393. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

394. Hotarâre privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000

de la CEC BANK SA

395. Hotarâre privind aprobarea proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” 

396. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitateModernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa

397. Hotarâre transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 9.806 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III A, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

398. Hotarâre transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 8.941 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III B, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

399. Hotarâre privind aprobarea listei nominale cu solicitantii declarati eligibili, aferenti programului National privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

400. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

401. Hotarâre privind scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 10% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”

402. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere la 60% din venitul net al asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”

403. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie “Impreună vom reuşi”

404. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 (două) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

405. Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte, Aparatului de Specialitate al Primarului, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei

406. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

407. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren”, str. Prisecii, nr. 2, beneficiari MICLOŞANU GEORGIANA ALINA şi POPESCU ALIN DOR LAURENŢIU

408. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2008

409. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 15.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

410. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 298/2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George

411. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp situat în incinta Şcolii „Matei Basarab” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

412. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 3 spaţii, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1 mp situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitare în vederea amplasării unor aparate pentru băuturi calde

413. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp situat în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

414. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 săli de clasă, în suprafaţă de 39,5 mp situate în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ postliceal

415. Hotarâre privind revocarea HCL nr. 287/27.08. 2009 privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate,

416. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 de ani a spaţiului, în suprafaţă de 122 mp, aparţinând domeniului public, din PT Crăiţelor, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii

 

417. Hotarâre privind aprobarea transmiterii unui imobilfosta Şcoală nr. 12 Târgovişte - proprietate publică a municipiului Târgovişte, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, pentru Poliţia Municipiului Târgovişte

418. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, DN 72 A, beneficiari BEJU GEORGE DANIEL,  BEJU LILIANA MARIA, LOPĂTARU MANOIL FLORIN, ZAMFIR GHEORGHE, MARTIN EUGEN şi IORDACHE IOSIF

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

§      Hotararea Guvernului nr. 1218/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Guvernului;

§      Hotararea Guvernului nr. 1095/2009 privind repartizarea catre bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigura energia termica pentru populatie;

§      Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009. modificata si completata prin H.C.L. nr. 235/02.06.2009;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

1.1  majorarea  veniturilor totale cu suma de 9.002 mii lei,  prin  :

- majorarea cu suma de 9.000 mii lei  a prevederilor la indicatorul ’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local’’ (cod indicator  11.02.06)

- majorarea cu suma de 2 mii lei  a prevederilor la indicatorul ’’Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili ‚’(cod indicator 42.02.32)

1.2 majorarea cheltuielilor totale cu suma de 9.002  mii lei, prin ;

- majorarea creditelor la capitolul 81.02 Combustibili si energie, titlul Subventii  cu suma de 9.002 mii lei

Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat este redat in anexa 1.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  393

   Tgv. 19.10.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000

de la CEC BANK SA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2009, având in vedere:

§       În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 şi alin. 4, lit. “b”, art. 63, alin. 1, lit. “c” şi alin. 4, lit. “c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§       Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§       Prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§       Luând act de:

  a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Târgovişte în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 25.086/16.10.2009

  b) Contractul de  credit nr. 17105/21.07.2009

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a caror documentaţie tehnico-economică a fost aprobat conform dispozitiilor legale şi avînd în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. “b” Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L 200/26.05.2009, conform noii anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea actului adiţional la contractul de de  credit nr. 17105/21.07.2009. 

Art. 3.  Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne şi a Programului de investiţii pe anul 2009 pe conform anexelor nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate din credit, prin H.C.L. 381/30.09.2009, se modifică, pe cale de consecinţă, noua listă fiind prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta.

 Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Targoviste

 

   Nr.  394

   Tgv. 19.10.2009

 

 

 ANEXA HCL 394/19.10.2009

 

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

ce vor fi finantate din creditul contractat de la CEC BANK SA

 

 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Valoarea finantata din imprumut

 (Lei)

      

    Observatii

Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste

Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste (Bdul Independentei )

Reabilitare si ranforsare strazi in  Municipiului Targoviste  (Soseaua Gaesti )

Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste  (Calea Bucuresti)

Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste  (Constantin Brancoveanu 

 

 

 

 

       7.183.000

 

 

 

Decontarea platilor din imprumut pt aceste obiective se va face pe masura depunerii situatiilor de lucrari  in limita sumei aprobate .

Piscina Acoperita  Club Sportiv Scolar  Targoviste

 

      2.700.000

 

 

Reabilitare termica blocuri

-         Contracte de lucrari : nr  22.574a/21.09.2009; nr.22.575a/21.09.2009 ;nr.23.166a/28.09.2009;

-         contractul de lucrari nr.23.165a/28.09;

-         contract de servicii nr.23.167a/28.09;

-          contractul de lucrari nr.23.164a/28.09.2009;

-         contractul de lucrari nr.23.163a/28.09.2009;

-         contractul de lucrari nr.22.576a/21.09;

-         contractul de lucrari nr.22.321a/17.09.2009

 

 

 

 

 

      3.000.000

 

Decontarea platilor din imprumut pt aceste obiective se va face in limita sumei aprobate pe baza situatiilor de lucrari acceptate la plata conform contractelor incheiate. 

 

TOTAL

       12.883.000

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „SIRMAC - Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii” 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Energetic – Informatică, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului „ SIRMAC – Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii”;

§  Prevederile O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

§  Prevederile Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007 – 2013 şi Ghidul Solicitantului;

§  Prevederile Axei III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”;

§  Prevederile Regulamentului Consiliului European, nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;

§  Prevederile Domeniului Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”;

§  Operaţiunea 1 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii nr. 161/2003) şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „ SIRMAC – Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007 – 2013.

Art. 2 Se aprobă conţinutul  - cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii.

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico – economici în sumă de 4.795.200 lei reprezentând valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aprobă cheltuielile eligibile în valoare de 3.330.000 lei, fără TVA.

Art. 5 Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 1.465.200 lei, cu TVA.

Art. 6 Se aprobă proiectul „ SIRMAC – Sistem Informatic de Relaţionare cu Mediul de Afaceri şi Cetăţenii”.

Art. 7 Se aprobă finanţarea din bugetul local în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, împreună cu finanţarea cheltuielilor neeligibile.

Art. 8 Se aprobă implementarea sistemului electronic integrat format din portal web cu servicii electronice de administraţie publică pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, infochioşcuri.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică – Serviciul Energetic – Informatică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  395

   Tgv. 19.10.2009

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitateModernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2009, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice-Birou Proiecte Dezvoltare Comunitară prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-enonomici ai Studiului de fezabilitate „Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa”;

§         Adresa 19548/15.10.2009 a S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte sub numărul 25049/15.10.2009;

§         Programul Operaţional Sectorial - Mediu, Axa Prioritară 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 241/2006  privind serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi comletarile ulteriare;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare;

§         Prevederile Regulamentului - cadru privind serviciile de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C  nr. 88/2007;

§         Termenii de referinţă pentru serviciile de apă si canalizare aprobaţi prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C  nr. 88/2007;

§         Prevederile contractului cadru pentru asigurarea serviciilor de apă si canalizare aprobaţi prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C  nr. 88/2007;

§         Prevederile H.C.L nr. 92/26.02.2009 privind modificarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte, aprobată prin H.C.L nr.365/2008;

§         Prevederile H.C.L nr. 308/27.08.2009 privind punerea la dispoziţia proiectului „Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1   Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii din Municipiul Târgovişte, prevăzute în cadrul proiectului „Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Pe durata implementării proiectului indicatorii economici aprobaţi pot suferii modificări datorită influenței inflaţiei.

Art. 3 Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se asigură din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fonduri proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. Cofinanțarea de la bugetul local a obiectivelor de investiții pentru Municipiul Târgoviște este de 780.986 Euro, din care 46.407 Euro pentru anul 2010.

Art. 4   Obiectivele de investiții vor fi amplasate pe terenuri în suprafață de 322.800 mp aflate în domeniul public al Municipiului Târgoviște, conform H.G 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, fiind disponibile exclusiv pentru realizarea acestor obiective.

Art. 5  Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                Nr.  396

     Tgv.  19.10.2009

    

HOTĂRÂRE

transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 9.806 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III A, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţie Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 9.806 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III A, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;

§      Adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, nr. 19010/27.07.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 17718/29.07.2009;

§      Prevederile art. 2, alin.7 şi art. 21, alin. 5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3, coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 9.806 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III A, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, identificat prin extrasul de Carte Funciară nr. ______, anexat şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Terenul identificat la pct. 1 face parte integrantă din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi se transmite în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe toată durata executării construcţiei.

Art.  3 Predarea imobilului se va face în condiţiile legii, pe baza de protocol de predare – primire între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Art. 4  Din Bugetul Local se va asigura costul utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi).

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Directia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  397

   Tgv. 19.10.2009

 

 

HOTĂRÂRE

transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 8.941 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III B, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţie Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 8.941 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III B, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;

§      Adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, nr. 19010/27.07.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 17718/29.07.2009;

§      Prevederile art. 2, alin.7 şi art. 21, alin. 5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3, coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului în suprafaţă de 8.941 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, zona Sagricom, etapa III B, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, identificat prin extrasul de Carte Funciară nr. ______, anexat şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Terenul identificat la pct. 1 face parte integrantă din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi se transmite în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe toată durata executării construcţiei.

Art.  3 Predarea imobilului se va face în condiţiile legii, pe baza de protocol de predare – primire între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Art. 4  Din Bugetul Local se va asigura costul utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi).

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Directia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr. 398

   Tgv. 19.10.2009

   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale cu solicitantii declarati eligibili, aferenti Programului National privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice -  Compartimentul Investiţii prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§  Prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§  Prevederile art. 1 şi art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

§   Prevederile H.C.L. nr. 484/12.12.2008 privind constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1   Se aprobă lista cu solicitanţii declaraţi eligibili conform condiţiilor de eligibilitate ale O.U.G. nr. 51/2006:

Nr. crt.

Nume şi prenume solicitant

Numărul şi data depunerii cererii

Eligibil/Neeligibil

  

   1.

 

MANASIA CRISTINA LUIZA

 

20906/01.09.2009

 

Eligibil

 

 

2.

 

ANCA ANDREI ALIN

 

21143/03.09.2009

 

Eligibil

 

 

Art. 2 Subvenţia va fi acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu ordin de plată, din contul de cheltuieli bugetare în contul Consiliului Local „Venituri din fonduri pentru locuinţe” deschis la Trezoreria Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

  Nr.    399 

  Tgv. 29.10.2009

           

 

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 25, alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§ Prevederile H.C.L. nr. 214/2005 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru VarstniciSfanta Elena” respectiv a Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Începând anul 2010, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfanta Elena», la 643 lei/lună, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfanta Elena» la nivelul a 60 % din venitul net al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 643 lei/lună.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Începând cu anul 2010, HCL nr. 472/12.12.2008 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.S., Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate, Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    400 

  Tgv. 29.10.2009

           

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 10% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 30% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”;

§      Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 58, alin. 4 şi 6 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 1, alin. 1 şi 2 din H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora;

§      Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea şi finantarea Centrului Social Integrat  de către Direcţia de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.10.2003;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap şi stabilirea la 10% din venitul net al tinerilor ieşiţi din instituţiile de ocrotire din cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului: bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.S., Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate, Centrului Social Integrat „Sfânta Maria” Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    401 

  Tgv. 29.10.2009

           

 

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere la 60% din venitul net al asistatului şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Social Integrat „Sfânta Maria”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat „Sfânta Maria”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§      Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea şi finantarea Centrului Social Integrat  de către Direcţia de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.10.2003;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Începând anul 2010, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat «Sfanta Maria», la 546 lei/lună, conform calculelor anexate prezentei hotărâri.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social Integrat «Sfanta Maria» la nivelul a 60 % din venitul net al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 546 lei/lună.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Începând cu anul 2010, HCL nr. 471/12.12.2008 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.S., Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate, Centrul Social Integrat «Sfanta Maria» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    402 

  Tgv. 29.10.2009

 

                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie

Impreună vom reuşi”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune initierea unei hotarari privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie “Impreună vom reuşi”;

§      Adresa nr. 14403/03.09.2009 prin care proiectul depus privind Centrul Social MultifunctionalImpreună vom reuşi” a fost declarat castigator

§      Adresa nr. 176/19.10.2009 care cuprinde precizări referitoare la conţinutul HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate;

§      Prevederile Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 114/1996 – Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 217/2003 – privind prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile ulterioare;

§      Prevederile H.G 1624/2003 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei;

§      Prevederile H.G 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§      Prevederile H.G nr. 686 din 12.iulie.2005 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie;

§      Prevederile O.G nr. 68/2003 – privind serviciile sociale;

§      Prevederile Ordinul nr. 384 din 12.iulie.2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie;

§      Prevederile Ordinul nr. 304 din 21.iulie.2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;

§      Prevederile H.C.L nr. 194/26.05.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea înfiinţării unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestic;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie “Impreună vom reuşi”.

 

1.Valoare totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 826 748 lei reprezentând 192 500 euro (în preţuri martie 2009, 1 euro = 4,2948 lei din data de 20.03.2009 - curs BNR), din care:

   -C+M(construcţii +montaj)  - 620 598 lei reprezentând 144 500 euro.

 

 

2. Esalonarea investiţiei (INV/C+M)

826 748 / 620 598 anul I

3. Durata de realizare(luni) :12 luni de la data predării amplasamentului

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Ob.1 - construire centru social de urgenţă

-dimensiuni maxime la teren - 22,48 m x 16,00 m

-regim de înălţime – D + P + 1 E

-suprafaţa construită – Sc - 240 mp

-suprafaţa desfăşurată - Sd-450 mp

 

Art. 2 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie “Impreună vom reuşi”.

Art. 3 Se aprobă alocarea terenului aferent clădirii ce se va construi, în suprafaţă de 359,68 mp, teren aparţinând domeniului public în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială.

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect, reprezentând terenul necesar construcţiei centrului social, în suprafaţă de 359,68 mp, reprezentând 105.677,58 euro/453.864,07 lei - contribuţie în natură.

Art. 5 Se aprobă costurile suplimentare rezultate din modificarea suprafeţei clădirii, a regimului de înălţime, precum si a suprafeţei de teren aferent clădirii.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.    403 

  Tgv. 29.10.2009

 

                                                                                  

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 (două) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 (două) persoane fizice din Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice;

§   Prevderile art. 36,  alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „c” Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte unui numar de  2 (două) persoane fizice, conform tabelului anexat:

Nr. Crt.

 

NUME şi PRENUME

DATA

CERERII

PERIOADA

SCUTIRII

SUMA

SCUTITĂ

 

 

2.

 

 

TOADER ELENA

 

 

06.10.2009

 

Noiembrie – Decembrie şi majorări

Imp. Imobil =12 lei

Maj. Imobil = 495 lei

Penalit. Imobil=12 lei

TOTAL = 519 lei

 

3.

 

ION ELENA

 

09.10.2009

 

Noiembrie – Decembrie şi majorări

Imp. Imobil =18 lei

Maj. Imobil = 292 lei

Penalit. Imobil=3 lei

TOTAL = 313 lei

                                                                            TOTAL SUME SCUTITE = 832 LEI

Art. 2 Acordarea facilităţilor fiscale este condiţionată de achitarea debitelor restante până la sfârşitul anului 2009.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 Nr.  404

Tgv.  29.10.2009

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte, Aparatului de Specialitate al Primarului, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§   Adresa nr. 1904923/11.09.2009 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 22424/17.09.2009;

§  Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte, Aparatului de Specialitate al Primarului, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

§   Prevederile Anexei nr. I a Ordinului nr. 7660/2006 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, art. 13;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Pubice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte, Aparatului de Specialitate al Primarului, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

        Nr.  405

        Tgv.  29.10.2009

       

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

v   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

v   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

v   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

v   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

v   Prevederile Ptogramului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabilşe de energie în sectorul public;

v   Solicitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi tineret „Mihai Popescu”, nr. 405/07.10.2009, privind rectificarea bugetului propriu;

v   Solicitarea D.A.P.P.P. nr. 5334/10.09.2009, privind rectificarea bugetului propriu;

v   Solicitarea Direcţiei Grădina Zoologică, nr. 720/16.10.2009, privind rectificarea bugetului propriu;

v   Solicitarea Poliţiei Comunitare , privind rectificarea bugetului propriu;

v   Solicitarea Direcţiei Grădini Publice, nr. 1890/09.10.2009, privind rectificarea bugetului propriu;

v   Necesitatea asigurării surselor de finanţare pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”;

v   Adresa Consiliului Judeţean Dâmboviţa, nr. 26228/28.10.2009, privind alocarea sumei de 1,8 mii lei, pentru achiziţionarea de echipamente IT, pentru supravegherea video a alegerilor; 

v   Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009. modificata si completata prin H.C.L. nr. 235/02.06.2009;

v     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

a.  majorarea  veniturilor totale cu suma de 537 mii lei,  prin :

- majorarea prevederilor la indicatorul „Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare’’, (cod indicator  42.02.01), cu suma de 535 mii lei;

- majorarea prevederilor la indicatorul Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate (cod indicator 43.02.08) cu suma de 2 mii lei.

b. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 537 mii lei, prin:

v   Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe, din care pe titluri:

-       diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 223 mii lei , 

-  majorarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 2 mii lei

v  Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, cu suma de 890 mii lei din care pe titluri:

- diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 50 mii lei;

- diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital, cu suma de 40 mii lei;

- diminuarea creditelor la titlul rambursări de credite interne cu suma de 800 mii lei;

v  Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 74.02 Protctia mediului, la titlul Cheltuieli de capital cu suma de 1.035 mii lei.

v  Diminuarea creditelor bugetare le capitolul 55.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe, majorarea titlului Dobânzi cu suma de 553 mii lei;

v  Majorarea creditelor la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională cu suma de 456 mii lei, din care pe titluri:

-       majorarea creditelor la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 500 mii lei;

-       diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 44 mii lei;

v   Majorarea creditelor la capitolul 65.02 Învăţământ cu suma de 261 mii lei, din care pe titluri:

-       majorarea creditelor la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 700 mii lei;

-       diminuarea creditelor la titlul Transferuri cu suma de 97 mii lei;

-       majorarea creditelor la titlul Proiect de finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu suma de 97 mii lei;

-       diminuare creditelor la titlul cheltuieli de capital, cu suma de 439 mii lei

v   Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 66.02 Sănătate, titlul cheltuieli de capital, cu suma de 40 mii lei;

v   Majorarea creditelor la capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, cu suma de 1.810 mii lei, din care pe tritluri:

-       diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 190 mii lei;

-       majorarea creditelor la titlul bunuri şi servicii, cu suma de 1.550 mii lei;

-       majorarea creditelor la titlul transferuri, cu suma de 550 mii lei;

-       diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital, cu suma de 100 mii lei.

v   Majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 Asistenţa, titlul bunuri şi servicii, cu suma de 500 mii lei;

v   Diminuarea creditelor la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma de 1.786 mii lei, din care pe titluri:

-       diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal , cu suma de 260 mii lei;

-       majorarea creditelor la titlul Bunuri şi servicii, cu suma de 1.500 mii lei;

-       diminuarea creditelor cu titlul cheltuieli de capital, cu suma de 3.026 mii lei.

v   Majorarea creditelor la capitolul 81.02 Combustibili şi energie, titlul cheltuieli de capital, cu suma de 535 mii lei;

v   Majorarea creditelor bugetare la capitolul 84.02 Ttransport, titlul bunuri şi servicii, cu suma de 1.500 mii lei.

Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat este redat in Anexa 1.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la Bugetul Local pe anul 2009.

v   Majorarea veniturilor totale cu suma de 560.000 lei, din care:

-         majorarea veniturilor din subvenţii (cod 43.10), cu suma de 550 mii lei;

-         majorarea diverse venituri (cod 36.10), cu suma de 10.000 lei;

v   Majorarea cheltuielilor totale, cu suma de 560.000 lei din care pe titluri:

-         diminuarea cheltuielilor de personal, cu suma de 55 mii lei;

-         majorarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, cu suma de 670 mii lei;

-         diminuare cheltuielilor de capital, cu suma de 55 mii lei.

Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la Bugetul Local pe anul 2009 este redat în Anexa 2.

Programul de investiţii pe anul 2009, rectificat este redat în Anexa 3.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

            Nr.  406

Tgv. 29.10.2009

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren”, str. Prisecii,

nr. 2, beneficiari MICLOŞANU GEORGIANA ALINA

şi POPESCU ALIN DOR LAURENŢIU

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren”, Str. Prisecii, nr. 2, beneficiari MICLOŞANU GEORGIANA ALINA şi POPESCU ALIN DOR LAURENŢIU;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren”, Str. Prisecii, nr. 2, beneficiari MICLOŞANU GEORGIANA ALINA şi POPESCU ALIN DOR LAURENŢIU.

Art. 2 H.C.L. nr. 214/23.04.2008 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducerea in intravilan si  „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, (tarla 27, parcela 386/30), beneficiar Cirstea A. Cornelia se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.  407

   Tgv. 29.10.2009

 

  

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,  29.10.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

v                Prevederile H.C.L. nr. 416/28.10.2008 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

v                Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2009

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 30.09.2010, pentru un număr de 497 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 5 din data de 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2009, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate se prelungeşte până la data de 30.09.2010, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 4 locuinţe, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 5 din data de 08.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 416/28.10.2008, anexat prezentei hotărâri.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

                     Nr.    408

   Tgv. 29.10.2009

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 15.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 15.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 417/28.10.2008 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.d şi alin. 6, lit. a , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din 15.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă tabelul provizoriu cu persoanele deţinătoare de dosar complet pentru locuinţe sociale şi punctajele obţinute, conform Anexei nr 1 a Procesului Verbal nr. 3 din 15.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Acest tabel va rămâne definitiv după soluţionarea eventualelor contestaţii.

Art. 3 Contestatiile împotriva hotărârii Consiliului Local, cu privire la listele de acordare a locuinţelor sociale, se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente (potrivit Cap. II, art.21, alin.3 din H.G. nr. 1275/2000 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu  modificările şi completările ulterioare).

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 2 locuinţe, conform anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 15.10.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, anexat prezentei hotărâri.

Art. 5 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate este până la data de 31.12.2010, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 6  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   409

               Tgv. 29.10.2009

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 298/2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi

dl. Tâncu George

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  modificarea H.C.L. nr. 298/2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21 şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 298/2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George, astfel:

Articolul 2 va avea următorul cuprins

 

AMPLASAMENT

 

 

SUPRAFAŢĂ H.C.L.

 

SUPRAFAŢĂ MĂSURĂTORI

Bdul Independenţei,

bl. 12 -13

 

52 mp

34 mp

18 mp

Bdul Unirii, bl. 68 – 69

29 mp

35 mp

Bdul Unirii, bl. 64

32 mp

46 mp

Bdul Unirii, bl. 64 – 67

23 mp

24 mp

str. Avram Iancu, bl. 54

20 mp

39 mp

Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

Suprafaţă rezultată în urma măsurătorilor: 196 mp.

Dl. Tâncu George: – 1000 m.p. – teren adiacent Cimitirului Suseni

Articolul 3 va avea următorul cuprins

Se împuterniceşte pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Secretarul Municipiului, jr. Chiru Cătălin Cristea. Toate cheltuielile care se vor face în vederea efectuării schimbului vor fi suportate de dl. Tâncu George.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 298/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia Economică, dl. Tâncu George şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   410

               Tgv. 29.10.2009

 

INCHIRIERI

 

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire 1 an şi 6 luni a spaţiului în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Şcolii nr. 13 “Matei Basarab,  în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 3 spaţii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unităţiilor de învăţământ preuniversitare, în vederea amplasării de aparate automate pentru băuturi calde.

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Seminarului Teologic Ortodox “SF. IOAN GURĂ DE AUR”, în vederea amenajarii unui spaţiu comercial.

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 săli de clasă, situate în incinta Seminarului Teologic Ortodox “SF. IOAN GURĂ DE AUR”, în vederea desfaşurarii activităţii de învăţământ postuniversitar.

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp situat în incinta Şcolii „Matei Basarab” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Şcolii „Matei Basarab” în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 84/1995 - Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Şcolii „Matei Basarab” în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Vasiliu Emilian Teodor

Art.  4  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

   Nr.   411

   Tgv. 29.10.2009

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 3 spaţii, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1 mp situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitare în vederea amplasării unor aparate pentru băuturi calde

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 3 spaţii, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1 mp, situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitare: Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Colegiul Naţional „Constantin Carabela” şi Liceul „Petru Cercel”, în vederea amplasării unor aparate pentru băuturi calde;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 84/1995 - Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 3 spaţii, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1 mp, situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitare: Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Colegiul Naţional „Constantin Carabela” şi Liceul „Petru Cercel”, în vederea amplasării unor aparate pentru băuturi calde.

Art. 2 Durata închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Vasiliu Emilian Teodor

Art.  4  Preţul  de început al licitaţiei este de 100 lei/mp/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

          

   Nr.   412

   Tgv. 29.10.2009

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp situat în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”  în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 84/1995 - Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp, situat în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Vasiliu Emilian Teodor

Art.  4  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

 

   Nr.   413

   Tgv. 29.10.2009

  

                                  

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 săli de clasă, în suprafaţă de 39,5 mp situate în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”

în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ postliceal

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 spaţii, în suprafaţă de 39,5 mp, situate în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ postliceal;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 84/1995 - Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 spaţii, în suprafaţă de 39,5 mp, situate în incinta Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ postliceal.

Art. 2 Închirierea este condiţionată de desfăşurarea cursurilor între orele 16 – 20, fără afectarea procesului de învăţământ al Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”.

Art. 3 Durata închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 4 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Vasiliu Emilian Teodor

Art.  5  Preţul  de început al licitaţiei este de 2700 lei/lună.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

   Nr.   414

   Tgv. 29.10.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind revocarea HCL nr. 287/27.08. 2009 privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Referatul Serviciului Contencios Juridic privind revocarea HCL nr. 287/27.08.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 287/27.08.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei HCL nr. 287/27.08.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte se revocă.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la includerea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte a sumelor prevăzute de Sentinţa nr. 1022/14.10.2008.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

                     

    Nr.   415

   Tgv. 29.10.2009

 

 

                                                                   H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 de ani a spaţiului, în suprafaţă de 122 mp, aparţinând domeniului public, din PT Crăiţelor, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 de ani a spaţiului, în suprafaţă de 122 mp, aparţinând domeniului public,, din PT Crăiţelor, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii;

§      Prevederile H.C.L. nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Local Muncipal Targoviste si S.C. TERMICA S.A. Targoviste, avand ca obiect unele bunuri imobile apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii unor P.T. - uri si C.T. – uri;

§      Adresa S.C. ROAD CONSTRUCT S.A. nr. 26133/27.10.2009 prin care se solicită concesionarea punctului termic situat în str. Crăiţelor, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii;

§      Prevederile art.11, alin.1, lit. “aşi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 de ani a spaţiului, în suprafaţă de 122 mp, aparţinând domeniului public,, din PT Crăiţelor, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii.

Art. 2 Durata concesionării este de 25 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Vasiliu Emilian Teodor

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi de 10 euro/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

Nr.   416

Tgv. 29.10.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii unui imobilfosta Şcoală

nr. 12 Târgovişte - proprietate publică a municipiului Târgovişte, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, pentru Poliţia Municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea transmiterii unui imobil – fosta Şcoală nr. 12 Târgovişte - proprietate publică a municipiului Târgovişte, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, pentru Poliţia Municipiului Târgovişte;

§      Avizul nr. 20421/26.08.2009 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa;

§      Adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, nr. 18822/10.08.2009, prin care solicită obţinerea întregului imobil şi a terenului aferent, situate în str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8;

§      Prevederile O.U.G nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§      Prevederile H.C.L. nr. 344/31.10.2006  privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa a unor bunuri imobile (clădire şi teren) aparţinând Şcolii Generale nr. 12 Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 187/27.04.2009 privind propunerea unor măsuri de reorganizare a unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile Deciziei nr. 151/29.04.2009 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa conform căreia activitatea Şcolii nr. 12 a fost comasată cu activitatea ŞcoliiGrigore Alexandrescu”;

§      Prevederile art.12, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3, coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă  transmiterea imobiluluifosta Şcoală nr. 12  Târgovişte - proprietate publică a municipiului Târgovişte, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, pentru Poliţia Municipiului Târgovişte .

Art. 2 Bunurile ce se  transmit sunt situate în strada Gen. I.E. Florescu nr. 8 şi se identifică astfel : 

 

Nr.

Crt

 

 

Nr. inv.

Cod repub.

 

Denumire

 

Elemente  identificare

Valoare      (lei)

PIF

 

1.

 

1007713

 

1.6.2.

 

Cladire Scoala nr. 12

Cladire tip S+P+3E, Suprafata desfasurata

= 3.535 mp

 

2.241.000

 

1982

 

2.

 

1001071

 

1.6.6.

 

Cabina poarta Scoala nr.12

 

 

Cladire tip P,

Suprafata = 11,35 mp

 

 

4.000

 

 

1982

 

3.

 

 

7007686

 

 

7

 

 

Teren Scoala nr. 12

 

Suprafata = 6.000 mp,

cvartal 203, parcela 19, conf.plan anexat

 

 

 

7.500.000

 

 

Art.3 Transmiterea se va efectua pe bază de protocol în care vor fi stipulate condiţiile de administrare.

Art. 4 Dreptul de administrare se constituie pe o perioadă de maxim 49 de ani, iar acesta poate fi retras, de către Consiliul Local Municipal Târgovişte, în caz de utilitate publică.

Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului conform din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin care se avizează schimbarea destinaţiei imobilului.

Art. 6 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 344/31.10.2006  privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa a unor bunuri imobile (clădire şi teren) aparţinând Şcolii Generale nr. 12 Târgovişte

 se revocă.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

 

Nr.   417

Tgv. 29.10.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, DN 72 A, beneficiari BEJU GEORGE DANIEL,  BEJU LILIANA MARIA, LOPĂTARU MANOIL FLORIN, ZAMFIR GHEORGHE, MARTIN EUGEN şi IORDACHE IOSIF

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.10.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, DN 72 A, beneficiari BEJU GEORGE DANIEL, BEJU LILIANA MARIA, LOPATARU MANOIL FLORIN, ZAMFIR GHEORGHE, MARTIN EUGEN, şi IORDACHE IOSIF

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, DN 72 A - T44 – P630/2; P 630/3,  beneficiari BEJU GEORGE DANIEL şi BEJU LILIANA MARIA, LOPATARU MANOIL FLORIN, ZAMFIR GHEORGHE, MARTIN EUGEN şi IORDACHE IOSIF

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

   Nr.  418

   Tgv. 29.10.2009