Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

285. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

286. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

287. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, Vasile Carlova”, Municipiul Targoviste

288. Hotarâre privind atribuirea de denumiri unor strazi din Municipiul Targoviste

289. Hotarâre privind desemnarea domnilor consilieri municipali Tomescu Tudor Dan, Neculaescu Sache si Dragan Sebastian Dragos in vederea stabilirii efectelor juridice produse asupra derularii Contractului de Parteneriat Public Privat  nr. 265/07.01.2005, prin modificarea actionariatului in cadrul Asociatiei Investitorilor Transport Public S.R.L.  

290. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung DN72A – Cartier Priseaca, beneficiari Ion Laurentiu si Ghiuzan Neculai

291. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2007

292. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Valul Cetatii – adiacent proprietatii de la numarul  23, pentru cale de acces la proprietate

293. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru amenajarea unui spatiu de depozitare reziduuri menajere

294. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7(sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

295. Hotarâre privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat « Sf. Maria »

296. Hotarâre privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social pentru persoane varstnice « Sf. Elena »

297. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 5(cinci) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

298. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.300 lei  Asociatiei Cultural Stiintifica si Sportiva Loisir Targoviste Targoviste pentru realizarea unui film documentar « In Memoriam Andreea Popa » si participarea grupului « Ministar Loisir » Targoviste la 3 festivaluri nationale de umor

299. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.360 lei numitei Radu Liliana, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare, Bl. 32 B, Sc. B, Ap. 14, pentru participarea fiului sau, Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Arte « Balasa Doamna », la Concursul International de vioara « Lorenzo Perosi » - Tortona – Italia, in perioada 1 – 4 noiembrie 2007

300. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sfantul Nicolae Simuleasa din Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 75, pentru restaurarea picturii murale a bisericii

301. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sf. Nifon (Biserica Sarbilor) din Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, pentru lucrari de renovare a acoperisului bisericii

302. Hotarâre privind delegarea d-lui primar al Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu, pentru semnarea Protocolului de intentie privind colaborarea si parteneriatul dintre Municipiul Targoviste si localitatea Motta Sant‘ Anastasia, Italia

303. Hotarâre privind aprobarea Programului de pregatire pentru iarna 2007 – 2008

304. Hotarâre privind incadrarea pe categorii a strazilor din Municipiul Targoviste

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.10.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§         Solicitarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti  privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2007 ;

§         Solicitarea Teatrului Tony Bulandra  privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2007 ;

§         Solicitarea Directiei de Asistenta Sociala privind majorarea prevederilor bugetare la titlul cheltuieli de capital ;

§         Ordinul Ministerului Finentelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 43/29.03.2007, H.C.L. nr. 77/29.03.2007, H.C.L. nr. 88/28.04.2007, H.C.L. nr. 127/30.05.2007, H.C.L. nr.  192/24.07.2007, H.C.L. nr. 249/29.08.2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “bsi alin. 4 lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001 – republicata,  privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

1.Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.928 mii lei, prin :

a.Majorarea prevederilor la indicatorul 37.02 Donatii si sponsorizari cu suma de 128 mii lei ;

bMajorarea prevederilor la indicatorul 42.02.32  Subventii pentru  cresterea pretului combustibilului cu suma de 1.800 mii lei

2.Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.928 mii lei, din care pe capitole : 

a.Majorarea creditelor bugetare  la Capitolul 51.02 Autoritati Executive, titlul  cheltuieli de capital   cu suma de 600 mii lei ;

b.Majorarea creditelor la capitolul 65.02 Invatamant, subcapitolul 65.02.04.02 ‘’Invatamant secundar superior’’ , titlul cheltuieli materiale   cu suma de 3 mii lei

c. Diminuarea creditelor la capitolul 67.02 Cultura , Religie   cu suma de 105 mii lei din care pe titluri :

i.Diminuarea creditelor la titlul Transferuri cu suma de 300 mii lei ;

iiMajorarea creditelor la titlul cheltuieli materiale cu suma de 195 mii lei ;

d. Majorarea creditelor la capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.15.02 ‘’Cantine de ajutor social’’,  titlul  cheltuieli de capital cu suma de 30  mii lei din care pe titluri :

e.Majorarea creditelor la cap 81,02 ‘’Combustibili si energie ‘’ cu suma de 1,400 mii lei, din care pe titluri

                    i.Majorarea prevederilor la titlul subventii cu suma de 1.800 mii lei,

                  ii.Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 400 mii lei

f. Majorarea creditelor la  Capitolul 84.02 Transporturi , cu suma de 0 mii lei ; din care pe titluri

          iii.      Majorarea prevederilor la titlul cheltuieli materiale  cu suma de 300 mii lei,

           iv.      Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 300 mii lei

Bugetul local rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Programul de investitii rectificat in mod corespunzator este redat in anexa 4.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in luna august octombrie  este prezentata in anexa 5.

Art. 2 Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

1. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1,249 mii lei

2. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1,249 mii lei,  din care pe capitole :

a. Majorarea creditelor bugatare la capitolul 87.15 ‘’Alte actiuni economice’’ cu suma de 1.249 mii lei, din care pe titluri ;

b. Majorarea creditelor bugetare la titlul II cheltuieli materiale materiale cu suma de 984 mii lei 

c. Majorarea creditelor bugetare la titlul X active nefinanciare cu suma de 265 mii lei 

Bugetul Institutiilor finantate integral din venituri proprii rectificat este redat in anexa 2.

Bugetul Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti rectificat este redat in anexa  2a.

Art. 3 Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

1. Diminuarea  veniturilor totale cu suma de 300 mii lei

2. Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 300 mii lei,  prin diminuarea  creditelor bugetare la capitolul 67.10 ‘’Cultura , recreere si religie’’ cu suma de 300 mii lei, din care pe titluri ;

- Diminuarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de personal cu suma de 200 mii lei 

- Majorarea creditelor bugetare la titlul II cheltuieli materiale materiale cu suma de 300 mii lei 

- Diminuarea creditelor bugetare la titlul X active nefinanciare cu suma de 400 mii lei 

Bugetul Institutiilor finantate din venituri proprii si subeventii rectificat este redat in anexa 3.

Bugetul Teatrului Tony Bulandra rectificat  este redat in anexa  3a.

Art. 4 Se aproba rectificarea Bugetului creditelor interne  al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

- Diminuarea creditelor  la capitolul 67.07 ‘’Cultura , recreere si religie’’ , titlul Cheltuieli de capital  cu suma de 700 mii lei, 

- Majorarea creditelor  la capitolul 66.07 SANATATE , titlul Cheltuieli de capital  cu suma de 700 mii lei, 

Bugetul creditelor rectificat este redat in anexa 6

Lista obiectivelor de investitii  cu finantare din credit rectificata este redata in anexa 6a.

Art. 5 Prevederile H.C.L. nr. 6/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 6  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     285

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

-      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea aranjamentelor financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile H.C.L. nr. 221/29.08.2005 privind aprobarea proiectului tehnic pentru investitia “Reabilitarea si modernizarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-      Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, dupa cum urmeaza:

 • Valoarea totala buget proiect : 20.125.571 EURO (fara TVA)
 • Contributie proprie : 402.511 EURO (fara TVA)
 • Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectelor pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei
 • Diferenta de valoare fata de indicatorii aprobati in studiul de fezabilitate, rezulta din cheltuieli de publicitate si audit care nu sunt cuprinse in devizul general si care sunt incluse in pret.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.    286

Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, Vasile Carlova”, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, Vasile Carlova”, Municipiul Targoviste

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§   Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile H.G. nr. 919/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;   

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, Vasile Carlova”, Municipiul Targoviste;

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, Vasile Carlova”, Municipiul Targoviste, dupa cum urmeaza:

     

1. Indicatori tehnici:

                       

CONSTRUCTIA EXISTENTA

 

            - Regimul de inaltime: D partial+P+1E

            - Dimensiuni in plan: 28,3x20,4

                                       9,20x11,40+12,5x15,65

            - Suprafata construita: 692 mp

            - Suprafata desfasurata: 1384 mp

            - Inaltimi utile: D=3m, P=4m, E=4m

            - Inaltimea maxima la cornisa:9,17 m

            - Fundatii continui din beton simplu, fara centuri armate

            - Suprastructura: zidarie portanta, plansee din b.a.

            - Sarpanta din lemn si partial terasa circulabila peste hol etaj

            - Functiuni principale:spatii de invatamant

                       

EXTINDERE PROIECTATA

 

-         Regimul de inaltime: P+1E

-         Dimensiuni in plan: 5.5x10,90

-         Suprafata construita: 60 mp

-         Suprafata desfasurata: 120 mp

-         Inaltimi utile: P=4m, E=4m

-         Inaltimea maxima la cornisa: 9,17 m

-         Fundatii continui din b.a.

-         Suprastructura: zidarie portanta bordata cu stalpisori din b.a., plansee din b.a.

-         Sarpanta din lemn

-         Functiuni principale: grupuri sanitare

-          

      2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

-Valoare investitie:  1.999.803 RON

-Valoare C+M  :      1.756.846 RON

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local. Executia lucrarilor se va asigura din fondurile bugetului de stat si alte surse atrase

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

        

Nr.    287

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind atribuirea de denumiri unor strazi din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

-          Raportul si documentia intocmite de Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotarari privind atribuirea de denumiri unor strazi din Municipiul Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Decizia nr. 473/1990 a Consiliului Judetean Dambovita

-          Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba atribuirea denumirii de Fundatura Mr. Ion Coravu strazii -  fundatura, perpendiculara pe Strada Mr. Ion Coravu, identificata conform planului de zona, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Strada Fundatura Mr. Ion Coravu va fi inclusa in zona de impozitare A.

Art. 2 Se aproba atribuirea denumirilor de Strada Plugarilor, Strada Agricultori si Strada Serelor, pentru 3 strazi situate intre Strada Calea Ploiesti si Strada Sarbilor, identificate conform planului de zona care face parte integranta din prezenta hotarare.

Strazile Plugarilor, Agricultori si Serelor vor fi incluse in zona de impozitare B.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     288

Tgv.  19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea domnilor consilieri municipali Tomescu Tudor Dan, Neculaescu Sache si Dragan Sebastian Dragos in vederea stabilirii efectelor juridice produse asupra derularii Contractului de Parteneriat Public Privat  nr. 265/07.01.2005, prin modificarea actionariatului in cadrul Asociatiei Investitorilor Transport Public S.R.L.  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al doamnei director executiv, ec. Ion Maria, din cadrul Directiei Economice, prin care se propune desemnarea unei comisii formata din juristi  in vederea stabilirii efectelor juridice produse asupra derularii Contractului de Parteneriat Public Privat  nr. 265/07.01.2005, prin modificarea actionariatului in cadrul Asociatiei Investitorilor Transport Public S.R.L.;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 311/16.12.2004 privind aprobarea Contractului de parteneriat public – privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia de investitori constituită din S.C. BENETON SERV S.R.L. şi S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L., cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “e” si alin. 7 lit. “a” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnii consilieri municipali, jr. Tomescu Tudor Dan, jr. Neculaescu Sache si jr. Dragan Sebastian Dragos, in vederea stabilirii efectelor juridice produse asupra derularii Contractului de Parteneriat Public Privat  nr. 265/07.01.2005, prin modificarea actionariatului in cadrul Asociatiei Investitorilor Transport Public S.R.L.

Art. 2 Concluziile finale vor fi prezentate in cadrul unei informari, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal din luna noiembrie 2007.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, persoanele desemnate, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    289

Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung DN72A – Cartier Priseaca, beneficiari Ion Laurentiu si Ghiuzan Neculai

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung DN72A – Cartier Priseaca, beneficiari Ion Laurentiu si Ghiuzan Neculai;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung DN72A – Cartier Priseaca, beneficiari Ion Laurentiu si Ghiuzan Neculai

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    290

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

-             Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-                Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-            Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Briceag Paul, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Briceag Paul si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    291

Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Valul Cetatii – adiacent proprietatii de la numarul  23, pentru cale de acces la proprietate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Valul Cetatii – adiacent proprietatii de la numarul  23, pentru cale de acces la proprietate;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Valul Cetatii – adiacent proprietatii de la numarul  23, pentru cale de accces la proprietate.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

            Dobanda Ion

Pana Nicolae

Stanescu Iulian

Alexandrescu Alexandru

Nicoara Calin

Ilie Valentin

Olaru Marin

Grozavu Gabriel

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

Nr.   292

Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru amenajarea unui spatiu de depozitare reziduuri menajere

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru amenajarea unui spatiu de depozitare reziduuri menajere;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 8 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru amenajarea unui spatiu de depozitare reziduuri menajere

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Pana Nicolae

Stanescu Iulian

Alexandrescu Alexandru

Nicoara Calin

Ilie Valentin

Olaru Marin

Grozavu Gabriel

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    293

Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                

   Nr.    294

   Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat « Sf. Maria »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat « Sf. Maria »
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 • Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social Integrat „Sf. Maria”
 • Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

§         Prevederile art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”, la 480 lei/luna, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se mentine contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social Integrat „Sf. Maria” la nivelul a 60 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere de 480 lei/luna.

Art. 3 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere constituie venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 4Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau, dupa caz, de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Centrul Social Integrat “Sf. Maria” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    295

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social pentru persoane varstnice

« Sf. Elena »

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea costului mediu lunar in vederea cuantificarii contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social pentru persoane varstnice « Sfanta Elena »
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 • Prevederile H.C.L. nr. 214/2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social pentru persoane varstnice « Sfanta Elena »
 • Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

§         Prevederile art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social pentru persoane varstnice « Sfanta Elena », la 397 lei/luna, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se mentine contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social pentru persoane varstnice « Sfanta Elena la nivelul a 60 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere de 397 lei/luna.

Art. 3 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere constituie venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 4Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau, dupa caz, de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul

 

Nr.    296

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 5 (cinci) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 5 (cinci) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 5 (cinci) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    297

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.300 lei  Asociatiei Cultural Stiintifica si Sportiva Loisir Targoviste Targoviste pentru realizarea unui film documentar « In Memoriam Andreea Popa » si participarea grupului « Ministar Loisir » Targoviste la 3 festivaluri nationale de umor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.300 lei  Asociatiei Cultural Stiintifica si Sportiva Loisir Targoviste Targoviste pentru realizarea unui film documentar « In Memoriam Andreea Popa » si participarea grupului « Ministar Loisir » Targoviste la 3 festivaluri nationale de umor;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „a” pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.300 lei  Asociatiei Cultural Stiintifica si Sportiva Loisir Targoviste Targoviste pentru realizarea unui film documentar « In Memoriam Andreea Popa » si participarea grupului « Ministar Loisir » Targoviste la 3 festivaluri nationale de umor.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul  67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    298

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.360 lei numitei Radu Liliana, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare, Bl. 32 B, Sc. B, Ap. 14, pentru participarea fiului sau, Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Arte « Balasa Doamna », la Concursul International de vioara « Lorenzo Perosi » - Tortona – Italia, in perioada 1 – 4 noiembrie 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.360 lei numitei Radu Liliana, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare, Bl. 32 B, Sc. B, Ap. 14, pentru participarea fiului sau, Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Arte « Balasa Doamna », la Concursul International de vioara « Lorenzo Perosi » - Tortona – Italia, in perioada 1 – 4 noiembrie 2007;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „a” pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3.360 lei numitei Radu Liliana, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare, Bl. 32 B, Sc. B, Ap. 14, pentru participarea fiului sau, Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Arte « Balasa Doamna », la Concursul International de vioara « Lorenzo Perosi » - Tortona – Italia, in perioada 1 – 4 noiembrie 2007.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul  67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

  

Nr.   299

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sfantul Nicolae Simuleasa din Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 75, pentru restaurarea picturii murale a bisericii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sfantul Nicolae Simuleasa din Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 75, pentru restaurarea picturii murale a bisericii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „a” pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sfantul Nicolae Simuleasa din Municipiul Targoviste, Strada Nicolae Filipescu nr. 75, pentru restaurarea picturii murale a bisericii.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul  67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    300

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sf. Nifon (Biserica Sarbilor) din Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, pentru lucrari de renovare a acoperisului bisericii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sf. Nifon (Biserica Sarbilor) din Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, pentru lucrari de renovare a acoperisului bisericii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „a” pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Parohiei Sf. Nifon (Biserica Sarbilor) din Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, pentru lucrari de renovare a acoperisului bisericii.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul  67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    301

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind delegarea d-lui primar al Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu, pentru semnarea Protocolului de intentie privind colaborarea si parteneriatul dintre Municipiul Targoviste si localitatea Motta Sant‘ Anastasia, Italia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind delegarea d-lui primar al Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu, pentru semnarea Protocolului de intentie privind colaborarea si parteneriatul dintre Municipiul Targoviste si localitatea Motta Sant‘ Anastasia, Italia;
 • Prevederile Protocolului de intentie privind infratirea administratiilor locale din Motta Sant’Anastazia (Italia) si Targoviste (Romania);

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “e” si alin. 7 lit. “b” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Protocolul de Intentie privind infratirea administratiilor locale din Motta Sant’Anastazia (Italia) si Targoviste (Romania), cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se imputerniceste domnul primar al Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu, pentru semnarea Protocolului de intentie privind colaborarea si parteneriatul dintre Municipiul Targoviste si localitatea Motta Sant‘ Anastasia, Italia.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    302

Tgv. 19.10.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de pregatire pentru iarna 2007 – 2008

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste, privind aprobarea programului de pregatire pentru iarna 2007-2008;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 193/31.08.2004 privind constituirea comisiei de aparare impotriva dezastrelor;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 8 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Programul de pregatire pentru iarna 2007 – 2008 cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in conformitate cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007.

Sursele financiare vor fi completate dupa caz, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008, care urmeaza a fi aprobat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Comisia municipala de aparare impotriva dezastrelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., D.C.E.G., S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste, Politia Comunitara, D.A.S., S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., S.C. TERMICA S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    303

Tgv. 19.10.2007

 

 

H O T A R A R E

privind incadrarea pe categorii a strazilor din Municipiul Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.10.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind incadrarea pe categorii a strazilor din Municipiul Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile O.G. nr. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “calin. 5 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba incadrarea pe categorii a strazilor din Municipiul Targoviste, conform anexei 1 care face parte intregranta din prezenta hotarare.

Planul de situatie face parte integranta din prezenta hotarare..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.  304

Tgv. 19.10.2007