipal

4.        Colegiul National „Constantin Cantacuzino” – Silvia Stanca – dir. Directia de Administratie Publica Locala

5.        Liceul de  Arte „Balasa Doamna” – Dorin Maican – dir. Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

6.        Liceul Teoretic „ Petru Cercel” – Dragos Folea – sef. Serv. Proiecte Investitii Achizitii

7.        Liceul I.H.Radulescu – Radu Vasilescu – dir. Compania de Apa

8.        Seminarul Teologic Ortodox „ Sf. Ioan Gura de Aur – Daniela Popa – dir. Directia Economica a Primariei

9.        Grup Scolar Industrial „ Nicolae Cioranescu” – Chiru Catalin Cristea – secretar Municipiu T\rgoviste

10.    Grup Scolar „ Voievodul Mircea” – Mihai Olaru – dir. Directia de Constructii, Primaria Targoviste

11.    Grup Scolar „Constantin Brancoveanu” – Iugulescu Ciprian – dir. Club Sportiv Municipal Targoviste.

12.    Grup Scolar de Constructii „ Nicolae Mihăescu” – Constantin Balasa – dir. Directia Tehnica,  Primaria Targoviste

13.    Grup Scolar Electrotehnic „ Spiru Haret” – Iulian Crintescu – sef Serviciu Impozite si Taxe, Primaria Targoviste

14.    Grup Scolar de Transporturi Auto – Luminita Neagu – sef. Serviciu mediu Primaria Targoviste

 

II.  Scoli cu clasele I-VIII

1.      Scoala cu clasele I-VIII, Vasile Carlova” – Vali Nitu, sef serviciu Primaria Targoviste

2.      Scoala cu clasele I-VIII „ Ion Alexandru Bratescu Voinesti” – Florentina Ionescu – consilier Resurse Umane si Asigurarea Calitatii

3.      Scoala cu clasele I-VIII „ Smaranda Ghiorghiu” – Vasile Ghergu- consilier Primar

4.      Scoala cu clasele I-VIII „ Coresi” – Adriana Constantinescu – sef . laborator apa potabila

5.      Scoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” – Popescu Cristian – ing. D.A.P.P.P

6.      Scoala cu clasele I-VIII – „Mihai Viteazul” – Mitrescu Mihaela – economist

7.      Scoala cu clasele I-VIII – „Grigore Alexandrescu” – Daniel  Manica – ing. Primaria Targoviste

8.      Scoala cu clasele I-VIII – „Radu cel Mare” – Epurescu Elena – jurist Primaria Targoviste

9.      Scoala cu clasele I-VIII – „Paul Banica” – Dan Badea – dir. Directia de Salubritate

10.  Scoala cu clasele I-VIII – „ Matei Basarab” – Iulian Stanescu – consilier municipal

11.   Scoala Speciala de Arte si Meserii – Delia Stanescu – dir. Directia de Asistenta sociala Targoviste

12.   Palatul Copiilor – Dan Topa – manager general Teatru Municipal

13.  Club Sportiv Scolar – Ciprian Prisacaru – dir. Club Sportiv Targoviste

 

 

III.        Gradinite

1.      Gradinita cu program prelungit nr. 1 – Eugen Puscasu – sef serviciu A.P.P.P Primaria Targoviste

2.      Gradinita cu program prelungit nr. 2 – Stanciu Mariana – economist Primaria Targoviste

3.      Gradinita cu program prelungit nr. 3 – Lorena Predescu – auditor Primaria Targoviste

4.      Gradinita cu program prelungit nr. 8 „ Raza de Soare” – Andrei Carmen – economist  Primaria Targoviste

5.      Gradinita cu program prelungit nr. 9 „ Alexandrina Simionescu Ghica” – Mioara Vasile – inginer D.A.P.P.P.

6.      Gradinita cu program prelungit nr. 13 – Cercel Nicoleta – economist Primaria Targoviste

7.      Gradinita cu program prelungit nr. 14 – Varlan Ramona – economist Primaria Targoviste

8.      Gradinita cu program prelungit nr. 15 – Stan Katiusa Marinela – D.A.P.P.P.

9.      Gradinita cu program prelungit nr. 16 – Modrogan Rodica –  economist D.A.P.P.P.

 

                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. 61/07.03.2006, referitoare la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23.196,06 mp., situat în Municipiul Târgovişte, cartier Sagricom

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Biroului Contencios Juridic - prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. 61/07.03.2006, referitoare la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23.196,06 mp., situat în Municipiul Târgovişte, cartier Sagricom,

§      Prevederile H.C.L. nr. 88/2006 privind modificarea H.C.L. 61/07.03.2006, referitoare la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23.196,06 mp., situat în Municipiul Târgovişte, cartier Sagricom, către titularii derptului de proprietate asupra locuinţelor cu credit ipotecar pe acest amplasament de către Agenţia Naţionlă pentru Locuinţe;

§       Prevederile H.C.L. nr. 255/2005 privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 61/07.03.2006, referitoare la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23.196,06 mp., situat în Municipiul Târgovişte, cartier Sagricom, către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor cu credit ipotecar pe acest amplasament de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în sensul revocării art. 3 şi art.4.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 61/07.03.2006, se aplică în mod corespunzător

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Contencios Juridic, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                     

  Nr.    234

  Tgv.  28.10.2010

 

                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 219/30.09.2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,28.10.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 219/2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>;

§    Prevederile H.C.L. nr.219/30.09.2010 privind aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică HCL nr. 219/30.09.2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>, după cum urmează:

            „Art.2, lit. b va avea urmatorul cuprins:

 

                     indicatori economici  

 

I

Valoarea totală in lei  a proiectului, din care :

997580,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

-

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

805250,00

c.

TVA

192330,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

16105,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

16105,00-

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

-

III

TVA*

192330,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

789145,00

 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 219/30.09.2010 referitoare la aprobarea proiectului <<Promovarea turistică a monumentului istoric de importanţă naţională “Curtea Domnească Târgovişte”>>

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

            

   Nr. 235

   Tgv. 28.10.2010

 

 

                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei de  Salubritate, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate  ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 191/2008, privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§           Adresa nr. 5990/08.07.2010 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita privitoare la numarul maxim de posturi pentru  autoritatea locala; 

§           Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 490307/26.07.2010:

§       Prevederile O.U.G. nr. 63/2010, privind pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

§    Prevederile H.C.L. 136/2010 privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§    Prevederile H.C.L. 137/2010 privind  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§    Prevederile H.C.L. nr. 187/2010 privind modificarea Organigrama si  Statul de Funcţii ale Directiei de  Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei  Directiei de Salubritate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei de  Salubritate, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Numărul de posturi aprobat prin H.C.L. nr. 136/2010 aşa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 187/2010, rămâne neschimbat.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Salubritate. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.    236

      Tgv  28.10.2010

 

     

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având in vedere:

§ Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 27296/2010;

§ Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2010

§ Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

Prevederile H.C.L. nr.   168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

§    Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii                     Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§    Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§    Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§    Prevederile art. 36 alin. 2, alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c si alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, 5 si 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale. Şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 30.06.2011.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Economica şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                    

   Nr.  237

   Tgv. 28.10.2010

  

 

                                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la B.C.R. S.A, conform contractului nr. DM.93/14.12.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având in vedere:

§ Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 27297/25.10.2010;

§ Prevederile Contractului de  credit nr. DM93/14.12.2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 425/2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA;

§ Prevederile H.C.L. nr. 167/2010 privind  aprobarea modificării si completării anexei la HCL 425/24.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne in valoare de 10.000.000 lei de la BCR SA;

§    Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§    Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§    Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§    Prevederile art. 36 alin. 2, alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c si alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, 5 si 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale. Şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat de la  Banca Comercială Română, conform contractului nr. DM.93/14.12.2009 pana la data de 30.06.2011

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Economica şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  238

   Tgv. 28.10.2010

  

 

 

H O T A R A R E

privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Municipal Târgovişte  şi înfiinţarea , prin reorganizarea acestuia, ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 28.10.2010, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Administratorului Public al Municipiului Târgovişte –privind acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului Municipal Târgovişte  şi înfiinţarea , prin reorganizarea acestuia, ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 174, alin. 3 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 48/2010  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;

§   Prevederile H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. 6, lit (a), pct. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se dă acordul de principiu pentru desfiinţarea Spitalului  Municipal Târgovişte  şi înfiinţarea , prin reorganizarea acestuia, ca Secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi se aprobă iniţierea procedurii în vederea emiterii Hotărârii de Guvern cu privire la cele enunţate.

Art. 2  Pe cale de consecinţă se aprobă transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe, din sarcina Consiliului Local Municipal Târgovişte în sarcina Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în ceea ce priveşte managementul asistenţei medicale.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgovişte – jr. Gabriel Boriga – să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte, Protocol de predare- preluare a Spitalului Municipal Târgovişte ce urmează a fi încheiat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Spitalul Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    239

     Tgv. 28 .10.2010

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarea unui chiriaş, care doreşte să cumpere locuinţa pe care o deţine cu contract de închiriere;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

 

Nr. de înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

Adresa

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

Anul

construc

ţiei blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

 

 

20359/

10.08.2010

 

 

PĂTURICĂ CRISTIAN

Str. Ion Ciorănescu, nr. 2,bl. 7, et.1, ap. 8, M XI. – 3 CAMERE

 

11758/

05.05.2010

51/

08.01.1975

 

1975

 

5.467 lei

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Compartiment Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

  Nr.   240

  Tgv   28.10.2010

 

                                                                                                                                                                

     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4, din data de 12.08.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 12.08.2010 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi compleările ulterioare;

§  Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din 12.08.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă schimbul de locuinte, intre titularii de contracte de inchiriere, mentionat in Procesul Verbal nr.4 din data de 12.08.2010..

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    241

  Tgv.  28.10.2010

 

                                                 

     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5, din data de 14.10.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Compartiment  Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 14.10.2010 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi compleările ulterioare;

§  Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui numar de 452  de contracte de inchiriere, pana la data de 30.09.2011, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aprobă schimbul de locuinte, intre titularii de contracte de inchiriere, mentionat in Procesul Verbal nr.5 din data de 14.10.2010..

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    242

  Tgv.  28.10.2010

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal din data de 05.09.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 8748/12.10.2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§   Procesul Verbal încheiat la data de 05.09.2010 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L. ;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.2, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal din data de 05.09.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

                                                  

  Nr. 243

  Tgv. 28.10.2010

                                                                                                                                                              

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,28.10.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Compartiment Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 15/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§ Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” şi alin. 6, lit. „a”,  pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din 14.10.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 7 locuinţe sociale din recuperări, până la data de 31.12.2010 conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 14.10.20010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Art. 3 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 4 Se aprobă schimbul de locuinte, intre titularii de contracte de inchiriere, mentionat in Procesul Verbal nr.3 din data de 14.10.2010.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 244

   Tgv. 28.10.2010

  

                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Tudor Dumitru

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.10.2010 având în vedere:

§    Solicitarea de vânzare a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat in casă naţionalizată, nerevendicată de fostii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualul chiriaş;

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Compartiment Fond Locativ privind vânzarea vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Tudor Dumitru ;

§    Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001;

§    Prevederile art. 42, alin 1 şi 3 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 9-11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Tudor Dumitru , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Preţul de vânzare a spaţiului cu destinaţie de locuintă va fi stabilit de un evaluator autorizat, agreat de ambele părti si poate fi achitat conform prevederilor legale.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    245

Tgv. 28.10.2010

 

                                                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării  terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Municipiul Târgovişte,

b-dul Independenţei – adiacent bl. 12 ICMD

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§    Cererea dlui. Codrea Bogdan, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 18020/14.07.2010, prin care solicită cumpărarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1/223/2003, în suprafaţă de 18 mp., situat în b-dul Independenţei – adiacent bl. 12 ICMD;

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Independenţei – adiacent bl. 12 ICMD;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 5, lit. „b” şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Municipiul Târgovişte, b-dul Independenţei – adiacent bl. 12 ICMD, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Preţul de pornire al licitaţiei este de 100 euro/mp..

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Serban Alexandru

   Pantea Viorel

   Paraschiv Cornelia

 Art.4 Pentru incheierea actului de vanzare- cumparare, in forma autentica se împuterniceşte Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, D.A.P.L.. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                   

  Nr.    246

  Tgv.  28.10.2010

 

 

ÎNCHIRIERI

 

1.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp, situat în Str. Justiţiei – zona Stadionului Municipal, în vederea amplasării unui automat pentru băuturi calde

2.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în incinta Liceului de Muzică şi Arte Plastice „Bălaşa Doamna” Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

3.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren, in suprafata de 21,75 mp., situat in str. Constantin Brancoveanu – parcare, in vederea amaenajarii unui spatiu pentru prestari servicii frizerie- coafura

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a  unui număr de 12 spaţii comerciale şi depozite, situate în Piaţa Băraţiei din Municipiul Târgovişte

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 1 mp., situat în str. Justiţiei – zona Stadionului Municipal  în vederea amplasării unui automat pentru băuturi calde

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 1 mp., situat în str. Justiţiei – zona Stadionului Municipal în vederea amplasării unui automat pentru băuturi calde;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 1 mp., situat în str. Justiţiei – zona Stadionului Municipal, în vederea amplasării unui automat pentru băuturi calde ,conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Paunas Roxana

   Lita Ion

   Tanase Silviu

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., D.A.P.L, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

                                                                               

   Nr.  247

   Tgv. 28.10.2010

  

                                                                                                                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a  unui număr de 12 spaţii comerciale şi depozite, situate în Piaţa Băraţiei din Municipiul Târgovişte

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a  unui număr de 12 spaţii comerciale şi depozite, situate în Piaţa Băraţiei din Municipiul Târgovişte ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a  unui număr de 12 spaţii comerciale şi depozite, situate în Piaţa Băraţiei din Municipiul Târgovişte, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Paunas Roxana

   Lita Ion

   Tanase Silviu

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 30lei/mp/lună pentru spaţiu comercial şi de 20 lei/mp./lună pentru depozit

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

                                        

   Nr.  248

   Tgv. 28.10.2010

  

 

CONCESIUNI

 

1.     Proiect de hotărâre privind scoatera la licitaţie publică, în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne.

2.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 19 ani cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 91,24 mp din PT 2 M.VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea realizării unui centru de consiliere şi formare copii şi tineri.

3.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78 A, Sc. D, Ap. 61 în vederea extinderii locuinţei.

4.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Str. Libertăţii – în spatele ACR Dâmboviţa, adiacent Bl. C4, în vederea amplasării unui atelier de cizmărie.

5.        Proiect de hotărâre privind scoatera la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Piata 1 Mai – adiacent Bl. 12 IPJ in vederea amenajarii unui spatiu comercial pentru produse de patiserie si Fast-Food.

6.       Proiect de hotărâre privind scoatera la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 1,55 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătân, bl. XI A- parter, in vederea închiderii sas intrare în spaţiul comercial

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoatera la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne;

§      Prevederile art. 11 alin 1, lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Termica S.A. Târgovişte, având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T.-uri şi C.T.- uri ;

§    Prevederile H.C.L. 169/2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, a spaţiului în suprafaţă de 100 mp., situat în  PT2 MIII, str. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei linii de producţie de produse din carne.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Baluta Vasile

Raducanu Tudorica

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 15 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                               

       Nr.  249

 Tgv.28.10.2010

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 19 ani, cu posibilitatea de prelungire de 9 ani si 6 luni a spaţiului în suprafaţă de 91,24 mp., situat în  PT2 M VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea realizării unui centru de consiliere şi formare copii şi tineri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 19 ani, cu posibilitatea de prelungire de 9 ani si 6 luni, a spaţiului în suprafaţă de 91,24 mp., situat în  PT2 M VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea realizării unui centru de consiliere şi formare copii şi tineri;

§       Adresa Asociaţiei Provita Târgovişte 2003, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 21437/19.08.2010, prin care solicită concesionarea spaţiului situat în PT 2 M VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea deschiderii unui Centru de consiliere şi formare pentru diferite categorii de persoane;

§      Prevederile art. 11 alin 1, lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Termica S.A. Târgovişte, având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T.-uri şi C.T.- uri ;

§    Prevederile H.C.L. 169/2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 19 ani, cu posibilitatea de prelungire de 9 ani si 6 luni, a spaţiului în suprafaţă de 91,24 mp., situat în  PT2 M VIII, str. Gabriel Popescu, în vederea realizării unui centru de consiliere şi formare copii şi tineri.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Baluta Vasile

Raducanu Tudorica

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 5 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                              

       Nr.  250

 Tgv.28.10.2010

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani , a spaţiului în suprafaţă de 11,20 mp., situat în  str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78A, Sc. D, Ap. 61, în vederea extinderii locuinţei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 11,20 mp., situat în  str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78A, Sc. D, Ap. 61, în vederea extinderii locuinţei;

§      Prevederile art. 11 alin 1, lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 11,20 mp., situat în  str. Dr. Marinescu Gheorghe – adiacent bl. 78A, Sc. D, Ap. 61, în vederea extinderii locuinţei conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Baluta Vasile

Raducanu Tudorica

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                             

       Nr.  251

 Tgv.28.10.2010

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Str. Libertăţii – în spatele ACR Dâmboviţa, adiacent Bl. C4,

în vederea amplasării unui atelier de cizmărie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Str. Libertăţii – în spatele ACR Dâmboviţa, adiacent Bl. C4, în vederea amplasării unui atelier de cizmărie;

§      Prevederile art. 11 alin 1, lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în Str. Libertăţii – în spatele ACR Dâmboviţa, adiacent Bl. C4, în vederea amplasării unui atelier de cizmărie conform planului de amplasament care face parte integranta din  prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Baluta Vasile

Raducanu Tudorica

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 62 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                             

       Nr.  252

 Tgv.28.10.2010

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Piata 1 Mai – adiacent Bl. 12 IPJ in vederea amenajarii unui spatiu comercial pentru produse de patiserie si Fast-Food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Piata 1 Mai – adiacent Bl. 12 IPJ in vederea amenajarii unui spatiu comercial pentru produse de patiserie si Fast-Food;

§      Prevederile art. 11 alin 1, lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 38 mp, situat în Piata 1 Mai – adiacent Bl. 12 IPJ in vederea amenajarii unui spatiu comercial pentru produse de patiserie si Fast-Food, conform planului de amplasament care face parte integranta din  prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Baluta Vasile

Raducanu Tudorica

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 100 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.      

                                                       

       Nr.  253

 Tgv. 28.10.2010

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1,55 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătrân, bl. XI A- parter, în vederea închiderii sas intrare în spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,28.10.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1,55 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătrân, bl. XI A- parter, în vederea închiderii sas intrare în spaţiu comercial;

§      Prevederile art. 11 alin 1, lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1,55 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătrân, bl. XI A- parter, în vederea închiderii sas intrare în spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din  prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Badiu Cristina Minerva

Baluta Vasile

Raducanu Tudorica

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 143 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P.L., comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

       Nr.  254

 Tgv.28.10.2010

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20  ani către Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa, a suprafeţei de 285 mp., situată în PT 3 Micro VIII, str. Nicolae Iorga

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,28.10.2010 având în vedere:

§    Adresa nr. 22739/03.09.2010 a  Partidei Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa prin care se solicită folosinţa gratuită pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei de 281,04  mp din punctul termic nr. 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga;

§     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20de ani către Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa, a suprafeţei de 285 mp., situată în PT 3 Micro VIII, str. Nicolae Iorga;

§      Prevederile H.C.L. nr. 178/2006,  privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Local Muncipal Targoviste si S.C. TERMICA S.A. Targoviste, avand ca obiect unele bunuri imobile apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii unor P.T. - uri si C.T.- uri;

§       Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 ani, către Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa, a suprafeţei de 285 mp., situată în PT 3 Micro VIII, str. Nicolae Iorga, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotărâre.

           Art. 2  Bunul imobil ce se transmite prezinta urmatoarele elemente de identificare:

             -nr. inv. 101057;

             -valoare de inventar: 10.400 lei;

             -PIF: anul 1964.

            În acest spaţiu se intenţionează a funcţiona:

             -un centru de formare si reconversie profesionala;

             -un centru care va functiona in sistem after school;

             -o sala media pentru copii;

             -club de recreere pentru cartier;

             -sediu al proiectului “Antreprenoriat social”;

             -o cantina sociala.

Art. 3 Transmiterea se va efectua pe baza de Contract de Comodat in care se vor stipula conditiile de folosinta.

Art. 4 Dacă în termen de un an da la data adoptării prezentei, Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa nu depune proiectul şi cererea de finantare, iar în termen de doi ani nu obţine finanţarea proiectului, prezenta hotărâre este revocată de drept.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.    255

      Tgv  28.10.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a două suprafeţe de  teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§      Adresa nr. 12/10.07.2009  Parohiei „Catedrala Eroilor” prin care solicită transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea parohiei a terenului aferent acestuia ;

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  transmiterea fără plată a două suprafeţe de teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii Buna Vestire;

§      Prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§      Prevederile Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă, conform Legii 239/2007, transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” a terenului Catedrala Eroilor  situat in : Bulevardul I.C.Brătianu nr. 57, cvartal 25, parcela 9, număr inventar: 700977, suprafaţă teren =4491 mp, conform planului de  situaţie anexat; valoarea de inventar: 6287400 lei.

Art.2 Se aprobă, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 1564,45 mp., situat în stada Vlad Ţepeş, nr. 6B,cvartal 211, parcela 1.4 .

Art. 3 Se aprobă, conform Legii 239/2007, transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea  Bisericii Buna Vestire  a terenului  situat in strada Vlad Ţepeş nr. 6B, cvartal 211, parcela 1.4, număr inventar: 700975, suprafaţă teren =1564,45 mp, conform planului de situaţie anexat; valoarea de inventar: 2189600 le

Art. 4  Transmiterea se va efectua pe baza de protocol.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică,  D.A.P.L. - Birou Cadastru, Registru Agricol şi Baza de Date şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.    256

  Tgv. 28 .10.2010

 

                                                                                                                                                            

     

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor în vederea realizării cadastrului general pe teritoriul Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,28.10.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.L.- Biroul Cadastru Imobiliar Agricol Banca de Date Registrul Agrico,  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind declanşarea procedurilor în vederea realizării cadastrului general pe teritoriul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art.4, art. 8 alin. ( 16) şi art.67 din  Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Instrucţiunilor nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2011, realizarea cadastrului general pe teritoriul administrativ al  Municipiului Târgovişte şi demararea procedurilor legale, în vederea executării acestuia .

Art. 2 Se aprobă valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizării cadastrului general în cuantum de  2.408.000 lei.

Art. 3 Se aprobă protocolul de colaborare incheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Primăria Municipiului Târgovişte pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul Municipiului Targoviste, jud. Dâmboviţa.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte să semneze Protocolul de colaborare între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi  Municipiul Târgovişte pentru realizarea cadastrului general pe teritoriul Municipiului Targoviste şi localităţiile componente.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul,  Direcţia Administraţie Publică Locală- Birou Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – registrul Agricol şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    257

  Tgv.  28.10.2010

                                                                                                

     

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor în vederea realizării cadastrului verde pe teritoriul Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,28.10.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.L.- Biroul Cadastru Imobiliar Agricol Banca de Date Registrul Agrico, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind declanşarea procedurilor în vederea realizării cadastrului verde pe teritoriul Municipiului Targoviste;

§  Prevederile Legii. 24/2007, republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, ;

§  Prevederile art. 26 din Ordinul nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2011, realizarea cadastrului verde pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgovişte şi demararea procedurilor legale, în vederea executării acestuia .

Art. 2 Se aprobă valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizării cadastrului verde în cuantum de  478.800 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul,  Direcţia Administraţie Publică Locală- Birou Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – registrul Agricol, Birou Mediu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    258

  Tgv 28.10.2010

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea atribuirii unui număr de 17 (şaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 28.10.2010, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – registrul Agricol privind aprobarea atribuirii unui număr de 17 (şaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinţe, proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 341/2008 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza şi repartizare a loturilor cămin de casă, conf. Legii nr. 15/2003;

§   Prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgovişte nr. 10972/2008 privind constituirea Comisiei Municipale de analiză şi propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003 ;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se aprobă atribuirea unui număr de 17 (şaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003, în Cartierul „ Tineretului” – zona „Sagricom”, cuprinse în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2  Atribuirea loturilor cămin de casă se va face pe baza contractului – cadru.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – registrul Agricol, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.    259

     Tgv. 28 .10.2010

    

 

                                                                  Anexa la  HC.L.  ___________

Nr. Crt.

 

 

 

Domiciliul

Punctaj

1

Gavris Emil

str. Aleea Griviţa bl.1, sc.A, ap.32

29

2

Ionita Catalina Elena

b-dul Revolutiei, bl.C11, et.3, ap.11

29

3

Mierloiu Petre

str. Ion Ciorănescu bl. 8,sc. B, ap.27

29

4

Mieilica Irina

str. C-tin Brâncoveanu bl.B2, sc.A,ap.6

28

5

Marin Sonia

str. Lt. Stancu Ion nr.19 ( Aleea Grivitei, bl8, ap.27)

28

6

Rindunica Rodica

str. Vasile Alexandri nr.20 (Radu Greceanu, domiciliu fara acte legale)

28

7

Gheorghe Mugurel

str. Coconilor, nr.1-3

27

8

Rosu Andrei Mihai

str. Luceafărului,  bl.48A, ap.8

26

9

Popescu Polizu Dan Sebastian

str. Dr. Benone, bl.82A, sc.B, ap.68

26

10

Dragoi Nicusor Adrian

str. Fluierasi, nr.14

26

11

Serb Marian

str. Duiliu Zamfirescu, bl.14, sc.D, ap.75.

26

12

Marinoiu M. Marius

b-dul I.C.Bratianu, nr.52, bl.25C, ap.1, ap.7

26

13

Sirboiu Florin

str. Mr. Spirescu, nr.1, bl.C4C, et.3, ap.11

26

14

Dobre Cosmin Florin

Calea Domneasca bl.X2C ap.28

26

15

Chiru Marius Florin

str. George Cair bl.19B ap.13

26

16

Manea Marius

str. Dinu Lipatti bl.33B ap.6

26

17

Badea Catalina

b-dul Mircea cel Batrin bl.H1 ap.23

26

                   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 192 din data de 27.04.2009 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 192 din data de 27.04.2009 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 % ;

§       Prevederile HCL nr. 192 din data de 27.04.2009 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare”;

§       Prevederile OUG nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare (majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%);

§       Prevederile HG.457/2008 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale;

§        Prevederile HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul  operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

§            Prevederile OG 64 / 2009 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a

prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§       Prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi cmpletările ulterioare;

§       Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile  HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§       Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările ulterioare;

§       Prevederile HG 445/ 2009 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§       Prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;

§     Prevederile  H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării

Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§     Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifica H.C.L.  nr. 192 din data de 27.04.2009 referitoare la proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %, după cum urmează :

            „Art.2”va avea urmatorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu" stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) dupa cum urmeaza:

-     Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 14.935.181 lei din care

C+M:  10.185.716 lei;

Defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

·    ,,Reabilitarea si modernizarea Grupului Scolar Industrial Nicolae Cioranescu’’(DALI)

- Valoare, inclusiv TVA= 10.061.033 lei, din care C+M= 6.125.599 lei

·    ,,Extinderea Grupului Scolar Industrial Nicolae Cioranescu’’(SF)

Valoare, inclusiv TVA= 4.874.148 lei, din care C+M= 4.060.117 lei

-     Durata de realizare : 12 luni;

-     Capacitati :

    Cladire reabilitata

-        Regim de inaltime cladire reabilitata –P+1E; P+2E

-        Suprafata construita reabilitata –Sc= 2100,08 mp (din DALI)

-        Suprafata desfasurata reabilitata –Sd= 5.031,56 mp (din DALI)

-        Suprafata utila totala reabilitata –Su= 4.404,68 mp (din DALI)

    Teren de sport reabilitat

-                      Suprafata totala teren sport-4462,50mp

-                      Suprafata efectiva de joc-3600,00mp

-                      Lungime imprejmuire-275,00ml

-                      Instalaţie nocturnă de iluminat-20 stalpi

-                      Numar gradene-8module-17persoane/modul

    Cladire noua- sala de sport (extindere)

-       Regim de inaltime cladire noua-sala de sport- P, P+1E

-       Hmax cornisa= 7,15 mp;

-       Suprafata nou construita –Sc= 1.513,42 mp (din SF)

-       Suprafata desfasurata –Sd= 1.752,62 mp (din SF)

-       Suprafata utila totala –Su= 1.513,90 mp (din SF)”

„Art. 6” va avea următorul cuprins :  Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 243.045,41 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2,01% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 192 din data de 27.04.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

            

   Nr.    260

   Tgv.  28.10.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,28.10.2010 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenta SocialaBiroul Stategii Proiecte prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

§       Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

§        Prevederile Programului Operational Regional 2007-2013

§       Prevederile Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013

§       Prevederile Planului National de Dezvoltare 2007-2013

§       Prevederile Regulamentului CE nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aproba Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste’’.

Art. 2 Se aprobă proiectul ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, cu o valoare totală de 2.431.962.

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:

1. Valoare totala a  investitie,inclusiv TVA(lei)2.200.082 lei reprezentand 514.290 euro (in preturi octombrie 2010,1 euro=4,2779 lei-curs BNR),din care :

-C+M(constructii +montaj) 1.735.434 lei reprezentand 405.674 euro

       2.Durata de realizare(luni) :12 luni

       3.Capacitati(in unitati fizice si valorice) :

Ob.1- Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste

-regim de inaltime - S+P+1E+M

-suprafata construita – 138,75 mp

-suprafata desfasurata - 436,65 mp

  -suprafata utila totala - 342,76 mp

-suprafata locuibila - 160,10 mp

 Art. 4 Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 35.940,66 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 5 Se aprobă asigurararea tututror resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste’’, in conditiile impuse de Programul Operational Regional 2007-2013 si legislatia in vigoare in valoare totala de 2.431.962 lei din bugetul local, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR.

Art. 6 Se aprobă finantarea sumei de 454.929lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste’’ din bugetul local.

Art.7 Se aprobă finatarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art.8 Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art.9 Se aprobă mentinerii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare a proprietatii infrastructurii extinse si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea.

Art.10 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Asistenta Sociala, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                 

  Nr.    261

  Tgv. 28.10 .2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   

   H O T A R A R E

privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi numitul Cojocaru N.Nicolae

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al  Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi numitul Cojocaru N.Nicolae ;

§   Raportul de evaluare pentru imobilul teren in suprafata de 300 mp.;

§   Raportul de evaluare pentru imobilul teren in suprafata de 266 mp;

§   Prevederile art. 1, Titlul x al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21, ale art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale art. 121, alin. 2 şi alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi numitul Cojocaru N.Nicolae, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

Consiliul Local Municipal Targoviste (copermutant prim)  = 266 mp – situat în str. Gib. Constantin – Cartier Sagricom, Municipiul Târgovişte

Numitul Cojocaru N. Nicolae  (copermutant secund)  = 300 mp – situat în zona Campus Universitar –T49, P 674/66- Municipiul Târgovişte

Art. 3 Se împuterniceşte pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de schimb sunt în sarcina copermutantului secund, Cojocaru N. Nicolae.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., D.A.P.L.- Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia Economică, S.A, numitul Cojocaru N. Nicolae şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    262

   Tgv. 28.10.2010

                                                                                                                    

   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.10.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune initiereea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la  aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului;

§       Prevederile H.C.L. nr. 420/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului;

§    Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice ;

§    Prevederile H.G. nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§    Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 420/2009 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului după cum urmează:

            „Art.2, alin.2.  va avea urmatorul cuprins:

                   Indicatori economici:

          Valoarea totala a investitiei: - 91.136,18 mii lei, inclusiv TVA

                               Din care:C+M    - 58.222,63 mii lei inclusiv TVA

          “ Art.3” va avea următorul cuprins: Se aproba proiectul „COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE”, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Studiul de fezabilitate si in Proiectul tehnic care fac parte integranta din documentatia proiectului.  Valoarea totala a proiectului: 91.455.922,74lei inclusiv TVA;

         “ Art.5” va avea următorul cuprins: Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare   necesare implementarii optime a proiectului „COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE”, in conditiile impuse de Programul  Operational Regional si legislatia in vigoare, dupa cum urmeaza:

-                      Valoarea eligibila a proiectului  –67.837.927,63 lei

-                      Valoarea neeligibila a proiectului  –6.065.384,91 lei

-                      TVA –17.552.610,19 lei

         “ Art.6” va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea din Bugetul Local a sumei de 33.918.963,82lei, reprezentand contributia proprie in procent de 50% din totalul cheltuielor eligibile ale proiectului.

         “ Art.7” va avea următorul cuprins:  Se aproba solicitarea unei pre-finantari necesare demararii proiectului in valoare de: 11.871.637,33 lei, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR.

        “ Art.8” va avea următorul cuprins:  Se aproba finantarea sumei de 17.552.610,19 lei , reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului „COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE” din Bugetul Local, urmand a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 420/09.11.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si pentru comunicare Secretaru Municipiului Targoviste.

                                        

  Nr.    263

  Tgv.  28.10.2010

                                                                                                                                                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind casarea unor mijloace fixe existente in Baza de Agrement Crizantema

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate, nr. 3035/28.10.2010 - prin care se susţine necesitatea adoptarea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe existente in Baza de Agrement Crizantema;

§       Adresa nr. 9392/2010 Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala – Sud Muntenia, prin care se solicita autorizarea de demolare

§       Prevederile HCL nr. 420/09.11.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului ;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, bunurilor prevazute in anexa nr. 1 si anexa nr.3 a prezentei hotarari.

Art.2 Se aproba casarea unor mijloace fixe existente in Baza de Agrement Crizantema, conform anexelor nr.1, nr. 2, nr.3, nr.4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,. Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   264

   Tgv. 28.10.2010